Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika - informacja MF
Do końca czerwca 2023 r. w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 25 lit. a) ustawy o VAT małym podatnikiem był podatnik podatku od (...)
str. 4
II.
KSeF - zaktualizowana wersja struktury logicznej FA(2) - komunikat MF
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość fakultatywnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przez fakturę ustrukturyzowaną (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Kiedy podatnik musi ustalić wstępny wskaźnik proporcji?
Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania (...)
str. 7
2.
Ustalanie rzeczywistego wskaźnika proporcji a roczna korekta VAT naliczonego
Podatnik prowadzący działalność mieszaną (zwolnioną i opodatkowaną) odliczający VAT od dokonanych zakupów na podstawie wstępnego wskaźnika proporcji, po zakończeniu roku co do zasady może być (...)
str. 9
IV.
Pusta faktura - skutki jej wystawienia dla podatników VAT
Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym, czyli powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o VAT. Nie można uznać za prawidłową (...)
str. 11
1.
Obowiązek zapłaty VAT przez wystawcę pustej faktury
NSA w wyroku z dnia 15 maja 2023 r., sygn. akt I FSK 2312/18 potwierdził, że pod pojęciem "pustej faktury" należy rozumieć fakturę niedokumentującą rzeczywistych (...)
str. 11
2.
Brak prawa do odliczenia VAT
Co do zasady czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary (...)
str. 13
3.
Anulowanie/korekta pustej faktury
» Okoliczności anulowania faktur W ustawie o VAT oraz w przepisach rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, brak jest regulacji, które odnosiłyby się do anulowania wystawionych (...)
str. 14
V.
Dodatkowe badanie techniczne samochodu a pełne odliczanie VAT - wyrok NSA
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami, które wykorzystywane są wyłącznie (...)
str. 16
VI.
Nagrody jako bony jednego przeznaczenia a podatek VAT
Miejski ośrodek sportu i rekreacji organizuje imprezy oraz zawody sportowe na swoich obiektach. Jako nagrody przekazuje karty abonamentowe, które uprawniają do wejścia i korzystania z (...)
str. 18
1.
Bony na gruncie ustawy o VAT
Zgodnie z art. 2 pkt 41 ustawy o VAT przez bon rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części (...)
str. 18
2.
Obowiązek podatkowy w VAT a bon jednego przeznaczenia
W zakresie obowiązku podatkowego wskazać należy art. 19a ust. 1a ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w przypadku, o którym mowa w art. 8a (...)
str. 19
3.
Nieodpłatne przekazanie bonu
W opisywanej sytuacji nieodpłatne przekazanie bonu (kart) należy rozpatrywać w kategorii nieodpłatnego świadczenia usług. Należy wówczas mieć na uwadze zapisy art. 8 ust. 2 pkt (...)
str. 20
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych przez podatnika zwolnionego z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Z tytułu sprzedaży wystawiam jedną fakturę w miesiącu. Od kiedy będę musiała wystawiać te faktury (...)
str. 21
2.
Termin dokonania odliczenia VAT naliczonego
Czy mogę odliczyć VAT w JPK_V7M za czerwiec br. z faktury wystawionej w marcu? [pytanie nr 1455202] Komentarz 1 Tak, jeżeli fakturę otrzymano w marcu. (...)
str. 22
3.
Stawka VAT na pszenicę
Czy od 1 lipca 2023 r. nadal obowiązuje 0% stawka VAT na pszenicę? [pytanie nr 1454944] Komentarz 1 0% do końca roku. Komentarz redakcji W (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Brak prawa do wystawienia faktury udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy
W świetle obowiązujących przepisów wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 24
2.
Świadczenie usług masażu
Co do zasady sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie fiskalnej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, (...)
str. 25
3.
Sprzedaż węgla i pelletu drzewnego w systemie wysyłkowym
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy jej użyciu. Jeżeli nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób (...)
str. 26
4.
