Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Obowiązki jednostek po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r., przed jego zatwierdzeniem
Dla Prenumeratorów GOFIN j Ważne terminy dla księgowych dostępne w serwisie www.terminy.gofin.pl » Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy (...)
str. 4
1.
Poprawianie błędów wykrytych w sporządzonym sprawozdaniu za 2023 r.
Dla Prenumeratorów GOFIN  Więcej o sporządzaniu sprawozdania finansowego w zakładce Bilans 2023 w serwisie www.gofin.pl » Jeżeli po sporządzeniu i podpisaniu sprawozdania finansowego, a (...)
str. 4
2.
Przekazanie sprawozdania finansowego podatników PIT do Szefa KAS
Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na (...)
str. 5
3.
Udostępnienie sprawozdań finansowych wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółdzielni
Spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
II.
Wstępna opłata w leasingu operacyjnym
Umowy leasingu są popularnym sposobem na pozyskanie nowych środków trwałych w jednostce. Większość takich umów dla celów bilansowych ma charakter leasingu finansowego, z kolei dla (...)
str. 7
1.
Kwalifikacja umów leasingu w świetle przepisów bilansowych
Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji umowy leasingu. Jednak w myśl art. 3 ust. 4 tej ustawy, przedmiot umowy zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (...)
str. 8
2.
Zasady rozliczania opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym dla celów podatkowych
Moment ujęcia w kosztach podatkowych opłaty wstępnej W przypadku opłaty wstępnej dla celów podatkowych zakłada się, iż ma ona charakter opłaty samoistnej, nieprzypisanej do poszczególnych (...)
str. 10
3.
Alternatywne rozwiązania ewidencyjne, dotyczące rozliczania opłaty wstępnej w księgach rachunkowych
KSR nr 5 wśród opłat ponoszonych przez korzystającego przed rozpoczęciem okresu leasingu lub w momencie rozpoczęcia tego okresu wymienia opłatę za zawarcie umowy oraz opłatę (...)
str. 10
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej aportem do spółki komandytowej
W trakcie 2023 r. komplementariusz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wniósł do spółki komandytowej swoje przedsiębiorstwo (środki trwałe, zobowiązania, należności, środki pieniężne na rachunku bankowym). Jednocześnie (...)
str. 14
1.
Obowiązki podatnika VAT związane z wniesieniem przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki komandytowej
Zasadniczo opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów (odpłatne świadczenie usług) na terytorium kraju. Ustalając, czy przedsiębiorca wnoszący swoje przedsiębiorstwo do spółki jest zobowiązany wykazać z (...)
str. 14
2.
Skutki wniesienia przedsiębiorstwa aportem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
W przypadku gdy wnoszącym wkład niepieniężny jest osoba fizyczna, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestie te reguluje w szczególności art. (...)
str. 15
3.
Wartość udziałów w zysku spółki, objętych w zamian za aport, w ewidencji księgowej wnoszącego
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która wniosła aportem do spółki komandytowej swoje przedsiębiorstwo, objęty w zamian za ten aport udział w zysku spółki komandytowej (...)
str. 16
4.
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa osoby fizycznej sporządzone na dzień zakończenia działalności
Jeżeli po wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej jednoosobowa działalność gospodarcza zostanie zlikwidowana, to na dzień zakończenia tej działalności przedsiębiorca - na podstawie art. (...)
str. 17
IV.
Podatek odroczony w spółce, która przeszła na estoński CIT
Spółka z o.o. korzystała z uproszczenia polegającego na nieustalaniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W 2023 r. spółka utraciła prawo do korzystania (...)
str. 17
1.
Wstępna korekta przychodów i kosztów oraz złożenie informacji CIT-KW
Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem sporządzić informację (...)
str. 17
2.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych podatnika estońskiego CIT
W myśl art. 37 ustawy o rachunkowości, w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową (...)
str. 19
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
V.
Bilansowe skutki likwidacji spółki
Spółka zamknęła księgi rachunkowe na dzień poprzedzający dzień postawienia jej w stan likwidacji. Wcześniej wyceniła aktywa i utworzyła rezerwę na przewidywane koszty likwidacji. Następnie otworzyła (...)
str. 20
1.
Utworzenie rezerwy na przewidywane koszty związane z likwidacją spółki
Jeżeli założenie kontynuacji działalności, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości nie jest zasadne, to - na podstawie art. 29 ust. (...)
str. 20
2.
Połączenie składników kapitału własnego w jeden kapitał podstawowy
Na dzień rozpoczęcia likwidacji spółka ma obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych - odpowiednio, już jako spółka w likwidacji. W tych księgach - jako pierwszą operację po (...)
str. 22
3.
