Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 5 (533) z dnia 10.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Projekt nowego pakietu uproszczeń podatkowych - Slim VAT 2
Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny pakiet zmian do ustawy o VAT, tzw. Slim VAT 2. Pakiet ma zrealizować wiele postulatów zgłaszanych resortowi finansów przez przedsiębiorców, w (...)
str. 4
II.
Interpretacja ogólna MF dotycząca transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
Zasady kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych realizowanej w modelu trójstronnym budzi liczne wątpliwości. W najczęściej występującym modelu biznesowym, w transakcji uczestniczą (...)
str. 6
III.
Rozporządzenie zwalniające firmy norweskie i brytyjskie z obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego
Przepisy ustawy o VAT ustanawiają instytucję przedstawiciela podatkowego, który w imieniu podatnika dokonuje rozliczeń podatku VAT, składa w jego imieniu deklaracje VAT oraz przechowuje rejestry (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Przyczyny wykreślenia podatnika z rejestru VAT
Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w (...)
str. 10
2.
Wykreślenie z rejestru VAT przedsiębiorstwa w spadku
Ustawodawca wprowadził obowiązki informacyjne w zakresie okoliczności istotnych dla wykreślenia z rejestru podatnika VAT. Osoba bowiem, która dokonała zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa, a w (...)
str. 12
3.
Przywrócenie podmiotu do rejestru VAT bez konieczności składania VAT-R
Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik: udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo (...)
str. 12
1.
Charakter świadczeń złożonych
Zgodnie z opinią organów podatkowych i sądów, co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne (...)
str. 14
2.
Sposób klasyfikowania kontraktów drogowych
Ministerstwo Finansów wyjaśniło również, że oceniając, czy w danej, konkretnej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym czy też z usługami odrębnymi, istotny jest cel (...)
str. 16
2.1.
Ryzyko utrzymania właściwego stanu drogi
Jak wyjaśniło MF, kompleksowa usługa utrzymania dróg publicznych nabywana jest w związku z koniecznością zapewnienia realizacji zadań ustawowych w zakresie dróg publicznych, w tym należytego (...)
str. 16
2.2.
Sposób wykonywania kontraktu
W przypadku kontraktów kompleksowego utrzymania dróg to świadczący usługę lokalizuje problem, wybiera sposób działania oraz decyduje o wykonaniu konkretnych czynności. Zatem ma on obowiązek monitorowania (...)
str. 17
2.3.
Wynagrodzenie za wykonane czynności
Jak wynika z wyroków TSUE, oddzielne fakturowanie i odrębna taryfikacja świadczeń przemawiają za istnieniem niezależnych świadczeń, jednak nie rozstrzygają ostatecznie o ich charakterze. Z kolei (...)
str. 17
1.
Kod GTU_10 przy dostawie nieruchomości
Dostawę budynków, budowli i gruntów, jak również otrzymaną zaliczkę na poczet przyszłej sprzedaży w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K należy oznaczyć symbolem (...)
str. 18
2.
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - wyjaśnienie organu podatkowego
Podmioty prowadzące działalność deweloperską w zakresie sprzedaży mieszkań/lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej mają wątpliwości czy taka sprzedaż w strukturze ewidencji w zakresie (...)
str. 19
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Oznaczanie usług spedycji w JPK_VAT
Świadczę usługi spedycji, które obejmują m.in. transport drogowy. Czy tego rodzaju usługę w JPK_VAT należy oznaczyć symbolem GTU_13? (pytanie nr 1335447). Komentarz 1 Na fakturach (...)
str. 20
2.
Sprzedaż używanego ciągnika rolniczego
Czy sprzedaż używanego ciągnika rolniczego powinna być oznaczona w JPK_VAT kodem GTU_07? Nadmieniam, że ciągnik był wykorzystywany tylko do celów własnych firmy, nie wykorzystywano go (...)
str. 21
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, jeśli fakturę pierwotną otrzymałem w styczniu br. (data wystawienia - styczeń 2021 r., data (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Nowe przepisy umożliwiające wysyłanie e-paragonów - projekty rozporządzeń w sprawie kas fiskalnych
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 23
1.
