Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 6 (600) z dnia 10.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika wykonującego umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 6.500 zł. W lutym br. przez 4 dni wykonywał umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą, uzyskując z tego (...)
str. 4
2.
Składki ZUS w razie niepobierania zaliczki na podatek dochodowy na wniosek pracownika
Zatrudniliśmy na część etatu pracownika na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Na początku marca br. złożył on wniosek o niepobieranie (...)
str. 7
3.
Zwrot nadpłaty składek emerytalno-rentowych po ich opłaceniu ponad roczny limit
W grudniu 2023 r. wynagrodzenie pracownika przekroczyło roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Pomimo tego rozliczyliśmy składki na te ubezpieczenia od pełnej podstawy. (...)
str. 8
4.
Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składek na FP i FS ze względu na wiek
Przedsiębiorca 31 marca 2024 r. ukończy 60 lat. Czy w związku z tym, opłacając w kwietniu br. składki ZUS za marzec br., nie ma on (...)
str. 10
5.
Do 2 kwietnia 2024 r. należy przekazać do ZUS zgłoszenie o pracy "szczególnej" ZUS ZSWA za 2023 r.
Za pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego za niepełny rok
1) W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi (nauczycielowi akademickiemu) w lutym 2024 r. powinniśmy byli uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. W jakiej (...)
str. 14
2.
Czy brak prawa do składnika wynagrodzenia za kolejny okres wpłynie na podstawę wymiaru wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego?
Pracownik jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby od 22 kwietnia 2023 r. Najpierw pobierał wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, a po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (...)
str. 16
3.
Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy po zadeklarowaniu wyższej podstawy wymiaru składek ZUS
Osoba prowadząca działalność gospodarczą od 6 listopada 2023 r. jest zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS, w tym do chorobowego, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 (...)
str. 17
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Egzekucja należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych z zasiłku opiekuńczego
Od stycznia 2024 r. zatrudniamy pracownika za wynagrodzeniem w kwocie 8.000 zł. Przez cały marzec 2024 r. przebywa on na zwolnieniu lekarskim z powodu konieczności (...)
str. 20
2.
Zasiłek opiekuńczy dla matki dziecka, gdy w czasie sprawowania opieki w domu przebywa ojciec dziecka
Pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie ZUS ZLA z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 1,5 roku na okres 10 dni. We wniosku (...)
str. 22
3.
Czy nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez zleceniobiorcę wydłuży okres zasiłkowy?
Zatrudniamy zleceniobiorcę, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Od kilku miesięcy jest on nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. W lutym 2024 r. przeprowadziliśmy kontrolę, (...)
str. 23
4.
Ograniczenie wysokości zasiłku chorobowego, a także okresu jego pobierania za czas niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu zatrudnienia
1) Pracownik ma zawartą umowę o pracę na czas określony do 15 marca 2024 r. Od 17 listopada 2023 r. jest nieprzerwanie niezdolny do pracy (...)
str. 24
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Określenie miejsca pracy w umowie o pracę
Czy w umowie o pracę pracowników budowlanych jako miejsce świadczenia pracy można zamiast wskazania konkretnej miejscowości wpisać, że jest nim miejsce, w którym pracodawca w (...)
str. 27
2.
Zawiniona utrata uprawnień w wyniku zdarzenia w czasie wolnym od pracy przyczyną rozwiązania umowy o pracę
Pracownik utracił zdolność do kierowania pojazdami na dwa lata po skazaniu go za jazdę prywatnym samochodem w stanie nietrzeźwości, co miało miejsce podczas jego urlopu (...)
str. 28
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Organizacja ruchoma w systemie równoważnego czasu pracy
Stosujemy system równoważnego czasu pracy z dniówkami wynoszącymi co do zasady 12 godzin. Czy w tym systemie możemy wprowadzić dla wszystkich pracowników ruchomy czas pracy? (...)
str. 30
2.
Rekompensowanie przepracowanych godzin ponadwymiarowych pracownika niepełnoetatowego
Pracownik zatrudniony w organizacji podstawowej na 1/2 etatu, pracuje od poniedziałku do piątku po 4 godziny na dobę. We wtorek 5 marca 2024 r. z (...)
str. 33
3.
