Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (604) z dnia 20.02.2024
Poradnik VAT
nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Konsultacje w sprawie KSeF - zapowiedź MF
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni a od 1 stycznia 2025 r. pozostali podatnicy zwolnieni z VAT, (...)
str. 4
II.
Zwrot podatku akcyzowego od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w 2024 r.
Na mocy art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Ogólna zasada odliczania VAT od nabywanych towarów/usług
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług w zakresie, w jakim dokonane zakupy mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. (...)
str. 6
2.
Nabywanie usług najmu lokali mieszkalnych w związku z ich nieodpłatnym udostępnieniem pracownikom - wyrok NSA
Rozstrzygana przez Naczelny Sąd Administracyjny kwestia zawarta w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r., sygn. akt I FSK 281/23 dotyczyła prawa do odliczenia VAT (...)
str. 6
1.
Korekta faktury za energię elektryczną - zmniejszenie podatku naliczonego przez nabywcę
Czynny podatnik VAT nabywa energię elektryczną od zakładu energetycznego. Transakcje dokumentowane są fakturami. Na początku lutego 2024 r. otrzymał fakturę korygującą in minus. Faktura korygująca (...)
str. 8
2.
Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej do majątku prywatnego wspólników
Spółka jawna w 2020 r. nabyła lokal użytkowy. Z tytułu jego zakupu odliczyła całość podatku naliczonego. Planuje wycofać nieruchomość z majątku firmy do majątku prywatnego (...)
str. 9
V.
Sankcje w VAT w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego
Podatnicy popełniający błędy w rozliczaniu podatku VAT, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego czy zawyżeniem zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku (...)
str. 11
1.
Wysokość dodatkowego zobowiązania w VAT
W myśl art. 112b ust. 1 ustawy o VAT w razie stwierdzenia, że podatnik: 1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał: a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą (...)
str. 11
2.
Ustalanie sankcji w sposób zindywidualizowany
Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego przy ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b ust. 1-2a ustawy o VAT musi brać (...)
str. 14
3.
Kiedy organ podatkowy nie ustala sankcji w VAT?
Ustawodawca określił też przypadki, w których sankcji wynikających z przepisów art. 112b ust. 1-2a ustawy o VAT nie ustala się, tj.: 1) jeżeli przed dniem (...)
str. 15
1.
Przesłanki i termin blokady rachunku - uregulowania ustawowe
Na podstawie art. 119zv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) Szef (...)
str. 16
2.
W jakich przypadkach podatnik zostaje wykreślony z rejestru VAT?
Generalnie podstawą wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnika VAT jest zgłoszenie podatnika o zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (na druku VAT-Z). (...)
str. 17
3.
Blokada rachunku bankowego a wykreślenie podatnika z rejestru VAT - wyrok WSA
Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT nie są tożsame z przesłankami zastosowania blokady rachunku (...)
str. 18
VII.
Usługi zimowego utrzymania dróg w świetle ustawy o VAT
Usługi zimowego utrzymania dróg mogą być świadczone w różnych modelach. Zatem różny może być zakres świadczeń, sposób ich realizacji, odpowiedzialność wykonawcy czy sposób ustalania wynagrodzenia. (...)
str. 20
1.
Stawka VAT na kompleksowe usługi zimowego utrzymania dróg
W styczniu 2024 r. spółka "Alfa" podpisała z zamawiającym umowę, zgodnie z którą zobowiązała się do zimowego utrzymania drogi. W ramach tej umowy spółka zobowiązała (...)
str. 20
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego
Spółka "Alfa" świadczy kompleksowe usługi zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za realizację ww. usług otrzymuje na podstawie faktur wystawianych do 10 dnia każdego miesiąca następującego po (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w pytaniach i odpowiedziach
Świadczę usługi księgowe wyłącznie na rzecz firm. Jednak na początku lutego 2024 r. w ramach prowadzonej działalności sprzedałam na rzecz osoby prywatnej mieszkanie na kwotę (...)
str. 24
IX.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz firm
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych rejestruję w kasie fiskalnej. Obecnie moim kontrahentem jest czynny podatnik VAT. Czy w tej sytuacji wystarczy, (...)
str. 28
2.
Ulga na zakup kasy przy prowadzeniu działalności nierejestrowej
Czy kupując kasę fiskalną do działalności nierejestrowej można ubiegać się o zwrot z tytułu jej nabycia? [pytanie nr 1476713] Komentarz 1 Tak można. Komentarz redakcji (...)
str. 28
3.
Kasa fiskalna przy wynajmie nieruchomości
Prowadzę działalność gospodarczą (gastronomię). Dodatkowo będę wynajmowała nieruchomości. Z tytułu świadczenia usług najmu będę wystawiała faktury. Czy sprzedaż taką muszę również ewidencjonować w kasie? [pytanie (...)
str. 30
4.
Świadczenie usług budowlanych
Czy jeśli w 2024 r. wykonam 2-3 usługi budowlane dla osoby prywatnej i zapłatę otrzymam przelewem, to będę musiał kupić kasę fiskalną? Usługi budowlane świadczę (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Definicja ustawowa importu towarów
Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na (...)
str. 32
2.