Określenie wymagań technicznych dla kas rejestrujących
Na mocy obowiązującego ww. rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, obecnie podatnik jest (...)
str. 24
2.
Przepisy regulujące stosowanie kas z elektronicznym zapisem kopii
W myśl art. 111 ust. 3c ustawy o VAT do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania (...)
str. 25
IX.
Ujmowanie w części ewidencyjnej JPK_V7M faktur wystawionych do paragonów
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej oraz na ich żądanie wystawiamy faktury. W programie komputerowym w części ewidencyjnej JPK_V7M widoczne są wartości (...)
str. 26
1.
Bony w świetle ustawy o VAT
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w tym między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne (...)
str. 29
1.1.
Opodatkowanie czynności związanych z emisją i transferem bonów
Sposób opodatkowania bonów jednego przeznaczenia (SPV) został określony w art. 8a ustawy. Zgodnie z tym przepisem, transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we (...)
str. 30
1.2.
Moment powstania obowiązku podatkowego
W przypadku bonów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania: transferu bonu (tj. emisji oraz każdego przekazania bonu po jego emisji) - w odniesieniu do bonów (...)
str. 31
1.3.
Stosowanie oznaczeń dla bonów w JPK_VAT z deklaracją
Ustawodawca na podstawie § 10 ust. 4 pkt 10-12 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją zobowiązał podatników, aby dokonywali specjalnych oznaczeń w JPK_V7M/V7K (w części (...)
str. 31
2.
Ewidencjonowanie bonów w kasie rejestrującej w interpretacjach indywidualnych
Co do zasady, sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej. Zwolnienie z konieczności stosowania kasy (...)
str. 31
2.1.
Bon jednego/różnego przeznaczenia
Na temat wątpliwości dotyczących obowiązku ewidencjonowania sprzedaży bonów jednego przeznaczenia wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.802.2020.2.AZ (...)
str. 32
2.2.
Pośrednictwo w sprzedaży bonów
Ze stanu faktycznego zawartego w ww. interpretacji z dnia 23 lipca 2020 r., wynika również, iż podatnik świadczący usługi - w celu zwiększenia swojej sprzedaży (...)
str. 33
2.3.
Dodatkowe dane na paragonie
Przedmiotem rozstrzygnięcia przez Dyrektora KIS zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.370.2019.3.EW było z kolei m.in. prawo do ewidencjonowania na (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Uproszczenia w opodatkowaniu - magazyn call-off stock
Uproszczenie rozliczeń przy zastosowaniu magazynów call-off stock ułatwia podatnikom dokonywanie rozliczeń w ten sposób, że podatek VAT z tytułu WNT rozlicza krajowy nabywca. Wprawdzie w (...)
str. 35
1.
Warunki zastosowania uproszczenia
Gdyby nie uproszczenie w postaci procedury call-off stock, zagraniczny podatnik VAT już przywożąc towar do Polski musiałby wykazać WNT zgodnie z art. 11 ustawy o (...)
str. 35
2.
Zastąpienie podatnika
Ustawodawca przewidział także możliwość zastąpienia podatnika, któremu miały być dostarczone towary, przez innego podatnika, regulując w art. 13c ustawy skutki, jakie to zastąpienie wywołuje. W (...)
str. 36
3.
Sytuacje wyłączające towary z procedury call-off stock
Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock przestaje być spełniony którykolwiek z warunków umożliwiających stosowanie (...)
str. 37
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie kosztów transportu importowanych towarów
Otrzymaliśmy fakturę za koszty transportu lotniczego importowanych towarów. Koszty te nie wchodzą do wartości celnej towarów, które z uwagi na małą wartość są zwolnione z (...)
str. 39
2.
