Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzialność karna skarbowa a korekta JPK_VAT z deklaracją
W przepisach art. 56 § 4 i 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 (...)
str. 4
2.
Korekta części ewidencyjnej z uwagi na nieprawidłowe oznaczenie GTU lub jego brak w pierwotnej wersji
Instytucja czynnego żalu uregulowana w przepisach art. 16 ww. Kodeksu znajduje zastosowanie w sytuacji popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego. Zdaniem MF w przypadku, gdy dochodzi (...)
str. 5
3.
Czynny żal nie tylko w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego
W zakresie zasadności składania czynnego żalu jedynie w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego z tytułu VAT MF wskazało, że: "(…) Stosowanie czynnego żalu z art. 16 (...)
str. 6
II.
Zmiany w podatku akcyzowym
W zakresie podatku akcyzowego w 2021 r. ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Nowe zasady korygowania faktur w obrocie krajowym
Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419) wprowadzono (...)
str. 8
1.
Rozliczenie faktury korygującej in minus przez sprzedawcę
Faktura korygująca wystawiana jest wówczas, gdy po wystawieniu faktury m.in. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, nabywca dokonał zwrotu towarów, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę (...)
str. 8
2.
Ujęcie przez nabywcę korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania i VAT naliczony w JPK_VAT z deklaracją
Od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca nie uzależnia terminu skorygowania VAT przez nabywcę od momentu otrzymania przez niego faktury korygującej. Zmieniono bowiem brzmienie art. 86 (...)
str. 10
3.
Korekta sprzedaży in plus u sprzedawcy
Ustawodawca od 1 stycznia 2021 r. wprowadził przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (poprzez nowo dodany art. 29a ust. 17 ustawy o VAT). (...)
str. 11
1.
Terminy odliczania VAT przez podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie
Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Co do (...)
str. 12
2.
Nabycie usług noclegowych i gastronomicznych a prawo do odliczenia VAT
W art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.) ustawodawca wprost wyłączył z prawa do odliczenia (...)
str. 13
1.
MPP w przypadku usług naprawy pojazdów samochodowych
Czynny podatnik VAT otrzymał fakturę za naprawę samochodu. W fakturze wskazano usługę naprawy oraz dostawę części wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (...)
str. 15
2.
Umieszczanie numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta z przedrostkiem PL
W listopadzie 2020 r. otrzymałem od kontrahenta fakturę, na której widnieje jego numer identyfikacji podatkowej z przedrostkiem PL. Czy w takiej sytuacji w nowym JPK_VAT (...)
str. 17
3.
Oznaczanie w JPK_VAT faktur wystawionych przez komplementariusza dla spółki komandytowej
Sp. z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Umowa spółki komandytowej przewiduje wynagrodzenie dla komplementariusza za prowadzenie spraw spółki. Czy wystawiona przez sp. z o.o. (...)
str. 18
1.
Kod GTU_09 przy dostawie produktów leczniczych na rzecz podmiotów krajowych
Przedmiotem rozstrzygnięcia przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawartego w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.850.2020.1.WN była kwestia oznaczania w ewidencji sprzedaży (...)
str. 19
2.
Świadczenie usług w zakresie kształcenia przez uczelnię wyższą
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.528.2020.3.ISK uznał, że świadczone przez uczelnię publiczną usługi w zakresie kształcenia (...)
str. 20
3.
Oznaczenie TP przy WNT od jednostki powiązanej
Z § 10 ust. 1 pkt 5, pkt 7 lit. d) i ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, że ewidencja (...)
str. 21
VII.
Czynności wykonywane przez komorników sądowych w świetle ustawy o VAT
Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości (stacji paliw) w drodze licytacji komorniczej, jeżeli dostawca (dłużnik) w momencie sprzedaży nie (...)
str. 22
1.
Wyrejestrowana działalność gospodarcza dłużnika a obowiązek wystawiania faktur w jego imieniu
Komornicy sądowi nie są podatnikami VAT, ponieważ nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 22
2.
