Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 19 (595) z dnia 10.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Problemy ze stosowaniem przepisów w zakresie obligatoryjnego wystawiania faktur przy użyciu KSeF
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. podatnicy podatku VAT w celu udokumentowania sprzedaży będą, co do zasady, zobowiązani do wystawiania (...)
str. 4
II.
Nowy system kaucyjny - konieczność dostosowania zasad rozliczania podatku VAT
W dniu 12 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1852 opublikowano ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce (...)
str. 6
1.
Opakowanie wielokrotnego użytku - wprowadzenie nowej definicji ustawowej
Zgodnie z ww. ustawą nowelizującą do ustawy o VAT wprowadzono nowe definicje, tj.: 1) opakowania wielokrotnego użytku - czyli butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności (...)
str. 6
2.
Kiedy do podstawy opodatkowania będzie wliczana wartość opakowania wielokrotnego użytku?
Do podstawy opodatkowania VAT nie będzie wliczana wartość opakowania wielokrotnego użytku, jeżeli podatnik dokona dostawy towaru w tym opakowaniu (zgodnie z dodanym ust. 11a w (...)
str. 7
3.
Obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej
Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej zawierającej dane niezbędne do określenia wysokości zmiany podstawy opodatkowania (w tym (...)
str. 8
4.
Przepisy przejściowe - kaucja od opakowań
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 października 2023 r. W przypadku wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje oraz (...)
str. 9
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Obligatoryjne wystawianie faktur w KSeF - wybrane zagadnienia
W świetle obowiązujących przepisów oprócz występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. (...)
str. 10
1.
Podmioty obowiązane do wystawiania e-faktur
Czy od 1 lipca 2024 r. wszyscy podatnicy podatku VAT będą musieli wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF? Od 1 lipca 2024 r. (...)
str. 10
2.
Dokumentowanie sprzedaży fakturą ustrukturyzowaną
Czy będzie obowiązek wypełnienia pola P_1, skoro fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur? Z broszury informacyjnej dotyczącej (...)
str. 12
1.
Czy na fakturach należy podawać NIP nabywcy poprzedzony przedrostkiem PL?
Niezbędne elementy, jakie powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT i takim elementem jest m.in. numer za pomocą którego (...)
str. 14
2.
Konieczne elementy faktury korygującej
Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury: podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana (...)
str. 14
3.
Jakie dane powinna zawierać faktura VAT RR?
Dane, jakie powinna zawierać faktura VAT RR zostały szczegółowo określone w art. 116 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem faktura VAT RR powinna zawierać (...)
str. 15
V.
Prawo do odliczenia VAT przy przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową
W związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową może dojść do sytuacji, w której po dniu dokonania przekształcenia spółka nadal otrzymuje faktury lub (...)
str. 17
1.
Otrzymanie faktur po dniu przekształcenia
W dniu 1 sierpnia 2023 r. nastąpiło przekształcenie prowadzonej przez przedsiębiorcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., skutkujące dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. (...)
str. 18
2.
Rozliczanie faktur korygujących dotyczących usług wykonanych przed dniem przekształcenia
W dniu 1 sierpnia 2023 r. nastąpiło przekształcenie prowadzonej przez przedsiębiorcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., skutkujące dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. (...)
str. 20
VI.
Rozliczanie pakietów medycznych na potrzeby podatku VAT
Firma (czynny podatnik VAT) wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem VAT (stawką 8% i 23%). Planuje nabyć i przekazać pakiety medyczne obejmujące świadczenia medyczne zwolnione z (...)
str. 22
1.
Brak obowiązku wykazywania w JPK_VAT nieodpłatnego przekazania pakietów medycznych na rzecz pracowników
Aby uznać dane świadczenie za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne, w myśl art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 (...)
str. 22
2.
Pakiety medyczne przekazane pracownikom za częściową odpłatnością
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W ocenie organów podatkowych na gruncie przepisów ustawy o VAT nie (...)
str. 24
3.
Czy należy stosować proporcjonalne odliczenie VAT?
Jeśli podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, to: odlicza VAT od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi, nie odlicza VAT od zakupów (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Prowadzenie ewidencji sprzedaży - regulacje ustawowe
» Obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)
str. 27
2.
Rejestracja sprzedaży w kasie w wyjaśnieniach organu podatkowego
» Wystawienie faktury bez żądania nabywcy Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże (...)
str. 29
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna u podatnika opłacającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Jako czynny podatnik VAT prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Czy świadczenie tych usług na rzecz osób prywatnych podlega ewidencjonowaniu w kasie, jeśli przychody (...)
str. 31
2.
Świadczenie usług budowlanych poza granicami kraju
Świadczę usługi budowlane na rzecz osób prywatnych na terenie Niemiec. Czy w wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy należy uwzględnić sprzedaż uzyskaną (...)
str. 32
3.
Wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy
Czy możemy wystawić fakturę z NIP do paragonu niezawierającego tego numeru dla nabywcy będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, tj. na rzecz podmiotu z UE? (...)
str. 33
4.
Kasa fiskalna u podatnika zwolnionego z VAT
Otworzyłem sklep, w którym będę użytkował kasę fiskalną. Jaką stawkę VAT należy wskazać na paragonie, jeśli jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT? Jeśli podatnik dokonuje (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
IX.
Uproszczenia w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych
Rozliczanie transakcji, które realizowane są w obrocie z zagranicą, może sprawiać podatnikom pewne trudności. Dlatego w ustawie o VAT przewidziano pewne uproszczenia, które mają ułatwić (...)
str. 35
1.
