Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 13:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Rozliczanie opłat z tytułu sprzedaży opakowań jednorazowych - komunikat MF
Od 1 stycznia 2024 r. - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o (...)
str. 4
II.
Czynności podejmowane przed sprzedażą nieruchomości a wyłączenie transakcji z opodatkowania
W kwestii opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek organy podatkowe wskazują, że istotne jest, czy w danej sprawie podmiot w celu dokonania ich sprzedaży podejmuje aktywne działania (...)
str. 6
III.
Termin przekazania ewidencji płatności transgranicznych do systemu CESOP za I kwartał 2024 r.
Dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 110a-110e ustawy o VAT, mają obowiązek prowadzenia i udostępniania ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczy (...)
str. 7
IV.
Propozycje zmian w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl zamieszczono komunikat z dnia 3 kwietnia 2024 r., w którym poinformowano o rozpoczęciu konsultacji projektu rozwiązań prawnych w zakresie (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Wniosek o wystawienie duplikatu faktury
W listopadzie 2023 r. jako czynny podatnik VAT sprzedałem towar innemu podatnikowi. W dniu 20 listopada 2023 r. wystawiłem fakturę (poza KSeF) dokumentującą tę transakcję. (...)
str. 9
2.
Zaginięcie faktury ustrukturyzowanej
W praktyce zdarza się, że dochodzi do zaginięcia lub zniszczenia faktur i na wniosek nabywcy wystawiane są duplikaty faktur. Czy planowane obowiązkowe wystawianie faktur ustrukturyzowanych (...)
str. 9
3.
Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury dokumentującej zakup materiałów budowlanych
Jestem czynnym podatnikiem VAT i składam pliki JPK_V7M. Weryfikacja dokumentacji księgowej wykazała brak faktury dokumentującej zakup materiałów budowlanych. W związku z tym, że pierwotna faktura (...)
str. 11
VI.
Otrzymanie premii pieniężnej - skutki w VAT
Przedsiębiorcy jako czynni podatnicy VAT otrzymują czasami od swoich kontrahentów premie pieniężne. W artykule wyjaśniamy czy otrzymanie takiej premii wypłaconej za określone zachowanie się drugiej (...)
str. 12
1.
Właściwa kwalifikacja premii pieniężnej w świetle ustawy o VAT
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT (m.in. odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju) wykonywane przez (...)
str. 12
2.
Premia pieniężna uznana za wynagrodzenie za usługę a podmiot zobowiązany do wystawienia faktury
Problematyka wypłaconej premii pieniężnej, która związana była z określonymi zachowaniami nabywcy była poruszana w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 24 kwietnia 2023 r., nr (...)
str. 13
3.
Stanowisko organu podatkowego w sprawie premii niestanowiących wynagrodzenia za świadczenie usług
Jak wyżej wspomniano w niektórych przypadkach premia pieniężna może nie być uznawana za wynagrodzenie za usługę. Przykładowo tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z (...)
str. 14
4.
Premia uznana za "uzupełnienie" wynagrodzenia za usługę świadczoną na rzecz wypłacającego premię
Trzeba mieć również na uwadze, że premia pieniężna może niekiedy zostać uznana za "uzupełnienie" wynagrodzenia za usługę świadczoną na rzecz wypłacającego premię. Nie stanowi ona (...)
str. 15
1.
Warunki zastosowania 8% stawki VAT - uregulowania ustawowe
Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT warunkiem zastosowania 8% stawki VAT jest spełnienie dwóch przesłanek, tj.: 1) zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć (...)
str. 15
2.
Dobudowa balkonów na elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Usługi wymienione w treści art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (tj. m.in. budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa), których wykonanie w obiektach budowlanych lub (...)
str. 16
3.
Świadczenie kompleksowe - dostawa mieszanki betonowej wraz z jej transportem i wylaniem
W wiążącej informacji stawkowej z dnia 20 marca 2024 r., nr 0111-KDSB1-1.440.307.2023.6.JJ podatnik miał wątpliwości odnośnie zastosowania obniżonej stawki VAT 8% dla dostawy mieszanki betonowej (...)
str. 17
4.
Wykonanie zabudowy meblowej kuchennej w lokalu mieszkalnym
Przypomnijmy, iż w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe w zakresie opodatkowania właściwą stawką VAT świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy (...)
str. 18
5.
Ustalanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Jak wcześniej wspomniano w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej wskazane limity stawkę VAT 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni (...)
str. 18
VIII.
Wynajem lokali mieszkalnych w celu zakwaterowania pracowników najemcy
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) na podstawie umowy wynajmuje lokale mieszkalne (lub pokoje w budynku mieszkalnym) firmie, która zakwaterowała tam swoich pracowników oddelegowanych na (...)
str. 19
1.
Właściwa stawka VAT - uregulowania ustawowe
Co do zasady najem stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu stawką VAT 23%. W określonych okolicznościach usługa ta może być również zwolniona z VAT. Zgodnie bowiem z (...)
str. 19
2.
Wpływ różnic pomiędzy usługą zakwaterowania a usługą najmu na zastosowanie właściwej stawki VAT
Ustalenie, z jakimi usługami podatnik faktycznie ma do czynienia jest bardzo ważne, gdyż związane jest to z zastosowaniem właściwej stawki VAT. W prawie podatkowym nie (...)
str. 21
1.
Sprzedaż samochodu po upływie okresu korekty
Posiadamy samochód osobowy. Przy jego zakupie w listopadzie 2018 r. odliczyliśmy 50% podatku naliczonego. Czy sprzedając ten samochód w 2024 r. ze stawką 23% musimy (...)
str. 23
2.
Rozliczenie VAT przy sprzedaży samochodu
W październiku 2023 r. spółka nabyła samochód osobowy i odliczyła 50% kwoty podatku naliczonego. Na początku lutego 2024 r. dokonała jego sprzedaży. Kontrahent w tym (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Korekta zawyżonej stawki VAT na paragonie - wyrok TSUE
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie podkreślaliśmy, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z zawyżoną (...)
str. 26
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Prawo do korzystania ze zwolnienia z kasy
Prowadzę działalność rolniczą w zakresie produkcji jaj konsumpcyjnych. Czy sprzedaż takich towarów (jajek) na rzecz osób prywatnych podlega ewidencjonowaniu w kasie? Generalnie, podatnicy prowadzący sprzedaż (...)
str. 28
2.
Dokonywanie sprzedaży wysyłkowej towarów
W prowadzonej działalności gospodarczej posiadam kasę fiskalną. Dokonuję głównie sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych (której nie rejestruję w kasie). Sporadycznie dokonuję również sprzedaży wysyłkowej towarów (...)
str. 29
3.
Kasa fiskalna przy świadczeniu usług parkingowych
Mamy zamiar uruchomić parking płatny dla pracowników oraz dla osób wykonujących usługi na podstawie umów B2B, który będzie działał na zasadzie uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej. (...)
str. 30
4.
Świadczenie usług w zakresie wymiany oleju silnikowego
Rozpocząłem działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wymiany oleju w pojazdach silnikowych. Czy wykonywanie tych czynności na rzecz osób prywatnych powoduje obowiązek stosowania kasy fiskalnej (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania usług medycznych
Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwolnione od podatku są m.in.: 1) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu (...)
str. 33
2.
Definicja podmiotów leczniczych w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania (...)
str. 33
3.
Stanowisko organów podatkowych i sądów dotyczące działalności leczniczej podmiotów zagranicznych
Przez bardzo długi czas organy podatkowe stały na stanowisku, zgodnie z którym "podmiotem leczniczym" w rozumieniu ustawy o VAT, nie mógł być podmiot zagraniczny, nieposiadający (...)
str. 35
XIII.
Nabycie i dostawa towarów objętych procedurą tranzytu
Dokonaliśmy zakupu towarów od niemieckiej firmy a następnie ich odsprzedaży na rzecz firmy z Ukrainy. Towary transportowane są bezpośrednio z Chin i objęte są procedurą (...)
str. 36
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Dostawa towarów i świadczenie usług związane z transportem lotniczym
Ustawodawca potraktował niektóre dostawy towarów oraz świadczenie wybranych usług na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym w sposób szczególny , zezwalając na (...)
str. 40
2.
Wykaz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 83 ust. 1c ustawy o VAT, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu (...)
str. 41
3.
