Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 166.333 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 17 (545) z dnia 10.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zmiany w zakresie wystawiania faktur od 1 stycznia 2022 r.
Zgodnie z projektem z dnia 2 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr druku (...)
str. 4
1.
Fakultatywne wystawianie faktur ustrukturyzowanych
» Zasady stosowania e-faktur Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z założeniami projektowanej ustawy - podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Będą to faktury (...)
str. 4
2.
Węższy zakres danych na fakturach
Kolejne proponowane zmiany dotyczą danych wykazywanych na fakturze zaliczkowej oraz fakturze korygującej. MF planuje zrezygnować z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto (modyfikacja (...)
str. 7
3.
Dłuższy termin na wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów/usług
W świetle obowiązującego art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi (...)
str. 7
4.
Faktura wystawiona ponownie - dobrowolność stosowania nazwy "duplikat"
Z przepisów ustawy o VAT generalnie wynika, że w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę (...)
str. 8
II.
Opodatkowanie usług finansowych - proponowane zmiany w ustawie o VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Ogólne zasady samofakturowania
Co do zasady przedsiębiorca, który sprzedaje towary i świadczy usługi zobowiązany jest do wystawiania faktur. Ustawodawca umożliwia jednak wystawianie faktur także przez ich nabywców. Instytucja (...)
str. 10
2.
Określenie procedury zatwierdzania poszczególnych faktur
Aby możliwe było wystawianie faktur przez nabywcę musi być zawarta umowa w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, w której zostanie określona (...)
str. 10
3.
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych w ramach procedury samofakturowania
Podatnik, co do zasady, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej nabyte towary czy usługi, jeżeli zakup służy czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. (...)
str. 11
4.
Obowiązek przekazania pliku JPK_FA w przypadku samofakturowania
Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazać, w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania (...)
str. 12
IV.
Odliczenie VAT z faktury za zużytą i prognozowaną energię elektryczną
Czynny podatnik VAT otrzymuje faktury za energię elektryczną. W jaki sposób należy rozliczyć VAT z faktury dokumentującej końcowe rozliczenie energii za okresy poprzednie i prognozy (...)
str. 13
V.
Korekta podatku naliczonego przy zmianie przeznaczenia środków trwałych
W praktyce bardzo często dochodzi do zmiany przeznaczenia wykorzystywanych przez podatnika w działalności gospodarczej środków trwałych. Występują bowiem sytuacje, w których podatnik nabywa środek trwały (...)
str. 16
1.
Korekta związana z ulepszeniem środka trwałego
Z uwagi na brak regulacji prawnej, która wprost dotyczyłaby kwestii korekty podatku naliczonego w związku z nakładami poniesionymi na przebudowę lub modernizację środków trwałych, nakłady (...)
str. 16
2.
Zmiana przeznaczenia środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 15.000 zł
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że konieczność korekty podatku naliczonego w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT zachodzi wówczas, gdy zmiana przeznaczenia towaru/usługi (...)
str. 16
3.
Termin korygowania podatku VAT w przypadku zmiany przeznaczenia niskocennych środków trwałych
Jeżeli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 15.000 zł, wówczas okres korekty wynosi 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towar do (...)
str. 19
4.
Wykazywanie korekty w JPK_VAT z deklaracją
Korektę dokonywaną na podstawie art. 91 ustawy o VAT w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego należy wykazać: • w części ewidencyjnej dotyczącej zakupu w (...)
str. 19
VI.
Przekazywanie JPK_FA_RR na żądanie organów podatkowych
W myśl art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) w przypadku (...)
str. 20
1.
Faktury VAT RR wystawiane w formie elektronicznej
Zgodnie z art. 116 ustawy o VAT czynny podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. (...)
str. 20
2.
Podmioty zobowiązane do przekazywania struktury JPK_FA_RR
Struktura JPK_FA_RR dotyczy podatników VAT, którzy korzystają z trybu pozwalającego na obieg faktur VAT RR w formie elektronicznej. Jak czytamy w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VII.