Jak ustalić termin dnia wolnego za pracę w niedzielę?
Pracownicy zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, ze stałą miesięczną stawką wynagrodzenia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z pracodawcą oraz zgodnie z (...)
str. 34
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia określonego stawką godzinową pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
Pracownik pełnoetatowy wykonuje pracę w systemie równoważnym, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. Jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 25,80 zł. W styczniu br. miał zaplanowane 160 (...)
str. 35
2.
Zasady uwzględniania ryczałtu za nadgodziny w wynagrodzeniu urlopowym
Pracownik wykonuje pracę w zadaniowym systemie czasu pracy. Jego wynagrodzenie wynosi 6.150 zł (do 31 grudnia 2023 r. wynosiło 5.330 zł) i jest wypłacane 10. (...)
str. 38
3.
Wpływ podwyżki wynagrodzenia zasadniczego członka korpusu służby cywilnej na wysokość nagrody jubileuszowej
Członek korpusu służby cywilnej 15 stycznia 2024 r. otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego (z 5.000 zł do 6.000 zł), a 26 stycznia 2024 r. nabył prawo (...)
str. 39
4.
Praca wykonywana w noc zmiany czasu z zimowego na letni
W Polsce czasem urzędowym jest czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski, który obowiązuje od jego wprowadzenia do odwołania. Tak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy (...)
str. 41
5.
Od 25 marca 2024 r. zmiany w egzekucji administracyjnej z wynagrodzenia pracownika
Z dniem 25 marca 2024 r. generalnie wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (...)
str. 42
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Informacja o korzystaniu z ochrony stosunku pracy w treści świadectwa pracy
Pracownik korzystał z obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym go do urlopu wychowawczego. Czy informację o tym należy zamieścić w świadectwie pracy, jeżeli to (...)
str. 43
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego dla pracownika - ojca dziecka
1) Matka dziecka urodzonego 31 stycznia 2022 r. wykorzystała urlop macierzyński, bezpośrednio po którym przebywała na urlopie rodzicielskim, częściowo łącząc go z pracą na 1/2 (...)
str. 45
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Kryterium dochodowe dla celów przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Rozważamy przeformułowanie metodyki przyznawania świadczeń pieniężnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zmiana polegałaby na uzależnieniu ich wysokości od dochodu pracowników w naszej spółce (z wybranego, (...)
str. 47
1.1.
Treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pracodawca dysponuje dużą swobodą w zakresie regulaminu Funduszu. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. (...)
str. 47
1.2.
Kryterium socjalne przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Według przeważającej obecnie interpretacji, zapoczątkowanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2008 r. (sygn. akt II PK 74/08, OSNP 2010/7-8/88), kryterium socjalne nie (...)
str. 48
1.3.
Kryterium dochodowe przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Kryterium socjalne wyklucza możliwość przyznawania ulgowych świadczeń z Funduszu każdemu po równo. Zatem muszą być one różnicowane według określonych w regulaminie przesłanek konkretyzujących elementy kryterium (...)
str. 49
1.4.
Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
Otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe (z wyjątkiem: bonu, talonu i innego znaku uprawniającego do ich wymiany na towary lub usługi) i pieniężne, mające związek z (...)
str. 50
2.
Brak możliwości zwolnienia z tytułu działania siły wyższej w razie kolizji drogowej pracownika
Pracownik w drodze do pracy miał kolizję drogową, w związku z czym nie stawił się do pracy. Czy może na ten dzień wykorzystać zwolnienie z (...)
str. 51
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Skutki braku badań okresowych pracownika
Pracodawca wydał pracownikowi skierowanie na badania okresowe. Przed przeprowadzeniem tych badań pracownik zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić mu wynagrodzenie za (...)
str. 52
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez nowo powstały podmiot w razie zatrudniania samych zleceniobiorców
Nowo powstała spółka z o.o. nie zatrudnia ani jednego pracownika, a jedynie kilku zleceniobiorców. Umowy zlecenia zostały zawarte na okres od 4 do 12 miesięcy. (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Obowiązek zgłoszenia przez osobę ubezpieczoną członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
1) Od 6 marca 2024 r. umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czy ma ona (...)
str. 56
2.
