Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia dla oddelegowanego do pracy za granicę lub wysłanego w zagraniczną podróż służbową - stanowisko MRiPS
Przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie pracodawca przekazuje pracownikowi niezależnie od (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Obniżenie podstawy wymiaru składek ZUS i opodatkowania o wirtualne diety kierowców międzynarodowych - odpowiedź MI na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 26g pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 ze (...)
str. 5
2.
Osiągnięcie przez pracownika rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną oraz otrzymuje premie kwartalne. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje 28. dnia danego miesiąca, natomiast premia jest wypłacana 5. (...)
str. 7
3.
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych bez składek ZUS
Z pracownikiem zamierzamy zawrzeć umowę o używanie w celach służbowych do jazd lokalnych własnego samochodu. Zwrot ponoszonych przez pracownika kosztów będzie następował w formie miesięcznego (...)
str. 9
4.
Rozliczenie składkowo-podatkowe z dwóch umów zlecenia w razie choroby zleceniobiorcy
1) Na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 4.000 zł, płatnym (...)
str. 11
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnianie dla celów zasiłkowych premii stanowiącej procent wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany
1) Pracownikowi przyznawana jest procentowa premia miesięczna, obliczana od wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany w danym miesiącu. Czy premia podlega uzupełnieniu jako stały, czy zmienny (...)
str. 14
2.
Uwzględnianie wynagrodzenia z umowy zlecenia w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby przez kilka dni września 2023 r. W okresie od 15 czerwca do 30 września 2022 r. wykonywał (...)
str. 15
3.
Wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu
Pracownik do 6 czerwca 2023 r. był zatrudniony w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Po zdaniu egzaminu czeladniczego umowa ta została przekształcona (...)
str. 17
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Który płatnik składek będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków w 2024 r.?
Płatnik składek (dalej pracodawca/zleceniodawca) w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego ustalonej na dzień 30 listopada danego roku może być zobowiązany do wypłaty (...)
str. 19
2.
Ustalanie okresu zasiłkowego i limitu płatności wynagrodzenia chorobowego
1) Pracownica chorowała z krótkimi przerwami od 7 października 2022 r. do 17 maja 2023 r. Z uwagi na to, że w dniu 11 maja (...)
str. 20
3.
Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego pracownika rodzica dziecka z niepełnosprawnością
Zatrudniliśmy pracownika będącego rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, które ukończyło 14. rok życia. Przez jaki okres przysługuje mu zasiłek opiekuńczy na to dziecko? Odpowiedź na pytanie (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zasady określenia w umowie o pracę kilku miejsc wykonywania pracy
Pracodawca ma kilka placówek (siedzib) na terenie gminy. Czy może wpisać w umowie o pracę adresy ich wszystkich, jeśli pracownik generalnie pracuje w jednej placówce, (...)
str. 25
2.
Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia cudzoziemca
Pracodawca zamierza zatrudnić cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Osoba ta okazała pracodawcy pierwszą stronę decyzji pobytowej. Czy (...)
str. 26
3.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p.
1) Od 1 lipca 2023 r. zatrudniamy pracownika, który od 4 października 2023 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie to prawdopodobnie będzie nieprzerwanie trwało dłużej (...)
str. 27
4.
Forma rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron
Pracownik podczas urlopu wypoczynkowego spędzanego za granicą zaproponował e-mailowo rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w dniu następującym po wykorzystaniu ostatniego dnia tego urlopu. (...)
str. 29
V.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie urlopowe po powołaniu pracownika na zastępcę dyrektora jednostki państwowej
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymywał co miesiąc premię uznaniową. W połowie lipca br. został powołany na zastępcę dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. W (...)
str. 30
2.
Wpływ opóźnionego udokumentowania stażu pracy na dodatek stażowy pracownika samorządowego
1) Pracownik zakładu usług komunalnych w sierpniu br. dostarczył zaświadczenie z urzędu gminy, że w latach 2000-2008 pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Za jaki okres (...)
str. 33
3.
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych pracownika niepełnosprawnego
Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który skorzystał ze zwolnienia w celu wykonania badań specjalistycznych? Nadmieniamy, że pracownik jest wynagradzany stałym miesięcznym (...)
str. 35
VI.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady prowadzenia akt osobowych dla stosunku pracy trwającego 1 stycznia 2019 r.
Pracodawca prowadzi dokumentację pracowniczą w postaci papierowej. Nie zdecydował się na dostosowanie dokumentacji sprzed 1 stycznia 2019 r. do przepisów obowiązujących od tego dnia. Czy (...)
str. 36
2.
Obowiązek przekazania dodatkowych informacji pracownikowi wykonującemu zadanie służbowe podczas zagranicznej podróży służbowej
Pracownik był w zagranicznej podróży służbowej, która miała trwać do 2 tygodni, ale przekroczyła 4 tygodnie ze względu na dłużej trwające negocjacje z klientem. Czy (...)
str. 38
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Skutki ograniczenia przez pracodawcę okresów korzystania przez pracowników z urlopów wypoczynkowych
Pracodawca nie sporządza planu urlopów. Dla pracowników produkcyjnych wprowadził zasadę korzystania z urlopów tylko w sierpniu i w grudniu, dokonując odpowiednich zapisów w regulaminie pracy (...)
str. 41
2.
Wykorzystanie 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym
Czy wykorzystanie jednorazowo minimum 14 dni urlopu w danym roku kalendarzowym jest prawem, czy obowiązkiem pracownika? Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym w wymiarze (...)
str. 42
3.