Koszty ponoszone w trakcie likwidacji i wykorzystanie rezerwy
Postawienie spółki w stan likwidacji łączy się przede wszystkim ze zmianą celu jej działania. Zakres działalności w tym okresie jest ograniczony do czynności likwidacyjnych. W (...)
str. 23
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wykup na własność gruntu figurującego w ewidencji księgowej jako prawo użytkowania wieczystego gruntu
Spółka posiada w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prawo użytkowania wieczystego gruntów. Prawo to zostało już zamortyzowane. Spółka planuje wykup gruntów na własność od Skarbu (...)
str. 25
2.
Przyporządkowanie ulepszenia w obcym środku trwałym do odpowiedniej grupy KŚT
Wynajmujemy bezterminowo budynek, który adaptowaliśmy do naszych potrzeb poprzez postawienie ścianek działowych i pomalowanie pomieszczeń. Wartość poniesionych nakładów przekracza 10.000 zł i zostanie wprowadzona do (...)
str. 27
3.
Zakup materiałów budowlanych w związku z modernizacją obiektu sportowego
Nasza jednostka od ponad dwóch lat prowadzi w jednym ze swoich obiektów sportowych (pływalni) inwestycję dotyczącą modernizacji niecki basenowej ze strefą SPA. Modernizację wykonuje firma (...)
str. 28
4.
Sprzedaż ulepszenia w obcym środku trwałym
Spółka jawna poniosła wydatki na adaptację wynajmowanych pomieszczeń biurowych i ujęła je w księgach rachunkowych jako ulepszenie w obcym środku trwałym. W związku z planowaną (...)
str. 29
5.
Koszty związane z przemieszczeniem środka trwałego w ramach jednostki
W naszej firmie zaistniała konieczność demontażu klimatyzatora i przeniesienia go do innego pomieszczenia. Koszty związane z przemieszczeniem tego środka trwałego przekraczają kwotę 10.000 zł. Czy (...)
str. 30
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
VI.
Bilansowe rozliczenie kosztów prac rozwojowych
Jednostki mogą ponosić koszty w związku z pracami rozwojowymi prowadzonymi przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem nowej technologii. Jeżeli prace te zostaną zakończone pozytywnym wynikiem i (...)
str. 31
1.
Definicja prac rozwojowych dla celów bilansowych
Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i Krajowe Standardy Rachunkowości nie zawierają definicji prac rozwojowych. Z tego względu można skorzystać z definicji zamieszczonej w Międzynarodowym Standardzie (...)
str. 32
2.
Koszty zakończonych prac rozwojowych zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
Koszty zakończonych prac rozwojowych zalicza się, na mocy art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają warunki, (...)
str. 32
3.
Koszty zakończonych prac rozwojowych, które nie dały zamierzonych efektów
Prace rozwojowe prowadzone w związku z wdrożeniem nowej technologii mogą zakończyć się niepowodzeniem, czyli nie dać zamierzonych efektów albo mogą zakończyć się pozytywnym wynikiem, ale (...)
str. 35
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Klasyfikacja wydatku na zakup licencji wykorzystywanej do wypłaty stypendiów szkolnych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: "Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie polegające (...)
str. 36
2.
Odpis fakultatywny na ZFŚS za emeryta objętego opieką miejskiego ośrodka pomocy społecznej
Jesteśmy miejskim ośrodkiem pomocy społecznej. W jakiej podziałce klasyfikacji budżetowej powinniśmy ująć fakultatywny odpis na ZFŚS dotyczący emeryta (byłego pracownika) pozostającego pod opieką socjalną naszego (...)
str. 37
3.
Obciążenie pracownika wartością odzieży i obuwia roboczego, niezwróconych pracodawcy
Na skutek rozwiązania umowy o pracę pracownik samorządowego zakładu budżetowego zobowiązany został do zwrotu wydanej mu odzieży i obuwia roboczego. W związku z tym, że (...)
str. 37
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VII.
Rezerwy na przeglądy okresowe i związane z eksploatacją sprzedanych nieruchomości
Spółka sprzedaje biurowiec, który jest jej wyrobem gotowym. W umowie sprzedaży jest zapis, że przeglądy okresowe i przeglądy związane z eksploatacją będą wykonywane przez sprzedającego (...)
str. 39
1.
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle ustawy o rachunkowości
Rezerwy - według art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości - to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Wyróżnia się (...)
str. 39
2.
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według KSR nr 6
Dla Prenumeratorów GOFIN f Krajowe Standardy Rachunkowości, w tym KSR nr 6, dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Do rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów odnosi (...)
str. 40
3.
Szczególny sposób ujmowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących kosztów posprzedażnych według KSR nr 8
W opisanym w pytaniu zdarzeniu mamy do czynienia z działalnością deweloperską. Dla działalności deweloperskiej Komitet Standardów Rachunkowości wydał Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska" (...)
str. 41
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy utworzenie rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego jest obowiązkowe?
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2024 r. będzie podlegało badaniu przez firmę audytorską, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o (...)
str. 43
2.