Procedura magazynu call-off stock
Uproszczenie rozliczeń WNT przy zastosowaniu magazynów call-off stock ułatwia podatnikom dokonywanie rozliczeń w ten sposób, że w sytuacji gdy towary przemieszczane są na terytorium Polski (...)
str. 35
2.
Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
W myśl art. 28f ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku usług transportu pasażerów, miejscem ich świadczenia (opodatkowania) jest miejsce, w którym odbywa się transport, (...)
str. 36
3.
Punkt kompleksowej obsługi OSS
W punkcie kompleksowej obsługi OSS (One Stop Shop) dostępne są dwie różne procedury: procedura nieunijna i procedura unijna. W niniejszym artykule skupimy się wyłącznie na (...)
str. 37
X.
Czytelnicy pytają
1.
Nabycie usług związanych z funkcjonowaniem hotelu poza terytorium kraju
Polska spółka nabyła w Gambii kompleks hotelowy. Czy należności za usługi administracyjne, związane z funkcjonowaniem obiektu, usługi reklamowe oraz utrzymania czystości, którymi obciąża polską spółkę (...)
str. 38
2.
Odliczenie VAT od importu towarów z raju podatkowego
Otrzymaliśmy nieodpłatnie materiały od kontrahenta z Rosji. Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT od importu towarów, skoro Rosja została zaliczona do rajów podatkowych? Import (...)
str. 40
3.
Faktura za usługę wykonaną przez zagraniczną firmę wyrażona w złotych polskich
Otrzymaliśmy od czeskiej firmy fakturę za naprawę podestu. Faktura wyrażona jest w złotych polskich. Czy należy potraktować tę czynność jako WNT i obliczyć podatek należny (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XI.
Nowe propozycje dotyczące rozliczania VAT w serwisie "Głos podatnika"
Od dłuższego czasu funkcjonuje serwis "Głos podatnika", który umożliwia za pomocą udostępnionego formularza zgłaszanie pomysłów mających na celu usprawnienie polskiego systemu podatkowego (m.in. w zakresie (...)
str. 44
1.
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży towarów przez internet - ujednolicenie przepisów
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży towarów przez (...)
str. 44
2.
Sprzedaż samochodu a obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej
Z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani (...)
str. 45
3.
Adres nabywcy na fakturach wystawianych do paragonu
Jak wynika ze zgłoszenia nr 115732 z dnia 18 maja 2023 r. podatnik wystawia fakturę do paragonu na osobę fizyczną gdzie wpisuje adres danej osoby. (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XII.
Towar nabyty w celu odsprzedaży
Czynny podatnik VAT zakupił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przyczepę (nie odliczył VAT przy zakupie). Przyczepę tę zamierza wyremontować i sprzedać z zyskiem. Jednak (...)
str. 47
1.
Opodatkowanie dostawy w systemie VAT marża
Na mocy art. 120 ust. 4 ustawy o VAT podatnik dokonujący dostawy m.in. towarów używanych nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży opodatkowuje (...)
str. 47
2.
Warunki zastosowania procedury VAT marża
Aby podatnik mógł skorzystać z procedury VAT marża towar, będący przedmiotem dostawy, powinien być towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Zwolnienie z VAT przysługujące rolnikowi ryczałtowemu
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi (...)
str. 50
2.
Obowiązki związane ze zmianą statusu
Jeśli koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością rolniczą są znaczące, warto aby rolnik rozważył możliwość rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego i rozpoczęcia rozliczania podatku (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Opodatkowanie suszu tytoniowego
Susz tytoniowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, podobnie jak wyroby tytoniowe jest wyrobem akcyzowym. Dodatkowo susz tytoniowy bez (...)
str. 54
2.
Brak obowiązku objęcia suszu tytoniowego zabezpieczeniem akcyzowym
W myśl art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 , w tym opodatkowanych zerową (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Obciążenie pracownika kosztami naprawy firmowego telefonu
Pracownik spółki uszkodził powierzony mu do używania telefon. Spółka przekazała telefon do naprawy firmie zewnętrznej i za wykonaną usługę otrzymała fakturę. Pracownik zostanie obciążony kosztami (...)
str. 58
2.
Brak prawa do odliczenia VAT od zakupu odżywek dla zawodników sportowych
Czynny podatnik VAT prowadzi profesjonalny klub sportowy. W ramach tej działalności prowadzone są piłkarskie zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów (zwolnione z podatku VAT (...)
str. 60
3.
Różne stawki VAT na herbatę i kawę
Przedsiębiorstwo handlowe (czynny podatnik VAT) zajmuje się sprzedażą kawy i herbaty przez internet. Czy na każdy rodzaj herbaty i kawy obowiązuje taka sama stawka VAT? (...)
str. 61
4.
Zwrot na rachunek VAT a brak płatności w systemie MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. We wrześniu 2023 r. wykonywałem czynności opodatkowane VAT stawką 23% i 8% oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (...)
str. 63
5.
Stosowanie oznaczeń TP a sposób uzyskania informacji w sprawie pokrewieństwa i powinowactwa
Spółka komunalna ma obowiązek stosowania oznaczeń TP w przypadku transakcji zawieranych z prezesem spółki, prokurentem oraz członkami rady nadzorczej, jak również członkami ich rodzin w (...)
str. 64
6.
Faktura zakupu w JPK_V7M
Na początku października 2023 r. otrzymałem fakturę zakupu dokumentującą dostawę towaru. Faktura została wystawiona w dniu 29 września 2023 r., jako datę sprzedaży wskazano 18 (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XV.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 września 2023 r., pod poz. 1852, opublikowano ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.