Rozpoczęcie sprzedaży przy zastosowaniu kasy wirtualnej a ulga na jej zakup
W świetle obowiązujących przepisów bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania w kasie podlegają usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych (...)
str. 28
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez protetyka dentystycznego
Czy osoba fizyczna świadcząca usługi protetyczne (protetyk dentystyczny) w 2023 r. może korzystać ze zwolnienia z kasy ze względu na wartość sprzedaży? W § 4 (...)
str. 29
2.
Podatnik zwolniony z VAT - sposób rozliczenia ulgi na zakup kasy
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przekroczyłem wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Czy w treści wniosku (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Stawka VAT 0% na usługi związane z eksportowanymi towarami
W art. 83 ustawy o VAT ustawodawca określił listę towarów i usług, do których na zasadzie wyjątku od ogólnej reguły stosowana jest stawka VAT 0%. (...)
str. 32
2.
Dokumentowanie czynności dotyczących towarów wywożonych poza terytorium UE
Należy jednocześnie zwrócić uwagę na art. 83 ust. 2 ustawy, w którym ustawodawca zastrzega, że opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT podlegają czynności wymienione w art. 83 (...)
str. 33
3.
Stanowisko TSUE i WSA w sprawie dowodów potwierdzających prawo do zastosowania preferencji podatkowej
Jak już wcześniej wspomniano, art. 83 ust. 16 pkt 4 ustawy, zawiera delegację ustawową udzieloną Ministrowi Finansów do określenia w drodze rozporządzenia dokumentów i danych, (...)
str. 33
XI.
WNT dokonywane w procedurze call-off stock
Uproszczenie rozliczeń przy zastosowaniu magazynów call-off stock ułatwia podatnikom dokonywanie rozliczeń w ten sposób, że podatek VAT z tytułu WNT rozlicza krajowy nabywca. W niniejszym (...)
str. 36
1.
Warunki zastosowania uproszczenia
Gdyby nie uproszczenie w postaci procedury call-off stock, zagraniczny podatnik VAT już przywożąc towar do Polski musiałby wykazać WNT, zgodnie z art. 11 ustawy o (...)
str. 36
2.
Skutki zastąpienia podatnika w procedurze call-off stock
Ustawodawca przewidział także możliwość zastąpienia podatnika, któremu miały być dostarczone towary, przez innego podatnika, regulując w art. 13c ustawy skutki, jakie to zastąpienie wywołuje. W (...)
str. 37
3.
Sytuacje uniemożliwiające zastosowanie uproszczenia w opodatkowaniu
Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock przestaje być spełniony którykolwiek z warunków umożliwiających stosowanie (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
XII.
Zamknięcie rachunku VAT
Rachunek VAT wykorzystywany jest m.in. przy zapłacie za towar lub usługę w mechanizmie podzielonej płatności. Otwierany jest przez bank lub SKOK dla każdego przedsiębiorcy posiadającego (...)
str. 41
1.
Uwolnienie środków przed zamknięciem rachunku VAT
Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego (w konsekwencji rachunku VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku rozliczeniowego) w celu uwolnienia środków zgromadzonych na tym rachunku VAT można: (...)
str. 41
2.
Odzyskanie środków zgromadzonych na rachunku technicznym
W myśl art. 62e ust. 2 i 3 ww. ustawy - Prawo bankowe przed zamknięciem rachunku VAT bank uznaje kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, (...)
str. 42
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Dostawa towarów i świadczenie usług - moment powstania obowiązku podatkowego
Ogólna zasada dotycząca ustalania obowiązku podatkowego w VAT określona została w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tej regulacji, obowiązek podatkowy powstaje (...)
str. 44
2.
Usługi i dostawa towarów rozliczane okresowo
W niektórych przypadkach podatnicy mogą mieć wątpliwości przy określaniu, w którym momencie doszło do wydania towaru czy wykonania usługi. Często bowiem kontrahenci w oparciu o (...)
str. 45
3.