Niezbędne działania komorników sądowych w celu zastosowania zwolnienia od podatku
Wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT może być albo opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku (po spełnieniu (...)
str. 23
3.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia nieruchomości w drodze licytacji
Generalnie zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim zakupione towary i (...)
str. 24
4.
Ujęcie faktury wystawionej przez komornika w imieniu dłużnika w JPK_VAT z deklaracją
Na mocy art. 106c ustawy o VAT, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących
Dnia 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 26
1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas
Nowelizacja ww. rozporządzenia nie wprowadziła zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Generalnie limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub (...)
str. 27
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
W § 4 rozporządzenia wskazano katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. W tym zakresie wprowadzono (...)
str. 28
IX.
Do 30 czerwca 2021 r. paragonów uznanych za faktury uproszczone nie wykazuje się odrębnie w ewidencji VAT
W świetle obowiązujących przepisów wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 28
X.
Kasa fiskalna przy sprzedaży na rzecz komandytariusza
Spółka komandytowa prowadzi sprzedaż na rzecz firm i osób prywatnych. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych rejestruje w kasie fiskalnej. Na rzecz komandytariusza (będącego osobą fizyczną (...)
str. 30
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Kasa on-line przy sprzedaży węgla
Prowadzimy sklep, w którym sprzedajemy m.in. węgiel - ekogroszek. Posiadamy dwie kasy fiskalne - jedną kasę on-line, a drugą z elektronicznym zapisem kopii. Czy musimy (...)
str. 31
2.
Oznaczenia GTU na paragonie i fakturze
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Do tej sprzedaży wystawiam również faktury. Sprzedaż tę w nowym JPK_VAT oznaczam symbolem (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Stawka VAT 0% na usługi związane z eksportowanymi towarami
W art. 83 ustawy o VAT ustawodawca określił listę towarów i usług, do których na zasadzie wyjątku od ogólnej reguły stosowana jest stawka VAT 0%. (...)
str. 33
2.
Dokumentowanie czynności dotyczących towarów wywożonych poza terytorium UE
Należy jednocześnie zwrócić uwagę na art. 83 ust. 2 ustawy, w którym ustawodawca zastrzega, że opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT podlegają czynności wymienione w art. 83 (...)
str. 34
3.
Stanowisko TSUE i WSA w sprawie dowodów potwierdzających prawo do zastosowania preferencji podatkowej
Dyrektor KIS wspomniał w wydanej interpretacji o art. 83 ust. 16 pkt 4 ustawy, zawierającym delegację ustawową udzieloną Ministrowi Finansów do określenia w drodze rozporządzenia (...)
str. 35
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Import usług opodatkowanych przez unijnego usługodawcę
Otrzymałem od niemieckiej firmy fakturę za wykonaną przez nią usługę. Na fakturze jest informacja o odwrotnym obciążeniu ale naliczony został niemiecki podatek VAT. Czy mimo (...)
str. 37
2.
Międzynarodowy transport towarów wykonany na zlecenie zagranicznego niepodatnika
Wykonaliśmy usługę transportu towarów z Polski na Ukrainę na zlecenie ukraińskiego niepodatnika. Jaką stawkę VAT zastosować do tej transakcji? Transport towarów wykonywany na rzecz niepodatnika (...)
str. 38
3.
Usługi ujmowane w informacji podsumowującej
Czy świadczenie przez polskiego przewoźnika usług transportu towarów na trasie Niemcy-Rosja, na zlecenie niemieckiego podatnika, które nie podlega opodatkowaniu w Polsce, należy ujmować w informacji (...)
str. 40
4.
Dostawa towarów przetworzonych na terytorium Polski - obowiązki zagranicznego sprzedawcy
Nasza firma jest podatnikiem VAT, zwolnionym z opodatkowania ze względu na niskie obroty. Brytyjska spółka (zwolniona z opodatkowania w Wielkiej Brytanii), zleciła nam w listopadzie (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Stosowanie zaokrągleń przy proporcji ustalanej po zakończeniu 2020 r.
