Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 kwietnia 2024 r. świadczenie usług kosmetycznych z 8% stawką VAT - projekt rozporządzenia
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 21 lutego 2024 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku (...)
str. 4
II.
Czy zerowa stawka VAT na żywność zostanie przedłużona?
W świetle obowiązującego rozporządzenia w sprawie stawek w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. stawkę VAT w wysokości 0% stosuje się w (...)
str. 5
III.
Planowane zmiany w ustawie o VAT oraz w zakresie prowadzenia działalności nierejestrowej
W dniu 9 lutego 2024 r. do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który zakłada wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT
Dochowanie należytej staranności jest jednym z elementów bezpiecznej transakcji. W artykule wyjaśnimy, w jakich okolicznościach kwestionowane jest prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego w kontekście (...)
str. 7
1.
Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT?
Czynnemu podatnikowi VAT, co do zasady, przysługuje prawo do odliczenia VAT pod warunkiem, że zakupione towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Takie uprawnienie (...)
str. 7
2.
Dochowanie należytej staranności przez nabywcę - wytyczne Ministerstwa Finansów
W dokumencie Ministerstwa Finansów pt. "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" wskazano najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane (...)
str. 7
3.
Okoliczności świadczące o należytej staranności - wyroki NSA
NSA w wyroku z dnia 7 grudnia 2023 r., sygn. akt I FSK 2376/19 odniósł się do okoliczności świadczącej o należytej staranności w sprawdzaniu kontrahenta. (...)
str. 9
4.
Należyta staranność w weryfikacji kontrahenta - wyrok TSUE
TSUE w wyroku z dnia 11 stycznia 2024 r., w sprawie C-537/22 wskazał m.in., że: Należyta staranność podatnika i środki, których można od niego rozsądnie (...)
str. 11
1.
Prawo do odliczenia VAT od samochodów w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 12
2.
Użytkowanie samochodów przez podatników VAT - interpretacje indywidualne
» Brak badania technicznego i wpisu w dowodzie rejestracyjnym Przedmiotem rozstrzygnięcia przez Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.659.2023.3.WH (...)
str. 13
1.
Obliczanie kwoty podatku naliczonego według udziału procentowego
Czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz pod warunkiem niezaistnienia przesłanek (...)
str. 16
2.
Budowa budynku wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i na cele osobiste
Kwestia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków (towarów i usług) na wybudowanie budynku wykorzystywanego częściowo na potrzeby prowadzonej działalności (...)
str. 17
3.
Nabycie przez fundację rodzinną aktywów (nieruchomości)
Jak już wielokrotnie pisaliśmy od 22 maja 2023 r. można zakładać fundację rodzinną. Jej organizację i funkcjonowanie, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta, (...)
str. 18
VII.
Aport do spółki z o.o. składnika majątku będącego środkiem trwałym
W artykule omówiono zasady rozliczania VAT przez podmiot gospodarczy (podatnika VAT) w przypadku wniesienia do spółki prawa handlowego (sp. z o.o.) aportu składnika majątku będącego (...)
str. 19
1.
Aport jako czynność opodatkowana VAT
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu (...)
str. 19
2.
Ustalenie właściwej stawki VAT
Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci środka trwałego (jeżeli nie stanowi ono przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) opodatkowuje się taką samą stawką VAT, (...)
str. 21
3.
Podstawa opodatkowania przy aporcie
Podstawą opodatkowania - zgodnie z art. 29a ustawy o VAT - jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub (...)
str. 22
1.
Wycinka drzew wraz z uprzątnięciem terenu
Czynny podatnik VAT zamierza przystąpić do przetargu, który organizuje firma realizująca inwestycję polegającą na budowie hali. Prace, które będzie musiał wykonać to: wycinka drzew, wyrwanie (...)
str. 24
2.
Zapewnienie wyżywienia wraz z obsługą podczas meczu
Od niedawna w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) świadczy usługi kateringowe polegające na sprzedaży posiłków klientom zewnętrznym. W marcu 2024 r. na podstawie (...)
str. 26
3.
