Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 1 (601) z dnia 01.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2024 r.
Od tego dnia jednostki osób fizycznych, których przychody wyniosły co najmniej 9.218.200 zł są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Rabaty udzielane nabywcom po zakończeniu roku obrotowego
Spółka z o.o. udziela rabatów do faktur sprzedażowych po zakończeniu kwartału. Za IV kwartał 2023 r. rabaty będą udzielone na koniec marca 2024 r., już (...)
str. 5
1.1.
Ustalenie progu istotności w świetle prawa bilansowego
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości oraz określenie progów istotności wywodzi się z zasady istotności, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W (...)
str. 5
1.2.
Moment ujęcia rabatu według ustawy o rachunkowości
Dla Prenumeratorów GOFIN  Więcej o sporządzaniu sprawozdania finansowego w zakładce Bilans 2023 w serwisie www.gofin.pl » Jak wynika z art. 42 ust. 2 ustawy (...)
str. 6
1.3.
Rabaty potransakcyjne według KSR
Rabaty potransakcyjne według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości Zagadnienia dotyczące udzielonych rabatów w podobny sposób wyjaśnia stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Z (...)
str. 8
1.4.
Różnice pomiędzy momentem rozliczenia rabatu dla celów bilansowych i podatkowych
Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zasady dokonywania korekt przychodów zostały uregulowane w art. 12 ust. 3j-3m updop. W myśl tego przepisu, jeżeli korekta (...)
str. 11
II.
Restrukturyzacja w spółce z o.o.
W naszej spółce z o.o. prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Czy w związku z tym powinniśmy dokonać zapisów w księgach rachunkowych?
str. 12
1.
Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
Jak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309 ze zm.), celem (...)
str. 12
2.
Wpływ restrukturyzacji na założenie kontynuowania działalności
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana (por. art. 29 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie finansowe sporządza się zatem, (...)
str. 12
3.
Utworzenie rezerwy na restrukturyzację
Opracowany w postępowaniu restrukturyzacyjnym plan restrukturyzacyjny - jeżeli przewiduje poniesienie w związku z tymi działaniami dodatkowych kosztów lub strat - jest podstawą do utworzenia rezerwy (...)
str. 13
4.
Umorzenie zobowiązań w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego
W przypadku gdy w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi do umorzenia części zobowiązań, to kwotę umorzonych zobowiązań odnosi się na pozostały kapitał rezerwowy. Na podstawie art. (...)
str. 14
5.
Zatwierdzanie oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego
W świetle art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości obowiązki zatwierdzenia oraz badania rocznego sprawozdania finansowego nie dotyczą jednostek, w stosunku do których ogłoszona została (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe - część II
Limit przychodów za 2023 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r., wynosi: 9.218.200 zł (tj. 2.000.000 euro × 4,6091 zł/euro). Jeżeli wartość przychodów (...)
str. 15
1.
Różnice pomiędzy wyceną bilansową i podatkową aktywów i pasywów
Wycena bilansowa może różnić się od wyceny podatkowej prowadzonej dla celów PKPIR. Co do zasady kwoty wynikające z wyceny wstępnej inwentarza powinny stanowić podstawę wprowadzenia (...)
str. 16
2.
Ewidencjonowanie zdarzeń na przełomie roku - wybrane problemy
Świadczenia pracownicze Stosownie do art. 6 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją (...)
str. 19
3.
Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2024 r.
Termin otwarcia ksiąg według przepisów ustawy o rachunkowości Otwarcie ksiąg rachunkowych osób fizycznych lub spółek osób fizycznych następuje od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego (bez (...)
str. 20
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Kary, odsetki i rekompensaty korygujące zobowiązania w bilansie
Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (por. (...)
str. 23
1.
Kara umowna powodująca zmniejszanie zobowiązania
Podpisaliśmy ze spółką z o.o. umowę na zakup towarów. Spółka nie wywiązała się jednak z podpisanej umowy, ponieważ zamówione towary dotarły do nas z opóźnieniem. (...)
str. 24
2.
Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, powodujące zwiększenie zobowiązania
Jesteśmy jednostką zajmującą się sprzedażą dachówek i rynien. Towary te nabywamy od producenta. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. figurowało w naszych księgach przeterminowane (...)
str. 26
3.
Rekompensata wynikająca z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Jesteśmy spółką z o.o. W księgach rachunkowych posiadamy przeterminowane zobowiązanie z tytułu usługi wykonanej przez jednostkę "A". Jednostka ta (wierzyciel) obciążyła nas kwotą rekompensaty za (...)
str. 28
V.
Przychody i koszty związane z refakturowaniem opłat za energię
Podstawowym przedmiotem działalności operacyjnej naszej jednostki jest najem. Co miesiąc wystawiamy kontrahentowi refakturę za energię. Faktury wystawiamy do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc wykonania (...)
str. 29
1.
