Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.851 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wyrównania wynagrodzenia chorobowego po uznaniu zdarzenia za wypadek w drodze do pracy
1) Pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 23 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. W (...)
str. 4
2.
Składki ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Pracownik został oddelegowany do pracy za granicę na okres od 1 października 2019 r. do 29 lutego 2020 r. W tym okresie nadal podlega ubezpieczeniom (...)
str. 7
3.
Wyłączenie z oskładkowania oraz zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia zleceniobiorcy-studenta
W okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w firmie umowę zlecenia wykonuje student w wieku 24 lat. Na początku stycznia (...)
str. 8
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Do 31 stycznia 2020 r. - termin na przekazanie do ZUS informacji ZUS IWA
Przypominamy, że do 31 stycznia 2020 r. część płatników składek obowiązana jest przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie (...)
str. 10
2.
Zgłoszenie się przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS po wykorzystaniu ulgi na start
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ponieważ spełniłem warunki do skorzystania z ulgi na start, nie opłacam za siebie składek na (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego obliczanego bezpośrednio po urlopie wychowawczym
Pracownica urodziła dziecko w 2017 r. i po zakończeniu urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego od 23 października do 24 grudnia 2018 r. korzystała z zaległego i (...)
str. 15
2.
Czy podwyżka wynagrodzenia w trakcie pobierania zasiłków spowoduje przeliczenie ich wysokości?
Pracodawca od 1 stycznia 2020 r. wprowadził w firmie ogólnozakładową podwyżkę płac, która objęła także osoby pobierające zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Czy zobowiązuje to pracodawcę (...)
str. 17
3.
Ustalenie wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Pracownik po przepracowaniu kilku dni od zawarcia umowy stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Ponieważ ma wymagany wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego, nabył prawo (...)
str. 18
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, w tym za pobyt w szpitalu
Pracownikowi, który ukończył 50 lat najpóźniej 31 grudnia 2019 r., prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje za pierwsze 14 dni choroby trwającej w 2020 r. Tak (...)
str. 19
2.
Dłuższy okres zasiłkowy dla pracownicy w ciąży
Pracownica przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i 31 grudnia 2019 r. wyczerpała pełny 182-dniowy okres zasiłkowy. Następne przedłożone zwolnienie zawiera kod literowym "B" i obejmuje (...)
str. 21
3.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy niezdolnego do pracy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego
Osoba prowadząca działalność gospodarczą od kilku lat podlegała ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Po urodzeniu dziecka korzystała z zasiłku macierzyńskiego. Pod koniec pobierania tego świadczenia (...)
str. 23
V.
Emerytury i renty
1. Renta rodzinna dla osoby, która osiągnęła wiek 25 lat będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych Przez kilka lat otrzymywałam z ZUS rentę rodzinną po (...)
1.
Renta rodzinna dla osoby, która osiągnęła wiek 25 lat będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych
Przez kilka lat otrzymywałam z ZUS rentę rodzinną po zmarłym ojcu. W lutym 2019 r. ukończyłam 24 lata, będąc na ostatnim roku studiów magisterskich. Od (...)
str. 24
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu nabycia prawa do renty lub osiągnięcia wieku emerytalnego
Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który osiągnął wiek emerytalny lub nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy? Zgodnie z art. (...)
str. 25
2.
Rozwiązanie umowy z pracownicą powracającą do pracy po urlopie rodzicielskim
W styczniu 2020 r. jedna z pracownic kończy urlop rodzicielski. Została ona zatrudniona do wykonywania obowiązków innej osoby, która w tym czasie korzystała z urlopu (...)
str. 26
3.
Tryb rozwiązania umowy z pracownikiem młodocianym i prawo do dofinansowania kosztów jego kształcenia
1) Pracodawca chciałby rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem młodocianym. W jakim trybie może tego dokonać? Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę (...)
str. 28
VII.
Rozliczenie czasu pracy
1.
Planowanie ruchomego czasu pracy, w tym na sześć dni w tygodniu
1) Czy możliwe jest objęcie ruchomym czasem pracy pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym, jeśli praca rozpoczynałaby się pomiędzy 6 00 a 10 00 ? Tak, (...)
str. 30
2.
