Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W związku z tym (...)
str. 4
2.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 23 listopada 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (nr (...)
str. 5
II.
Stawka VAT na żywność w 2024 r.
W świetle obowiązującego rozporządzenia w sprawie stawek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. stawkę VAT w wysokości 0% stosuje się w (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Najważniejsze zmiany w 2024 r. wynikające z nowelizacji ustawy o VAT
W 2024 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian w ustawie o VAT w zakresie: wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur oraz mających charakter (...)
str. 7
1.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.
1.1. Obowiązek ewidencjonowania płatności transgranicznych przez dostawców usług płatniczych Z dniem 1 stycznia 2024 r. na dostawców usług płatniczych zostanie nałożony obowiązek prowadzenia, przechowywania i (...)
str. 7
1.1.
Obowiązek ewidencjonowania płatności transgranicznych przez dostawców usług płatniczych
Z dniem 1 stycznia 2024 r. na dostawców usług płatniczych zostanie nałożony obowiązek prowadzenia, przechowywania i przesyłania ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych, gdy łączna (...)
str. 7
1.2.
Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych (WIS)
» Elektronizacja WIS Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej i inne pisma w sprawie WIS, będą obsługiwane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem konta w (...)
str. 7
2.
Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2024 r.
2.1. Sporządzanie faktur w KSeF » Wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych Od 1 lipca 2024 r. podatnicy, co do zasady, będą zobowiązani do fakturowania przy (...)
str. 8
2.1.
Sporządzanie faktur w KSeF
» Wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych Od 1 lipca 2024 r. podatnicy, co do zasady, będą zobowiązani do fakturowania przy użyciu KSeF (art. 106ga ust. (...)
str. 8
2.2.
Wystawianie e-faktur VAT RR i e-faktur VAT RR KOREKTA
Od 1 lipca 2024 r. czynni podatnicy VAT nabywający produkty rolne/usługi rolnicze od rolników ryczałtowych, będą mogli wystawiać faktury VAT RR oraz korekty faktur VAT (...)
str. 9
2.3.
Doprecyzowanie zasad wystawiania duplikatów faktur
W związku z uchyleniem art. 106g (tj. wystawiania faktur co najmniej w dwóch egzemplarzach) i uchyleniem art. 106k (tj. możliwości wystawiania not korygujących) oraz wprowadzeniem (...)
str. 10
2.4.
Wystawianie przez nabywcę not korygujących
Z dniem 1 lipca 2024 r. nie będzie możliwości wystawiania przez nabywców not korygujących - zarówno wystawianych w KSeF, jak i poza tym systemem. Do (...)
str. 10
2.5.
Rozliczanie faktur korygujących in minus
» Uproszczenie zasad związanych z korygowaniem podatku należnego Od 1 lipca 2024 r. zostanie wprowadzone uproszczenie zasad związanych z korygowaniem podatku należnego. Podatnik (sprzedawca) na (...)
str. 10
2.6.
Sposób przeliczania kwot na fakturach wyrażonych w walucie obcej
» Zasady przeliczania kwot wyrażonych na fakturach Od 1 lipca 2024 r. przepis art. 31a uwzględni stosowanie kursu waluty obcej w przypadku wystawienia faktur ustrukturyzowanych, (...)
str. 11
2.7.
Numer e-faktury w komunikacie przelewu stosowanym w MPP
Z art. 108a ust. 3 pkt 3 obowiązującego od 1 lipca 2024 r. wynika, że w komunikacie przelewu przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej (...)
str. 12
2.8.
Skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 dni do 40 dni
Od 1 lipca 2024 r. podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy będzie termin 40-dniowy, liczony od dnia złożenia rozliczenia (...)
str. 13
2.9.
Dokumentowanie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie
Od 1 lipca 2024 r. zmianie ulegnie brzmienie art. 106h ust. 1, w myśl którego, w przypadku gdy faktura będzie dotyczyła sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu (...)
str. 13
3.
Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2025 r.
3.1. Kary pieniężne za wystawienie faktur poza KSeF Od 1 stycznia 2025 r. przepis art. 106ni ust. 1 wprowadzi zasady nakładania kar pieniężnych (z wyjątkiem (...)
str. 13
3.1.
