Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 19 (547) z dnia 10.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Propozycje zmian przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2022 r. już w Sejmie
W Sejmie procedowane są obecnie zmiany w ustawie o VAT, zaproponowane w: projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 4
II.
TAX FREE w nowej formie od 1 stycznia 2022 r.
Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Od 1 stycznia (...)
str. 5
III.
Rozporządzenie w sprawie kas wirtualnych - planowane zmiany
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
IV.
Kara pieniężna za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym
W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (...)
str. 7
V.
Opodatkowanie usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi - interpretacja ogólna MF
Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 2 września 2021 r., nr PT6.8101.2.2021 stwierdził, że: Ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Terminy zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy w świetle ustawy o VAT
Podatnik rozliczający podatek VAT, u którego w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym sam decyduje o tym, czy nadwyżkę (...)
str. 10
2.
Planowane zmiany w zakresie terminu dokonywania zwrotu VAT
» Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a skrócony termin zwrotu Projekt zmian do ustawy o VAT (numer druku 1547), jakie mają wejść w życie z dniem 1 (...)
str. 11
1.
Ustalenie prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego
Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Ustawodawca jednak wskazuje pewne wyjątki od tej zasady. Jak wynika (...)
str. 14
2.
Usługi uznawane za ciągłe - orzecznictwo sądowe a stanowisko organów podatkowych
W wielu przypadkach podatnicy mają problemy z ustaleniem, czy świadczone przez nich usługi można uznać za ciągłe i zastosować do nich obowiązek podatkowy na podstawie (...)
str. 15
3.
Faktury potwierdzające świadczenie usług w sposób ciągły
Fakturę dokumentującą świadczenie usług w sposób ciągły należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (zgodnie z art. (...)
str. 18
VIII.
Oznaczanie usług marketingowych lub reklamowych w ewidencji sprzedaży VAT
Czynny podatnik VAT wystawia kontrahentom faktury z tytułu: świadczenia usług marketingowych (np. za osiągnięcie określonych obrotów z daną firmą, itp.), odpłatnego zamieszczania reklam towarów danej (...)
str. 19
1.
Usługi prywatnego nauczania wykonywane przez nauczyciela
Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz (...)
str. 23
2.
Prywatne nauczanie jako czynność zwolniona z VAT - wyrok WSA
Przepis art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT nie zawiera wymogu, by kwalifikacje nauczyciela wynikały z posiadania przez niego wykształcenia kierunkowego w danej (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zakres danych objętych paragonem fiskalnym
Elementy, które powinny zostać zamieszczone na paragonie fiskalnym emitowanym przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii określone zostały w § 25 ust. 1 (...)
str. 26
2.
Określenie nazwy sprzedaży na paragonie potwierdzającym otrzymaną zaliczkę
Jak prawidłowo nazwać na paragonie fiskalnym wpłaconą zaliczkę na poczet przyszłej sprzedaży? Stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, paragon fiskalny wystawia (...)
str. 27
3.
Paragon potwierdzający wykonanie usługi - jaka nazwa?
Czy nazwa usługi na paragonie fiskalnym określona jako "karnet abonamentowy na obiekty sportowe" jest wystarczająca, czy też należałoby taką sprzedaż ująć pod nazwą "karnety sportowe (...)
str. 28
XI.
Stosowanie kas on-line przez podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie opieki medycznej
Od 1 lipca 2021 r. podatnicy świadczący m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są zobowiązani do bezwzględnego ewidencjonowania sprzedaży (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Przyspieszony termin zapłaty podatku należnego od paliw sprowadzanych z UE
Podatek VAT od transakcji na terytorium Polski rozliczany jest w terminie do 25. dnia następnego miesiąca po dostawie. W odniesieniu do paliw silnikowych nabywanych w (...)
str. 33
2.
Pytania prejudycjalne w sprawie pakietu paliwowego skierowane do TSUE
Wątpliwości, co do zgodności naszych krajowych przepisów dotyczących tzw. pakietu paliwowego z dyrektywą unijną pojawiły się po wyroku WSA w Bydgoszczy, z dnia 10 lipca (...)
str. 33
3.
Orzeczenie TSUE o niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną
W odpowiedzi na zadane przez NSA pytania, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 9 września 2021 r. wyrok w sprawie C-855/19 , w którym (...)
str. 35
1.
Zasady przypisywania wysyłki towarów w ramach kolejnych dostaw
W łańcuchu dostaw, każda z transakcji rozpatrywana jest odrębnie, w związku z czym dla każdej z nich miejsce opodatkowania należy ustalić w inny sposób. Podstawowa (...)
str. 36
2.
Doprecyzowanie przepisów dotyczących WDT i eksportu towarów w łańcuchu dostaw
Wprowadzone ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. poz. (...)
str. 37
3.
Definicja podmiotu transportującego towary
W tym miejscu warto również wyjaśnić, co oznacza sformułowanie "wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz", użyte w (...)
str. 39
XIV.
