Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano ustawę wprowadzającą obowiązek ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym
ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Ustaw z 23 kwietnia 2024 r. pod poz. 619 opublikowano ustawę z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie (...)
str. 4
2.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości w związku z wdrożeniem przepisów prawa UE
PROJEKT USTAWY Na stronie internetowej https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty ustaw udostępniono projekt z 17 kwietnia 2024 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o (...)
str. 5
2.1.
Zmiany wynikające z dyrektywy delegowanej - nowa koncepcja kwalifikacji do danej kategorii jednostek
Dyrektywa delegowana podnosi o 25% progi finansowe definiujące poszczególne kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże). Przynależność do danej kategorii jednostek ma bezpośredni wpływ m.in. (...)
str. 5
2.2.
Zmiany wynikające z dyrektywy CSRD - nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
Wdrożenie zmian dotyczących dyrektywy CSRD do prawa krajowego wymaga wprowadzenia do ustawy o rachunkowości zmian dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (SZR). W związku (...)
str. 7
2.3.
Pozostałe zmiany ustawy o rachunkowości zawarte w projekcie
Projekt nowelizujący ustawę o rachunkowości zawiera także propozycje przepisów, których bezpośrednim celem nie jest wdrożenie przepisów prawa UE, ale które pośrednio są konsekwencją podniesienia progów (...)
str. 9
3.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Na stronie internetowej https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty rozporządzeń udostępniono projekt z 12 kwietnia 2024 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uznawania i metod (...)
str. 10
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Obowiązki jednostek po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r.
W jednostkach, w których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowe za 2023 r. powinny już być sporządzone i przekazane odpowiednim organom (...)
str. 11
1.
Termin i forma zatwierdzenia sprawozdania
Sprawozdanie finansowe po jego sporządzeniu i podpisaniu przez osoby zobowiązane do tego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, należy zatwierdzić. Jak wynika bowiem z art. (...)
str. 12
2.
Skutki zatwierdzenia sprawozdania w księgach rachunkowych
W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Polega ono na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w (...)
str. 13
3.
Przekazanie sprawozdania wraz z innymi dokumentami do KRS
W myśl art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS) roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało (...)
str. 14
4.
Przekazanie sprawozdania do ogłoszenia w MSiG przez jednostki niepodlegające wpisowi do rejestru sądowego
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, których roczne sprawozdanie finansowe na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości podlegało (...)
str. 15
5.
Przekazanie sprawozdania wraz z innymi dokumentami Szefowi KAS
W myśl art. 27 ust. 2 updop, podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe, odmowę (...)
str. 16
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Koszty transportu i montażu maszyny używanej na podstawie umowy leasingu
Użytkujemy dla potrzeb prowadzonej działalności maszynę na podstawie umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych, a operacyjnego dla celów podatkowych. Wartość początkową maszyny dla celów bilansowych (...)
str. 17
1.
Zasady ustalania wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego dla celów bilansowych
Umowy leasingu kwalifikuje się dla celów bilansowych według zasad określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Jak wynika z tego przepisu, jeżeli umowa (...)
str. 18
2.
Moment podatkowego rozliczenia kosztów transportu i montażu maszyny w leasingu operacyjnym
Koszty transportu maszyny powinny być kwalifikowane jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, gdyż nie można ich powiązać z konkretnym przychodem. Koszty te po (...)
str. 19
3.
Przykład ujęcia w księgach rachunkowych kosztów transportu i montażu leasingowanej maszyny
Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu maszyny, którą będzie użytkowała na potrzeby prowadzonej działalności. Umowa ta, ze względu na zawarte w niej (...)
str. 20
III.
Estoński CIT - ukryte zyski z tytułu używania samochodów osobowych według interpretacji KIS
Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który wykorzystywany jest również na cele prywatne wspólników. Umowa leasingu, na gruncie ustawy o rachunkowości jest rozliczana jako (...)
str. 21
1.
Sposób określania dochodu z ukrytych zysków z tytułu używania samochodów osobowych do celów mieszanych
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków, przez które rozumie się - zgodnie z art. 28m ust. 3 updop - świadczenia pieniężne, (...)
str. 21
2.
Dochód z ukrytych zysków w ujęciu bilansowym
Jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, która spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Rozliczenie leasingu zwrotnego w księgach rachunkowych korzystającego
Spółka z o.o. zakupiła maszynę produkcyjną z zamiarem automatycznego leasingu zwrotnego. Czy tę maszynę należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a następnie sprzedać ją firmie (...)
str. 24
1.
Etapy transakcji leasingu zwrotnego według KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"
W ramach umowy leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać (...)
str. 25
2.
