Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (582) z dnia 20.03.2023
Poradnik VAT
nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Aktualizacja formularza VAT-26 przy sprzedaży samochodu - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
W świetle obowiązujących przepisów, co do zasady, podatnicy mają prawo do odliczania jedynie 50% podatku VAT od wydatków związanych z samochodami, których masa całkowita nie (...)
str. 4
II.
Wersja robocza struktury logicznej ewidencji wewnętrznej prowadzonej przez członka grupy VAT - JPK_GV(1)
Członkowie grupy VAT, mają obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej odrębnej ewidencji transakcji pomiędzy sobą, czyli wewnątrz grupy VAT (tj. przez członka grupy VAT na rzecz (...)
str. 5
III.
Czynności w zakresie usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców
W praktyce gminy podejmują działania polegające na usuwaniu oraz unieszkodliwianiu azbestu z posiadłości mieszkańców. Tego rodzaju zadania sfinansowane są z dofinansowania ze środków WFOŚiGW oraz (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Wynajem mieszkania dla firmy w celu jego udostępnienia pracownikom
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam podpisać długoterminową umowę najmu mieszkania z przedsiębiorcą (czynnym podatnikiem VAT), ale na potrzeby osób wskazanych przez najemcę (w szczególności jego (...)
str. 7
2.
Usługa udostępnienia pokoi na rzecz przedsiębiorcy celem zakwaterowania pracowników na czas wykonywania pracy
Czy usługa udostępnienia pokoi na rzecz przedsiębiorcy celem zakwaterowania pracowników na czas wykonywania pracy opodatkowana jest stawką 8% VAT? Zgodnie z art. 43 ust. 1 (...)
str. 8
V.
Transakcje związane z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych
Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują/nabywają świadczenia kompleksowe polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy tego rodzaju świadczenia podlegają (...)
str. 10
1.
Ustalenie właściwej stawki VAT dla dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że dla celów VAT każde świadczenie należy traktować odrębnie. Jeżeli jednak kilka świadczeń jest ze sobą tak ściśle powiązanych, że (...)
str. 10
2.
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na instalację paneli fotowoltaicznych
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem (...)
str. 12
VI.
Prawo do odliczenia podatku VAT z aktu notarialnego - wyrok WSA
Co do zasady prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych ( art. (...)
str. 14
1.
Usługi prywatnego nauczania wykonywane przez nauczyciela
Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz (...)
str. 16
2.
Prywatne nauczanie jako czynność zwolniona z VAT - wyrok WSA
Przepis art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT nie zawiera wymogu, by kwalifikacje nauczyciela wynikały z posiadania przez niego wykształcenia kierunkowego w danej (...)
str. 17
1.
Prawo do odliczenia VAT od samochodów w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 19
2.
Użytkowanie samochodu o napędzie wodorowym
Spółka zawarła umowę najmu długoterminowego na samochód osobowy napędzany wodorem. Ponosimy wydatki związane z tym pojazdem. W jakiej wysokości możemy odliczyć VAT z faktur je (...)
str. 21
IX.
Zaniechanie inwestycji a obowiązek korekty odliczonego podatku VAT
Wśród podatników pojawiają się często wątpliwości czy zaniechanie inwestycji powoduje u nich obowiązek korekty VAT naliczonego od zakupów z nią związanych. W takich przypadkach organy (...)
str. 22
1.
Kiedy powstaje obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego?
Czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (przy założeniu, że (...)
str. 22
2.
Okoliczności towarzyszące zaniechaniu inwestycji a korekta odliczonego podatku VAT
W wyroku z dnia 12 listopada 2020 r., w sprawie C-734/19 TSUE uznał, że prawo do odliczenia VAT od towarów (nieruchomości) i usług nabytych do (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Terminy dokonywania przeglądów technicznych kas
Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej do ewidencjonowania sprzedaży stosują kasy rejestrujące zobowiązani są do dokonywania przeglądów technicznych tych kas. Obowiązek ten wynika z art. (...)
str. 25
1.
Obowiązkowe przeglądy techniczne kas rejestrujących
» Termin przeprowadzenia przeglądu technicznego W myśl § 54 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, obowiązkowego przeglądu technicznego kas (dotyczy to zarówno kas on-line, jak (...)
str. 26
2.
