Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (613) z dnia 10.07.2024
Poradnik VAT
nr 13 (613) z dnia 10.07.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Projekt zmian do ustawy o VAT
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Ministerstwo Finansów opublikowało informację na temat planowanych zmian w ustawie o VAT (numer projektu UC56). Zmiany w (...)
str. 4
II.
Usługi związane z działalnością obiektów sportowych - zmiana stanowiska Dyrektora KIS
W załączniku nr 3 do ustawy o VAT będącym wykazem towarów i usług opodatkowanych 8% stawką VAT wskazano m.in. w poz. 55 - PKWiU 93.11.10.0 (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Rozłożenie na raty płatności a prawo do zastosowania ulgi na złe długi
Podatnicy mają wątpliwości czy mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi w VAT, jeśli kontrahent nie dokonał płatności w ustalonym terminie wynikającym z faktury, (...)
str. 9
2.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów na raty
» Zakup na raty u podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych Przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych uregulowań dotyczących zakupów na raty. W związku (...)
str. 10
1.
Otrzymanie zaliczki na poczet zużycia mediów
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymuję od przedsiębiorców (również czynnych podatników VAT) zaliczki na poczet zużycia mediów (np. wody i energii elektrycznej). Czy czynność taka powoduje (...)
str. 12
2.
Sprzedaż towarów refundowanych
Prowadzę sprzedaż towarów medycznych. Towary te są w części refundowane przez NFZ na podstawie przedstawianego przeze mnie rachunku refundacyjnego. Kiedy w tej sytuacji powstaje obowiązek (...)
str. 13
3.
Świadczenie usług na zlecenie sądów
Świadczę usługi na rzecz sądów związane z postępowaniem sądowym. Za wykonane usługi (w postaci opinii specjalistycznych) wystawiam faktury. Kiedy w tej sytuacji powinienem wykazać VAT (...)
str. 14
4.
Usługi najmu świadczone przez małego podatnika
Jestem małym podatnikiem rozliczającym podatek VAT metodą kasową i świadczę usługi najmu ciągników rolniczych. Kiedy w tej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy od świadczonych przeze mnie (...)
str. 14
1.
Zasady ustalania wstępnego wskaźnika proporcji
Od 2015 r. prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. W lipcu 2024 r. zamierzam rozszerzyć działalność o czynności zwolnione z (...)
str. 15
2.
Obliczanie prewspółczynnika w oparciu o kryterium indywidualne w związku z zakupem instalacji fotowoltaicznej
Gmina z uwagi na ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem energii w budynku urzędu zrealizowała inwestycję polegającą na zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej. Czy gminie przysługuje prawo do (...)
str. 17
VI.
Organizacja warsztatów w szkołach i przedszkolach - ustalenie właściwej stawki VAT
W praktyce zdarza się, że podmioty gospodarcze (czynni podatnicy VAT) na podstawie umowy zawartej z organem prowadzącym szkołę lub przedszkole w placówkach tych przeprowadzają dla (...)
str. 20
1.
Usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - uregulowania ustawowe
W dziale PKWiU 85 "Usługi w zakresie edukacji" mieszczą się m.in. niżej wymienione grupowania: 1) "Usługi wspomagające edukację" (PKWiU 85.60.10.0), które swym zakresem obejmuje: organizowanie (...)
str. 20
2.
Istotny charakter i cel przeprowadzanych warsztatów - stanowisko organów podatkowych
» Usługi opodatkowane 8% stawką VAT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej z dnia 24 września 2021 r., nr 0112-KDSL2-2.440.199.2021.3.IM rozpatrywał sprawę podatnika, (...)
str. 21
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Faktura zakupu bez prawa do odliczenia VAT
Czy zakupy zwolnione z VAT oraz niepodlegające VAT należy ujmować w części ewidencyjnej JPK_V7M? Dla Prenumeratorów GOFIN e Terminy i tematy porad dostępne w serwisie (...)
str. 25
2.