Organizacja i rozliczanie pracy pracownika instytucji kultury
1) Czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu można zróżnicować wymiar dobowy (np. raz 8 godz., a innym razem 2 godz. robocze) i planować większą ilość (...)
str. 33
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2020 r.
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (z zastrzeżeniem niemającym znaczenia (...)
str. 34
2.
Sposób ustalania stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej w SPZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W 2009 r. zatrudniliśmy pracownicę na 1/2 etatu, która przedstawiła zaświadczenie z innego zakładu opieki zdrowotnej, że jest w (...)
str. 35
3.
Ustalanie utraconego wynagrodzenia przez nauczyciela wskutek stawiennictwa w sądzie
Nauczyciel zwrócił się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości utraconego wynagrodzenia za 1 dzień grudnia 2019 r. z powodu nieobecności w pracy ze względu (...)
str. 36
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownicy żłobka miejskiego po zmianie miejsca pracy
Pracownica zatrudniona w żłobku do 16 sierpnia 2019 r. (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron) od 19 sierpnia 2019 r. zatrudniła się w drugim żłobku. Obydwie (...)
str. 39
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Prowadzenie części D akt osobowych oraz wykaz zgromadzonych w niej dokumentów
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej akta osobowe składają się z 4 części, w tym z części, w której umieszcza się dokumenty dotyczące (...)
str. 40
2.
Deklaracja w sprawie sposobu wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat
Pracownik ma możliwość wyboru sposobu wykorzystywania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w dniach lub godzinach. Czy możemy na początku tego (...)
str. 42
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wpływ korzystania z urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego
Pracownik w minionym roku kilkakrotnie przebywał na urlopie bezpłatnym. Jak należało ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego mu w 2019 r.? Jeżeli po nabyciu urlopu wypoczynkowego (...)
str. 43
2.
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w związku z jego łączeniem z pracą przez pracownika niepełnoetatowego
1) Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu obecnie korzysta z urlopu rodzicielskiego. W grudniu 2019 r. poinformował pracodawcę, że chciałby łączyć ostatnie 8 tygodni tego urlopu (...)
str. 44
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Świadczenie z ZFŚS dla dziecka pracowników zatrudnionych w tym samym podmiocie
Co roku przyznajemy świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników. W regulaminie wewnątrzzakładowym jest zapis, że paczki należą się (...)
str. 46
2.
Dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym dla zaliczenia jej do stażu pracy
Pracownik Centrum Integracji Społecznej złożył wniosek o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 22 czerwca 1994 r. do 7 kwietnia 1999 r. do (...)
str. 47
3.
Od 2020 r. jeszcze mniej niedziel handlowych
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. (...)
str. 49
4.
Pracodawco - do końca stycznia poinformuj pracowników o tegorocznej działalności socjalnej
Obowiązek działalności socjalnej (dotyczy pracodawców spoza sfery budżetowej) ocenia się każdego roku według stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia. Zatrudniający w tym dniu mniej niż (...)
str. 49
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Skierowanie na badania wstępne pracownika zatrudnianego na stanowisko kierowcy
Czy w przypadku kierowców posiadających ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne (kod 95 wraz z datą przyszłą w prawie jazdy), występuje konieczność przeprowadzania wstępnych badań profilaktycznych (...)
str. 50
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Prowadzenie PPE jako warunek zwalniający ze stosowania ustawy o PPK
Firma zatrudnia 90 osób i prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE). Czy dla zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK warunki, o których mowa w art. 133 ustawy (...)
str. 52
2.
Wliczanie pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne do stanu zatrudnienia na potrzeby PPK
Na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnialiśmy 50 osób, w tym pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby pobierającego świadczenie rehabilitacyjne przyznane na okres od (...)
str. 54
E.
VADEMECUM KADROWCA
XIII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów
1) Zleceniobiorca (w wieku 24 lat) poinformował zleceniodawcę o skreśleniu z listy studentów z dniem 7 stycznia 2020 r. Od kiedy należy go z tytułu (...)
str. 55
2.
Udowodnienie wcześniejszego okresu ubezpieczenia dla nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego
Od 16 grudnia 2019 r. zatrudniamy pracownika, który zachorował już po kilku dniach pracy. Przez ostatnie lata (do 9 grudnia 2019 r.) prowadził on działalność (...)
str. 56
3.