Problem z rozliczeniem podatku VAT od importu przesyłek kurierskich spoza UE
Dokonujemy zakupu towarów od chińskiego sprzedawcy na warunkach DDP. Towar przewożony jest do Holandii a następnie do Polski przez firmę kurierską, która nie przekazała nam (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Dokumentowanie usług transportowych świadczonych dla podatników
Jako czynny podatnik VAT świadczę usługi drogowego transportu towarów dla różnego rodzaju firm (podatników krajowych i zagranicznych). Do jakich transakcji powinienem wystawiać faktury z adnotacją (...)
str. 42
2.
Odbiór i transport odpadów budowlanych a obowiązek stosowania oznaczeń w JPK_VAT
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie transportowania, zbierania, magazynowania odpadów i ich gospodarowania. W ramach zawartych umów świadczę usługę, która polega na podstawieniu kontenera na odpady (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Kiedy dostawa obiektów budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Dostawa obiektów budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu (...)
str. 45
2.
Które obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT?
Dostawa obiektów budowlanych lub ich części zasadniczo podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT. Jednocześnie ustawodawca do niektórych dostaw dopuszcza zastosowanie 8% stawki VAT. Zgodnie z art. (...)
str. 46
3.
Dostawa nieruchomości a pierwsze zasiedlenie
Przez pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na (...)
str. 47
4.
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Transakcje importowe rozliczane w punkcie kompleksowej obsługi IOSS
Od 1 lipca 2021 r. import wszystkich towarów o niskiej wartości podlega podatkowi VAT. W celu zadeklarowania i zapłaty podatku utworzono szczególną procedurę importu - (...)
str. 50
2.
Rejestracja do procedury importu IOSS
W celu dokonania rejestracji do procedury importu podatnik powinien: wypełnić zgłoszenie VII-R - zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT (w zgłoszeniu (...)
str. 50
3.
Deklaracja dla rozliczania VAT w procedurze importu - VII-DO
Podatnik, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika to pośrednik, obowiązany jest składać do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście - za pomocą systemu (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Obowiązki deklaracyjne podmiotów zużywających oleje i preparaty smarowe
Czy spółka nabywająca od podmiotu krajowego na potrzeby własne (produkcyjne) smary i oleje zwolnione z akcyzy, przeznaczone do własnych wtryskarek musi składać deklarację AKC-KZ? Zgodnie (...)
str. 55
1.
Zasady korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego
W świetle § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (...)
str. 55
2.
Brak obowiązku składania deklaracji AKC-KZ przez podmiot zużywający oleje i preparaty smarowe
W myśl art. 24e ust. 1 ustawy, w zakresie wyrobów akcyzowych: 1) objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Rozliczenie duplikatu faktury korygującej przez sprzedawcę
W kwietniu 2021 r. spółka wystawiła fakturę korygującą in minus, którą wysłała na adres elektroniczny wskazany przez kontrahenta. Rozliczenie faktury nastąpiło zgodnie z zasadami wynikającymi (...)
str. 58
2.
Modernizacja budynku wykorzystywanego w działalności rolniczej
Rolnik rozlicza VAT na zasadach ogólnych, jest czynnym podatnikiem VAT. Uprawia fasolę na nasiona i odprowadza z tego tytułu podatek VAT. Jest właścicielem domu, który (...)
str. 60
3.
Opodatkowanie usług wstępu do SPA
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi w zakresie wstępu do SPA (sauny suchej, groty solnej, jacuzzi). Usługi świadczone są w hali sportowej, której jestem (...)
str. 61
4.
Podatek VAT od nieodpłatnego przekazania towarów
Organizacja Pożytku Publicznego zwróciła się do nas z prośbą o dofinansowanie spotkania integracyjnego. W ramach pomocy przekażemy towary handlowe, z tytułu nabycia których wcześniej odliczyliśmy (...)
str. 62
5.
Zwolnienie przedmiotowe z VAT przy świadczeniu usług protetycznych
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług protetycznych (nie jestem technikiem dentystycznym). Usługi te świadczę poprzez zatrudnionych wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Czy przy (...)
str. 63
6.
Świadczenie usług remontowych - jaka stawka VAT?
W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi budowlane. Na podstawie zawartej umowy z kontrahentem będziemy wykonywali remont warsztatu samochodowego. Czy możemy zastosować 8% stawkę VAT? Z (...)
str. 65
7.
Zaokrąglenia kwot podatku na fakturze
Czy postępujemy prawidłowo wykazując na wystawianych fakturach podatek VAT wyliczony od sumy wszystkich pozycji brutto (metodą w "stu"). W takim przypadku podsumowanie kwoty podatku liczonego (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2021 r., pod poz. 1636 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2021 (...)
str. 67
2.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2021 r., pod poz. 36 zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.