Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 15 (591) z dnia 10.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Ewidencja JPK_GV przesyłana przez członków grupy VAT - komunikat MF
Przepisy ustawy o VAT umożliwiają uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka podmiotów w ramach tzw. grupy VAT. Członkowie grupy VAT w (...)
str. 4
II.
Nowy wzór VAT-R - projekt rozporządzenia
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 5 lipca 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych (...)
str. 5
III.
Zmienione sankcje mają charakter ograniczonego uznania administracyjnego - wyjaśnienia MF
Od 6 czerwca 2023 r. obowiązują nowe zasady ustalania przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego dodatkowego zobowiązania podatkowego. Powyższe wynika ze zmiany przepisów (...)
str. 6
IV.
Od 1 stycznia 2024 r. niższa stawka VAT na odzież dziecięcą - planowane zmiany
Aktualnie odzież i obuwie dziecięce opodatkowane są 23% stawką VAT. W myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT 5% stawką VAT opodatkowane są towary (...)
str. 7
V.
Numer identyfikacji podatkowej przy działalności nierejestrowej - planowane zmiany
W dniu 19 lipca 2023 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
VI.
Zmiany w braku odpowiedzialności solidarnej i sankcjach związanych z MPP
Od 1 lipca 2023 r. w wyniku tzw. pakietu SLIM VAT 3 obowiązują nowe zasady niestosowania odpowiedzialności solidarnej i sankcji związanych z MPP. Rozszerzony został (...)
str. 9
1.
Pomyłkowe wpłaty na rachunek VAT - rozszerzony katalog wyłączeń z odpowiedzialności solidarnej osób trzecich
Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek VAT, natomiast (...)
str. 9
2.
Niestosowanie sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości
Ustawodawca w art. 112b i 112c ustawy o VAT przewidział dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które ustalane jest przez organ podatkowy (naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu (...)
str. 10
1.
Faktura ustrukturyzowana - korygowanie błędnej daty sprzedaży
Jestem czynnym podatnikiem VAT i dobrowolnie wystawiam wyłącznie faktury ustrukturyzowane. W lipcu 2023 r. wystawiłem fakturę w KSeF na rzecz kontrahenta, ale przez pomyłkę wpisałem (...)
str. 12
2.
Brak obowiązku wystawienia korygującej faktury zaliczkowej przy cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Byłem stroną umowy deweloperskiej, w wyniku czego otrzymałem fakturę na przedpłatę zakupu lokalu mieszkalnego. Następnie doszło do cesji na osobę trzecią (...)
str. 13
3.
Korekta odliczonego VAT od nakładów poniesionych na ulepszenie wynajmowanego lokalu
Od maja 2020 r. czynny podatnik VAT wynajmował lokal użytkowy od innego podatnika VAT i ponosił nakłady na jego przystosowanie do potrzeb firmy. Z tego (...)
str. 14
VIII.
Od 1 lipca 2023 r. zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych - komunikat KIS
Zasady wydawania i zmiany WIS uregulowane są w przepisach art. 42a-42i ustawy o VAT. Od 1 lipca 2023 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT (...)
str. 16
1.
Konsolidacja WIS
Jak poinformowano, jedną z wprowadzonych zmian jest konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Istotą konsolidacji - jak czytamy w tej informacji - jest przekazanie (...)
str. 16
2.
Ujednolicenie zasad wydawania i stosowania WIS
» Kto może wystąpić z wnioskiem o WIS? Nowelizacja ustawy o VAT rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie WIS. Obecnie wniosek taki (...)
str. 17
IX.
Forma odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT - wyrok NSA
Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w (...)
str. 19
X.
Czy napiwki podlegają opodatkowaniu VAT?
W praktyce w restauracjach czy kawiarniach klienci często przekazują obsługującym ich kelnerom napiwki. W artykule wyjaśniamy - wskazując stanowisko organów podatkowych - czy wartość takich (...)
str. 21
1.
Czynność podlegająca opodatkowaniu VAT - uregulowania ustawowe
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez takie świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub (...)
str. 21
2.
Kwoty dobrowolnych napiwków wyłączone z podstawy opodatkowania VAT
Zdaniem organów podatkowych w przypadku, gdy kwoty napiwków są świadczeniem klienta całkowicie dobrowolnym, a stosowane przez podatnika systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty (...)
str. 22
3.