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wystawiania refaktur
Refakturowanie, w przypadku wynajmu lokali, polega na obciążaniu najemcy będącego ostatecznym nabywcą, wydatkami za media (tu: za energię elektryczną) ponoszonymi przez wynajmującego, bez doliczania marży. (...)
str. 29
2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu refakturowania usług
Dla celów podatkowych w odniesieniu do refakturowania stosuje się ogólne zasady dotyczące momentu powstania przychodu. Przychód z tytułu refakturowania usług powstaje w dacie wystawienia refaktury, (...)
str. 30
3.
Ujęcie w księgach wynajmującego kosztów zużycia energii oraz przychodów z tytułu ich refakturowania
Jeżeli najem stanowi podstawowy przedmiot działalności operacyjnej jednostki, to przychód powstały w związku z refakturowaniem opłat za energię na najemcę można zaliczyć do przychodów ze (...)
str. 30
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Inwestycje w obce nieruchomości - budynek na cudzym gruncie
Spółka komandytowa zamierza korzystać na podstawie umowy dzierżawy z gruntów będących prywatnym majątkiem wspólnika. Grunty będą wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. Na gruncie znajduje się (...)
str. 32
1.1.
Prace remontowe wykonane w dzierżawionym budynku
Jeżeli zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego dzierżawiony budynek będzie mógł być nadal użytkowany, to wszelkie nakłady poniesione na remont przed rozpoczęciem jego użytkowania będą stanowiły (...)
str. 32
1.2.
Budowa budynku na cudzym gruncie
Jeżeli zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego dzierżawiony budynek nie będzie spełniał warunków do użytkowania i zostanie wyburzony, to nowo wybudowany na cudzym gruncie budynek spółka (...)
str. 33
2.
Wyłączenie środków trwałych z ksiąg w związku z ich wywłaszczeniem pod budowę drogi
Firma posiada nieruchomość - grunt w użytkowaniu wieczystym zabudowany budynkiem usługowym i budowlami. Uprawniony organ wydał decyzję zezwalającą na realizację na tym terenie inwestycji drogowej (...)
str. 33
3.
Koszty sporządzenia świadectwa energetycznego nowo powstałych budynków stanowiących środki trwałe
Przed przyjęciem budynków do środków trwałych nasza spółka wystąpiła o sporządzenie świadectw energetycznych dla nowo powstałych budynków. Czy koszty poniesione na uzyskanie świadectw podniosą wartość (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
VI.
Ujęcie w księgach kosztów na przełomie dwóch lat obrotowych
Ustawa o rachunkowości wymaga, by dane zawarte w księgach rachunkowych były kompletne i zawierały wszystkie koszty i przychody, które wystąpiły w danym roku obrotowym. Utrzymanie (...)
str. 35
1.
Podstawowe zasady przypisywania kosztów do odpowiednich okresów
W jednostce, dla której dniem bilansowym jest 31 grudnia 2023 r., roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. powinno być sporządzone do 31 marca 2024 roku, (...)
str. 36
2.
Przykłady ewidencji faktur kosztowych dotyczących grudnia, wpływających do nabywcy w styczniu
W przypadku gdy faktura dotycząca kosztów danego roku wpłynie do jednostki w roku następnym, to podstawą ujęcia kosztów w roku obrotowym, którego te koszty dotyczą, (...)
str. 37
3.
Dokonywanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
Z zasadą współmierności przychodów i kosztów powiązany jest art. 39 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli (...)
str. 40
4.
Uproszczony sposób rozliczenia kosztów poniesionych w grudniu, a dotyczących stycznia
Jeżeli z punktu widzenia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, kwota kosztów podlegająca rozliczeniu w czasie nie jest istotna, to jednostka może zastosować (...)
str. 42
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w samorządowym zakładzie budżetowym
Samorządowy zakład budżetowy zlecił montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni. Zakupu instalacji wraz z montażem dokonano z własnych środków. Czy poniesione wydatki ująć w paragrafie (...)
str. 43
2.
Dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury
W 2023 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową. Zostanie ona jednak wykorzystana dopiero w kolejnym roku obrotowym (wszystkie koszty będą ponoszone w (...)
str. 46
3.
Odszkodowanie należne byłemu pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
Jednemu z byłych pracowników samorządowego zakładu budżetowego sąd przyznał odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Na jakich kontach zaksięgować takie odszkodowanie? W świetle (...)
str. 47
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VII.
Przychody i koszty działalności przewidzianej do zaprzestania według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Przypominamy, iż 17 listopada 2023 r. została ogłoszona uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości, przyjmująca stanowisko w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania (...)
str. 48
1.
Definicja działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
Jak wynika z art. 47 ust. 3 ustawy o rachunkowości w przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności mającego wpływ na przychody i koszty (...)
str. 48
2.
Prezentacja w rachunku zysków i strat działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
Stanowisko nie narzuca metody (formy lub sposobu) prezentacji w rachunku zysków i strat działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej. Jednostka ma dowolność w tym zakresie, (...)
str. 50
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jaki sposób ująć w księgach odsetki naliczone od należności objętej odpisem aktualizującym?