Wstęp na zajęcia jogi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej jako instruktor prowadzę w salce gimnastycznej dla osób dorosłych zajęcia jogi. Klienci mają możliwość wstępu (...)
str. 28
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Dostawa towarów na rzecz pracowników
Czy sprzedaż samochodów, laptopów czy monitorów na rzecz pracowników firmy podlega ewidencji w kasie? W myśl § 2 ust. 1 i poz. 34 załącznika do (...)
str. 30
2.
Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych
Dokonujemy zakupu pakietów medycznych (zwolnionych z VAT) na rzecz naszych pracowników. Czy nieodpłatne przekazanie tych pakietów spowoduje obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej? W sytuacji, gdy (...)
str. 32
X.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy usługach najmu krótkoterminowego
Jestem właścicielką kilku apartamentów, które zamierzam wynajmować w systemie dobowym m.in. osobom prywatnym za pośrednictwem portalu internetowego. Płatność (tj. kwotę otrzymaną od portalu pomniejszoną o (...)
str. 33
2.
Warunki zwolnienia z ewidencjonowania przy wysyłkowej sprzedaży towarów
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na internetowej sprzedaży towarów na rzecz osób prywatnych. Wszystkie płatności dokonywane są przelewem na mój rachunek bankowy. Towary wysyłam do (...)
str. 34
3.
Stosowanie kasy fiskalnej przy świadczeniu usług prawniczych
Prawnik prowadzi portal internetowy, na którym oferuje do sprzedaży wzory dokumentów w postaci cyfrowej. Dodatkowo użytkownicy portalu (osoby prywatne) mogą wykupić usługę polegającą na telefonicznej (...)
str. 36
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Skutki podatkowe wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu
Zasadniczo zakup towarów na terytorium innego państwa członkowskiego, które przewożone są do Polski, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, pod warunkiem że nabywca jest podatnikiem VAT lub (...)
str. 39
2.
Definicja nowych środków transportu dla potrzeb podatku VAT
Ustawa o VAT w związku ze szczególnym traktowaniem nowych środków transportu zawiera specyficzną ich definicję, zawartą w art. 2 pkt 10 . Nowymi środkami transportu (...)
str. 39
3.
Środek transportu w rozumieniu krajowych i unijnych przepisów podatkowych
Podatnicy nie będą zatem mieli problemu z właściwą kwalifikacją środka transportu do kategorii nowych środków transportu w rozumieniu ustawy o VAT. Wątpliwości mogą się jednak (...)
str. 40
4.
Niejednolita linia interpretacyjna Dyrektora KIS dotycząca maszyn budowlanych
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w ustawie o VAT nie ma definicji środków transportu, jednak można posłużyć się definicją nowych środków transportu, eliminując z niej cechy, (...)
str. 41
5.
Kwalifikacja urządzeń do środków transportu - odpowiedź MF na interpelację poselską
Problem niejednolitej linii interpretacyjnej dotyczącej kwalifikacji maszyn budowlanych do środków transportu został podniesiony w interpelacji poselskiej nr 970 skierowanej do Ministra Finansów. Jak wyjaśnił autor (...)
str. 42
XII.
Eksport i WSTO realizowane przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
Prowadzę działalność gospodarczą będąc podatnikiem VAT podmiotowo zwolnionym z opodatkowania. Planuję dokonywanie dostawy używanych klocków na rzecz nabywców unijnych i spoza UE. Głównie będą to (...)
str. 43
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Problemy z dokumentowaniem czynności - refaktura czy nota obciążeniowa
W świetle przepisów ustawy o VAT istotne znaczenie ma właściwe dokumentowanie określonych czynności. Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy refakturowaniem, a dokumentowaniem czynności za pomocą noty (...)
str. 48
1.
Refakturowanie usług - nabycie we własnym imieniu
W przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał (...)
str. 48
2.
