Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 166.333 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
SLIM VAT 2 - ważne zmiany w VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2021 r., pod poz. 1626 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 4
II.
Objaśnienia podatkowe MF dotyczące pakietu VAT e-commerce
Na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl zostały zamieszczone objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia (...)
str. 5
III.
Bezpieczeństwo Krajowego Systemu e-Faktur - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2022 r. - zgodnie z założeniami projektu z dnia 2 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Warunek zachowania statusu czynnego podatnika VAT
Zasady rozliczania podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone przez ustawodawcę w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Podatnik może skorygować (...)
str. 7
2.
Korekta w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów
W opinii TSUE do systemu tzw. ulgi na złe długi oprócz podatników VAT czynnych należy dopuścić po stronie nabywców (dłużników) również osoby fizyczne - konsumentów (...)
str. 9
3.
Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika
Stosownie do art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju (...)
str. 10
4.
Uregulowanie należności po skorzystaniu z ulgi na złe długi
Na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy o VAT w przypadku gdy po skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi należność zostanie uregulowana lub (...)
str. 11
1.
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Zgodnie z art. 108b ust. 1 ustawy o VAT, na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na (...)
str. 11
2.
Zgoda i odmowa uwolnienia środków z rachunku VAT
Naczelnik urzędu skarbowego na podjęcie decyzji w sprawie uwolnienia środków z rachunku VAT ma 60 dni. W przypadku zgody podatnik otrzymuje postanowienie, w którym określona (...)
str. 12
3.
Uwolnienie środków z rachunku technicznego
W myśl obowiązujących przepisów w przypadku gdy na dzień rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego podatnik posiada na rachunku VAT środki pieniężne i nie dokonał (...)
str. 13
4.
Możliwość przekazywania środków z jednego rachunku VAT na inny
Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają podatnikom na przekazywanie swoich środków z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT, ale pod warunkiem, że obydwa ww. rachunki prowadzi (...)
str. 15
5.
Zapłata składek na ubezpieczenie społeczne rolników z rachunku VAT
Środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik może wykorzystać na zapłatę: kwoty odpowiadającej VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego i odsetek (...)
str. 15
1.
Poniesienie wydatków z tytułu nabycia pojazdów samochodowych
Z zasady ogólnej zawartej w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do (...)
str. 16
2.
Informacja o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów firmowych
» Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynikać (...)
str. 17
1.
Czy przeniesienie z mocy prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie podlega opodatkowaniu?
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast (...)
str. 20
2.
Zwolnienie w przypadku wywłaszczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych - stanowisko organów podatkowych i sądów
Dostawa gruntów niezabudowanych podlega opodatkowaniu VAT, gdy przedmiotem transakcji są tereny budowlane (tj. przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych (np. o charakterze rolnym (...)
str. 20
3.
Podstawa opodatkowania - przyznane odszkodowanie wyrażone w kwocie netto czy brutto?
Wśród podatników pojawiły się wątpliwości czy przyznane odszkodowanie na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Kasy rejestrujące w handlu elektronicznym - objaśnienia MF
Od 1 lipca 2021 r. mocą ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)
str. 24
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy usługach budowlanych świadczonych poza granicami kraju
Świadczę usługi budowlane na rzecz osób prywatnych na terenie Niemiec. Czy w limicie obrotów uprawniającym do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy należy uwzględnić obrót uzyskany (...)
str. 27
2.
Nowa działalność gospodarcza a ulga na zakup kasy
W latach 2013-2015 prowadziłem działalność gospodarczą, w której użytkowałem kasę fiskalną. Z tytułu jej zakupu odliczyłem przysługującą ulgę w kwocie 700 zł. Obecnie zamierzam świadczyć (...)
str. 28
3.
Dokonywanie sprzedaży przy awarii kasy fiskalnej
W prowadzonej działalności sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii. W wyniku przepięcia prądu kasa uległa uszkodzeniu. Czy pomimo to możemy dokonywać (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Terminy i warunki odliczania podatku VAT
W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego (art. 86 ust. (...)
str. 31
2.
Stanowisko TSUE w sprawie niezgodności polskich przepisów z unijną dyrektywą
Należy podkreślić, iż pomimo pojawiających się korzystnych dla podatników wyroków sądowych w sprawie odliczenia podatku VAT od WNT w sytuacji niedotrzymania 3-miesięcznego terminu na ujęcie (...)
str. 32
3.
Realizacja wyroku TSUE w pakiecie SLIM VAT 2
Resort finansów realizując wyrok TSUE, dostosował polskie przepisy w tym zakresie ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)
str. 33
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup licencji do zdjęć od kontrahenta spoza UE
Spółka dokonała zakupu licencji do zdjęć od kontrahenta z USA. Licencja została udzielona na okres 1 roku. Zapłatę uiszczono w momencie zakupu. Zagraniczna firma wystawiła (...)
str. 35
2.
Nabycie towarów od unijnego dostawcy
Zakupiłam towar od czeskiego dostawcy, który wystawił mi fakturę bez podatku VAT z informacją, że "sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT". Na fakturze podał swój (...)
str. 36
3.
Zakup towaru udokumentowany paragonem w innym państwie UE
Podczas podróży służbowej podatnik dokonał zakupu ładowarki do telefonu za kwotę 60 euro. Zakup został udokumentowany paragonem, na którym znajduje się numer VAT UE polskiego (...)
str. 37
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Najem jako przejaw działalności gospodarczej
Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) (...)
str. 39
2.