Kontrahent zalega nam z płatnością. W październiku 2023 r. objęliśmy odpisem aktualizującym wartość tej należności, a w grudniu 2023 r. naliczyliśmy kontrahentowi odsetki. Jak zaksięgować (...)
str. 52
2.
Jak rozliczyć w księgach fakturę opłaconą przez pracownika z własnych środków?
Pracownik przedstawił nam do rozliczenia fakturę za artykuły biurowe, którą opłacił z prywatnych środków. Zwrotu kosztów dokonaliśmy z firmowej kasy, wystawiając dowód KW. Jakich księgowań (...)
str. 52
3.
Kiedy przeprowadzić spis z natury towarów, jeśli dzień bilansowy jest dniem wolnym od pracy?
Rokiem obrotowym naszej firmy jest rok kalendarzowy. W tym roku dzień bilansowy, czyli 31 grudnia 2023 r. jest dniem wolnym od pracy. Zamierzamy przeprowadzić spis (...)
str. 53
IX.
Z listów Czytelników
1.
Odmowa przez pracownika udziału w komisji inwentaryzacyjnej
Kierownik jednostki powołał kilku pracowników na członków komisji inwentaryzacyjnej. Jeden z nich odmówił udziału w tej komisji. Czy pracownik może odmówić udziału w komisji inwentaryzacyjnej? (...)
str. 54
2.
Obowiązki sprawozdawcze spółki przejmowanej przy połączeniu rozliczanym metodą łączenia udziałów
Gmina w październiku 2023 r. podjęła decyzję o połączeniu przez przejęcie dwóch swoich spółek komunalnych (spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy). Połączenie nastąpi do (...)
str. 55
2.1.
Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółki przejmowanej w 2024 r.
Na mocy art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, jednak nie później niż w (...)
str. 55
2.2.
Połączenie spółek kapitałowych według Kodeksu spółek handlowych
Procedura łączenia spółek kapitałowych określona jest w art. 491-516 K.s.h. Na gruncie Kodeksu spółek handlowych wyróżniono dwa modele łączenia się spółek: 1) przez przejęcie, tj. (...)
str. 56
2.3.
Rozliczenie połączenia według ustawy o rachunkowości
Z kolei bilansowe zasady rozliczania połączeń spółek regulują przepisy rozdziału 4a. "Łączenie spółek" ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tymi regulacjami, do rozliczenia połączenia spółek można (...)
str. 56
3.
Faktoring odwrócony w księgach wierzyciela
Jesteśmy jednostką handlową. Jeden z nabywców zażyczył sobie, aby podpisać umowę faktoringu odwróconego, na mocy której otrzymamy środki pieniężne za zakupione towary od faktora, a (...)
str. 57
4.
Transakcja wymiany waluty obcej na inną walutę obcą
Z konta walutowego w euro przekazaliśmy środki na rachunek walutowy w dolarach. Transakcję wymiany bank przeliczył po kursie 1,0742 USD/EUR. W jaki sposób wycenić te (...)
str. 58
5.
VAT naliczony i należny do rozliczenia w przyszłych okresach w księgach rachunkowych i bilansie
Jak ująć w księgach i wykazać w bilansie VAT naliczony oraz VAT należny do rozliczenia w przyszłych okresach? Ewidencję księgową podatku od towarów i usług (...)
str. 59
6.
Prezentacja w bilansie wpłat wniesionych na kapitał zakładowy spółki do czasu jego zarejestrowania w KRS
Jesteśmy spółką z o.o. w organizacji. Wpłata na kapitał zakładowy została wniesiona, ale nie ma jeszcze wpisu w KRS. W której pozycji bilansu sporządzanego według (...)
str. 60
7.
Dokument, na podstawie którego należy ująć w księgach rachunkowych zmniejszoną wyrokiem sądu karę umowną
Wystawiliśmy kontrahentowi notę księgową tytułem kary umownej. Z tego względu, że kontrahent nie regulował zobowiązania, skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. Sąd wydał wyrok, w uzasadnieniu (...)
str. 61
8.
Utrata prawa do niestosowania przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
Jednostka traci prawo do uproszczeń i od tego roku ma obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych. Czy projekcja kredytu, który ma być wyceniony (...)
str. 62
9.
Kurs stosowany do przeliczenia wydatków kwalifikowanych wyrażonych w walucie obcej
Spółka z o.o. podpisała projekt o dofinansowanie na działanie 1.3 (poddziałanie 1.3.1: wsparcie projektów badawczo-rozwojowych) w ramach POIR 2014-2020. Według umowy o wsparcie wydatki kwalifikowane (...)
str. 63
10.
Remont mieszkania przeprowadzony w celu dostosowania do sprzedaży w księgach dewelopera
Deweloper podpisał umowę przedwstępną na sprzedaż lokalu mieszkalnego. Nabywca odebrał lokal i dokonał w nim prac wykończeniowych, a zobowiązanie spłacał w ratach. Ostateczna umowa przenosząca (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.