Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 23 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.059 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 11 (611) z dnia 01.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe obowiązki w zakresie ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym
W Dzienniku Ustaw z 23 kwietnia 2024 r. pod poz. 619 opublikowano ustawę z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz (...)
str. 4
1.1.
Zasady sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym według znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości
Ustawa zmieniająca wprowadziła do ustawy o rachunkowości nowy rozdział 6b "Sprawozdanie o podatku dochodowym", w którym zawarto m.in. katalog jednostek zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania o (...)
str. 4
1.2.
Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa zmieniająca, w związku z wprowadzonym obowiązkiem publikacji sprawozdania o podatku dochodowym, znowelizowała przepisy art. 8a, 9a, 12, 19a, 20 oraz 40 ustawy o KRS. (...)
str. 9
1.3.
Zmiana ustawy o biegłych rewidentach
Ustawa zmieniająca znowelizowała ustawę o biegłych rewidentach. W myśl dodanego pkt 16a w art. 83 w ust. 3 tej ustawy, biegły rewident w sprawozdaniu z (...)
str. 9
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Wpływ zasady współmierności na ujmowanie zdarzeń w księgach rachunkowych
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są do przestrzegania nadrzędnych zasad rachunkowości. Należą do nich: zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów (o której mowa (...)
str. 9
1.
Ustawowy obowiązek zapewnienia współmierności przychodów i kosztów
O zasadzie współmierności mowa jest w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu, dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi (...)
str. 10
2.
Aktywowanie kosztów dotyczących przyszłych okresów
Jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości (...)
str. 11
3.
Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ustawa o rachunkowości wymienia dwie kategorie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Na mocy art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są (...)
str. 13
4.
Rozliczanie przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Prawo wspólnika do wypłaty udziału w zysku spółki komandytowej
Spółka komandytowa jest spółką osobową, w składzie której występują komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusz jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki i posiada uprawnienia (...)
str. 16
2.
Opodatkowanie dochodu osiągniętego przez spółkę komandytową
Spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. (bądź od 1 maja 2021 r.) stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (podatnikami CIT). Konsekwencją nadania (...)
str. 17
3.
Obciążenia podatkowe komandytariuszy i komplementariuszy
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 51a updof oraz art. 22 ust. 4e updop, wolne od podatku dochodowego są kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych (...)
str. 18
4.
Bilansowe rozliczanie zaliczek na poczet zysku wypłacanych wspólnikom
W ciągu roku wypłacane wspólnikom spółki komandytowej zaliczki na poczet zysku ujmuje się na koncie 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne" (w analityce: Zaliczki na poczet (...)
str. 20
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Ubezpieczenie grupowe częściowo finansowane przez pracodawcę
Firma opłaca część ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, pozostałą cześć finansują pracownicy. Jak takie ubezpieczenie ująć w księgach rachunkowych? Czy część składki opłacanej przez pracodawcę (...)
str. 23
1.
Powstanie dla pracowników przychodu ze stosunku pracy
Część składki na ubezpieczenie grupowe finansowana przez pracodawcę stanowi dla zatrudnionego przychód ze stosunku pracy. W celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy jest ona doliczana (...)
str. 23
2.
Zwolnienie z podstawy wymiaru składek ZUS świadczenia w części finansowanej przez pracodawcę
Świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie w części finansowanej przez pracodawcę (tj. gdy część składki finansuje pracodawca i część pracownik) nie uwzględnia się w (...)
str. 23
3.
Składki na ubezpieczenie grupowe pracowników w kosztach bilansowych pracodawcy
Z reguły składki na ubezpieczenie grupowe pracowników wpłacane są co miesiąc przez pracodawcę do instytucji ubezpieczającej w wysokości określonej w polisie. Składka w części finansowanej (...)
str. 25
4.
Warunki zaliczenia do kosztów podatkowych składek na grupowe ubezpieczenie pracowników
Dla celów podatkowych istnienie związku składek na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników z przychodami pracodawcy nie przesądza jeszcze o tym, że składki te pracodawca może (...)
str. 28
IV.
Otrzymanie aportu w postaci przedsiębiorstwa w spadku w księgach spółki akcyjnej
Spółka akcyjna przyjęła aport w postaci przedsiębiorstwa w spadku, w skład którego wchodzą m.in. środki trwałe. W jakich wartościach należy przyjąć do ksiąg rachunkowych spółki (...)
str. 29
1.
