Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Objaśnienia podatkowe MF w zakresie pakietu SLIM VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl opublikowano objaśnienia podatkowe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań Slim VAT oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących (...)
str. 4
II.
Ponowny przelew na rachunek spoza białej listy a obowiązek złożenia ZAW-NR - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Zgodnie z art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 (...)
str. 5
III.
Wyjaśnienie MF w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących
Z dniem 1 maja 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Zasady rozliczania faktur korygujących in minus - objaśnienia podatkowe MF
Na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 (...)
str. 7
1.
Ogólne zasady ujmowania faktur in minus w JPK_VAT przez dostawców/usługodawców
Od 1 stycznia 2021 r. zlikwidowano obowiązek uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów i usług. Jak wynika z objaśnień MF podatnik w przypadkach, (...)
str. 7
2.
Przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego
Ustawodawca w znowelizowanych przepisach dotyczących faktur korygujących wymienił jako przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego (...)
str. 8
3.
Obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego
W myśl art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku wystąpienia przesłanek do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego przez kontrahenta nabywca towaru lub (...)
str. 10
4.
Zmniejszenie podatku naliczonego na podstawie dokumentu wewnętrznego w przypadku braku faktury korygującej
Wątpliwości podatników budziła również kwestia sposobu wykazania w JPK_V7M/V7K w świetle nowego brzmienia art. 86 ust. 19a ustawy o VAT obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji, (...)
str. 11
5.
Korygowanie usług telekomunikacyjnych
Minister Finansów wyjaśnił, że likwidacja obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę oraz związane z tym zmiany doprecyzowujące w art. 29a ust. 15 ustawy (...)
str. 12
1.
Termin odliczenia VAT naliczonego dla podatników rozliczających się miesięcznie
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy o VAT - powstaje w rozliczeniu za (...)
str. 12
2.
Prawo do odliczenia VAT od nabycia usług noclegowych w celu ich odprzedaży
Od 1 stycznia 2021 r. w myśl znowelizowanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie (...)
str. 14
1.
Nowe zasady stosowania oznaczenia MPP w JPK_VAT z deklaracją
Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 13 i § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją w ewidencji VAT (sprzedaży (...)
str. 15
2.
Przekazywanie środków z jednego rachunku VAT na inny
Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają podatnikom na przekazywanie swoich środków z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT, ale pod warunkiem, że obydwa ww. rachunki prowadzi (...)
str. 16
3.
Rozszerzenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT
Środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik może wykorzystać na zapłatę: kwoty odpowiadającej VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego i odsetek (...)
str. 17
1.
Ogólne zasady wystawiania faktur
Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy o VAT. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o (...)
str. 18
2.
Wykazanie kosztów transportu w osobnej pozycji na fakturze dokumentującej dostawę towaru
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz (...)
str. 18
3.
Oferowanie odrębnej usługi transportowej
Z kolei jeżeli sprzedaż towaru obejmuje samą dostawę bez wskazania usługi transportowej jako koniecznego elementu danej dostawy, a sprzedający dodatkowo oferuje za odrębną odpłatnością usługę (...)
str. 19
4.
Refakturowanie kosztów transportu
Czy w części ewidencyjnej JPK_VAT, symbolem GTU_13 należy oznaczyć refakturowanie kosztów przesyłek kurierskich i kosztów zewnętrznych firm spedycyjnych? W ustawie o VAT ustawodawca nie posłużył (...)
str. 20
1.
Sankcje w ustawie o VAT
Podatnicy, którzy popełniają błędy w rozliczaniu podatku VAT, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego czy zawyżeniem nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami (...)
str. 21
2.
Zasadność sankcji w przypadku braku uszczuplenia należności podatkowych - korzystny wyrok TSUE
Artykuł 273 dyrektywy w sprawie VAT stoi na przeszkodzie przepisom krajowym nakładającym na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję zwolnioną z VAT jako transakcję podlegającą temu (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Podmioty uprawnione do ulgi na zakup kas on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala podatnikom na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Kwotę ulgi (...)
str. 24
2.
Warunki skorzystania z ulgi
Zasady odliczania lub zwrotu ulgi na zakup kas zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie odliczania. Z przepisów tam zawartych wynika, że aby podmiot mógł skorzystać (...)
str. 25
3.
Wykazywanie ulgi w deklaracjach podatkowych
3.1. Rozliczenie ulgi w JPK_VAT z deklaracją Jeśli chodzi o sposób rozliczenia ulgi to stosownie do zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia, odliczenia kwoty wydanej (...)
str. 26
3.1.
Rozliczenie ulgi w JPK_VAT z deklaracją
Jeśli chodzi o sposób rozliczenia ulgi to stosownie do zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia, odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line dokonuje się w (...)
str. 26
3.2.
Świadczenie usług taksówek osobowych - rozliczenie ulgi w VAT-12
Na mocy art. 114 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) mogą wybrać (...)
str. 28
4.
W jakich sytuacjach należy dokonać zwrotu ulgi?
Podatnicy, którzy dokonają odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line, mogą w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia. W konsekwencji muszą oni (...)
str. 29
X.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż paragonowa w JPK_VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Do systemu księgowego importowane są wszystkie paragony. Paragony te są ujmowane w (...)
str. 31
2.
Jak wykazać w JPK_VAT sprzedaż na rzecz osób prywatnych niezaewidencjonowaną w kasie?
W prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi na rzecz osób prywatnych i korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania tej sprzedaży w kasie ze względu na wysokość osiąganych (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Korzystny dla podatników wyrok TSUE w sprawie terminu odliczania VAT od WNT
Od dłuższego już czasu podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mieli wątpliwości czy przysługiwało im prawo do odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym (...)
str. 34
1.