Kary pieniężne za wystawienie faktur poza KSeF
Od 1 stycznia 2025 r. przepis art. 106ni ust. 1 wprowadzi zasady nakładania kar pieniężnych (z wyjątkiem art. 106ni ust. 4, który wejdzie w życie (...)
str. 13
3.2.
Numer KSeF obowiązkowy we wszystkich płatnościach
Od 1 stycznia 2025 r. obowiązek podawania w poleceniu przelewu numeru identyfikującego faktury w KSeF lub identyfikatora zbiorczego nadanego przez ten system będzie dotyczył wszystkich (...)
str. 13
1.
Uprawnienia do korzystania z KSeF
Prowadzę biura rachunkowe. Moimi klientami są osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki jawne i cywilne. W jaki sposób mogę pozyskać uprawnienia do wystawiania (...)
str. 14
2.
Termin wystawiania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych
Czy wprowadzenie obowiązkowego wystawiania faktur w KSeF wpłynie na termin wystawiania faktur? Zgodnie z generalną zasadą fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca (...)
str. 15
3.
Sposób dokumentowania sprzedaży na rzecz konsumentów
Czy w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych będę mógł wystawiać w formie papierowej na specjalnych drukach do fakturowania? Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jak (...)
str. 16
1.
Sprzedaż obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
Zgodnie z art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy , budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, (...)
str. 17
2.
Dostawa niezakończonych "obiektów budownictwa mieszkaniowego"
Kwestia opodatkowania właściwą stawką VAT dostawy niezakończonej inwestycji była rozpatrywana przez NSA w wyroku z dnia 11 stycznia 2023 r., sygn. akt I FSK 1056/19. (...)
str. 18
3.
Cesja uprawnień z umowy deweloperskiej
W praktyce zdarza się, że przedsiębiorcy (czynni podatnicy VAT) podpisują z firmami deweloperskimi umowy przedwstępne na wybudowanie i zakup lokalu mieszkalnego, a następnie dokonują cesji (...)
str. 20
VI.
Faktura dokumentująca częściowo wykonane roboty budowlane wykazane w protokole odbioru
Spółka budowlana podpisała z gminą umowę na budowę hali sportowej. Rozliczenie będzie odbywało się na podstawie faktur: częściowych i końcowej. Zgodnie z zapisami umowy co (...)
str. 22
1.
Usługi budowlane - moment powstania obowiązku podatkowego
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi . W odniesieniu do przyjmowanych częściowo (...)
str. 22
2.
Faktyczne wykonanie usługi budowlanej a protokół odbioru robót
Ministerstwo Finansów w objaśnieniach pt.: "Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r." stwierdziło, że: "(...) o wykonaniu (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VII.
Zmiany w zakresie obowiązku dołączania paragonu do faktury dokumentującej sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie
Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 26
VIII.
Obowiązki związane z zakończeniem używania kas z elektronicznym zapisem kopii
W świetle obowiązujących przepisów ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Jednakże ustawodawca w art. 145a (...)
str. 28
1.
Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej
Zakończenie używania kas z elektronicznym (lub papierowym zapisem kopii) w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas (np. w przypadku zaprzestania sprzedaży na rzecz (...)
str. 28
2.
Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy
Z przepisów ustawy o VAT, a w szczególności z art. 111 ust. 6 wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot (...)
str. 32
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Możliwość wyłączenia kasy on-line w okresie bezczynności
Świadczę usługi stolarskie. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych rejestruję w kasie on-line. Świadczona usługa polega na projektowaniu, pracy w warsztacie, montażu mebli u klientów. Czy (...)
str. 32
2.
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osoby prywatnej
Wykonałem usługę na rzecz osoby prywatnej. Należność otrzymałem gotówką i wystawiłem fakturę. Czy oprócz tego sprzedaż taką powinienem zaewidencjonować w kasie fiskalnej? Z przepisów ustawy (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup towarów spoza terytorium UE zaimportowanych do Polski
Kupiliśmy towar od kontrahenta z Litwy, który zamówił go na Ukrainie. Towar został przetransportowany bezpośrednio z Ukrainy do Polski przez ukraińskiego dostawcę. Od sprzedawcy z (...)
str. 35
2.
Faktury zbiorcze w walucie obcej dokumentujące kilka transakcji na rzecz jednego nabywcy
Wystawiliśmy refakturę za usługi noclegowe dla zagranicznego usługobiorcy, na którą składało się kilka świadczeń wykonanych w tym samym miesiącu. Jaki kurs walut należy zastosować do (...)
str. 38
3.