Przekazywanie do ZUS zaświadczenia płatnika składek na formularzu Z-3
Pracownik od dłuższego czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Na PUE ZUS wpływają zwolnienia lekarskie wystawiane na poszczególne okresy tej niezdolności. Pracodawca (...)
str. 57
3.
Ustalenie uprawnień do zasiłku a okresy nieskładkowe w świadectwie pracy
Brak dokładnych danych o okresach nieskładkowych utrudnia pracodawcy określenie uprawnień pracownika, zwłaszcza w zakresie okresu zasiłkowego i okresu pobierania zasiłku opiekuńczego. Czy można żądać od (...)
str. 58
4.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego dla przedsiębiorcy
Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na początku marca 2024 r. uległ wypadkowi przy wykonywaniu działalności. Czy ZUS (...)
str. 59
5.
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
Czy wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy jest dla pracodawcy wiążący? Na mocy art. 142 K.p., pracownik może pisemnie zawnioskować o to, aby pracodawca (...)
str. 60
6.
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
Zdarza się, że pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego musi zostać z niego odwołany. W jaki sposób powinniśmy tego dokonywać? ] Wzór odwołania pracownika z urlopu (...)
str. 60
XII.
Zwrot kierowcy wykonującemu przewozy międzynarodowe należności związanych z podróżą
W jaki sposób określić w przepisach wewnątrzzakładowych zasady dokonywania kierowcy w przewozach międzynarodowych zwrotu kosztów noclegu, podróży do miejsca rozpoczęcia przewozu, niezbędnych udokumentowanych wydatków oraz (...)
str. 61
1.
Wyłączenie z oskładkowania i opodatkowania zwrotu równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów
W przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych z podstawy wymiaru składek ZUS i opodatkowania wyłączono kwotę stanowiącą równowartość odpowiednio 60 euro (...)
str. 61
2.
Zwrot kosztów noclegu
Odnośnie kosztów noclegu przywołane przepisy odnoszą się do art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, czyli ogólnie rzecz ujmując przypadków, w których zgodnie z (...)
str. 62
3.
Zwrot kosztów podróży do miejsca rozpoczęcia przewozu międzynarodowego
Analogicznie do noclegów przedstawia się kwestia refundacji kierowcom kosztów przejazdów do miejsca rozpoczęcia przewozu międzynarodowego. Również w tym przypadku zwrot ww. kosztów nie wymaga ingerencji (...)
str. 62
4.
Zwrot niezbędnych udokumentowanych wydatków
Z wykonywaniem przewozu drogowego wiąże się nierozerwalnie kwestia ponoszenia przez kierowców określonych wydatków. Wśród najpowszechniejszych wymienić można opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg, winiety, opłaty (...)
str. 63
5.
Korzystanie z urządzeń sanitarnych
W odróżnieniu od niezbędnych udokumentowanych wydatków, w przypadku korzystania z urządzeń sanitarnych ustawodawca nie wymaga, aby były to wydatki udokumentowane. Przeciwnie, ustawa o czasie pracy (...)
str. 64
6.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Odpowiedź na pytanie, czy w związku z wprowadzeniem omawianych zwrotów poniesionych przez kierowcę kosztów pracodawca musi zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia nie jest jednoznaczna. Zgodnie (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2024 r. pod poz. 234 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
2.
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika dominującego spółki z o.o. - uchwała SN
Sąd Apelacyjny powziął wątpliwość rozpoznając odwołanie od wyroku Sądu Okręgowego, który przyznał rację ZUS w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólnika dwuosobowej spółki z o.o., który (...)
str. 66
3.
Od 1 kwietnia br. wzrosną jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej
W Monitorze Polskim z dnia 23 lutego 2024 r. pod poz. 162 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lutego (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.