Objaśnienia podatkowe MF w zakresie kas rejestrujących
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 23
1.
Zasady odliczania ulgi na zakup kas
Podatnicy mogą odliczyć ulgę na zakup kas w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Wynika tak z art. 111 (...)
str. 24
1.1.
Kasy wirtualne o zastosowaniu specjalnym
Na szczególną uwagę - jak czytamy w objaśnieniach - zasługuje przypadek kas wirtualnych o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób (...)
str. 25
1.2.
Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot
W ww. objaśnieniach zwrócono także uwagę, iż zasady zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas uregulowane są w art. 111 ust. 6 ustawy (...)
str. 26
2.
Forma zapłaty a obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy
Kolejną kwestią przedstawioną przez MF w przedmiotowych objaśnieniach jest obowiązek prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub (...)
str. 26
2.1.
Obowiązek ewidencjonowania przelewów
W myśl § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie kas, obowiązek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego, bez żądania nabywcy, w przypadku (...)
str. 26
2.2.
Rejestracja otrzymanej zaliczki w kasie
MF wyjaśniło, że otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży m.in. części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej z chwilą jej otrzymania lub bezpośrednio po uzyskaniu informacji (...)
str. 27
1.
Moment rejestracji zaliczki w kasie fiskalnej
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu (...)
str. 28
2.
Wystawienie paragonu dokumentującego otrzymanie zaliczki
Świadczę usługi budowlane. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych ewidencjonuję w kasie on-line i wystawiam faktury. Na poczet przyszłego świadczenia usług otrzymuję zaliczki, (...)
str. 28
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
IX.
Rozliczanie podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi - OSS
Z dniem 1 lipca 2021 r. został uruchomiony punkt kompleksowej obsługi OSS (One Stop Shop), w ramach którego dostępne są dwie różne procedury: 1) procedura (...)
str. 30
1.
Rejestracja do procedury unijnej i nieunijnej
Przedsiębiorca, który ma zamiar skorzystać z procedury unijnej, musi zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji. Generalnie państwem członkowskim identyfikacji jest (...)
str. 31
2.
Deklaracje składane w ramach OSS
Deklaracje dla potrzeb rozliczania procedury unijnej - VIU-D oraz deklarację VIN-D stosowaną w procedurze nieunijnej na terytorium Polski należy składać do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego (...)
str. 32
3.
Ewidencjonowanie transakcji objętych procedurą unijną i nieunijną
Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej mają obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych tą procedurą, zgodnie z wymogami art. 63c rozporządzenia wykonawczego Rady (...)
str. 33
X.
Czytelnicy pytają
1.
Usługa spedycyjna zlecona przez zagraniczną organizację non profit
Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie usługi spedycyjnej związanej z transportem ołtarza z Polski do USA. Zleceniodawcą jest organizacja kościelna z USA, która przesłała nam dokument, z (...)
str. 34
2.
Nabycie towarów od polskiego podmiotu pośredniczącego
Dokonaliśmy zakupu towarów od polskiego podatnika, który nabył je od firmy słowackiej. Towary są transportowane do naszej firmy bezpośrednio ze Słowacji a organizacją ich transportu (...)
str. 37
3.
Zakup prenumeraty w wersji papierowej od kontrahenta spoza UE
W czerwcu br. dokonaliśmy zakupu rocznej prenumeraty czasopisma w wersji papierowej od brytyjskiego kontrahenta, które będziemy otrzymywać co miesiąc. W jaki sposób rozliczyć tę transakcję (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
XI.
Przedłużenie terminu zwrotu VAT - wyrok NSA
Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wystąpi u podatnika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to ma on prawo wystąpić o jej zwrot na swój rachunek bankowy. (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
XII.
str. 43
1.
Moment odliczenia VAT naliczonego - zasada ogólna
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, o ile zakup ten służy (...)
str. 43
2.
Termin odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji
Nieskorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym, a także w trzech następnych, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w (...)
str. 44
3.
Odliczanie podatku naliczonego przez podatników rozliczających się kasowo
W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość (...)
str. 44
4.