Napiwek jako element należnego wynagrodzenia za wykonywanie usług kelnerskich
Odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe w sytuacji kiedy: podatnik zawiera umowę współpracy z restauracją na świadczenie usług kelnerskich, w umowie tej z góry ustalana jest (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XI.
Zawyżona stawka VAT na paragonie - wyrok WSA
Nie można zaakceptować sytuacji, w której w przypadku sprzedaży paragonowej organ ma możliwość - poprzez wydanie decyzji - skorygowania stawki w przypadku, gdy podatnik zastosował (...)
str. 24
XII.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Konsekwencje nieterminowego przeglądu technicznego kasy
Jaka kara grozi mi za nieterminowe dokonanie przeglądu technicznego kasy on-line? [pytanie nr 1454928] Komentarz 1 Za brak poddania kasy fiskalnej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez (...)
str. 27
2.
Sprzedaż komputerów
Prowadzę działalność m.in. w zakresie sprzedaży stacjonarnej i przez allegro komputerów, laptopów na rzecz osób fizycznych. Zdarzało się, że z tytułu tej sprzedaży wystawiałem faktury (...)
str. 27
3.
Forma zapłaty przy świadczeniu usług fryzjerskich
Prowadzę salon fryzjerski, w którym sprzedaż ewidencjonuję w kasie on-line. Klientka za usługę zapłaciła blikiem na telefon. Czy taką sprzedaż powinnam także ująć w kasie? (...)
str. 29
4.
Raport fiskalny w JPK_VAT z deklaracją
Jak należy wykazać raport fiskalny w JPK_VAT z deklaracją? [pytanie nr 1455122] Komentarz 1 Ujmujesz raport fiskalny miesięczny. Komentarz 2 Można dobowe raporty fiskalne albo (...)
str. 30
5.
Świadczenie usług w zakresie serwisu klimatyzacji
Świadczę usługi transportowe dla firm. Nie posiadam kasy fiskalnej. Dodatkowo m.in. na rzecz osób prywatnych zamierzam świadczyć usługi w zakresie serwisu klimatyzacji. Czy obowiązuje mnie (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Definicje ustawowe
Miejsce świadczenia usług ustala się w oparciu o miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, bądź stałe miejsce zamieszkania, albo (...)
str. 32
2.
Orzecznictwo sądowe dotyczące stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Powyższe definicje nie wyjaśniają wszystkich wątpliwości związanych z prawidłowym wskazaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce pojawiają się bowiem sytuacje, do których nie można (...)
str. 33
3.
Struktura pozbawiona własnego personelu - wyrok TSUE
Powyższe znalazło potwierdzenie w wyroku TSUE z dnia 3 czerwca 2021 r., w sprawie C-931/19, dotyczącej brytyjskiej spółki, która jest właścicielem nieruchomości w Austrii. Spółka (...)
str. 33
4.
Rola zasobów technicznych i osobowych w ustalaniu miejsca opodatkowania usług
Ciekawy i niezwykle ważny wyrok TSUE pojawił się na stronie eur-lex.europa.eu (w sprawie C-232/22). Przedmiotem rozważań TSUE były pytania prejudycjalne dotyczące ustalenia stałego miejsca prowadzenia (...)
str. 34
1.
Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego
Przepisy ustawy o VAT ustanawiają instytucję przedstawiciela podatkowego, który w imieniu podatnika dokonuje rozliczeń podatku VAT, składa w jego imieniu deklaracje VAT oraz przechowuje rejestry (...)
str. 36
2.
Wymogi stawiane podmiotom, które chcą reprezentować podatników
Aby uzyskać status przedstawiciela podatkowego, należy spełnić określone w art. 18b ustawy o VAT warunki. Zgodnie z tym przepisem, podmiot może zostać ustanowiony jako przedstawiciel (...)
str. 38
3.
Procedura ustanawiania przedstawiciela podatkowego
Ustanowienia przedstawiciela podatkowego dokonuje się w drodze pisemnej umowy zawartej pomiędzy podatnikiem, a podmiotem ustanawianym przedstawicielem podatkowym. Umowa ustanawiająca przedstawiciela podatkowego nie musi mieć formy (...)
str. 39
4.
Obowiązki spoczywające na przedstawicielu reprezentującym podatnika
Czynności wykonywane przez przedstawiciela podatkowego określa art. 18c i 18d ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami obowiązkiem przedstawiciela jest: wypełnianie obowiązków podatnika, którego jest (...)
str. 40
XV.
