Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 9 (585) z dnia 10.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nowe regulacje pakietu Slim VAT 3 dopiero od lipca 2023 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca (...)
str. 4
II.
Zmiany w systemie SENT - nowy katalog towarów objętych monitorowaniem przewozu
Mając na względzie m.in. wejście w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów (...)
str. 6
III.
Możliwość zapłacenia podatku VAT kartą płatniczą w urzędzie skarbowym - komunikat MF
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana (...)
str. 6
IV.
Termin rozliczenia przez nabywcę faktury korygującej in minus za energię elektryczną - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Szczegółowe zasady dotyczące korekt in minus przez nabywców uregulowane zostały w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku obniżenia (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
V.
Kiedy przy zakupie energii elektrycznej stosowane jest odwrotne obciążenie?
Szczegółowe regulacje w zakresie stosowania odwrotnego obciążenia przy nabywaniu energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym zawierają przepisy art. 145e-145k ustawy o VAT. Zgodnie z ww. regulacją (...)
str. 9
1.
Warunki stosowania odwrotnego obciążenia
Odwrotne obciążenie VAT przez nabywcę energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym stosowane jest, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 1) nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik (...)
str. 9
2.
Zasady rozliczania i dokumentowania transakcji
W przypadku spełnienia wszystkich warunków wymienionych powyżej przy tego rodzaju czynnościach dostawca energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym nie rozlicza podatku należnego. Uwaga Faktura dokumentująca dostawę (...)
str. 10
3.
Kary za brak zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności
W przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dostawca/usługodawca (...)
str. 10
VI.
Powrót do zwolnienia z VAT a obowiązek korekty podatku naliczonego
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie do niego powrócić, nie wcześniej niż po upływie roku, (...)
str. 11
1.
Korekta VAT od środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 15.000 zł
W związku z rezygnacją z rozliczania VAT korekta podatku naliczonego w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT zachodzi, gdy zmiana przeznaczenia towaru/usługi następuje (...)
str. 12
2.
Termin korekty VAT od niskocennych środków trwałych
Korekty VAT od środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł dokonuje się jednorazowo, w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym (...)
str. 13
3.
Konieczność korekty VAT od towarów handlowych
Korekta podatku naliczonego jest także niezbędna w przypadku zmiany przeznaczenia towarów handlowych, surowców oraz materiałów i to bez względu na ich wartość, o czym stanowi (...)
str. 14
VII.
Darowizna poleasingowego samochodu osobowego a podatek VAT - interpretacja organu podatkowego
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Przez taką dostawę - stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się również przekazanie nieodpłatnie (...)
str. 14
VIII.
Refakturowanie kosztów wywozu odpadów - skutki w VAT
Firma "A" (czynny podatnik VAT, właściciel zakładu produkcyjnego) ma zawartą umowę z firmą "S" na odbiór odpadów z terenu tego zakładu. Jednocześnie firma "A" wynajmuje (...)
str. 16
1.
Obowiązek uiszczania opłat za wywóz odpadów
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z (...)
str. 17
2.
Usługa wywozu odpadów jako świadczenie niezależne od usługi najmu - stanowisko organów podatkowych
W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w (...)
str. 17
3.
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego
Z przedstawionego pytania wynika, że firma "A" (czynny podatnik VAT, właściciel zakładu produkcyjnego) ma zawartą umowę z firmą "S" na odbiór odpadów z terenu tego (...)
str. 19
1.
Artykuły higieniczne opodatkowane 5% stawką VAT
Zasadą jest, że towary i usługi podlegają opodatkowaniu według 23% stawki VAT. Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT stawką VAT w (...)
str. 20
2.
Ujednolicenie stawek VAT na towary z kategorii środków higienicznych dla kobiet
Z powyższego wynika, że nie wszystkie artykuły higieniczne podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 5%. Taka stawka VAT stosowana jest wyłącznie w stosunku do (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż towaru na rzecz pracownika
Czy sprzedaż samochodu (wykupionego wcześniej z leasingu) pracownikowi spółki, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który jest jednocześnie wspólnikiem tej spółki i pełni funkcję członka (...)
str. 22
2.
Kasa fiskalna przy sprzedaży papierosów elektronicznych
Czy rozpoczynając w br. działalność w zakresie sprzedaży papierosów elektronicznych (produkt beztytoniowy) mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie ze względu na wartość (...)
str. 23
3.
Jak wyliczyć wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie?
