Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
E-paragony w kasach on-line
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 4
2.
Określenie wymagań technicznych dla kas rejestrujących
Od 29 września 2021 r. mocą ww. rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących możliwe jest wystawianie i wydawanie e-paragonu bez konieczności jego drukowania (...)
str. 5
2.
Nowe przepisy dotyczące kas z elektronicznym zapisem kopii
W myśl art. 111 ust. 3c ustawy o VAT do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania (...)
str. 6
II.
Które firmy będą rozliczać VAT w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym?
W myśl art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) jeżeli ustawy (...)
str. 7
III.
Planowana zmiana limitu płatności gotówkowych
W dniu 1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Grupy VAT i kary pieniężne za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym dopiero od 1 lipca 2022 r.
W ramach programu Polski Ład planowane jest wprowadzenie tzw. grupy VAT jako nowego rodzaju podatnika. W ustawie nowelizującej zakłada sę, że: dostawa towarów i świadczenie (...)
str. 9
V.
Ulga na złe długi w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów
Od 1 października 2021 r. procedura tzw. ulgi na złe długi dotyczy nie tylko podatników VAT czynnych spełniających określone warunki ale również osób fizycznych będących (...)
str. 9
1.
Anulowanie wystawionych faktur
W przypadku zaistnienia pomyłek na fakturze (zmiana ceny lub ilości dostarczonego towaru) wystawiam kontrahentom faktury korygujące. Obecnie kontrahent zażądał anulowania uprzednio wystawionej faktury. Czy mam (...)
str. 10
2.
Korekta błędnych danych nabywcy
Po wystawieniu faktury okazało się, że błędnie wskazano w niej nabywcę, który faktycznie nie jest stroną transakcji i na rzecz którego nie została zrealizowana dostawa (...)
str. 11
3.
Termin zmniejszenia podatku naliczonego w JPK_V7M
Rozliczam podatek VAT miesięcznie. W październiku 2021 r. kupiłam towary od podmiotu krajowego. Załóżmy, że fakturę potwierdzającą ten zakup otrzymam w listopadzie 2021 r., ale (...)
str. 12
4.
Korekta podatku naliczonego przy zwrocie towarów w ramach reklamacji
W lipcu 2021 r. spółka dokonała zakupu towarów, co potwierdza faktura wystawiona w tym miesiącu. Podatek naliczony z tytułu ww. zakupu został uwzględniony w JPK_V7M (...)
str. 13
1.
Limity uprawniające do uzyskania statusu małego podatnika
Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 15
2.
Możliwość rozliczania VAT metodą kasową
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT zdefiniowaną w art. 21 ustawy o VAT. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, (...)
str. 16
3.
Odliczanie podatku naliczonego przy metodzie kasowej
Mali podatnicy stosujący kasową metodę w sposób szczególny dokonują również rozliczenia podatku naliczonego. W art. 86 ust. 10e ustawy o VAT zapisano, że prawo do (...)
str. 17
4.
Plik JPK_V7K składany przez małych podatników - planowane zmiany w ramach programu Polski Ład
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do (...)
str. 18
5.
Utrata prawa do kasowej metody rozliczeń
Stosownie do art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po (...)
str. 20
1.
Ustalenie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego
Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, mogą korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Do wartości (...)
str. 21
2.
Usługa utrzymania porządku i czystości pomieszczeń
W PKWiU 81.10.10.0 wymienione zostały "Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku." Grupowanie to obejmuje usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach klienta poprzez: ogólne (...)
str. 22
3.
Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Regulacje dotyczące zasad odliczania VAT naliczonego zostały określone w art. 86 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Jak dokonać korekty sprzedaży ujętej w kasie fiskalnej?
W sytuacji, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 24
2.
Korekta sprzedaży paragonowej w interpretacjach indywidualnych
» Korekta zawyżonej stawki VAT na paragonie Możliwość dokonania korekty podatku należnego w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT (23% zamiast 8%) dla świadczonych usług (...)
str. 26
1.
Umieszczanie NIP nabywcy na paragonach w świetle ustawy o VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy (...)
str. 29
2.
Jak dokonać korekty niezamierzonej pomyłki w zakresie NIP umieszczonego na paragonie?
Prowadzimy restaurację, w której sprzedaż ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Kelnerzy bardzo często na wystawianych paragonach popełniają pomyłki w zakresie umieszczania NIP nabywców. Nieprawidłowości te polegają (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów
Importujemy towary z Chin według standardowej procedury, dokonując wpłaty podatku należnego w terminie 10 dni od dnia powiadomienia o należnościach celnych przez organ celny. Otrzymaliśmy (...)
str. 32
2.
Dostawa towarów do Irlandii na rzecz brytyjskiej firmy
Sprzedaliśmy towar firmie z Wielkiej Brytanii, która zleciła przewiezienie ładunku do Irlandii. Brytyjski kontrahent nie jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT na terytorium UE. Czy (...)
str. 33
3.
Nabycie towarów na terytorium UE w ramach transakcji łańcuchowej
Kupiliśmy towar od niemieckiej spółki, która wystawiła nam fakturę z podatkiem VAT 0%, na której wskazała swój numer VAT UE z przedrostkiem DE. Towary transportowane (...)
str. 35
4.