W 2020 r. spółka stosowała proporcję (72%), według której odliczała VAT naliczony od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT. Po zakończeniu 2020 (...)
str. 44
2.
Zasady ujmowania rocznej korekty VAT naliczonego w JPK_VAT z deklaracją
Jestem czynnym podatnikiem rozliczającym VAT miesięcznie. W 2020 r. prowadziłem działalność mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT). W związku z tym odliczałem podatek naliczony stosując (...)
str. 44
3.
Korekta VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika
Gmina jako czynny podatnik VAT do tej pory w celu odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej stosowała prewspółczynnik, o którym (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wynikającej z części deklaracyjnej nowego JPK_VAT
W przypadku wystąpienia za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podatnik wypełniając odpowiednie pozycje części deklaracyjnej JPK_V7M/V7K decyduje o sposobie jej rozliczenia. Może (...)
str. 48
1.
Podstawowy termin zwrotu
Deklarując nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego, podatnik powinien wskazać w części deklaracyjnej JPK_VAT, w jakim terminie powinien nastąpić zwrot. Warto podkreślić, że (...)
str. 48
2.
Zwrot w terminie 25 dni na wniosek podatnika
W myśl art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2, (...)
str. 49
3.
Dokonywanie zwrotu na rachunek VAT
Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2, na (...)
str. 50
4.
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Aby zaliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (względnie części zwrotu) na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych , zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym nowego JPK_VAT z (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Przesłanie JPK_VAT z deklaracją po ustawowym terminie - wzór czynnego żalu
Podatnik rozliczający VAT miesięcznie nie złożył w ustawowym terminie JPK_V7M za listopad 2020 r. Plik ten został wysłany w dniu 30 grudnia 2020 r. Wykazano (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej
Przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy zawarte zostały w ustawie o podatku akcyzowym w dziale VI a , zawierającym (...)
str. 54
1.
Rodzaje ewidencji wyrobów akcyzowych
Do ewidencji, które podmiot może prowadzić również w formie elektronicznej należą: ewidencja wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz operatora (...)
str. 54
2.
Sposób prowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych
Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, oraz sposób ich prowadzenia, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Kod GTU_01 przy sprzedaży zimowego płynu do spryskiwaczy
Czy dostawa zimowego płynu do spryskiwaczy sklasyfikowanego według kodu CN 3820 o stężeniu alkoholu etylowego przekraczającym 1,2% objętości podlega oznaczeniu kodem GTU_01 w JPK_V7M? Zgodnie (...)
str. 57
2.
Dodatkowa działalność rolnika ryczałtowego
Jestem rolnikiem ryczałtowym. Dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych. W tym zakresie korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy jeśli (...)
str. 59
3.
Świadczenie przez kancelarię usług w zakresie konsultacji
Kancelaria (spółka z o.o., w której zarząd składa się z dwóch członków, z których jeden jest doradcą podatkowym) świadczy usługi rachunkowo-księgowe oraz doradztwa podatkowego w (...)
str. 60
4.
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego a limit zwolnienia z VAT
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Czy uzyskaną z tego tytułu wartość sprzedaży powinnam wliczać do limitu uprawniającego do korzystania (...)
str. 62
5.
Moment rozliczenia faktury korygującej in minus
W październiku 2020 r. wystawiłam fakturę korygującą in minus. Potwierdzenie jej odbioru przez kontrahenta otrzymałam 20 listopada 2020 r., z adnotacją wpływu do nabywcy 17 (...)
str. 63
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Zmiany w ustawie o VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r., pod poz. 2419, opublikowano ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 64
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
» W Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2020 r., pod poz. 2317, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia (...)
str. 65
3.
Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek
» W Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2020 r., pod poz. 2329, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia (...)
str. 65
4.
Zmiana rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją
» W Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2020 r., pod poz. 2326, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia (...)
str. 66
5.
Zmiana rozporządzeń akcyzowych
» W Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2020 r., pod poz. 2310, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia (...)
str. 66
6.
Wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej
» W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2020 r., pod poz. 2458, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia (...)
str. 67
7.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2020 r., pod poz. 2435, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.