Zakres przeglądów technicznych kas
W § 55 rozporządzenia w sprawie kas wymieniono czynności, jakie należy dokonać w trakcie przeglądu technicznego kas fiskalnych. Stosownie do tego przepisu obowiązkowy przegląd techniczny (...)
str. 27
3.
Skutki nieterminowego przeglądu kasy fiskalnej
Obowiązek terminowego przeglądu kasy spoczywa wyłącznie na użytkowniku tej kasy. Podatnik, który nie wywiązuje się z tego obowiązku naraża się na konsekwencje finansowe określone przez (...)
str. 28
XI.
Czynności przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencji w kasie
Na podstawie zawartych umów (na czas nieokreślony) z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej świadczymy usługi wynajmu garaży z ustalonym terminem płatności do 5-go każdego miesiąca. (...)
str. 29
1.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usługach ciągłych?
Co do zasady zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Ustawodawca przewidział (...)
str. 29
2.
Czynności przedmiotowo zwolnione z ewidencjonowania w kasie
Zasadą jest, że obowiązkowi rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej podlega sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedażą taką, jest również (...)
str. 31
3.
Moment rejestracji sprzedaży w kasie fiskalnej
Jeżeli nie są spełnione warunki do zastosowania jakichkolwiek zwolnień z ewidencjonowania bądź też podatnik dobrowolnie ewidencjonuje w kasie sprzedaż na rzecz osób prywatnych to sprzedaż (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Nabycie i dostawa towarów realizowana poza terytorium kraju
Zamierzamy dokonać zakupu towarów od chińskiego dostawcy i bezpośrednio przetransportować je do Hiszpanii, do nabywcy, któremu te towary odsprzedamy. Odprawy celnej dokona hiszpański nabywca. W (...)
str. 33
XIII.
Formalności związane z rejestracją dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych
Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych - (...)
str. 37
1.
Warunki opodatkowania 0% stawką VAT
Prawo do zastosowania obniżonej 0% stawki VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje podatnikom wówczas, gdy: dostawa jest dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer (...)
str. 41
2.
WDT rozliczane miesięcznie
Zgodnie z art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy do dnia złożenia deklaracji za okres (...)
str. 42
3.
Kwartalne rozliczanie WDT
Dla podatników rozliczających się kwartalnie brak odpowiednich dokumentów do dnia złożenia deklaracji będzie skutkował tym, że dostawa nie będzie wykazywana w rozliczeniu za kwartał, w (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Karnety sportowe przekazywane pracownikom a prawo do odliczenia VAT
W praktyce przedsiębiorcy (czynni podatnicy VAT) ponoszą ze środków obrotowych wydatki na zakup karnetów sportowych, które następnie przekazują swoim pracownikom nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością. (...)
str. 45
1.
Ogólne zasady odliczania VAT
Prawo do odliczenia VAT, co do zasady, przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy odliczenia dokonuje czynny podatnik VAT oraz gdy zakupione towary/usługi są (...)
str. 45
2.
Karnety sportowe przekazane pracownikom za częściową odpłatnością
Kwestia skutków podatkowych przekazywania pracownikom karnetów sportowych (kart MultiSport) sfinansowanych z trzech źródeł, tj.: ze środków obrotowych pracodawcy w wysokości 30% wartości karty MultiSport, ze (...)
str. 45
3.
Nieodpłatne przekazanie pracownikom karnetów sportowych
W dniu 14 października 2022 r. w systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA opublikowane zostały najczęściej zadawane pytania podatników w zakresie podatku VAT wraz z odpowiedziami Krajowej (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Rozliczanie usług ciągłych
Zgodnie z zawartą umową w okresie od 1 lutego 2023 r. do końca maja 2024 r. świadczę usługi na rzecz czynnego podatnika VAT. W umowie (...)
str. 48
2.
Obowiązek podatkowy przy działalności handlowej i budowlanej
Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam ten podatek miesięcznie (składam JPK_V7M). Dotąd prowadziłem sklep spożywczy, wykazując obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych, czyli z chwilą dokonania (...)
str. 49
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczce
W dniu 28 grudnia 2022 r. otrzymałam zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towaru. Fakturę zaliczkową wystawiłam 3 stycznia 2023 r. Za który miesiąc należało rozliczyć (...)
str. 49
4.