Import towarów odprawianych przez kuriera
Zamówiliśmy towar od brytyjskiej spółki, która wysłała nam przesyłkę firmą kurierską. Towary zostały odprawione w Polsce a wszelkie należności celno - podatkowe poniósł brytyjski sprzedawca. (...)
str. 37
5.
Data sprzedaży w pliku JPK_VAT dotycząca WNT
Jaką datę należy wpisać w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT dotyczącej podatku należnego, w polu DataSprzedazy, jeśli wpis dotyczy WNT? Czy powinna to być data wysyłki (...)
str. 38
6.
Oznaczanie usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce w pliku JPK_VAT
Świadczę usługi dla zagranicznych firm w postaci dostarczania przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach internetowych. Czy należy je oznaczać w pliku JPK_VAT i na (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Podmioty nabywające usługi budowlane a powstanie obowiązku podatkowego
Podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych. Zatem, w takiej sytuacji, obowiązek podatkowy powstaje (...)
str. 40
2.
Prawidłowe określenie terminu wykonania usługi - stanowisko sądów i organów podatkowych
Prawidłowe ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej/budowlano-montażowej jest bardzo ważne, gdyż ma ono wpływ na termin wystawienia faktury oraz moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Ustawodawca (...)
str. 41
3.
Stawka VAT dla usług budowlanych
Stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się m.in. do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
XIII.
Prowadzenie firmy w domu mieszkalnym a prawo do odliczenia VAT
W praktyce zdarza się, że podatnicy VAT prowadzą firmę w domu mieszkalnym. Mają często wątpliwości, czy przysługuje im prawo do odliczenia VAT od zakupu domu (...)
str. 44
1.
Odliczanie VAT według udziału procentowego
Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane (...)
str. 44
2.
Konieczność wyodrębnienia wydatków służących zaspokojeniu potrzeb prywatnych
WSA w Krakowie w wyroku z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Kr 1248/19 (orzeczenie nieprawomocne) przyznał rację organom podatkowym, że sam fakt (...)
str. 45
3.
Zakup domu mieszkalnego wykorzystywanego w części do działalności gospodarczej
Kwestia zakupu domu mieszkalnego wykorzystywanego w części do działalności gospodarczej została rozpatrywana m.in. przez Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2021 r., (...)
str. 45
4.
Zakup energii i usług telekomunikacyjnych
W przypadku wydatków związanych z dostarczaniem mediów do domu/lokalu, w którym podatnik mieszka i wykonuje działalność gospodarczą, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zainstalowanie liczników w pomieszczeniach wykorzystywanych (...)
str. 47
5.
Brak numeru identyfikacji podatkowej na fakturze
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że faktura, która jest podstawą do odliczenia podatku VAT potwierdzająca sprzedaż towarów czy usług powinna zawierać m.in. imiona i (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIV.
Informacja o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów firmowych - nowy wzór formularza VAT-26
W świetle obowiązujących przepisów od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje generalnie prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Stanowi o tym art. (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Obowiązki podmiotu przewożącego zlewki odpadowego alkoholu etylowego
Spółka nabywa bezpośrednio od producenta perfum odpadowe zlewki zawierające alkohole (CN 2207). Zlewki te następnie są odsprzedawane podmiotowi, który używa ich jako surowca do produkcji (...)
str. 52
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Umowa użyczenia nieruchomości a prawo do odliczenia VAT
Ojciec i syn prowadzą odrębne gospodarstwa rolne i są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Ojciec prowadzi hodowlę krów mlecznych, a syn bydła mięsnego. Korzystają z (...)
str. 56
2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z organizacją szkolenia
Spółka nabyła usługę szkoleniową. Z tego tytułu otrzymała fakturę, która w swej treści zawiera określenie "organizacja konferencji/szkolenie ze stawką 23%". Czy możemy odliczyć VAT w (...)
str. 58
3.
Opodatkowanie służebności przesyłu gruntu
Rolnik (czynny podatnik VAT) podpisał akt notarialny na służebność przesyłu gruntu za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie zostało ustalone w kwocie jednorazowej w wysokości 30.000 zł. Rolnik nie (...)
str. 60
4.
Stosowanie GTU w JPK_VAT z deklaracją
Czy kalkomania ze złota, tj. nadruk ze złota na papierze, który sprzedajemy kontrahentom podlega oznaczeniu w JPK_VAT kodem GTU_08? Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT (...)
str. 62
5.
Skrócona nazwa sprzedawcy na fakturze
Czy spółka na wystawianych przez siebie fakturach może podawać skróconą nazwę firmy? Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, faktura powinna (...)
str. 63
6.
Kiedy odliczyć VAT z tytułu zakupu prenumeraty czasopisma?
Wykupiłem prenumeratę czasopisma specjalistycznego w formie drukowanej na okres: październik-grudzień 2021 r. Zapłaty za nią dokonałem dnia 7 października br. i w tym samym dniu (...)
str. 64
7.
Zakup nieruchomości a prawo do odliczenia VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) zamierza dokonać zakupu budynku i z tego tytułu odliczyć w całości podatek VAT (strony złożą do urzędu skarbowego oświadczenie o rezygnacji (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe rozporządzenia w sprawie kryteriów, warunków i wymagań technicznych dla kas rejestrujących
» W Dzienniku Ustaw z dnia 28 września 2021 r., pod poz. 1753, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 (...)
str. 66
2.
Nowy wzór formularza VAT-26
» W Dzienniku Ustaw z dnia 1 października 2021 r., pod poz. 1790, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.