Zakup od polskiej firmy towarów transportowanych z innego państwa UE
Dokonaliśmy zakupu towarów od polskiego podatnika, który nabył je od firmy niemieckiej. Towary są transportowane do naszej firmy bezpośrednio z Niemiec a organizacją ich transportu (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Preferencyjna stawka VAT w eksporcie
Zasadniczo w eksporcie stosuje się 0% stawkę VAT, pod warunkiem jednak, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, (...)
str. 42
2.
Zaliczki uiszczane na poczet eksportu
Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Nieodpłatne przekazanie towarów podlegające opodatkowaniu VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Ustawodawca określił także przypadki, w których pomimo, że towary są przekazywane (...)
str. 45
2.
Podstawa opodatkowania
Co do zasady w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów zrównanej - na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT - z odpłatną dostawą towarów podlegającą (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIII.
Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika - wzór wniosku
Rachunek VAT wykorzystywany jest m.in. przy zapłacie za towar lub usługę w mechanizmie podzielonej płatności. Otwierany jest przez bank lub SKOK dla każdego przedsiębiorcy posiadającego (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIV.
Opodatkowanie ubytków wyrobów akcyzowych powstałych w trakcie wewnątrzunijnego przemieszczenia
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a), d), e) i f) ustawy o podatku akcyzowym ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty: wyrobów (...)
str. 51
1.
Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w wyniku braku potwierdzenia odbioru oraz ubytków wyrobów akcyzowych
W myśl art. 42 ust. 1 pkt 3-8 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 2 miesięcy (...)
str. 52
2.
Regulacje wynikające z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2020/262 ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego
Zgodnie z art. 6 ust. 2, ust. 3 lit. a) dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku (...)
str. 53
3.
Przykład opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych powstałych w trakcie wewnątrzunijnego przemieszczania
Analizując regulacje akcyzowe, w zakresie opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych powstałych w trakcie przemieszczenia tych wyrobów, należy stwierdzić, że najczęściej dochodzi do ujawnienia ubytków w trakcie (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Świadczenie usług informatycznych a obowiązek stosowania oznaczeń GTU_12
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi informatyczne. Czy w pliku JPK_V7M muszę stosować do takich usług oznaczenia GTU_12? Czy na (...)
str. 56
2.
Stawka VAT na zakup lokalu mieszkalnego
Sp. z o.o. zamierza nabyć lokal mieszkalny z rynku pierwotnego (nowy lokal o powierzchni 80 m 2 ), w którym będzie mieściło się biuro spółki. (...)
str. 57
3.
Szkolenia w formie on-line z zakresu opieki nad osobami starszymi
Spółka komandytowa (będąca czynnym podatnikiem VAT) planuje poszerzyć swoją działalność o szkolenia w formie on-line z zakresu opieki nad osobami starszymi. Usługi świadczone będą na (...)
str. 59
4.
Częściowa zapłata za fakturę VAT RR a odliczenie VAT
Nabyliśmy produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Zapłaty za fakturę VAT RR dokonaliśmy w dwóch częściach (tj. odpowiednio w listopadzie i w grudniu 2023 r.). Za (...)
str. 61
5.
Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia maszyny - faktura czy nota obciążeniowa?
Firma zajmuje się wynajmem dużych maszyn budowlanych. Z kontrahentami zawierane są umowy, w których widnieje zapis, że w przypadku uszkodzenia maszyny, czy też zwrotu zabrudzonego (...)
str. 62
6.
Odliczenie podatku VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
Podatnik dokonał zawieszenia działalności gospodarczej z dniem 1 listopada 2023 r. na okres 6 miesięcy. W okresie zawieszenia otrzymał jednak faktury z tytułu umów najmu, (...)
str. 64
7.
Termin odliczenia podatku VAT z tytułu uiszczonej zaliczki
W listopadzie 2023 r. dokonaliśmy wpłaty zaliczki w wysokości 100% należności za wykonanie usługi reklamowej. Otrzymaliśmy fakturę (wystawioną również w listopadzie) dotyczącą usługi, która zostanie (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XV.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2023 r., pod poz. 2605, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie (...)
str. 67
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2023 r., pod poz. 2670, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych (...)
str. 67
3.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2023 r., pod poz. 47, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.