Definicja przedsiębiorstwa w spadku
Na podstawie art. 2 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. (...)
str. 29
2.
Wartość podatkowa składników majątku wchodzących w skład aportu w postaci przedsiębiorstwa w spadku
Dla celów podatkowych, w przypadku aportu przedsiębiorstwa, wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, ustala się na zasadzie kontynuacji. Jak bowiem wynika z (...)
str. 30
3.
Wprowadzenie składników majątku przedsiębiorstwa w spadku do ksiąg rachunkowych spółki
Składniki aktywów i pasywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku otrzymanego aportem wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości godziwej (najczęściej jest to wartość rynkowa). (...)
str. 30
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Dotacja otrzymana w ramach programu "Mój elektryk" do zakupu samochodu na potrzeby prowadzonej działalności
W maju 2023 r. do środków trwałych spółka wprowadziła elektryczny samochód osobowy, a od czerwca 2023 r. rozpoczęła jego amortyzację. W marcu 2024 r. spółka (...)
str. 33
2.
Wątpliwości dotyczące wyceny bilansowej zaliczki przekazanej w walucie obcej na zakup środka trwałego
W 2023 r. wpłaciliśmy zaliczkę w walucie obcej na zakup środka trwałego, który otrzymamy w 2024 r. Czy na dzień bilansowy byliśmy zobowiązani do wyceny (...)
str. 37
3.
Wymiana środka trwałego na nowy w ramach udzielonej gwarancji
Nabyliśmy środek trwały, który często ulegał awariom. W ramach gwarancji producent wymienił go na nowy. Czy powinniśmy wykreślić ten środek trwały z ewidencji? Jeśli tak, (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Likwidacja towarów nienadających się do gospodarczego wykorzystania
Towary, które z różnych przyczyn nie nadają się do sprzedaży i nie spowodują w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych, nie powinny być wykazywane w (...)
str. 40
1.
Zasady ewidencji księgowej i sposób udokumentowania likwidacji towarów dla celów rachunkowych
Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ (...)
str. 40
2.
Udokumentowanie likwidacji nieprzydatnych towarów handlowych dla celów podatku dochodowego
Sposób udokumentowania straty w towarach handlowych jest istotny również z punktu widzenia podatku dochodowego. W praktyce, w zakresie prawa podatkowego ukształtowało się stanowisko, że do (...)
str. 42
3.
Wyksięgowanie towarów uszkodzonych, ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto, i przekazanie ich do utylizacji
Jednostki, które prowadzą ewidencję bilansową towarów w cenach ewidencyjnych, wyksięgowując z tej ewidencji towary nienadające się do sprzedaży muszą pamiętać o wyksięgowaniu odchyleń od cen (...)
str. 42
4.
Przekazanie do utylizacji towarów przeterminowanych, których wartość odpisano w koszty na dzień zakupu
W świetle art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, jednostka może zastosować uproszczenie polegające na rezygnacji z prowadzenia ewidencji księgowej towarów na koncie (...)
str. 43
5.
Wątpliwości dotyczące VAT od przekazania towarów do utylizacji
Przekazanie towarów do zniszczenia nie podlega opodatkowaniu VAT Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów (...)
str. 44
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Przeznaczenie zysku SP ZOZ na zakup leków i materiałów medycznych
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przeznaczył zysk ubiegłego roku na zakup leków i materiałów medycznych. Jak zadekretować te operacje? Przeznaczenie zysku netto samodzielnego publicznego zakładu (...)
str. 46
2.
Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej przez instytucję kultury na organizację koncertu
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Otrzymaliśmy dotację celową na zorganizowanie koncertu noworocznego. Z uwagi na fakt, iż koncert był biletowany, uzyskaliśmy przychód ze sprzedaży biletów. Jak (...)
str. 48
3.
Klasyfikacja budżetowa wpłat dokonywanych przez rodziców za mienie zniszczone przez ich dzieci
Jesteśmy jednostką budżetową (zespołem szkół). Rodzice kilku uczniów naszej szkoły zostali zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy mienia zniszczonego przez ich dzieci. Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej (...)
str. 49
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VI.
Praktyczne zastosowanie KSR nr 11 - kalkulacja ceny nabycia środka trwałego w zależności od sposobu jego pozyskania
Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości, lub/i koszt wytworzenia, o którym (...)
str. 49
1.
Składniki ceny nabycia i zasady postępowania w przypadku braku możliwości jej ustalenia
Definicja ceny nabycia na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego Cena nabycia według art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości jest to cena zakupu składnika aktywów, (...)
str. 50
2.