Operacyjny leasing zwrotny w księgach korzystającego
Zasady ewidencji operacyjnego leasingu zwrotnego u korzystającego przedstawiono w pkt 9.3 KSR nr 5. Według standardu, jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu operacyjnego, a transakcja (...)
str. 26
3.
Finansowy leasing zwrotny w księgach korzystającego
Zasady ewidencji finansowego leasingu zwrotnego u korzystającego przedstawiono w pkt 9.4 KSR nr 5. Według standardu, jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu finansowego, to zysk (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty akredytywy zwiększające wartość początkową środka trwałego
W celu realizacji zamówienia na istotną dla nas wartość (zakup maszyny produkcyjnej) zawarliśmy z bankiem umowę akredytywy dokumentowej. Czy prowizja za obsługę akredytywy naliczona przez (...)
str. 29
2.
System monitoringu jako jeden lub kilka obiektów środków trwałych
Nasza firma budowlana wzięła w leasing finansowy system monitoringu wizyjnego. System może być w każdej chwili zdemontowany i przeniesiony np. na inny obiekt, jest podzielony (...)
str. 31
3.
Ujawnienie w księgach prawa użytkowania wieczystego gruntu
W 2016 r. zakupiliśmy halę produkcyjną wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. W akcie notarialnym podano ogólną wartość transakcji bez wyszczególniania wartości poszczególnych pozycji. Hala (...)
str. 32
4.
Rozliczenie odsetek od kredytu inwestycyjnego na obiekty inwentarzowe objęte budową
Odsetki od kredytu inwestycyjnego naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową i w efekcie zaliczamy je do kosztów poprzez odpisy (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ujęcie w księgach opłaty za prowadzenie rachunku walutowego
Otworzyliśmy bankowy rachunek walutowy. Według jakiego kursu wyceniać prowizje za prowadzenie tego rachunku potrącane przez bank? Jak je księgować? Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego ujmuje (...)
str. 36
2.
Rozliczenie prowizji potrąconej przez bank zagraniczny z kwoty należności
Posiadamy rachunek walutowy. Zdarza się, że na nasz rachunek walutowy wpływa zapłata od kontrahenta za należność w walucie obcej, pomniejszona o prowizję pobraną przez zagraniczny (...)
str. 38
2.1.
Koszty przelewu zagranicznego ponosi sprzedawca
W sytuacji gdy z ustaleń zawartych pomiędzy kontrahentami (np. z umowy kupna-sprzedaży) wynika, że prowizja pobrana przez zagraniczny bank obciąża sprzedawcę, może on kwotę prowizji (...)
str. 38
2.2.
Koszty przelewu zagranicznego ponosi nabywca
Jeśli z umowy zawartej pomiędzy stronami wynika, że koszty przelewu zagranicznego obciążają nabywcę, to kontrahent (nabywca) zobowiązany jest do jej pokrycia. W takiej sytuacji sprzedawca (...)
str. 39
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Opłata za pełnomocnictwo pocztowe do odbioru korespondencji
Wnieśliśmy opłatę za pełnomocnictwo pocztowe do odbioru korespondencji. Na jakim koncie księgowym i w którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć poniesioną opłatę? Opłatę za pełnomocnictwo pocztowe, (...)
str. 41
2.
Przekazanie przez starostwo powiatowe nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania SP ZOZ
Powiat przekazał nieruchomości (grunt i budynek) do nieodpłatnego użytkowania przez SP ZOZ. Czy w takiej sytuacji nieruchomości te powinny zostać wyksięgowane z ewidencji bilansowej starostwa (...)
str. 42
3.
Wyksięgowanie z ewidencji instytucji kultury mienia wydzielonego w związku z jego likwidacją
W momencie utworzenia instytucji kultury otrzymaliśmy od organizatora składniki majątku (środki trwałe), które jako mienie wydzielone, ujęliśmy na koncie funduszu. Czy w przypadku likwidacji takich (...)
str. 43
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VI.
Komentarz do Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia
STANOWISKO KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 8 marca 2024 r. pod poz. 23 opublikowano stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania (...)
str. 44
1.
Struktura stanowiska
Stanowisko podzielono na siedem części. Są to: I. Cel stanowiska II. Zakres stanowiska III. Definicje pojęć i ich objaśnienie IV. Koncepcja wartości godziwej dla potrzeb (...)
str. 45
2.
Kontekst i tło problemu opisywanego w stanowisku
Stanowisko dotyczy ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek gospodarczych metodą nabycia (art. 44b ustawy o rachunkowości). Metoda ta przewiduje: 1) ustalenie ceny przejęcia, (...)
str. 45
3.