Świadczenie usług ciągłych w okresie dłuższym niż rok
Ustawodawca określił również w sposób szczególny zasady powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług i dostaw towarów wykonywanych w sposób ciągły w okresie dłuższym niż rok, (...)
str. 47
4.
Wcześniejsza zapłata - jak rozliczyć usługi ciągłe?
Rozpatrując zagadnienie powstania obowiązku podatkowego w VAT przy usługach rozliczanych okresowo i usługach o charakterze ciągłym należy odrębnie rozważyć kwestię wcześniejszej zapłaty za usługę (przed (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury
Podatnik, który podjął decyzję o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, ma obowiązek opodatkowania podatkiem VAT towarów własnej produkcji, oraz towarów, które po nabyciu nie były (...)
str. 48
2.
Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury - wzór formularza VAT-S1
] VAT-S1 dostępny w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin Niektóre urzędy skarbowe przygotowały własne, gotowe wzory zawiadomień o dokonanym spisie z natury oznaczone (...)
str. 49
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Nabycie wyrobów gazowych przez spółdzielnię mieszkaniową na cele grzewcze
Spółdzielnia prowadzi działalność usługową polegającą na wynajmie wolnych pomieszczeń gospodarczych. W jednej z nieruchomości spółdzielnia w całości wynajmuje budynki biurowo-magazynowe, w których do celów opałowych (...)
str. 51
1.
Opodatkowanie akcyzą wyrobów gazowych
Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 2) (...)
str. 51
2.
Warunki zwolnienia wyrobów gazowych na cele grzewcze przez określone podmioty
Ustawa określa katalog zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych określony m.in. w art. 31b ust. 2 ustawy, który stanowi, iż zwalnia się od akcyzy czynności (...)
str. 52
3.
Nabycie paliw gazowych przez spółdzielnie mieszkaniowe
W przypadku, gdy nabywcą wyrobów gazowych jest finalny nabywca gazowy, inny niż gospodarstwo domowe, a wyroby gazowe są przeznaczone do celów opałowych w gospodarstwach domowych, (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Odliczenie VAT z duplikatu faktury
W trakcie analizy dokumentów księgowych okazało się, że nasza firma do wielu faktur tzw. pro forma nie otrzymała faktur zakupu (czy to w formie papierowej (...)
str. 55
2.
Nieodpłatne przekazanie rolnikowi osadów ściekowych
Spółka prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie siedmiu gmin. W wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków wytwarzane są odpady (...)
str. 56
3.
Załączniki do faktur ustrukturyzowanych przy usługach budowlanych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi budowlane. Do wystawianych faktur dołączam protokoły wykonania/odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty. Od 1 (...)
str. 59
4.
Termin złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy
W dniu 1 lipca 2023 r. jako czynny podatnik VAT opłaciłem przelewem fakturę na kwotę 20.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w dniu zlecenia (...)
str. 60
5.
Termin odliczenia VAT z faktury korygującej błędny NIP nabywcy
Faktury z tytułu dostawy energii elektrycznej wystawiane były na spółkę z błędnym jej NIP. Spółka (nabywca) nie odliczała podatku naliczonego w momencie otrzymania tych faktur. (...)
str. 61
6.
Dokumentowanie naprawy pogwarancyjnej wykonanej w ramach konsorcjum
Spółka E wraz z dwoma innymi spółkami tworzyła konsorcjum, w którym zrealizowały budowę linii energetycznej. Po zakończeniu umowy i odbiorze końcowym, ujawniono usterki, które w (...)
str. 63
7.
Prezentacja danych z faktury zaliczkowej w JPK_FA
Prowadzimy firmę budowlaną. Na poczet przyszłego wykonania usług otrzymujemy zaliczki w wysokości 10% całego zamówienia. W jaki sposób dane te (wynikające z wystawionej faktury zaliczkowej) (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2023 r., pod poz. 1224, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
2.
Nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2023 r., pod poz. 1249, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie wzoru wniosku (...)
str. 67
3.
Zmiana rozporządzenia w sprawie akcyzy
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2023 r., pod poz. 1203, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.