Zakup maszyny produkcyjnej sfinansowany oprocentowaną pożyczką
Nasza spółka zakupiła środek trwały - maszynę produkcyjną. Otrzymaliśmy na ten cel oprocentowaną pożyczkę od innej spółki. Czy odsetki od pożyczki zwiększą wartość początkową maszyny? (...)
str. 52
3.
Nieodpłatne otrzymanie używanego samochodu ciężarowego, wymagającego naprawy
Jednostka otrzymała nieodpłatnie od innej jednostki, na podstawie umowy darowizny, używany samochód ciężarowy, który będzie stanowił jej środek trwały. W umowie określona została wartość samochodu. (...)
str. 54
4.
Przekwalifikowanie do środków trwałych budynku stanowiącego nieruchomość inwestycyjną
Nasza spółka przekwalifikowała do środków trwałych budynek zaliczony uprzednio do inwestycji. W jaki sposób powinniśmy ustalić wartość początkową takiego środka trwałego? Ustalenie wartości początkowej budynku (...)
str. 56
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Według jakiego kursu przeliczyć kwotę zobowiązania z tytułu dywidendy do wypłaty w walucie obcej?
Nasza spółka z o.o. chce wypłacić wspólnikom dywidendę w walucie obcej. Po jakim kursie powinniśmy przeliczyć zobowiązanie z tytułu dywidendy? Jeżeli dywidenda określona w uchwale (...)
str. 58
2.
Na jakim koncie zaksięgować wydatki związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej?
Spółka założyła sprawę sądową na kilka należności od jednego kontrahenta. Wytoczenie powództwa wiązało się z poniesieniem kosztów sądowych. Jak zaksięgować tego rodzaju koszty? Należność została (...)
str. 59
3.
Jak rozliczyć sprzedaż drukarki, której wartość odniesiono po zakupie w koszty zużycia materiałów?
Jednostka sprzedała drukarkę, której wartość w dniu nabycia odniosła w ciężar kosztów zużycia materiałów. Jak zaksięgować fakturę sprzedaży drukarki oraz koszty z tytułu tej sprzedaży? (...)
str. 60
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS
Nasza jednostka zapłaciła w kwietniu 2024 r. zaległe składki do ZUS wraz z odsetkami. Składki dotyczą 2023 r. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. jest już (...)
str. 61
2.
Rozliczenie rozrachunków wyrażonych w walutach obcych w drodze kompensaty
Dokonaliśmy kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej (euro). Jaki kurs waluty obcej należy przyjąć do jej rozliczenia dla celów bilansowych? Do ustalenia (...)
str. 62
3.
Bilet z parkomatu dotyczący firmowego samochodu osobowego jako dowód księgowy
Posiadamy samochody osobowe (własne i w leasingu). W ramach wykonywania obowiązków służbowych (nie są to podróże służbowe) pracownicy ponoszą koszty parkowania tych samochodów, które dokumentowane (...)
str. 63
4.
Prezentacja w bilansie zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki
Otrzymaliśmy pożyczkę w 2023 r., której termin zapłaty przypada na 31 grudnia 2024 r. Czy w bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2023 r. prawidłowo wykazaliśmy (...)
str. 64
5.
Przesunięcie środków pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi w innych walutach obcych
Spółka z o.o. przesunęła środki pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi w walucie obcej (EUR i USD). W wyciągach bankowych wykazane są kursy faktyczne banku, dotyczące EUR (...)
str. 65
6.
Skutki rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w księgach spółdzielni mieszkaniowej
Spółdzielnia mieszkaniowa posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu zaksięgowane na koncie "010 Środki trwałe - grunty". W bieżącym roku zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielnia rozwiązała (...)
str. 66
7.
Zakup przedłużonej gwarancji od producenta i jej odsprzedaż finalnemu nabywcy towarów
Firma handlowa w ramach prowadzonej działalności kupuje i sprzedaje towary (kable) wraz z przedłużoną gwarancją. Z fakturą zakupu towaru otrzymuje od dostawcy (producenta) fakturę zakupu (...)
str. 68
8.
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w księgach rachunkowych
W maju 2024 r. otrzymaliśmy fakturę dotyczącą prognozowanego zużycia energii elektrycznej w budynku administracyjnym stanowiącym własność naszej jednostki. Faktura dotyczy przewidywanego zużycia energii w maju, (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.