Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nowe banderole dla wyrobów winiarskich w puszkach - projekt rozporządzenia
Na stronie internetowej www.rcl.gov.pl opublikowano projekt z dnia 16 marca 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (nr (...)
str. 4
II.
Transakcja łańcuchowa, w której transport organizuje ostatni nabywca
Ustalenie podmiotu, który odpowiada za organizację transportu towarów w transakcji łańcuchowej ma kluczowe znaczenie dla ustalenia miejsca opodatkowania poszczególnych dostaw. Zgodnie z art. 22 ust. (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych i ich korekt przy użyciu KSeF
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oprócz występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. (...)
str. 7
2.
Ogólne zasady rozliczania korekt in minus przez sprzedawcę
Większość podatników (sprzedawców) - co do zasady - będzie mogła dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego już za okres rozliczeniowy, w którym wystawią fakturę (...)
str. 8
3.
Korekta w przypadku awarii/niedostępności KSeF
MF planuje również dostosować zasady obniżania podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji wystawiania faktur korygujących podczas awarii Krajowego Systemu e-Faktur (art. 106nf) oraz w (...)
str. 9
4.
Brak obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru
Na podstawie znowelizowanego art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towaru lub usługobiorcę (o którym (...)
str. 10
5.
Termin pomniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę
W myśl znowelizowanego przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do korekty VAT in minus (np. z tytułu rabatu, (...)
str. 11
1.
Sprzedaż używanych samochodów w systemie marży a prawo do odliczenia VAT z tytułu ich naprawy
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na handlu używanymi samochodami. W ramach tej działalności kupuję i sprzedaję samochody osobowe na zasadzie marży. Czy mam prawo do odliczenia (...)
str. 12
2.
Faktura VAT marża przy sprzedaży samochodu na złom
Podatnik w 2022 r. na potrzeby prowadzonej działalności kupił używany samochód osobowy od osoby fizycznej (na umowę kupna-sprzedaży), który wprowadził do środków trwałych. Obecnie samochód (...)
str. 14
3.
Sprzedaż środków trwałych nabytych bez prawa do odliczenia VAT
Spółka cywilna świadczy usługi opodatkowane VAT. Obecnie zamierza sprzedać środki trwałe i wyposażenie zakupione w styczniu 1993 r. (tj. przed wejściem w życie ustawy o (...)
str. 15
4.
Procedura VAT marża przy sprzedaży towaru otrzymanego w darowiźnie
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W marcu 2018 r. otrzymałem od rodziców w formie darowizny maszynę rolniczą, którą używałem w prowadzonej działalności. Czy obecnie (...)
str. 15
V.
Sprzedaż nieruchomości ulepszonych w świetle ustawy o VAT
Przedsiębiorcy dokonując na terytorium kraju sprzedaży nieruchomości, które podlegały ulepszeniom ustalają czy mogą w takich sytuacjach zastosować zwolnienie z VAT, czy też transakcja ta podlega (...)
str. 16
1.
Kiedy dostawa na terytorium kraju nieruchomości ulepszonych podlega zwolnieniu z VAT?
Generalnie sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu VAT. Podstawową stawką VAT jest stawka 23%, którą należy stosować, co do zasady, do sprzedaży nieruchomości użytkowych. Jednocześnie (...)
str. 16
2.
Korekta VAT od wydatków poniesionych na ulepszenie środka trwałego
Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości może być zobowiązany do korekty VAT, jeśli odliczał podatek naliczony od zakupu/ulepszenia tej nieruchomości - jeśli (...)
str. 20
VI.
Stawka VAT na wyroby medyczne - komunikat MF
W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 13 wskazano bez względu (...)
str. 21
VII.
Realizacja montażu OZE oraz usuwania azbestu na nieruchomościach mieszkańców gminy - wyroki TSUE
NSA postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2021 r., sygn. akt I FSK 1645/20 wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym: Czy przepisy dyrektywy w sprawie VAT (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Wystawianie faktur przy zastosowaniu kasy rejestrującej do końca 2024 r. - projekt ustawy
Generalnie podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zaś dokumentem (...)
str. 26
1.
Wystawianie faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie
» Ogólne zasady wystawiania faktur do paragonów W art. 106h ust. 1-4 ustawy o VAT zawarte są obecnie regulacje w zakresie faktur dotyczących sprzedaży zaewidencjonowanej (...)
str. 27
2.
Przepisy epizodyczne dotyczące faktur - proponowane regulacje
W ww. projekcie planuje się w ustawie o VAT w dziale XIII po rozdziale 1c dodać rozdział 1d w brzmieniu: "Przepisy epizodyczne dotyczące faktur". Zgodnie (...)
str. 28
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług remontowych - kiedy zaewidencjonować sprzedaż w kasie?
W prowadzonej działalności gospodarczej świadczę m.in. usługi remontowe na rzecz osób fizycznych. Usługa została wykonana 31 marca 2023 r., a 3 kwietnia br. wystawiłem fakturę (...)
str. 29
2.
Wykazanie w JPK_V7M sprzedaży na rzecz osób prywatnych niezaewidencjonowanej w kasie
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz osób prywatnych i korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie na podstawie poz. 36 załącznika (...)
str. 30
3.
Termin odliczenia ulgi przysługującej na zakup kasy
W prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi budowlane. W związku z przekroczeniem wartości sprzedaży od 1 kwietnia br. jestem zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Stawka VAT 0% na dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz przewoźników lotniczych
Ustawodawca potraktował niektóre dostawy towarów oraz świadczenie wybranych usług na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym w sposób szczególny , zezwalając na (...)
str. 34
2.