Świadczę usługi remontowe na rzecz osób prywatnych, za które zapłatę otrzymuję gotówką oraz przelewem na moje konto bankowe. Czy sprzedaż, za którą należność dokonywana jest (...)
str. 25
4.
Termin odliczenia ulgi na zakup kas
Prowadzę myjnie samochodowe. Od 1 lutego br. sprzedaż ewidencjonuję przy użyciu 5 kas on-line. Za każdą kasę przysługuje mi ulga w wysokości 700 zł. Do (...)
str. 26
5.
Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
Prowadzimy biuro rachunkowe. Świadczymy usługi na rzecz spółek bądź firm i nie posiadamy kasy fiskalnej. Czy mamy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, jeżeli (...)
str. 27
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Podmioty uprawnione do korzystania z systemu zwrotu podatku podróżnym
Zasady dotyczące zwrotu zwanego "turystycznym" stosuje się wyłącznie do osób fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium UE. Miejsce stałego zamieszkania podróżnego ustala się (...)
str. 29
2.
Warunki dokonywania zwrotu VAT przez sprzedawców
Aby podróżny mógł ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w cenie towaru, który następnie jest wywożony poza terytorium UE, zakup musi być dokonany u podatnika (...)
str. 30
3.
Dokumenty niezbędne do obsługi zwrotu w systemie TAX FREE
Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem wywozu towarów ujętych w tym dokumencie, poza terytorium UE. Podróżny może (...)
str. 31
4.
Formy zwrotu turystycznego
Zwrot podatku dokonywany jest w złotych polskich w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)
str. 31
5.
Stawka VAT obowiązująca dla sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznych
Zgodnie z art. 129 ustawy o VAT, w przypadku gdy sprzedawca dokonuje dostawy towarów podróżnym spoza UE z zastosowaniem procedury zwrotu podatku, stosuje on stawkę (...)
str. 31
1.
Warunki uznania transakcji za WSTO
Zgodnie z art. 2 pkt 22a ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę (...)
str. 32
2.
Miejsce opodatkowania WSTO
Miejscem dostawy towarów w przypadku WSTO jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (art. 22 ust. 1 pkt (...)
str. 34
3.
Obowiązki dostawcy dokonującego WSTO
3.1. Fakturowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość Generalnie podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą tę transakcję, chyba że podatnik (...)
str. 36
3.1.
Fakturowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
Generalnie podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą tę transakcję, chyba że podatnik korzysta z procedury unijnej OSS i wówczas (...)
str. 36
3.2.
Obowiązek prowadzenia ewidencji
Podatnicy świadczący usługi TBE oraz dokonujący WSTO zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji, na podstawie której można określić wartość świadczonych przez nich usług i monitorować próg, (...)
str. 36
3.3.
Zgłoszenie rejestracyjne
Należy również pamiętać, że dostawcy, których towary są zlokalizowane na terytorium kraju, posiadający siedzibę w Polsce bądź takiej siedziby nieposiadający, są obowiązani do rejestracji jako (...)
str. 37
XIII.
Dokumenty potwierdzające wywóz towarów w eksporcie
Zasadniczo w eksporcie stosuje się stawkę 0%, pod warunkiem jednak, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokument (...)
str. 37
1.
Stanowisko organów podatkowych dotyczące dokumentowania wywozu towarów poza UE
Organy podatkowe dość długo wymagały bardzo sformalizowanej formy dokumentowania eksportu towarów, przyjmując przykładowo, że wydruk dokumentu z systemu teleinformatycznego potwierdzony przez właściwy organ celny wymaga (...)
str. 38
2.
Wyrok TSUE i NSA dotyczący potwierdzania wyprowadzenia towarów poza obszar Wspólnoty
Dla Prenumeratorów GOFIN S Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl » Warto również odwołać do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...)
str. 39
3.
Ujednolicenie linii interpretacyjnej organów podatkowych
Co ważne, pod wpływem wydanych orzeczeń nastąpiło ujednolicenie linii interpretacyjnej organów podatkowych w kwestii dokumentowania eksportu towarów dla potrzeb podatku VAT, co możemy zaobserwować na (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Instytucja składu VAT - nowa forma preferencji podatkowej dla obrotu towarami
Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy (...)
str. 42
1.
Definicje związane z instytucją składu VAT i warunki utworzenia składu
Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, przez "skład VAT", należy rozumieć skład celny, o którym mowa w art. 242 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (...)
str. 42
2.
Stawka VAT na dostawę towarów objętych nową procedurą
Zgodnie z założeniami, dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów obejmowanych procedurą składu VAT, będą podlegały opodatkowaniu według stawki 0% VAT (w prawie unijnym stosuje się (...)
str. 43
3.