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Pomimo, że dla celów VAT wynajmowanie nieruchomości w ramach najmu prywatnego uznawane jest za prowadzenie działalności gospodarczej, a wynajmującego uważa się za podatnika VAT, to (...)
str. 39
3.
Zwolnienie przedmiotowe - najem nieruchomości mieszkalnej
Zgodnie z ogólną zasadą usługa najmu nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%. Jednakże w przypadku najmu nieruchomości mieszkalnych można zastosować zwolnienie przedmiotowe z (...)
str. 40
4.
Ujęcie najmu prywatnego w JPK_VAT z deklaracją - checklista
Jeżeli dokonujesz najmu prywatnego to pamiętaj, że czynność ta dla celów VAT uznawana jest za prowadzenie działalności gospodarczej, a wynajmujący jest podatnikiem VAT. Możesz skorzystać (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Zmiana zasad użytkowania pojazdu samochodowego - regulacje ustawowe
Z zasady określonej w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnik ponoszący wydatki na zakup i użytkowanie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie (...)
str. 43
2.
Sprzedaż pojazdu samochodowego wykorzystywanego do celów mieszanych
Jeżeli w okresie korekty pojazd wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych zostanie sprzedany, wówczas przyjmuje się, że do końca okresu korekty samochód ten wykorzystywany jest (...)
str. 44
3.
Wykazanie korekty w JPK_VAT z deklaracją
MF w pytaniach i odpowiedziach dotyczących JPK_VAT z deklaracją zamieszczonych na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/ wyjaśniło, że: "(...) W nowym JPK_VAT z deklaracją korekty wynikające z (...)
str. 45
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Ogólne zasady dokumentowania czynności zwolnionych z VAT
» Obowiązek wystawiania faktur Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od (...)
str. 46
2.
Obowiązkowe elementy faktur potwierdzających czynności przedmiotowo zwolnione z VAT
Podatnicy wykonujący czynności zwolnione z VAT i wystawiający z tego tytułu faktury, muszą zwrócić uwagę, iż to rodzaj wykonywanej czynności przesądza o tym, jakie elementy (...)
str. 47
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Wykorzystanie alkoholu etylowego całkowicie skażonego do produkcji kosmetyków i produktów dezynfekcyjnych
Nasza firma produkując kosmetyki, produkty dezynfekujące oraz inne produkty zużywa alkohol etylowy całkowicie skażony. Ten sam alkohol zużywa również do dezynfekcji powierzchni produkcyjnych i laboratoryjnych. (...)
str. 51
1.
Czynności opodatkowane akcyzą
Przedmiotem opodatkowania akcyzą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy jest: 1) produkcja wyrobów akcyzowych; 2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 3) import wyrobów (...)
str. 52
2.
Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego
Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony: a) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz (...)
str. 53
3.
Zużycie do badań alkoholu etylowego z zapłaconym podatkiem akcyzowym
Jak wynika z wcześniej przytoczonego art. 8 ust. 6 ustawy, podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym, co oznacza, że jeżeli został on prawidłowo zadeklarowany i zapłacony (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a podatek VAT
Wspólnicy spółki jawnej chcą wycofać nieruchomość z ewidencji środków trwałych. Nieruchomość zostanie przekazana do majątku prywatnego wspólników. Wycofanie nie będzie dokonywane odpłatnie ani w ramach (...)
str. 55
2.
Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika przez samorządowy zakład budżetowy
Samorządowy zakład budżetowy wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zadania z zakresu pozostającego poza sferą działalności gospodarczej, tj. zajmuje się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, (...)
str. 57
3.
Obowiązek podatkowy z tytułu wydania opinii przez biegłego
Podatnik na zlecenie sądu wydał opinię i z tego tytułu wystawił fakturę. Czy obowiązek podatkowy w VAT powstał w dniu wystawienia faktury? Opodatkowaniu VAT podlega (...)
str. 60
4.
Mechanizm podzielonej płatności - właściwe wypełnianie komunikatu przelewu
Co miesiąc regulujemy należności z faktur za raty leasingowe w mechanizmie podzielonej płatności. Przy dokonywaniu płatności wpisujemy za każdym razem w komunikacie przelewu nr faktury. (...)
str. 60
5.
Oznaczanie bonu jednego przeznaczenia w JPK_VAT
Spółka jako czynny podatnik VAT prowadzi hotel. Goście na poczet przyszłej usługi wpłacają zaliczki w różnej wysokości, które podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT. Pobyt może (...)
str. 62
6.
Leasing operacyjny - kiedy odliczyć VAT?
W sierpniu 2021 r. otrzymałam fakturę za leasing operacyjny, wystawioną 16 sierpnia br., z terminem płatności 5 września br. Na fakturze widnieje informacja, że rata (...)
str. 63
7.
Jaka stawka VAT przy remoncie budynku domu pomocy społecznej?
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) świadczę usługi remontowo-budowlane. Obecnie wykonuję remont budynku domu pomocy społecznej. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w tym przypadku? (...)
str. 64
8.
Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT przy sprzedaży samochodów
Prowadzę działalność gospodarczą i ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zamierzam poszerzyć zakres tej działalności o sprzedaż używanych samochodów osobowych (...)
str. 65
9.
Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej
Od 2009 r. prowadzimy działalność gospodarczą ze wspólnikiem jako spółka cywilna. We wrześniu 2021 r. wspólnik zamierza wystąpić ze spółki cywilnej. W jaki sposób w (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2021 r., pod poz. 1626 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.