Jak bilansowo rozliczyć składkę zdrowotną przedsiębiorcy opodatkowanego podatkiem liniowym?
Właściciel jednostki opodatkowanej podatkiem liniowym reguluje swoje zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z firmowego rachunku jednostki i ujmuje kwotę tych składek na koncie (...)
str. 44
3.
Czy można przeznaczyć kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy?
Nasza spółka z o.o. chce wypłacić dywidendę wspólnikom ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Jeśli tak, to jakich zapisów w (...)
str. 44
4.
Czy sprawozdanie finansowe związku zawodowego można sporządzić według załącznika nr 4?
Sporządziłam sprawozdanie finansowe związku zawodowego nieprowadzącego działalności gospodarczej za 2023 r. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Czy postąpiłam prawidłowo? Sprawozdanie finansowe związku (...)
str. 45
IX.
Z listów Czytelników
1.
Rozszerzenie zakresu działalności nie jest zmianą polityki rachunkowości
W 2023 r. spółka wodno-kanalizacyjna rozszerzyła działalność o produkcję polepszacza gleby. Czy rozszerzenie dotychczasowej działalności powoduje zmianę zasad (polityki) rachunkowości? Czy należy ten fakt opisać (...)
str. 46
2.
Ustalenie zmiany stanu produktów w jednostce, która rozpoczęła działalność produkcyjną w ciągu roku
W 2023 r. spółka rozszerzyła swoją działalność gospodarczą o produkcję nawozu. Sporządzając rachunek zysków i strat metodą porównawczą, spółka wykazała w pozycji A.II. "Zmiana stanu (...)
str. 47
3.
Odpis z zysku netto w przekształconej spółce
Spółka cywilna przekształciła się z dniem 1 sierpnia 2023 r. w spółkę z o.o. Na 31 lipca 2023 r. zamknięto księgi spółki cywilnej i sporządzono (...)
str. 50
4.
Ulga na złe długi w spółce będącej w trakcie likwidacji
Spółka będąca w trakcie likwidacji w ciągu swojej działalności korzystała z ulgi na złe długi, dotyczącej nieuregulowanych należności. Wartość korekt z tym związanych spółka wykazywała (...)
str. 51
5.
Przychody i koszty związane ze sprzedażą nieruchomości inwestycyjnej
Nasza jednostka posiada nieruchomość zakwalifikowaną w księgach rachunkowych do inwestycji. Wyceniamy ją według zasad stosowanych dla środków trwałych. W tym roku zamierzamy sprzedać tę nieruchomość. (...)
str. 53
6.
Kwota depozytu pobrana przez bank na zabezpieczenie spłaty kredytu
Bank przejął z rachunku bieżącego naszej firmy środki na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego (depozyt). Na jakie konto zaksięgować pobraną kwotę? Kwotę depozytu, pobraną przez bank na (...)
str. 54
7.
Obowiązki sprawozdawcze spółki jawnej na dzień poprzedzający jej przekształcenie w spółkę z o.o.
Spółka jawna w 2023 r. przekształciła się w spółkę z o.o. W jakim terminie spółka jawna powinna sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe oraz wysłać je (...)
str. 55
8.
Sprzedaż towarów wraz z gwarancją od ubezpieczyciela w jednostkach prowadzących działalność handlową
Jesteśmy firmą handlową. Od dostawców kupujemy towar i dodatkowo sprzedajemy przedłużoną jego gwarancję 3-5 letnią od ubezpieczyciela. Na jakich kontach księgowych należy ewidencjonować sprzedaż rozszerzonej (...)
str. 56
9.
Ujęcie w księgach spółki z o.o. należnego jej udziału w zysku spółki komandytowej
Spółka z o.o. (komplementariusz) otrzymała przelew ze spółki komandytowej tytułem wypłaty zysku. Jak zaksięgować w spółce z o.o. ten przelew? Czy jest to przychód, a (...)
str. 57
10.
Różnice kursowe w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią
Spółka sporządzająca rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią w korektach działalności operacyjnej skorygowała m.in. stratę z tytułu różnic kursowych. Jest to różnica ujemna z tytułu wyceny (...)
str. 59
11.
Rozliczenie sprzedaży towarów wraz z dodatkowymi elementami na przełomie roku
W listopadzie 2023 r. klient zamówił w naszej firmie towar z dodatkowymi elementami. Na początku grudnia 2023 r. otrzymaliśmy zapłatę za całe zamówienie. Jednak nie (...)
str. 62
12.
Podatek od przychodów z budynków nieodliczony, lecz zapłacony na dzień bilansowy
Jesteśmy spółką nieruchomościową (spółka z o.o.). Rokiem obrotowym naszej spółki jest rok kalendarzowy. Naliczona i zapłacona kwota podatku od przychodów z budynków w 2023 r. (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.