Nabycie i dostawa towarów pomiędzy polskimi firmami realizowana w innym państwie UE
Polska firma B dokonuje zakupu towarów na terytorium Niemiec od lokalnego dostawcy D. Towary te są następnie odsprzedawane innej polskiej firmie A, która dokonuje ich (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Świadczenie usług wypoczynkowych dla zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników
Sp. z o.o. posiada bazę wypoczynkową sfinansowaną w 50% ze środków ZFRON. Z pobytu w bazie korzystają wszyscy pracownicy spółki zatrudnieni na umowę o pracę, (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Wysokość sankcji uzależniona od rodzaju popełnionego błędu
Podatnicy popełniający błędy w rozliczaniu podatku VAT, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego czy zawyżeniem zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku (...)
str. 46
2.
Przesłanki niestosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego
Jeśli podatnik (nabywca) zapłaci zobowiązanie wynikające z otrzymanej faktury z zastosowaniem MPP to do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury naczelnik urzędu (...)
str. 47
3.
Sankcje dla dostawców i nabywców nieprawidłowo stosujących MPP
Zgodnie z art. 106e ust. 12 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" naczelnik urzędu skarbowego (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Wzór uzgodnienia w sprawie stosowania zasad rozliczania faktur korygujących in minus - obowiązujących do końca 2020 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2021 r. zmienione zostały m.in. zasady rozliczania faktur korygujących zarówno przez ich wystawców, jak i (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Warunki sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych gospodarstwom domowym
W jaki sposób powinna zostać udokumentowana sprzedaż wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu odbiorcy, którym jest osoba fizyczna wykorzystująca zakupiony węgiel do celów opałowych (...)
str. 53
1.
Warunki stosowania zwolnienia dla wyrobów węglowych sprzedawanych gospodarstwom domowym
Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium (...)
str. 53
2.
Sprzedaż wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg
Sprzedaż wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego, co do zasady powinna być udokumentowana fakturą. Wyjątek stanowi sprzedaż wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg (...)
str. 56
3.
Czasowe wyłączenie obowiązku uzyskiwania oświadczenia
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, rygorystycznymi obostrzeniami w zakresie przemieszczania i kontaktów interpersonalnych, możliwość spełnienia warunków zwolnienia dla wyrobów węglowych stała się utrudniona, szczególnie (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Bezgotówkowa likwidacja szkody w leasingowanym samochodzie
Czy faktura za naprawę powypadkową leasingowanego samochodu (leasing operacyjny) winna być wystawiona na firmę leasingową? Czy jeśli leasingobiorca otrzyma fakturę wystawioną na siebie, to taka (...)
str. 58
2.
Gotowość do realizacji świadczenia usług a prawo do odliczenia VAT
Spółka cywilna podpisała z pracownikiem prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą umowę w zakresie doradztwa (analiza danych, propozycje rozwiązań optymalizacyjnych, kalkulacja kosztowa proponowanych rozwiązań). Z końcem września (...)
str. 60
3.
Niezasadnie wystawiona faktura a korekta rozliczenia JPK_VAT
Otrzymaliśmy od podwykonawcy fakturę za roboty budowlane, która została zaksięgowana w rejestrze zakupu VAT za grudzień 2020 r. Okazało się, że faktura jest niezasadna i (...)
str. 62
4.
Instalacja fotowoltaiczna służąca gospodarstwu rolnemu i domowemu - jak rozliczyć VAT
Prowadzę gospodarstwo rolne jako czynny podatnik VAT. Zamierzam założyć instalację fotowoltaiczną, która zostanie zamontowana na budynku inwentarskim, przy czym licznik znajdować się będzie w budynku (...)
str. 63
5.
Zwolnienie z VAT usług w zakresie instalacji tachografów
Czy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie instalacji, przeglądów, sprawdzania lub napraw tachografów może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u (...)
str. 65
6.
Otrzymanie zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego
W dniu 25 lutego 2021 r. otrzymaliśmy na rachunek bankowy zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów. Dnia 4 marca 2021 r. wystawiliśmy fakturę. Kiedy powstał (...)
str. 66
7.
Wykazanie usług najmu prywatnego w JPK_VAT z deklaracją
Prowadzę działalność handlową i jestem czynnym podatnikiem VAT. Od stycznia 2021 r. dodatkowo świadczę usługę najmu prywatnego lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe. Czy rozliczenie najmu (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w zakresie korzystania z portalu podatkowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2021 r., pod poz. 284, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.