Kiedy komitent rozlicza podatek VAT?
Czy w przypadku sprzedaży komisowej jako komitent powinienem wykazać obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych czy szczególnych? Czy jest on zależny od tego, kiedy przedmiot komisu (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wykazanie przez wierzyciela ulgi na złe długi w JPK_VAT z deklaracją
W art. 89a i art. 89b ustawy o VAT zostały określone zasady rozliczania podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. W myśl tych przepisów (po (...)
str. 51
1.
Prawo do dokonania korekty VAT przez wierzyciela
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (...)
str. 51
2.
Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi w JPK_V7M
Wierzyciel, który jest zobowiązany do złożenia pliku JPK_VAT z deklaracją, w strukturze części ewidencyjnej i deklaracyjnej w zakresie podatku należnego wypełnia odpowiednie pola. » Dokonanie (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Nabycie i sprzedaż wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
Spółka chce odsprzedawać zakupiony olej sklasyfikowany do kodu CN 2710 19 29. Olej będzie kupowany od polskiego dostawcy i sprzedawany do podmiotu końcowego, który będzie (...)
str. 55
1.
Podmiot prowadzący skład podatkowy uprawniony do sprzedaży z zerową stawką akcyzy
Wskazany przez Czytelnika wyrób akcyzowy o kodzie CN 2710 19 29 jest wyrobem energetycznym, który został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy i jest (...)
str. 56
2.
Sprzedaż wyrobów energetycznych w opakowaniach jednostkowych
W obrocie krajowym poza systemem EMCS PL2 mogą być przemieszczane wyroby energetyczne z zerową stawką akcyzy tylko te, które są przeznaczone do sprzedaży detalicznej w (...)
str. 57
3.
Jednofazowość podatku akcyzowego
Jak wynika z art. 8 ust. 6 ustawy, akcyza jest podatkiem jednofazowym, który co do zasady jest płacony na pierwszym szczeblu obrotu wyrobami akcyzowymi, dokonywanym (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Prawidłowa numeracja faktur
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiam jedną fakturę w miesiącu, tj. w styczniu wystawiłem fakturę z numerem 1/01/2023, w lutym 2/02/2023 i w marcu 3/03/2023. Czy (...)
str. 58
2.
Dostawa nasion słonecznika - jaka stawka VAT?
Jestem rolnikiem, czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam sprzedać słonecznik z własnej uprawy (ziarno w łusce) na rzecz innych kontrahentów. Nasiona te będą sprzedawane z przeznaczeniem do (...)
str. 59
3.
Usługi w zakresie BHP a zwolnienie przedmiotowe z VAT
Świadczę usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Czy w tym zakresie korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt (...)
str. 60
4.
Skutki w podatku VAT przekazania pracownikom prezentów z okazji Dnia Kobiet
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Z okazji Dnia Kobiet ze środków obrotowych firmy zakupiłem kwiaty dla pracowników. Czy z faktury dokumentującej zakup kwiatów mam prawo do (...)
str. 61
5.
Wycofanie z majątku firmy budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na wynajem
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Kilka lat temu w ramach działalności gospodarczej kupiłam budynek handlowo-usługowy i od jego zakupu odliczałam VAT. (...)
str. 63
6.
Zaliczka otrzymana w okresie korzystania ze zwolnienia z VAT
Do 30 listopada 2022 r. prowadziłem działalność jako podatnik zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży. Od 1 grudnia 2022 r. jestem czynnym podatnikiem (...)
str. 65
7.
Brak obowiązku sporządzenia spisu z natury przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
Do końca lutego 2023 r. byłem czynnym podatnikiem VAT prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. W marcu br. zdecydowałem się na jej przekształcenie w spółkę z o.o. (...)
str. 65
8.
Możliwość rezygnacji z wystawienia faktury zaliczkowej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W dniu 7 marca br. otrzymałem od kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów (artykułów spożywczych). Przed upływem terminu na wystawienie (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2023 r., pod poz. 7, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.