Korekta faktury a moment rozliczenia VAT
W myśl art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania o: kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość (...)
str. 45
5.
Zmiany w zakresie odliczania VAT
5.1. Pakiet Slim VAT 2 Z dniem 1 października 2021 r. w zasadniczej części wejdzie w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o (...)
str. 46
5.1.
Pakiet Slim VAT 2
Z dniem 1 października 2021 r. w zasadniczej części wejdzie w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 46
5.2.
Przepisy w zakresie e-faktur
Projekt zmian do ustawy o VAT (nr druku UD159), jaki ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przewiduje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (...)
str. 46
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIII.
Zwrot towaru używanego opodatkowanego w procedurze VAT marża
Zasady szczególnej procedury w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu odsprzedaży (...)
str. 48
1.
Dokumentowanie zwrotu towarów używanych
Stosując procedurę opodatkowania wynikającą z art. 120 ustawy o VAT należy dokonaną czynność udokumentować fakturą VAT marża (przy towarach używanych będzie ona oznaczona jako: "procedura (...)
str. 48
2.
Jak wykazać zwrot towarów używanych w JPK_VAT z deklaracją?
Na temat sposobu wykazania zwrotu towaru używanego w JPK_VAT wypowiedziało się MF w odpowiedziach na pytania dotyczące JPK_VAT z deklaracją na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/ ). (...)
str. 49
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIV.
Obowiązki akcyzowe podmiotu zużywającego gaz i węgiel na cele opałowe
Zużywamy zwolnione wyroby akcyzowe w tym gaz i węgiel na cele opałowe dla mieszkańców. Podlegaliśmy obowiązkowi rejestracji w CRPA od 1 lutego 2021 r. do (...)
str. 52
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Opodatkowanie usług kosmetycznych
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi kosmetyczne, manicure i pedicure. Czy tego typu usługi opodatkowane są 8% stawką VAT? W załączniku nr 3 do (...)
str. 57
2.
Stawka VAT na dostawę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Spółka jawna zajmuje się budową i sprzedażą budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których wartość użytkowa nie przekracza 300 m 2 . Czy przy sprzedaży takiej nieruchomości wraz (...)
str. 58
3.
Stosowanie kasowej metody rozliczania VAT
W lipcu 2021 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej i złożyłem zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). Składam miesięczny plik JPK_V7M. Czy rozliczając się za okresy miesięczne mogę od (...)
str. 60
4.
GTU i MPP przy sprzedaży biżuterii
Spółka dokonuje sprzedaży biżuterii. Czy sprzedaż tej biżuterii (np. pierścionków, kolczyków, naszyjników itp.) składającej się z metali szlachetnych (tj. ze złota, srebra) w części ewidencyjnej (...)
str. 60
5.
Jaka stawka VAT przy sprzedaży lodów?
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedajemy lody włoskie z maszyny w sklepach i przyczepach handlowych. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować? Na mocy art. 41 ust. (...)
str. 62
6.
Brak wykonania usługi a korekta odliczonego VAT
Spółka wpłaciła zaliczkę na poczet nabycia przyszłej usługi szkoleniowej. Otrzymała fakturę zaliczkową, z której odliczyła VAT. Niestety usługodawca nie wywiązał się z umowy (brak kontaktu (...)
str. 64
7.
Zakup samochodu a prawo do odliczenia VAT
Zakupiłam samochód osobowy o wartości 200.000 zł. Czy mogę odliczyć cały VAT z faktury dokumentującej zakup tego samochodu? Z zasady określonej w art. 86 ust. (...)
str. 65
8.
Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostradą
W prowadzonej działalności gospodarczej ponosimy opłaty za przejazd autostradami, które dokumentowane są paragonami. Czy możemy odliczać podatek VAT z tych paragonów? W myśl zasady ogólnej (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XV.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wniosków o zwrot podatku naliczonego w innym niż Polska państwie UE
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 sierpnia 2021 r., pod poz. 1430 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie środków skażających alkohol etylowy
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 sierpnia 2021 r., pod poz. 1498 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.