Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy - wyjaśnienie GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) wprowadziła zmiany m.in. do (...)
str. 4
2.
Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego dla ojca dziecka, gdy matka korzysta z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie tzw. "z góry" - stanowisko MRiPS zajęte na pytanie naszego Wydawnictwa
Na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy..., pracownik, który w dniu wejścia w życie tej (...)
str. 5
3.
Pracodawco sprawdź, od kiedy wypłacać wyższy zasiłek macierzyński na wniosek pracownika złożony do 17 maja br. - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 26 kwietnia 2023 r. wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi: 100% podstawy wymiaru m.in. za okres urlopu macierzyńskiego i 70% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika wykonującego pracę zdalnie
Pracownik od 1 maja br. wykonuje pracę zdalnie w miejscu zamieszkania, wykorzystując własne narzędzia pracy. W związku z tym obok wynagrodzenia za pracę i premii (...)
str. 10
2.
Ustalenie okresu zwolnienia pracodawcy z opłacania składki na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownicy do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem
Pracownica z końcem lutego br. zakończyła urlop rodzicielski wykorzystywany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Do pracy faktycznie nie wróciła, gdyż od 1 marca do 4 maja (...)
str. 12
3.1.
Ustalenie rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej
1) Przedsiębiorca od 1 maja 2022 r. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Dokonując rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r., ustalił roczny dochód (...)
str. 15
3.2.
Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r.
1) Do kiedy przedsiębiorca ma złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej? Co jeśli nie dopełni tego w wymaganym terminie? W przypadku gdy suma wpłaconych (...)
str. 17
4.
Nowe kody wykorzystywane przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z dnia 12 maja 2023 r. rozporządzenia (...)
str. 19
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnienie dla celów zasiłkowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Pracownica samorządowa w styczniu 2023 r. otrzymała dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszone o czas urlopu wychowawczego, dni absencji chorobowych oraz opiekę na dziecko z art. 188 (...)
str. 21
2.
Czy premia uznaniowa zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Pracownikom przyznawana jest premia uznaniowa. Jej wysokość wyrażona procentowo jest naliczana od wynagrodzenia uzyskanego w danym miesiącu. Procent premii każdorazowo ustala Prezes Zarządu. Zgodnie z (...)
str. 23
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Dni nieprawidłowo wykorzystywanego zwolnienia od pracy nie przedłużą okresu zasiłkowego
Zatrudniamy pracownika, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Osoba ta od kilku miesięcy nieprzerwanie choruje. W styczniu 2023 r. przeprowadziliśmy kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od (...)
str. 25
2.
Podwyższenie wysokości zasiłku macierzyńskiego tylko na wniosek pracownika
1) Pracownica w dniu wejścia w życie nowych przepisów korzystała z urlopu rodzicielskiego na podstawie wniosku złożonego w tzw. trybie "z góry". Dotychczas za okres (...)
str. 26
3.
Zasiłek chorobowy, gdy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim uczestniczył w posiedzeniu rady nadzorczej
Jeden z pracowników jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Obecnie jest on niezdolny do (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.1.
Uregulowanie zasad okazjonalnej pracy zdalnej i jej uzasadnianie
1) Czy okazjonalna praca zdalna wymaga wprowadzenia postanowień w tej sprawie do regulaminu pracy? Nie, pracodawca nie ma obowiązku wprowadzania postanowień o okazjonalnej pracy zdalnej (...)
str. 30
1.2.
Stosowanie przepisów RODO przy pracy zdalnej
1) Część naszych pracowników świadczy pracę w formie telepracy. Przygotowujemy się do jej zastąpienia pracą zdalną. Czy musimy tworzyć nowe procedury ochrony danych osobowych, czy (...)
str. 31
1.3.
Odmowa uwzględnienia wniosku o pracę zdalną pracownika uprzywilejowanego
1) Pracodawca chce, żeby pracownicy wykonywali pracę wyłącznie w sposób tradycyjny, dlatego też nie utworzył regulaminu pracy zdalnej. Jak powinien postąpić, gdy wniosek o pracę (...)
str. 33
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Odpracowanie długiego weekendu przypadającego w czerwcu przez pracownika z niepełnosprawnością
W zakładzie pracy obowiązuje organizacja podstawowa, jednomiesięczny okres rozliczeniowy, a praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku. Część pracowników wystąpiła z wnioskiem o zgodę na (...)
str. 34
2.
Planowanie 24-godzinnych dyżurów dla zatrudnionych w ruchomym czasie pracy
Czy pracodawca ma możliwość takiego zaplanowania pracy inżynierów, aby zagwarantować 24-godzinne wsparcie procesu produkcyjnego? Nadmieniamy, że są oni zatrudnieni w ruchomym czasie pracy i mogą (...)
str. 35
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował, korzystał z urlopu i nie przepracował żadnego dnia
W lutym br. pracownik nie przepracował ani jednego dnia, ponieważ przez 24 dni chorował pobierając zasiłek chorobowy, 2 dni był na urlopie wypoczynkowym, 2 dni (...)
str. 37
2.