Termin odliczania podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Regulacje dotyczące zasad odliczania VAT naliczonego z tytułu WNT zostały określone w art. 86 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim (...)
str. 34
2.
Pytanie prejudycjalne w sprawie niezgodności przepisów krajowych z dyrektywą unijną
Warto zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 63 dyrektywy w sprawie VAT zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w (...)
str. 35
3.
Wyrok TSUE podważający regulacje krajowe w zakresie terminu odliczania VAT od WNT
W odpowiedzi na złożony przez WSA w Gliwicach wniosek, TSUE wydał w dniu 18 marca 2021 r. wyrok w sprawie C-895/19 , w którym orzekł, (...)
str. 35
XII.
Import sprzętu ochronnego i medycznego zwolniony z cła i podatku VAT
Państwa członkowskie, w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19, złożyły w marcu 2020 r. wnioski o zwolnienie z należności celnych przywozowych i podatku VAT, przywożonych towarów (...)
str. 37
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Transport towarów wykonany na zlecenie brytyjskiej firmy
Wykonałem usługę transportu towarów z Polski do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do Polski na zlecenie brytyjskiej firmy. W jaki sposób opodatkować tę transakcję? (...)
str. 38
2.
Nabycie międzynarodowej usługi transportu towarów wykonanej przez polską firm
Polski przewoźnik przetransportował na nasze zlecenie samochód z Wielkiej Brytanii do Polski. Otrzymaliśmy w związku z tym fakturę ze stawką 0%. Czy jako usługobiorca powinniśmy (...)
str. 40
3.
Rezygnacja z opodatkowania eksportu towarów stawką VAT 0%
Dokonuję eksportu towarów i zdarza się, że przed terminem do złożenia deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, nie posiadam dokumentu (...)
str. 41
4.
Dowód potwierdzający wywóz eksportowanych towarów przez kuriera
Zamierzamy dokonać wywozu towarów do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czy otrzymany od kuriera dokument "Proof of export", który zawiera informacje o miejscu i (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS a obliczanie prewspółczynnika przez samorządową instytucję kultury
Czy samorządowa instytucja kultury wyliczając korektę prewspółczynnika VAT za 2020 r. w mianowniku proporcji powinna uwzględnić kwoty dofinansowań wynikające ze zwolnienia z opłacania należności z (...)
str. 45
1.
Obliczanie prewspółczynnika w samorządowych jednostkach kultury
Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do (...)
str. 45
2.
Ewidencjonowanie zwolnienia z opłacania składek ZUS
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zasady tworzenia i działania instytucji kultury określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Czy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu VAT?
Definicja umowy pożyczki została uregulowana w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze (...)
str. 48
2.
Czy firma udzielająca pożyczek pieniężnych musi stosować MPP?
Obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy regulowania należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażonej w walucie (...)
str. 49
3.
Prawo do odliczania VAT przy usługach udzielania pożyczek
Podatnicy mają generalnie prawo do odliczania VAT tylko od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Skutki przekroczenia terminu zapłaty zobowiązania z tytułu VAT
W wyniku rozliczenia JPK_VAT z deklaracją za dany okres powstaje zobowiązanie podatkowe (nadwyżka podatku należnego nad naliczonym), bądź też nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą (...)
str. 51
2.
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu VAT
W związku z pandemią COVID-19 niektórzy podatnicy mają problemy z terminową zapłatą należności wynikających z JPK_VAT. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl w dniu 9 (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Od 1 lipca 2021 r. zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych
Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) wprowadzono w ustawie (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Korekta błędnych oznaczeń GTU w JPK_V7M
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W maju 2021 r. zorientowałem się, że w rozliczeniu za marzec 2021 r. podałem błędny kod GTU. Faktura (...)
str. 59
2.
Najem jako dodatkowa działalność gospodarcza a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
Prowadzę biuro rachunkowe i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Dodatkowo planuję zakupić i wynająć lokal mieszkalny. Czy do limitu obrotów uprawniającego do tego zwolnienia (...)
str. 60
3.
Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego
Jestem rolnikiem ryczałtowym. Dodatkowo, jako czynny podatnik VAT prowadzę opodatkowaną działalność gospodarczą. Chciałabym zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i z tytułu działalności rolniczej być również (...)
str. 61
4.
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki dotyczące podatku VAT? Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (...)
str. 62
5.
Darowizna działek budowlanych
Zakupiłem od osoby prywatnej kilkanaście działek budowlanych (bez VAT). W akcie notarialnym zapisano, że nabyłem je w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po podpisaniu aktu (...)
str. 63
6.
Zmiana osoby reprezentującej gospodarstwo rolne
Wspólnie z mężem prowadzimy gospodarstwo rolne. Obecnie jestem osobą reprezentującą gospodarstwo dla celów podatku VAT. Zamierzamy dokonać zmiany osoby reprezentującej tak, aby funkcję tę przejął (...)
str. 64
7.
Likwidacja działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT
W marcu 2021 r. zlikwidowałam działalność gospodarczą i złożyłam formularz VAT-Z. Fakturę za zużytą w marcu br. energię elektryczną wystawioną w marcu, otrzymałam na początku (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Zmiany w ustawie o VAT i podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 kwietnia 2021 r., pod poz. 802, opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo (...)
str. 66
2.
Zmiany rozporządzeń dotyczące podatku akcyzowego
» W Dzienniku Ustaw z dnia 22 kwietnia 2021 r., pod poz. 744, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.