Lista przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 83 ust. 1c ustawy o VAT, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu (...)
str. 35
3.
Podmioty zagraniczne realizujące przewozy lotnicze
Co ważne, obniżona stawka VAT przysługuje również podatnikom, którzy dokonują dostawy lub świadczą usługi dla przewoźników lotniczych, którzy nie mają swojej siedziby w Polsce. Stosownie (...)
str. 36
XI.
Sporządzanie deklaracji i informacji podsumowującej przy braku numeru VAT UE dostawcy
Polska spółka zarejestrowana jako podatnik VAT UE otrzymała od niemieckiego kontrahenta fakturę bez wskazanego numeru identyfikacyjnego dostawcy. Przedmiotem transakcji był zakup towarów wysyłanych z Niemiec (...)
str. 38
XII.
WDT na rzecz unijnego podatnika posługującego się polskim numerem VAT UE
Otrzymaliśmy zamówienie od firmy włoskiej na dostawę towarów, które mają być transportowane bezpośrednio do Włoch. Nasz kontrahent podał nam swój polski numer VAT UE, ponieważ (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Termin płatności podatku VAT
Generalnie dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem nabycie wewnątrzwspólnotowe i VAT należny w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT, (...)
str. 41
2.
Płatnik podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) płatnikiem jest (...)
str. 42
3.
Deklarowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
Zgodnie z art. 99 ust. 11a ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podatnik (...)
str. 42
4.
Ustalenie podstawy opodatkowania
Podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, co do zasady, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Prawo do zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży
Podmiot, który rozpoczyna działalność gospodarczą może - co do zasady - od momentu jej rozpoczęcia korzystać ze statusu tzw. drobnego przedsiębiorcy i w związku z (...)
str. 45
2.
Podatnik podejmujący działalność gospodarczą w trakcie roku
Status drobnego przedsiębiorcy przysługuje również podmiotom, które rozpoczynają wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego. W stosunku do tych podatników zwolnienie przysługuje, jeżeli (...)
str. 46
3.
Utrata lub rezygnacja z prawa do zwolnienia
Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w (...)
str. 46
4.
Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości w zakresie prawidłowego rozliczania podatku VAT mogą wystąpić z wnioskiem do Dyrektora KIS o wydanie: interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b (...)
str. 48
1.
Wymogi formalne wniosku ORD-IN
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz. U. poz. 2548) wniosek taki składany (...)
str. 48
2.
Termin wydania interpretacji indywidualnej
Co do zasady zgodnie z art. 14d § 1 ww. Ordynacji podatkowej termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez (...)
str. 49
3.
Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?
W dniu 24 marca 2023 r. na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/interpretacja-indywidualna/instrukcja-wypelniania-wniosku-ord-in/ została opublikowana szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku ORD-IN. Poniżej prezentujemy wzór wypełnionego wniosku ORD-IN (10) w (...)
str. 49
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych przez osobę fizyczną na cele prywatne
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli osoba fizyczna zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo, nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, wyroby akcyzowe wymienione (...)
str. 55
1.
Obowiązki akcyzowe wysyłającego podmiotu zagranicznego
Wysyłający podmiot zagraniczny jest to podmiot posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, który wysyła lub dostarcza, bezpośrednio lub pośrednio, (...)
str. 55
2.
Skutki ustanowienia przedstawiciela podatkowego
Wysyłający podmiot zagraniczny może wyznaczyć na terytorium kraju działającego na jego rzecz przedstawiciela podatkowego. W takim przypadku przyjmuje się, że nabycia wewnątrzwsplnotowego dokonuje wyznaczony przedstawiciel (...)
str. 56
3.
Wniosek o wydanie zezwolenia
Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, przez właściwego naczelnika (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Korekta całkowitych danych nabywcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar od polskiego kontrahenta. Na otrzymanej fakturze wskazane zostały dane zupełnie innego, nieznanego mi podmiotu. Wszystkie pozostałe dane na fakturze, (...)
str. 58
2.
Wydatki na ulepszenie środka trwałego w JPK_VAT z deklaracją
Jestem czynnym podatnikiem VAT i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem nieruchomość użytkową. Obecnie planuję dokonać jej ulepszenia w postaci dobudowy jednego piętra, co spowoduje (...)
str. 58
3.
Sprzedaż maszyny przez rolnika ryczałtowego
Gospodarstwo rolne działające jako spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) nabyło od rolnika ryczałtowego maszynę rolniczą. Kto powinien w takim przypadku wystawić fakturę? W przypadku (...)
str. 60
4.
Określenie właściwego terminu złożenia ZAW-NR
Jako czynny podatnik VAT opłaciłem przelewem fakturę na kwotę 20.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w dniu zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT. Termin (...)
str. 61
5.
Konsekwencje złożenia aktualizacji VAT-R po terminie
Od kilku lat jestem czynnym podatnikiem VAT. Ze względu na niewielką wartość sprzedaży chciałem powrócić od 1 marca 2023 r. do zwolnienia podmiotowego z VAT. (...)
str. 62
6.
Kurs właściwy dla otrzymanej zaliczki w walucie obcej przy zmianie klienta końcowego
Firma podpisała umowę na dostawę maszyny. Kontrahent wpłacił w styczniu 2023 r. zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia i wystawiona została faktura zaliczkowa. W lutym (...)
str. 63
7.
Nieprawidłowo określony obowiązek podatkowy przy refakturowaniu energii elektrycznej
Spółka refakturuje koszty zużycia energii elektrycznej na innego kontrahenta (odrębnie od usług najmu lokalu użytkowego). Refaktura kosztów za styczeń 2023 r. została wystawiona w dniu (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2023 r., pod poz. 556, opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.