Odprawa dla pracownika pełniącego służbę w wojskach obrony terytorialnej, który nie otrzymał jej przy powołaniu
Pracownik został zatrudniony od 1 lutego 2023 r. W marcu br. poinformował, że będzie odbywał służbę w wojskach obrony terytorialnej, do której został powołany w (...)
str. 39
3.
Zasady obliczania nagrody jubileuszowej wypłacanej pracownikowi uczelni publicznej z opóźnieniem
Uczelnia publiczna w lutym 2023 r. wypłaciła pracownikowi nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Z przyczyn leżących po jej stronie nie wypłaciła natomiast wcześniej przysługującej (...)
str. 40
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Akta osobowe pracownika podejmującego dodatkowe zatrudnienie, z uwzględnieniem stanowiska MRiPS
Z pracownikiem zatrudnionym od 18 lat zamierzamy zawrzeć drugą umowę na czas określony na część etatu, obejmującą wykonywanie innej rodzajowo pracy. Czy dokumenty związane z (...)
str. 42
2.
Przechowywanie dokumentów dotyczących organizacji pracy niektórych pracowników po zmianach
Z dniem 17 maja 2023 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia (...)
str. 44
3.
Od 23 maja br. dodatkowe informacje w treści świadectwa pracy
W 2023 r. weszły w życie trzy ustawy wprowadzające zmiany do Kodeksu pracy, w tym: ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy (...)
str. 45
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wykorzystywanie w roku debiutu zawodowego
1) Pracownik został zatrudniony 7 lutego 2023 r. na trzymiesięczny okres próbny, tj. do 6 maja 2023 r. Była to jego pierwsza praca. Czy z (...)
str. 46
2.
Wymiar urlopu w razie przerwy w zatrudnieniu
Od 1 maja br. ponownie zawarliśmy umowę o pracę z osobą, która wykonywała w naszym zakładzie pracę w ramach umowy na czas określony do 31 (...)
str. 48
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Dopuszczalność różnicowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pracodawca rozważa wprowadzenie do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zapisów różnicujących przyznawanie świadczeń emerytom i pracownikom. Pierwszy dotyczyłby pomocy świątecznej. Każdy emeryt miałby otrzymywać identyczną (...)
str. 49
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Uchylenie od 6 sierpnia br. przepisu art. 15h specustawy przedłużającego ważność orzeczeń o niepełnosprawności
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 maja 2023 r. pod poz. 852 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie (...)
str. 53
2.
Uwzględnienie w kosztach płacy ryczałtu i ekwiwalentu wypłacanego pracownikowi niepełnosprawnemu pracującemu zdalnie
` Na temat ustalania ryczałtu za pracę zdalną pisaliśmy w UiPP nr 9/2023 , str. 51. Zgodnie z art. 2 1 ustawy o rehabilitacji, dla (...)
str. 55
3.
Określenie nowych wzorów informacji INF-Z, INF-1 i INF-2 przekazywanych do PFRON
Z dniem 29 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów (...)
str. 56
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Korekta wpłaty do PPK nadpłaconej z powodu absencji chorobowej pracownika - uczestnika PPK
Pracownik - uczestnik PPK od 28 kwietnia 2023 r. nieprzerwanie choruje i najprawdopodobniej do pracy wróci 3 lipca 2023 r. W związku z terminem wypłat (...)
str. 57
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Charakter zmian w przepisach zakładowych
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641), dalej zwana ustawą zmieniającą, (...)
str. 59
2.
Zakres zmian regulaminu pracy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy
Rekomendujemy rewizję regulaminu pracy w następujących kwestiach, o ile zostały wprowadzone do regulaminu pracy: lp. rodzaj zagadnienia zakres zmiany w regulaminie pracy 1 2 3 (...)
str. 59
3.
Regulamin szkoleń pracowniczych zapewnianych przez pracodawcę
Do obowiązków pracodawcy należy ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 17 K.p. i art. 94 pkt 6 K.p.). Realizuje go na zasadach określonych w przepisach (...)
str. 63
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 25 marca 2024 r. zmiany w potrąceniach na poczet egzekucji administracyjnej
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2023 r. pod poz. 556 została ogłoszona ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 65
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów do nich dołączanych
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja 2023 r. pod poz. 937 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. (...)
str. 66
3.
Czy będą wyższe minimalne stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych?
Przepis § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. (...)
str. 66
4.
Roczna kwoty graniczna podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2023 r. dla rolnika-przedsiębiorcy ubezpieczonego w KRUS
W Monitorze Polskim z dnia 4 maja 2023 r. pod poz. 486 opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023 r. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.