Przejęcie przez ZUS wypłaty świadczeń chorobowych w przypadku problemów finansowych płatnika zasiłków
1) Czy pracodawca będący płatnikiem zasiłków, mający problemy finansowe, może przekazać wypłatę tych świadczeń do ZUS? Pracodawca, który na dzień 30 listopada 2019 r. zgłaszał (...)
str. 57
4.
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, w tym w razie dokonania rejestracji w urzędzie pracy
1) Pracownik był zatrudniony w firmie do końca listopada 2019 r. W dniu 4 grudnia 2019 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby (...)
str. 58
5.
Wpływ odmowy wypłaty zasiłku chorobowego na usprawiedliwienie nieobecności w pracy
W grudniu 2019 r. do pracodawcy wpłynęło zaświadczenie lekarskie o chorobie pracownika, jednak ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego z uwagi na zbyt krótki okres ubezpieczenia (...)
str. 59
6.
Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku 2019/2020
Wynagrodzenie pracownika jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Na początku stycznia 2020 r. otrzymał on wynagrodzenie za grudzień 2019 r. W jakiej wysokości należało przyjąć (...)
str. 59
7.
Wypłata ekwiwalentu a obowiązek wystawienia świadectwa pracy
Z ostatnim dniem grudnia 2019 r. rozwiązaniu uległa pierwsza terminowa umowa z pracownikiem, którego bez dnia przerwy zatrudniliśmy ponownie. Zainteresowanemu pozostało kilka dni urlopu, jednak (...)
str. 60
8.
Okres pełnienia służby wojskowej w stażu uprawniającym do nagrody jubileuszowej
Pracownik był zatrudniony w okresie od 1 września 1971 r. do 17 maja 1975 r. (3 lata 8 miesięcy i 17 dni). Następnie, od 27 (...)
str. 61
1.
Pracodawca jako podmiot, który może zostać poddany kontroli
Stosownie do motywu 1 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku (...)
str. 62
2.
Podstawa kontroli przestrzegania RODO
Kontrolę przestrzegania RODO prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) - art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (...)
str. 62
3.
Zakres kontroli przeprowadzanej przez UODO
Zakres kontroli przestrzegania RODO jest implikowany między innymi zamieszczoną w RODO definicją "danych osobowych", które w myśl tego aktu oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub (...)
str. 63
4.
Uprawnienie do kontrolowania
Kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO planem lub na podstawie uzyskanych informacji albo w ramach monitorowania przestrzegania stosowania (...)
str. 63
5.
Zasady przeprowadzenia kontroli
Ustawodawca wyposażył kontrolującego w narzędzia, które mogą być mu pomocne w trakcie przeprowadzania kontroli. Zgodnie z art. 84 ustawy, kontrolujący ma prawo do: wstępu w (...)
str. 63
6.
Zakończenie kontroli
Na podstawie zebranych w trakcie kontroli dowodów (dokumentów, przedmiotów, oględzin, ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń) kontrolujący sporządza protokół. Dokument ten jest podpisywany przez kontrolującego, (...)
str. 64
7.
Działania zapobiegające ewentualnym karom
Pracodawca ma prawo przetwarzać dane osób ubiegających się o pracę oraz pracowników w różnym zakresie, w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych, przy czym (...)
str. 65
8.
Konsekwencje nieprzestrzegania RODO
W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów RODO, Prezes UODO może w drodze decyzji nałożyć na pracodawcę karę pieniężną na warunkach określonych w art. 83 RODO (art. (...)
str. 65
9.
Indywidualne dochodzenie racji przez zatrudnionego
RODO przewiduje możliwość wniesienia powództwa przez osobę, która uważa, że jej dane osobowe przetwarzano niezgodnie z prawem, do sądu cywilnego. Zgodnie z art. 79 tego (...)
str. 66
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Ustawa modyfikująca "Mały ZUS"
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 67
2.
Zmiany w Funduszu Solidarnościowym
W Dz. U. z 21 grudnia 2019 r. pod poz. 2473 została opublikowana ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym (...)
str. 67
3.
Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR - komunikat PFRON
PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl opublikował komunikat, w którym przypomina, że: "(...) osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.