Zakończenie procedury składu VAT
Zakończenie procedury składu VAT będzie następowało w momencie dokonania przez podatnika zgłoszenia zakończenia procedury składu VAT składanego do naczelnika urzędu celno-skarbowego i wyprowadzenia towarów ze (...)
str. 43
4.
Rozliczenie podatku VAT
Zakończenie procedury składu VAT spowoduje obowiązek zapłaty należnego podatku VAT od towarów objętych uprzednio tą procedurą. Do zapłaty VAT będzie zobowiązany, co do zasady podatnik (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Możliwość złożenia zawiadomienia poprzez serwis podatkowy
Czy zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję na konto kontrahenta niefigurujące w wykazie podatników VAT mogę złożyć w dowolnym terminie przez internet za pomocą serwisu (...)
str. 45
2.
Podmioty uprawnione do złożenia ZAW-NR
Czy w moim imieniu (czynnego podatnika VAT) zawiadomienie ZAW-NR może złożyć pełnomocnik, np. księgowa? Zawiadomienie ZAW-NR może w imieniu podatnika złożyć pełnomocnik podatnika, np. księgowa. (...)
str. 45
3.
Ponowna wpłata na konto spoza wykazu podatników VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu br. zapłaciłem za fakturę przelewem na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w wykazie podatników VAT. Wówczas w odpowiednim terminie złożyłem (...)
str. 46
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Warunki korzystania z ułatwień w rozliczaniu VAT od importu towarów
Podatnicy, którzy chcą skorzystać z niektórych ułatwień określonych w przepisach podatkowych, muszą wykazać, że spełniają określone tymi przepisami warunki. Na potwierdzenie spełnienia warunków podatnik może (...)
str. 47
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu wyrobów akcyzowych
W obowiązującym z dniem 13 lutego 2023 r. zmienionym art. 82 ustawy o podatku akcyzowym, ustawodawca rozszerzył krąg podmiotów uprawnionych do występowania o zwrot podatku (...)
str. 52
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Brak faktury potwierdzającej uiszczenie zaliczki
W lutym 2023 r. wpłaciliśmy zaliczkę na poczet przyszłej usługi w wysokości 40%. Usługa została wykonana 10 kwietnia br. i w tym dniu otrzymaliśmy fakturę (...)
str. 56
2.
Refakturowanie usług medycznych a obowiązek stosowania oznaczeń TP
Czy w przypadku refakturowania usług medycznych podlegających zwolnieniu z VAT na pracowników spółki z o.o. zatrudnionych na umowę o pracę (stosunek pracy) powinno się te (...)
str. 57
3.
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego przy zapłacie z rachunku VAT
Jestem czynnym podatnikiem rozliczającym VAT za okresy miesięczne. W maju 2023 r. planuję na kilkanaście dni przed ustawowym terminem uregulować zobowiązanie z tytułu VAT za (...)
str. 58
4.
Stawka VAT dla usług prowadzenia pensjonatu dla koni
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzę pensjonat dla koni. Czy świadczenie takich usług podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT? Zasadą jest, że towary i usługi podlegają (...)
str. 60
5.
Zwrot na rachunek VAT przy braku świadczenia usług transportowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych. W kwietniu 2023 r. nie wykonałem żadnych czynności opodatkowanych VAT i w rozliczeniu (...)
str. 61
6.
Opodatkowanie usług montażu pergoli
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi polegające na montażu pergoli (świadczenie obejmuje zarówno jej pomiar, jak i produkcję i dostawę). (...)
str. 62
7.
Korygowanie błędnej daty sprzedaży na fakturze
Otrzymałem fakturę, w której sprzedawca błędnie wskazał datę sprzedaży. Czy błąd ten powinien skorygować dostawca, wystawiając fakturę korygującą, czy też mogę tego dokonać sam, wystawiając (...)
str. 64
8.
Faktura wystawiona w systemie VAT marża a prawo do odliczenia podatku
Na potrzeby działalności opodatkowanej VAT kupiliśmy używany samochód osobowy. Otrzymaliśmy fakturę "procedura marży - towary używane" na kwotę 28.000 zł. Czy z takiej faktury będziemy (...)
str. 65
9.
Dostawa towarów za pośrednictwem przewoźnika a moment odliczenia VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności w marcu 2023 r. kupiłem towary handlowe. Faktura sprzedaży została wystawiona 30 marca br. i w tym dniu wpłynęła do firmy. (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 kwietnia 2023 r., pod poz. 727, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.