Nota obciążeniowa - zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy
Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie jej upoważnienia w żadnym zakresie nie regulują kwestii wystawiania not księgowych. Noty księgowe stanowią dokumenty księgowe (...)
str. 50
3.
Prawo do odliczenia VAT od usług nabywanych w celu ich odprzedaży
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje, co do zasady, prawo do odliczenia VAT. Kwotę podatku (...)
str. 51
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle ustawy o VAT
W myśl ogólnej zasady określonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 53
2.
Dostawa towarów i świadczenie usług - moment powstania obowiązku podatkowego
Jak już wykazano powyżej warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez nabywcę towaru czy usługi z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego (...)
str. 54
3.
Wykazanie zakupu w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją
Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (...)
str. 55
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Podmioty upoważnione do ubiegania się o zwrot podatku VAT
O zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym ma prawo ubiegać się podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Podatek, o (...)
str. 56
2.
Formularz VAT-REF - informacje i dane zwarte we wniosku
Aby odzyskać podatek VAT zapłacony na terytorium innego państwa członkowskiego, podatnicy muszą złożyć stosowny wniosek. Zakres danych, jaki powinien się w tym wniosku znaleźć, określa (...)
str. 56
3.
Wysyłka i weryfikacja wniosku
Wniosek należy złożyć do administracji podatkowej państwa członkowskiego zwrotu, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 30 września roku następującego (...)
str. 59
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Zastosowanie preferencyjnej stawki akcyzy na samochód osobowy o hybrydowym napędzie
W myśl art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone (...)
str. 60
1.
Zasady klasyfikacji pojazdów według Nomenklatury scalonej (CN)
Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej (CN) podlega ogólnym regułom interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do (...)
str. 61
2.
Obniżona stawka akcyzy dla pojazdów hybrydowych
Jak wynika z not wyjaśniających do zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, zawarte w Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4) pojazdy, które posiadają połączenie silnika (...)
str. 62
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Opodatkowanie zamiany gruntów niezabudowanych
Spółka jawna (czynny podatnik VAT) planuje dokonać zamiany zakupionej od osoby prywatnej działki budowlanej (nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej towar handlowy w firmie) na działkę budowlaną znajdującą (...)
str. 63
2.
Zakup zegarka a prawo do odliczenia VAT
Prowadzę kancelarię prawną i jestem czynnym podatnikiem VAT. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności gospodarczej i w celu kontrolowania czasu pracy na potrzeby prowadzonej działalności (...)
str. 65
3.
Ponowna korekta VAT należnego w ramach ulgi na złe długi
W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej spółka z.o.o. w trybie art. 89a ustawy o VAT dokonywała zmniejszenia podatku należnego o VAT wynikający z niezapłaconych przez kontrahentów (...)
str. 66
4.
Ujmowanie w części ewidencyjnej JPK_VAT faktur z wykazaną kwotą podatku
W prowadzonej działalności zdarza się, że przy wpisywaniu faktur do ewidencji zakupu VAT wystąpi błąd ("-" 1 grosz) w podatku naliczonym do odliczenia w stosunku (...)
str. 68
5.
Rezygnacja z prawa do odliczenia z VAT
Czy podatnik ma obowiązek odliczania VAT z otrzymywanych faktur zakupu i ujęcia ich w ewidencji zakupu w zakresie VAT? Zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego (...)
str. 69
6.
KSeF - struktura logiczna faktury ustrukturyzowanej
Niedawno zakończyły się organizowane przez Ministerstwo Finansów spotkania konsultacyjne w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF. Czy MF planuje zmiany w strukturze logicznej faktury (...)
str. 69
7.
Sprzedaż wody mineralnej - jaka stawka VAT?
Jaką stawką VAT w świetle obowiązujących przepisów należy opodatkować sprzedaż wody mineralnej? W okresie, do dnia 31 marca 2024 r., w stosunku do towarów spożywczych (...)
str. 70
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
» Zmiana ceny 1 m 2 powierzchni mieszkalnej W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2024 r., pod poz. 11, zamieszczono komunikat (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.