Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 13 (589) z dnia 10.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Czy limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców ulegnie zmianie?
W określonych sytuacjach przedsiębiorcy mają obowiązek wykorzystywania rachunku płatniczego do dokonywania zapłaty za zakupione towary/usługi (lub przyjmowania należności). Powyższe wynika z art. 19 ustawy z (...)
str. 4
II.
Odwołany stan zagrożenia epidemicznego - krótszy termin na złożenie ZAW-NR i wydanie interpretacji indywidualnej
Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Tak wynika z rozporządzenia (...)
str. 5
III.
Stosowanie w 2023 r. obniżonej do 0% stawki VAT na żywność
Generalną zasadą, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2023 r. wynosi 23%. (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych
Od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące m.in. wystawiania faktur zaliczkowych oraz końcowych. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy o (...)
str. 8
1.
Zapłata zaliczki i dostawa towaru w tym samym miesiącu
Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed (...)
str. 8
2.
Zmiana danych zamieszczanych na fakturze końcowej
Na podstawie obowiązującego obecnie art. 106f ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub (...)
str. 9
V.
Nowe zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego
Od 6 czerwca 2023 r. obowiązują nowe zasady ustalania przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego dodatkowego zobowiązania podatkowego. Powyższe wynika ze zmiany przepisów (...)
str. 10
1.
Zmiana wysokości sankcji
Podatnicy popełniający błędy w rozliczaniu podatku VAT, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego czy zawyżeniem zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku (...)
str. 10
2.
Konieczność uwzględnienia okoliczności powstania nieprawidłowości
Aktualnie na podstawie art. 112b ust. 2b ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego przy ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego musi brać pod (...)
str. 12
3.
Ustalanie sankcji w przypadku niezakończonych kontroli i postępowań podatkowych
W myśl art. 25 ustawy nowelizującej do postępowań podatkowych, kontroli podatkowych lub kontroli celno-skarbowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu (czyli (...)
str. 14
VI.
Korygowanie JPK_VAT z deklaracją po likwidacji działalności gospodarczej
Wśród osób fizycznych, które zlikwidowały działalność gospodarczą pojawiają się często wątpliwości czy w przypadku błędnego opodatkowania dostawy towarów/usług skutkującego zaniżeniem lub zawyżeniem podatku VAT mają (...)
str. 14
1.
Ogólne zasady korygowania JPK_VAT z deklaracją
Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: 1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku (...)
str. 14
2.
Czy możliwe jest korygowanie JPK_VAT po likwidacji działalności gospodarczej?
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uważają, że po zakończeniu działalności gospodarczej i wykreśleniu z rejestru podatników VAT podmiot taki nie ma możliwości wystawiania faktur (...)
str. 15
1.
Definicja rolnika ryczałtowego - regulacje ustawowe
Definicję rolnika ryczałtowego odnajdujemy w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu przez rolnika ryczałtowego, rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów (...)
str. 17
2.
Faktura VAT RR przy zakupach dokonywanych u rolników ryczałtowych
Na podstawie art. 117 pkt 1 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur. (...)
str. 18
VIII.
Odliczanie VAT od nabycia posiłków regeneracyjnych dla pracowników
Spółka (czynny podatnik VAT) świadczy usługi budowlane (zajmuje się budową dróg). W ramach działalności spółka zapewnia swoim pracownikom wykonującym prace po godzinach posiłki profilaktyczne (zwane (...)
str. 20
1.
Zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) pracodawca jest obowiązany (...)
str. 20
2.
Forma oferowanych posiłków - stanowisko organów podatkowych
Z treści interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów posiłków profilaktycznych (regeneracyjnych) zależy zarówno od formy, w jakiej posiłki (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Zmiany w zakresie kas fiskalnych wprowadzone pakietem SLIM VAT 3
Generalnie podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zaś dokumentem (...)
str. 24
1.
Faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie - zmiany w zakresie obowiązku dołączania paragonu
W art. 106h ust. 1-4 ustawy o VAT zawarte są regulacje w zakresie faktur dotyczących sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej. W myśl obowiązującego do końca (...)
str. 25
2.
Rezygnacja z drukowania dokumentów przez kasy rejestrujące
Podatnicy prowadząc ewidencje przy zastosowaniu kas mają obowiązek: wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży: w postaci papierowej lub za zgodą (...)
str. 25
3.
Zwrot kwoty wydanej na zakup kasy on-line dla podatnika zwolnionego z VAT
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo (...)
str. 27
X.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług w zakresie opieki dziennej nad dziećmi
Prowadzę żłobek (opieka dzienna dzieci do lat 3). Opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku są dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy. Czy świadcząc takie usługi (...)
str. 28
2.
Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży usług w kasie ze względu na wartość sprzedaży. W jaki sposób sprzedaż taką wykazać w (...)
str. 29
3.
Finansowanie czynności z ZFŚS a kasa rejestrująca
Spółka ze środków ZFŚS zorganizowała dla swoich byłych pracowników i ich rodzin m.in. festyn oraz udział w wycieczkach. Osoby te ponoszą częściową odpłatność za te (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Funkcje składu celnego
Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Towary (...)
str. 32
2.
Sprzedaż i inne czynności dokonywane w składzie celnym
Zakaz sprzedaży detalicznej towarów składowanych w składzie celnym oznacza konieczność fizycznego wyodrębnienia składu celnego lub urządzenia składowego od miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna (...)
str. 32
3.
Stawka VAT na dostawę towarów objętych procedurą składu celnego
3.1. Sprzedaż krajowa i WDT Na mocy § 9 rozporządzenia w sprawie stawek, obniżona do 0% stawka VAT dotyczy dostawy towarów w składzie celnym (wprowadzonych (...)
str. 33
3.1.
Sprzedaż krajowa i WDT
Na mocy § 9 rozporządzenia w sprawie stawek, obniżona do 0% stawka VAT dotyczy dostawy towarów w składzie celnym (wprowadzonych do składu z terytorium innego (...)
str. 33
3.2.
Dostawa poza terytorium UE
Sprzedaż towaru znajdującego się w składzie na rzecz podmiotu z jednego z państw nienależących do Wspólnoty, będzie dla polskiego podatnika eksportem bezpośrednim lub pośrednim, który (...)
str. 34
4.
Propozycja wprowadzenia procedury składu VAT do polskiego porządku prawnego
Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym, w tym m.in. dostawy towarów do (...)
str. 34
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Zwrot zaimportowanego wcześniej towaru - rozliczenie podatku VAT
Kupiliśmy towar z Wielkiej Brytanii, zapłaciliśmy cło oraz podatek VAT od importu i odliczyliśmy podatek naliczony. Towar okazał się wadliwy, więc w ramach reklamacji odesłaliśmy (...)
str. 36
2.
Zakup towarów na terytorium kraju od zagranicznej firmy
Zakupiliśmy towary od firmy z Niemiec. Towary zostały dostarczone do naszego magazynu z innego miasta w Polsce. Dostawca na fakturze umieścił swój niemiecki numer identyfikacji (...)
str. 39
3.
Sposób opodatkowania usługi naprawy samochodu wykonanej przez zagraniczną firmę
Nasz służbowy samochód uległ awarii na terenie Niemiec. Skorzystaliśmy z tamtejszego serwisu, który wykonał usługę i wystawił nam rachunek z niemieckim podatkiem VAT. Czy powinniśmy (...)
str. 41
4.
Usługi edukacyjne świadczone dla unijnych konsumentów
Świadczę usługi edukacyjne (nauka języka obcego i polskiego) dla unijnych konsumentów. Jestem podatnikiem VAT zwolnionym z opodatkowania. Czy mogę rozliczać te usługi w ramach systemu (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Stosowanie oznaczeń TP przez spółki gminne
W jakich praktycznych sytuacjach spółki komunalne z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (gdzie 100% udziałów w spółce posiada gmina) mają obowiązek oznaczania transakcji symbolem TP w (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Faktury korygujące w świetle ustawy o VAT
Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości (...)
str. 47
2.