Podsumowanie najważniejszych rozwiązań przedstawionych w stanowisku
Sytuacje, w których powinno być stosowane stanowisko Stanowisko powinno być stosowane w sytuacji, gdy: jednostka łączy się z innym podmiotem, przejmując jego aktywa i zobowiązania (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy metoda ustalania różnic kursowych ma wpływ na obowiązek badania sprawozdania finansowego?
Roczne sprawozdania finansowe naszej spółki z o.o. nie podlegają badaniu przez firmę audytorską. Nie przekraczamy bowiem progów wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości. Obecnie (...)
str. 49
2.
Jak zaksięgować opłatę wstępną w leasingu finansowym?
Zawarliśmy umowę leasingu maszyny, która będzie wykorzystywana przy produkcji. Umowa leasingu dla celów bilansowych stanowi leasing finansowy, a podatkowo będzie rozliczana jak leasing operacyjny. W (...)
str. 50
3.
Czy należy utworzyć odpis aktualizujący na należność niezapłaconą przez kontrahenta w terminie?
W księgach rachunkowych naszej jednostki widnieje przeterminowana należność od kontrahenta, z tytułu sprzedanego towaru. Czy na taką należność mamy obowiązek utworzyć odpis aktualizujący? Jeżeli należność (...)
str. 51
4.
Jak zaksięgować odpisy amortyzacyjne nieujęte w 2023 r., jeśli sprawozdanie za ten rok zostało zatwierdzone?
Jesteśmy spółką z o.o. W kwietniu 2024 r. zorientowaliśmy się, że nie ujęliśmy w księgach rachunkowych listopada i grudnia 2023 r. odpisów amortyzacyjnych dotyczących maszyny (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Przelew na rachunek bankowy ZFŚS pierwszej raty odpisu na 2024 r.
Od 1 stycznia 2024 r., zgodnie z przepisami, utworzyliśmy ZFŚS. Do końca maja przekażemy na rachunek ZFŚS pierwszą ratę odpisu na ten fundusz. Czy przekazanie (...)
str. 52
2.
Wycena salda debetowego na koncie "Rozliczenie zakupu", odzwierciedlającego wartość reklamowanego surowca
Spółka zareklamowała surowiec zakupiony od kontrahenta zagranicznego w 2023 r. Obecnie na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" figuruje saldo po stronie Wn z tytułu tej reklamacji (...)
str. 54
3.
VAT naliczony z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
Spółka otrzymała zawiadomienie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na podstawie zawiadomienia z gminy wartość opłaty przekształceniowej została (...)
str. 55
4.
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze, gdy w latach poprzednich taka rezerwa nie była tworzona
Jesteśmy spółką jawną. Chcemy utworzyć rezerwę na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w księgach 2024 r. Do tej pory nie tworzyliśmy takiej rezerwy. Jak zaksięgować (...)
str. 57
5.
Faktoring odwrócony - prezentacja w bilansie zobowiązania wobec finansującego
Jesteśmy dealerem samochodów. Nabywając samochody od importera mamy przyznany termin płatności, np. 30 dni. Podpisaliśmy umowę faktoringu odwrotnego z bankiem, który otrzymuje faktury od importera (...)
str. 59
6.
Identyfikacja powiązań między spółkami tworzącymi grupę kapitałową
Jesteśmy spółką z o.o. "Z", która posiada dwóch udziałowców, tj. spółkę z o.o. "X i spółkę z o.o. "Y". Spółka "X" posiada 45% udziałów w (...)
str. 60
7.
Rozliczanie kosztów ubezpieczenia na podstawie polisy
Zawarliśmy polisę ubezpieczeniową dotyczącą samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności. Polisa obejmuje okres od 15 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. Koszty polisy będziemy (...)
str. 61
8.
Rozdysponowanie środków pozostałych na funduszu rezerwowym w przypadku likwidacji KZP
Likwidujemy kasę zapomogowo-pożyczkową (KZP). Na potrzeby jej prowadzenia otworzyliśmy osobny rachunek bankowy (odrębny od firmowego). Na rachunku tym bank naliczał odsetki od zgromadzonych środków. Po (...)
str. 64
9.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu
Spółka wodno-kanalizacyjna od 1 września 2022 r. dzierżawi od gminy przepompownię ścieków, którą wykorzystuje do prowadzenia działalności. W 2024 r. do spółki zwrócił się właściciel (...)
str. 65
10.
Podniesienie cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Na koniec 2023 r. występuje w magazynie zapas wyrobów gotowych. Wyroby są wyceniane w stałej cenie ewidencyjnej. Od stycznia 2024 r. zmieniono wysokość ceny ewidencyjnej (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.