Miejsce opodatkowania i obowiązek podatkowy w imporcie
Generalnie import towarów uznaje się za dokonany w kraju, w którym jest zakończona określona procedura celna. Miejsce dokonania importu określa art. 26a ustawy o VAT. (...)
str. 32
3.
Import towarów pochodzących z przemytu - wyrok TSUE
W związku z tym, że przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT od importu towarów są powiązane z przepisami celnymi, pojawiły się wątpliwości związane z ustaleniem miejsca (...)
str. 33
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Nabycie usług naprawy samochodu poza granicami kraju
Polska firma transportowa korzysta sporadycznie z usług naprawy samochodów poza granicami kraju. Czy wykonanie tych usług w innym państwie przez podatnika unijnego lub podatnika spoza (...)
str. 35
2.
Korygowanie faktury pierwotnej nieujętej w deklaracji
Świadczyliśmy usługi transportowe na rzecz innej polskiej firmy, na terytorium Wielkiej Brytanii. W październiku 2023 r. wystawiliśmy fakturę za wykonany transport ze stawką VAT w (...)
str. 37
3.
Rozliczenie usługi wykonanej przez firmę zagraniczną na nieruchomości w Polsce
Ukraińska firma wykonała usługę budowlaną na nieruchomości położonej w Polsce na zlecenie naszej firmy. Zagraniczny usługodawca wystawił nam fakturę bez podatku VAT, bez polskiego NIP (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Prawo do zastosowania zwolnienia z VAT dla usług zarządzania nieruchomościami
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT zwolnieniem z podatku VAT objęte są usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonymi (...)
str. 41
2.
Opodatkowanie usług związanych z wysyłaniem korespondencji
Dla Prenumeratorów GOFIN ` Na ten temat pisaliśmy w "Poradniku VAT" nr 3 z 2024 r. Kwestia opodatkowania "usług pocztowych" (wysyłania korespondencji) w związku z (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Regulacje prawne w zakresie prowadzenia działalności nierejestrowej
W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.) (...)
str. 46
2.
Działalność nierejestrowa w świetle ustawy o VAT
Podatnikami podatku VAT, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie (...)
str. 47
2.1.
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Ze względu na niewielką wartość sprzedaży, działalność nierejestrowa może korzystać ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. W myśl (...)
str. 47
2.2.
Obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży
Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową, u której sprzedaż jest zwolniona z VAT ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed (...)
str. 48
2.3.
Dokumentowanie sprzedaży przy prowadzeniu działalności nierejestrowej
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy o VAT osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową, zwolnioną z VAT, nie jest zobowiązana do wystawiania faktur dokumentujących dokonaną (...)
str. 48
3.
Stosowanie kasy fiskalnej
Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej zostały uregulowane w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem do prowadzenia (...)
str. 49
4.
Numer identyfikacji podatkowej przy działalności nierejestrowej - planowane zmiany
W informacji zawartej na portalu www.biznes.gov.pl w zakresie korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowej wymieniono m.in.: "(...) nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIV.
Zaliczenie zwrotu VAT spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników
Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (...)
str. 51
1.
Właściwość urzędu skarbowego w zakresie VAT
W myśl art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), (...)
str. 51
2.
Zwrot VAT przysługujący spółce zaliczany na poczet zobowiązań jej wspólników - wzór wniosku
Każdy czynny podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Zmiany w ewidencji i dokumentacji wyrobów akcyzowych od 2024 r.
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zwrot VAT na rachunek bankowy przed zawieszeniem działalności gospodarczej
W 2024 r. podatnik VAT zamierza zawiesić działalność gospodarczą. Od maja 2023 r. przebywa na zwolnieniu chorobowym i od tego czasu nie dokonuje żadnej sprzedaży. (...)
str. 59
2.
Wysokość odliczenia VAT z tytułu eksploatowania samochodu osobowego
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód prywatny, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który posiada jeden rząd siedzeń (3 miejsca) oddzielony od (...)
str. 60
3.
Środek trwały w budowie - rozliczenie podatku naliczonego w JPK_V7M
Muzeum (jako czynny podatnik VAT) realizuje inwestycję polegającą na budowie środka trwałego. Do tej pory otrzymało jedną fakturę za przygotowanie dokumentacji związanej z tą budową. (...)
str. 63
4.
Świadczenie usług księgowych a obowiązek stosowania kodu GTU_12
Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę biuro rachunkowe. W ramach tej działalności świadczę wyłącznie usługi księgowe (bez doradztwa podatkowego). Czy w pliku JPK_V7M muszę stosować (...)
str. 65
5.
Symbol PKWiU na fakturze z oznaczeniem MPP
Świadczę usługi budowlane i wystawiam faktury, na których zamieszczam adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Czy oprócz takiego zapisu muszę podawać symbol PKWiU? Wystawione przez podatnika faktury (...)
str. 66
6.
Prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT przy świadczeniu usług turystycznych
Czy świadcząc usługi turystyczne mogę korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Jeśli tak, to w jaki sposób należy je dokumentować? Zwolnienie z podatku VAT przysługuje (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.