Upływ terminu przedawnienia a możliwości wystawienia korekty faktury
Ustawowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących nie zawierają żadnych ograniczeń czasowych w zakresie korygowania faktur. Przyjmuje się jednak, że wystawienie tego dokumentu jest możliwe, (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Zmiana zasad użytkowania pojazdu samochodowego w świetle ustawy o VAT
Podatnik ponoszący wydatki na zakup i użytkowanie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, może odliczyć 50% kwoty podatku VAT, wykazanej w fakturze (...)
str. 49
2.
Sprzedaż pojazdu samochodowego wykorzystywanego do celów mieszanych - wykazanie korekty w JPK_V7M
Jeżeli w okresie korekty pojazd wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych zostanie sprzedany, wówczas przyjmuje się, że do końca okresu korekty samochód ten wykorzystywany jest (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązek posiadania akt weryfikacyjnych przez producentów wina wyprodukowanego w małej winnicy
Jak stanowi art. 47 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w (...)
str. 52
1.
Zgłoszenie produkcji do urzędowego sprawdzenia
Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji wina mniej niż 1.000 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego, w pierwszym kroku powinien dokonać zgłoszenia do urzędowego (...)
str. 52
2.
Wnoszenie zmian do akt weryfikacyjnych
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzenia, podmiot, u którego zostało przeprowadzone urzędowe sprawdzenie, jest obowiązany do powiadomienia właściwego (...)
str. 54
3.
Sankcje karne za brak urzędowego sprawdzenia
Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny skarbowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 654 ze zm.), (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Świadczenia przekazane pracownikom za częściową odpłatnością
Spółka nabywa bilety, które przekazuje pracownikom w celu ich dojazdu do pracy. Pracownik pokrywa tylko część ceny za nabytą przez pracodawcę usługę, tj. 40% ceny, (...)
str. 56
2.
Podatek VAT przy przeprowadzaniu badań technicznych własnych pojazdów
W prowadzonej działalności gospodarczej posiadamy samochody osobowe, ciągniki siodłowe oraz naczepy. Mamy również własną stację kontroli pojazdów i świadczymy usługi na rzecz klientów przeprowadzając badania (...)
str. 58
3.
Obniżone odsetki od zaległości podatkowej
W dniu 26 czerwca 2023 r. złożyłem korektę JPK_V7M za luty 2023 r. W wyniku błędu popełnionego w pierwotnym rozliczeniu, kwota zaległości podatkowej za ten (...)
str. 58
4.
Sankcje za brak stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Zdarza się, że nabywca jako czynny podatnik VAT będąc zobligowanym do zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności nie reguluje należności w tej formie. Jakie w takiej (...)
str. 59
5.
Kwoty podatku VAT na fakturze wyrażane w złotych polskich
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zdarza się, że kontrahentom krajowym wystawiam faktury sprzedaży w walucie EUR. Czy wystawiając taką fakturę mogę wykazać kwotę podatku VAT w (...)
str. 62
6.
Dostawa domków letniskowych - ustalenie właściwej stawki VAT
Zajmujemy się m.in. dostawą wraz z transportem i montażem domków letniskowych na działkach stanowiących własność klientów. Ściany oraz elementy konstrukcyjne domków letniskowych przygotowywane są na (...)
str. 64
7.
Zwolnienie podmiotowe z VAT przy sprzedaży świec woskowych
Przedsiębiorca (korzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na niewielką wartość sprzedaży) tworzy świece, które zamierza sprzedawać. Do produkcji wykorzystuje m.in. parafinę, stearynę, wosk pszczeli i (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 czerwca 2023 r., pod poz. 1056, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.