Świadczenia realizowane na rzecz podmiotów zagranicznych
Co ważne, obniżona stawka VAT przysługuje również podatnikom, którzy dokonują dostawy lub świadczą usługi dla przewoźników lotniczych, którzy nie mają swojej siedziby w Polsce. Stosownie (...)
str. 43
4.
Przesłanki stosowania stawki VAT 0% - checklista
Podsumowując, w celu skorzystania z prawa do opodatkowania 0% stawką VAT importu, dostaw towarów i usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 5-8, 13, (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Podmioty zobowiązane do rejestracji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych
Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Fakt, iż podatnik nie będzie dokonywał (...)
str. 45
2.
Wypełnianie formularza rejestracyjnego
Rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonuje się na formularzu VAT-R, zaznaczając w nim stosowne rubryki. Wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (...)
str. 45
3.
Aktualizacja informacji związanych z wykonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych
Podatnicy, którzy zaprzestaną wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych mają również obowiązek zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego dokonując aktualizacji formularza VAT-R, wypełniając odpowiednie rubryki: Pozycję 69 (...)
str. 46
4.
Rejestracja VAT-UE - checklista
√ Jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT (czynnym lub zwolnionym) dokonaj aktualizacji na formularzu VAT-R. √ Jeśli nie dokonałeś dotychczas rejestracji dla potrzeb podatku VAT, to (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Status małego podatnika w świetle ustawy o VAT
W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość (...)
str. 48
2.
Kwartalne deklaracje składane przez małych podatników
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT, składają deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do (...)
str. 48
3.
Wyłączenia z kwartalnego rozliczania VAT
Z kwartalnego rozliczania VAT nie mogą korzystać podatnicy (art. 99 ust. 3a ustawy o VAT): zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - (...)
str. 49
4.
Rozliczenie VAT przez małych podatników - wzór JPK_V7K
Elementy pliku JPK_VAT określa rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K zawiera dane niezbędne do: obliczenia wysokości podatku (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Składanie kwartalnych deklaracji AKC-KZ
» Podmioty zobowiązane do składania AKC-KZ Jak stanowi art. 24e ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie wyrobów akcyzowych: 1) objętych zwolnieniem od akcyzy, (...)
str. 53
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Otrzymanie faktury oznaczonej wyrazami "metoda kasowa"
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W kwietniu 2024 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem towar i w związku z tym otrzymałem fakturę, na której znajduje (...)
str. 56
2.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez sprzedawcę z pominięciem KSeF
Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam podatek VAT miesięcznie. Czy w sytuacji gdy sprzedawca będzie obowiązany wystawiać faktury w KSeF i mimo takiego obowiązku wystawi (...)
str. 57
3.
Podmioty powiązane a zakwestionowanie prawa do zastosowania zwolnienia z VAT
Dwie osoby fizyczne (dwóch braci) są jednocześnie wspólnikami dwóch spółek jawnych, z udziałami wynoszącymi w każdej z nich po 50%. Spółki te dokonują pomiędzy sobą (...)
str. 59
4.
Wykazanie w JPK_VAT z deklaracją ujemnej marży przy sprzedaży towaru używanego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami używanymi. W niektórych przypadkach sprzedaż dokonywana jest w systemie marży. Dwa lata temu zakupiłem (...)
str. 61
5.
Sprzedaż środków trwałych zakupionych bez VAT
Firma posiada stanowiące środki trwałe maszyny, samochody ciężarowe i osobowe zakupione na potrzeby prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej. Planuje sprzedać środki trwałe zakupione: od osób fizycznych (...)
str. 63
6.
Ustalenie daty poniesienia pierwszego wydatku
Spółka w dniu 12 stycznia 2024 r. wpłaciła dealerowi zaliczkę na poczet zakupu samochodu osobowego. Otrzymała fakturę zaliczkową, z której nie odliczyła podatku VAT, bowiem (...)
str. 64
7.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
W maju 2024 r. planuję rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego. Będę prowadziła niewielkie stoisko stacjonarne z prasą oraz kosmetykami. Zastanawiam się także nad (...)
str. 65
8.
Czy korekta JPK_V7M wpływa na termin zwrotu podatku?
Czynny podatnik VAT w JPK_V7M za marzec 2024 r. wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Nie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.