Ulga na złe długi - ustalenie terminu korekty VAT
Podatnik sprzedał towar i transakcję udokumentował fakturą, na której określił termin płatności - 60 dni od dnia dokonania dostawy towaru. Czy termin korekty VAT w (...)
str. 26
3.
Dane na fakturze dla osoby prywatnej
Czy wystawiając faktury (do paragonów) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy wpisywać na nich numer PESEL? Jeżeli w prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawca zobowiązany (...)
str. 26
4.
Zwolnienie podmiotowe przy świadczeniu usług audytu energetycznego
Rozpoczynam działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług wykonywania audytów energetycznych i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (nie są to usługi w zakresie doradztwa technicznego, lecz (...)
str. 27
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Paragon fiskalny jako dokument potwierdzający sprzedaż na rzecz osób prywatnych
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 28
2.
Problemy z dokonaniem korekty sprzedaży paragonowej po wyroku TSUE
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie podkreślaliśmy, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z zawyżoną (...)
str. 29
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Czy usługi nauki gry na instrumentach muzycznych podlegają rejestracji w kasie?
W kwietniu 2024 r. otworzyłem prywatną szkołę muzyczną, w której świadczone są usługi nauki gry na instrumentach. Czy mogę korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy? (...)
str. 31
2.
Świadczenie kompleksowe a zwolnienie z obowiązku ewidencji w kasie
Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług montażowych i modernizacyjnych schodów w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Do wykonania tych usług wykorzystuje wcześniej zakupione materiały. Całość opodatkowuje 8% (...)
str. 32
3.
Jak mały podatnik rozlicza ulgę na zakup kasy?
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym VAT kwartalnie. W związku z przekroczeniem wartości sprzedaży w kwocie 20.000 zł, w maju 2024 r. zakupiłem kasę on-line i (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Czytelnicy pytają
1.
Wykonanie usługi budowlanej na nieruchomości położonej na Wyspach Kanaryjskich
Wykonaliśmy usługę budowlaną w budynku hotelowym położonym na jednej z Wysp Kanaryjskich. Mamy jednak problem z opodatkowaniem i udokumentowaniem tej transakcji, gdyż nie możemy zweryfikować (...)
str. 36
2.
Usługa spedycyjna wykonana przez zagraniczną firmę
Modernizujemy wystawę muzealną i zwracamy zabytki do Niemiec. W tym celu zleciliśmy niemieckiej firmie wykonanie usługi spedycyjnej obejmującej odbiór pustych skrzyń w Niemczech, dostarczenie ich (...)
str. 38
3.
Przekazanie darowizny pieniężnej refundowanej przez zagraniczną spółkę
Przekazaliśmy środki pieniężne w formie darowizny na rzecz szpitala. Nasza spółka matka z siedzibą we Francji chce nam zwrócić ten wydatek, jednak żąda wystawienia refaktury (...)
str. 40
4.
Brak numeru VAT UE nabywcy na fakturze od zagranicznego sprzedawcy
Włoski sprzedawca wystawił nam fakturę potwierdzającą zakup towarów. Zauważyliśmy, że na dokumencie nie ma naszego numeru VAT UE. Sprzedawca umieścił na fakturze tylko swój unijny (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Ogólna zasada odliczania VAT od samochodów
Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Jednocześnie (...)
str. 43
2.
Używanie samochodów do celów działalności opodatkowanej/zwolnionej i nieopodatkowanej - stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych
Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy dokonują zakupu samochodów osobowych (i ponoszą wydatki związane z dalszym ich użytkowaniem), które są wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych/zwolnionych i (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XII.
Spółka cywilna jako czynny podatnik VAT
Podatnikami VAT - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące (...)
str. 48
1.
Deklaracje VAT składane przez spółkę cywilną
Każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, ma obowiązek (...)
str. 48
2.
Limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT
Spółka cywilna, która rozpoczyna działalność gospodarczą ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT na takich samych zasadach jak każdy inny podatnik. Zatem limit (...)
str. 49
3.
Zwrot VAT przysługujący spółce zaliczany na poczet zobowiązań jej wspólników
Wykazana w deklaracji VAT kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, czy też kwota podatku naliczonego (przy braku czynności opodatkowanych w danym okresie rozliczeniowym) może być (...)
str. 49
4.
Likwidacja spółki cywilnej i prawo do korekty deklaracji VAT
Podatnicy VAT działający w formie spółki osobowej, w przypadku jej likwidacji muszą przede wszystkim pamiętać o obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów, które po nabyciu (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności
W myśl art. 108a ust. 1a ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane (...)
str. 52
2.
Obowiązkowe oznaczenie faktury objętej MPP
Na fakturach objętych obowiązkiem stosowania MPP podatnik zobowiązany jest do umieszczania specjalnej adnotacji w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności". Wynika to z art. 106e ust. (...)
str. 52
3.
Konsekwencje dla dostawców w przypadku braku oznaczenia faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Brak obowiązkowego oznaczenia przez dostawcę faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" powoduje, że dostawca również narażony jest na sankcje. W myśl bowiem art. 106e ust. 12 (...)
str. 53
4.
Korygowanie faktury wystawionej bez oznaczenia MPP
Jak już wskazano powyżej podatnik dokumentujący transakcję objętą obowiązkiem stosowania MPP zobowiązany jest umieścić na fakturze oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". W konsekwencji oznacza to, że (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIV.
Zabezpieczenie generalne dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych
Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie (...)
str. 55
1.
Saldowanie zabezpieczenia generalnego
W myśl art. 65 ust. 7 ustawy, dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie obowiązku podatkowego, wymaga odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego odpowiednio kwotą powstałego (...)
str. 56
2.
Moment odnotowania obciążenia i zwolnienia zabezpieczenia
Obciążenie zabezpieczenia generalnego odnotowuje się po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe powstało lub powstał obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, lub mogą one powstać po przedłożeniu przez podmiot (...)
str. 56
3.
Ustalenie stanu wykorzystania zabezpieczenia przy użyciu Systemu
Zgodnie z § 11 rozporządzenia, w przypadku przemieszczania przez podmiot wysyłający wyrobów akcyzowych przy wykorzystaniu Systemu ustalanie stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego odbywa się w sposób (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wynajem lokalu pośrednikowi w celu najmu krótkoterminowego a stawka VAT
Posiadam w ramach działalności gospodarczej lokal do wynajmu krótkoterminowego dla osób prywatnych. Jestem podatnikiem VAT czynnym. Wszystkie czynności związane z usługą najmu prowadzi we własnym (...)
str. 59
2.
Rozpoczęcie działalności sezonowej a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
W dniu 1 czerwca 2024 r. rozpocząłem działalność gospodarczą (sezonową). Sprzedaży dokonywać będę do 31 sierpnia 2024 r. Czy w takim przypadku musiałem zarejestrować się (...)
str. 60
3.
Sprzedaż towarów w systemie marży a prawo do odliczenia VAT z tytułu ich naprawy
Prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na handlu używanymi samochodami. W ramach tej działalności kupujemy i sprzedajemy samochody osobowe na zasadzie marży. Czy mamy prawo do odliczenia (...)
str. 62
4.
Czynności wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową - brak prawa do odliczenia
Spółdzielnia mieszkaniowa (SM) ogłasza przetargi na pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. W tym celu ponosi koszty wyceny nieruchomości oraz koszty ogłoszenia (...)
str. 63
5.
Stawka VAT na watę cukrową
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W okresie wakacyjnym zamierzam sprzedawać watę cukrową na drewnianym patyczku. Sprzedaż ta odbywać się będzie na festynach, koncertach czy dożynkach. Jaką (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XV.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2024 r., pod poz. 22, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.