Urlop wypoczynkowy w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim udzielonym jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze 32 tygodni. Od listopada br. łączy ten urlop z pracą na (...)
str. 43
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Możliwość finansowania spotkań wigilijnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Czy można sfinansować spotkanie wigilijne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione? Spotkanie wigilijne może być sfinansowane ze środków (...)
str. 45
2.
Obowiązki pracodawcy w razie powołania pracownika na wojskowe ćwiczenia krótkotrwałe
1) Pracownik otrzymał z Wojskowego Centrum Rekrutacji kartę powołania na dwudniowe ćwiczenia krótkotrwałe (przekreślone słowo "rotacyjne"). Czy na okres tych ćwiczeń pracownik ma wnioskować o (...)
str. 47
3.
Zwolnienie od pracy na czas złożenia odcisków linii papilarnych przez pracownika - cudzoziemca
Pracownik będący obcokrajowcem otrzymał wezwanie do urzędu wojewódzkiego w celu pobrania odcisków linii papilarnych do karty pobytu. Czy w związku z tym pracodawca powinien udzielić (...)
str. 50
4.
Do 15 listopada br. - złożenie wniosku o refundację wynagrodzeń młodocianych
Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej (...)
str. 51
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Refundacja składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe przedsiębiorcy z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy
ZUS ustalił przedsiębiorcy prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy może on ubiegać się w PFRON o refundację składek na ubezpieczenia społeczne? PFRON (...)
str. 52
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Zmiana instytucji finansowej zarządzającej PPK
Podmiot zatrudniający nie jest zadowolony z wyników finansowych wypracowanych przez instytucję finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK. Czy może dokonać jej zmiany? (...)
str. 55
F.
VADEMECUM KADROWCA
IX.
Relacja z dyżurów telefonicznych
1.
Przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych ze zlecenia nie dla studenta
Od października br. mamy zawartą umowę zlecenia ze studentem w wieku 23 lat. Ze zlecenia nie zgłosiliśmy go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ostatnio (...)
str. 56
2.
Skorzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start
1) Po kilkuletniej przerwie zamierzam ponownie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w (...)
str. 56
3.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w razie zmiany etatu, podwyżki wynagrodzenia i likwidacji składnika wynagrodzenia
1) Po trzymiesięcznym okresie próbnym od 1 października 2023 r. podwyższyliśmy pracownikowi wymiar czasu pracy z 1/2 do pełnego etatu oraz wynagrodzenie z 2.500 zł (...)
str. 57
4.
Dopuszczalność ponownego zawarcia umowy na okres próbny
Pracownik był zatrudniony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. na okres próbny, a następnie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 (...)
str. 59
5.
Opieka nad dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat wykorzystywana na godziny przez pracownika z niepełnosprawnością
Od 1 września br. zatrudniamy pracownika na 3/4 etatu legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracownik jest rodzicem 12-letniego dziecka i korzysta z uprawnień z tym (...)
str. 59
6.
Wydanie świadectwa pracy w razie nieobecności pracownika
1) Pracownik, którego umowa o pracę rozwiązała się z dniem 14 października br., do końca zatrudnienia przebywał na zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób należało wydać (...)
str. 60
X.
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Zgodnie z art. 39 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli (...)
str. 61
1.
Ustalanie okresu trwania ochrony przedemerytalnej
Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi chronionemu w okresie przedemerytalnym dotyczy okresu przypadającego od osiągnięcia wieku, w którym brakuje mu nie więcej niż 4 lata (...)
str. 61
2.
Zwolnienie dyscyplinarne i porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy w czasie ochrony przedemerytalnej
Ochrona przedemerytalna dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę. Nie podlegają jej zaś pracownicy zwalniani w innych trybach. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 2 sierpnia 2023 r. (...)
str. 62
3.
Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na podstawie umowy terminowej
Zakaz wypowiadania umów o pracę nie został w Kodeksie pracy ograniczony tylko do tych pracowników, którzy zatrudnieni są na czas nieokreślony. Obejmuje on również wszystkie (...)
str. 62
4.
Ochrona przedemerytalna w razie zmiany warunków pracy
Pracownicy w wieku przedemerytalnym zabezpieczeni są nie tylko przed zwolnieniem definitywnym, ale także przed zmianą warunków pracy i płacy na podstawie art. 42 K.p. (por. (...)
str. 63
5.
Wyłączenia ochrony przedemerytalnej
Ochrona przedemerytalna obejmuje co do zasady wszystkich pracowników w wieku przedemerytalnym, ale także od tej zasady przewidziano kilka wyjątków. Zgodnie z art. 40 K.p. ochrona (...)
str. 63
6.
Zwolnienie chronionego pracownika z przyczyn dotyczących pracodawcy
Ochrony przed definitywnym wypowiedzeniem umowy o pracę pracowników w wieku przedemerytalnym nie wyłącza przeprowadzanie przez firmę zwolnień grupowych lub indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika, określonych (...)
str. 65
7.
Skutki naruszenia przepisów ochronnych
Pracownik objęty ochroną przedemerytalną, zwolniony z naruszeniem przepisów ochronnych, może domagać się uznania takiego wypowiedzenia za bezskuteczne (oraz przywrócenia do pracy, jeżeli rozstrzygnięcie zapadnie po (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przeprowadzanych przez PFRON
Z dniem 24 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 r. w sprawie trybu i (...)
str. 66
2.
Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków w okresie zimowym
W okresie zimowym, za który w myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.