Reforma unii celnej UE - projekt Komisji Europejskiej
W dniu 17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt najbardziej kompleksowej reformy unii celnej UE od czasu jej utworzenia w 1968 r. Zgodnie z (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Rozliczenie energii elektrycznej wytworzonej przez gminę
Zasady rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej przez prosumentów uległy zmianie w 2022 r. Od 1 kwietnia 2022 r., co do zasady, odbywają się bowiem na zasadzie (...)
str. 42
2.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody a prawo do odliczenia VAT
Co do zasady prawo do odliczenia VAT przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XVII.
Rozłożenie na raty zaległości w podatku VAT
Jeśli podatnik nie jest w stanie zapłacić zaległości w podatku VAT, to może złożyć wniosek o rozłożenie tych zaległości (wraz z odsetkami za zwłokę) na (...)
str. 45
1.
Wniosek o rozłożenie na raty a załączenie dodatkowych dokumentów
Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 (...)
str. 45
2.
Udzielenie ulgi w spłacie VAT z opłatą prolongacyjną
Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej opłatę prolongacyjną uiszcza się w przypadku uzyskania (na podstawie decyzji organu podatkowego) ulgi w spłacie podatków stanowiących dochód budżetu państwa, (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVIII.
Wzór zawiadomienia o szacunkowym ustaleniu wskaźnika proporcji sprzedaży
Z przepisów ustawy o VAT wynika generalna zasada umożliwiająca czynnym podatnikom VAT dokonanie odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z wykonywanymi czynnościami (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIX.
Rozliczanie akcyzy od energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną
Spółka posiada farmę fotowoltaiczną o mocy powyżej 1MW, w związku z tym jest zarejestrowana w CRPA oraz posiada koncesję na wytwarzanie energii, która będzie zasilać (...)
str. 51
1.
Rozliczanie energii elektrycznej na podstawie ewidencji
Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej stosownie do art. 138h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy są: 1) podatnik dokonujący sprzedaży energii (...)
str. 52
2.
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii
W związku z faktem, że spółka posiada farmę fotowoltaiczną o mocy powyżej 1MW nie może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na mocy § 5 rozporządzenia (...)
str. 53
3.
Obowiązek deklarowania podatku akcyzowego
Jak stanowi art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Druk VAT-Z przy powrocie do zwolnienia podmiotowego z VAT
Rozpoczynając działalność gospodarczą zrezygnowałem ze zwolnienia z VAT i zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Po dwóch latach prowadzenia działalności - z uwagi na wartość (...)
str. 55
2.
Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR
Czy przy odliczaniu zryczałtowanego zwrotu podatku z faktury VAT RR można stosować ogólne zasady odliczania VAT? Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika (...)
str. 57
3.
Spis z natury przy zawieszeniu działalności gospodarczej
W październiku 2022 r. podatnik wpisany do CEIDG zawiesił działalność gospodarczą. Czy przepis ustawy o VAT dotyczący obowiązku sporządzenia spisu z natury, w przypadku gdy (...)
str. 58
4.
Ustalenie limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT
Lekarz dentysta świadczy usługi stomatologiczne, które ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Dodatkowo planuje rozpocząć świadczenie usług kosmetycznych. Czy w związku (...)
str. 59
5.
Moment odliczenia podatku VAT z faktury w zakresie naprawy powypadkowej samochodu
W 2022 r. zgłosiłam do ubezpieczyciela szkodę, której sama byłam sprawcą - uszkodziłam auto osobowe będące środkiem trwałym w mojej firmie, w stosunku do którego (...)
str. 60
6.
Nabycie od zagranicznego podmiotu towaru objętego MPP - brak rachunku bankowego na białej liście
Zakupiliśmy towar od podatnika z Danii na kwotę 15.000 euro netto + 23% VAT (transakcja odbyła się na terenie Polski). Towar objęty jest MPP. Kontrahent (...)
str. 63
7.
Odpowiedzialność solidarna nabywcy przy zakupie towarów objętych obowiązkowym MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymuję faktury potwierdzające nabycie towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, na kwoty poniżej 15.000 zł brutto. Czy zawsze (...)
str. 65
8.
Stawka VAT na usługi szkoleniowe
Spółka świadczy usługi kształcenia (przekwalifikowania) zawodowego pracowników kontrahenta. Szkolenie to w 60% zostało sfinansowane ze środków publicznych. Czy usługa ta może korzystać ze zwolnienia z (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.