Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 3 (531) z dnia 10.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Problemy z rozliczaniem faktur korygujących - objaśnienia Ministerstwa Finansów
Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2021 r. do ustawy o VAT tzw. pakiet SLIM VAT w założeniu miał uprościć szereg rozwiązań dotyczących rozliczania podatku VAT. (...)
str. 4
II.
Od 1 stycznia 2021 r. wyższe kary za błędy w rozliczaniu VAT
W art. 56 § 4 i w art. 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z (...)
str. 8
III.
Projekt zmian do ustawy o podatku akcyzowym uszczelniający system podatkowy
Resort finansów przygotował projekt zmian do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.), (...)
str. 9
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Wiążące informacje stawkowe od 1 stycznia 2021 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT wprowadzonej ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 12
1.
Ograniczenie korzystania z ochrony prawnej związanej z uzyskaniem WIS
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostały zmiany polegające na ograniczeniu korzystania z ochrony prawnej związanej z uzyskaniem WIS (...)
str. 12
2.
Okres ważności wydanych wiążących informacji stawkowych
Na mocy art. 42h ustawy o VAT, wydane WIS mogą wygasnąć z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT lub zostać uchylone bądź zmienione (...)
str. 13
1.
Przepisy unijne stosowane w celu skorzystania z ulgi na złe długi
Zgodnie z krajowymi przepisami ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (...)
str. 15
2.
W marcu 2021 r. upływa termin żądania wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego
Podatnicy (wierzyciele), którzy przegrali w sądach sprawy dotyczące stosowania ulgi na złe długi, tj. wobec których uprawomocnił się wyrok sądu administracyjnego mogą wystąpić ze skargą (...)
str. 16
3.
Prawo do ulgi na złe długi w odniesieniu do faktur wystawionych od 2019 r.
TSUE nie wypowiedział się w zakresie warunku ograniczenia czasowego skorzystania z ulgi na złe długi, zawartego w polskiej ustawie o VAT, tj. że od daty (...)
str. 17
1.
Błąd rachunkowy a termin rozliczenia faktury korygującej
W dniu 4 stycznia 2021 r. wystawiłem fakturę korygującą do sprzedaży dokonanej w grudniu 2020 r. z powodu błędu rachunkowego. Przy wystawieniu faktury pierwotnej omyłkowo (...)
str. 17
2.
Warunki niezbędne do spełnienia przy rozliczaniu faktury korygującej in minus w terminie wystawienia
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W dniu 4 stycznia 2021 r. wystawiłem fakturę korygującą z tytułu udzielonego rabatu (za zapłacone należności w terminie). (...)
str. 19
3.
Prawidłowe ujęcie przez nabywcę faktury korygującej wystawionej z tytułu przyznanego rabatu
W dniu 20 stycznia 2021 r. został podpisany obustronny aneks umowny określający zasady przyznawania rabatów do faktur z 2020 r. Faktura korygująca dotycząca przyznanego rabatu (...)
str. 21
1.
Czy kary umowne podlegają opodatkowaniu VAT
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. (...)
str. 22
2.
Konsekwencje przedterminowego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Wśród podatników pojawiły się wątpliwości czy kary umowne naliczane w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych powinny być opodatkowane podatkiem VAT? Należy (...)
str. 23
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
VAT należny od prezentu ujętego w ewidencji osób obdarowanych
Przekazujemy kontrahentom prezenty w postaci np. zestawu ozdobnych długopisów, kalendarzy, alkoholu. Prowadzimy ewidencję prezentów o małej wartości. Czy po przekroczeniu limitu (tj. 100 zł) opodatkowaniu (...)
str. 24
2.
Odliczenie VAT z tytułu zakupu kasy rejestrującej
Na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej kupiłem kasę on-line, z tytułu której skorzystałem z przysługującej ulgi w kwocie 560 zł. Czy oprócz tego mam prawo do (...)
str. 25
3.
Zwolnienie podmiotowe z VAT przy sprzedaży płynów do papierosów elektronicznych
Od 2018 r. prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy sprzedaż m.in. płynów do papierosów elektronicznych oznacza, że muszę zarejestrować się (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Obowiązek umieszczania na paragonach NIP nabywcy
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawa o VAT (...)
str. 27
2.
Faktury wystawiane do paragonów w interpretacjach indywidualnych
» Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 stycznia 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.664.2020.1.MS Dyrektor KIS w omawianej interpretacji podkreślił, że przepis art. 106b (...)
str. 29
3.
Zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych - schemat
W praktyce podatnicy mają wątpliwości, w jaki sposób i w jakich okolicznościach można wystawić fakturę do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem. (...)
str. 31
X.
Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej towarów z terytorium kraju
W prowadzonej działalności gospodarczej zamierzamy dokonywać sprzedaży wysyłkowej towarów z terytorium kraju na rzecz osób prywatnych zamieszkałych w innych państwach Unii Europejskiej. Sprzedaż taką będziemy (...)
str. 32
1.
Dostawa towarów w formie wysyłkowej z terytorium kraju
Ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju mamy do czynienia wtedy, gdy sprzedawcą towaru jest polski podatnik VAT, zaś nabywcą podmiot z kraju członkowskiego Wspólnoty, który (...)
str. 32
2.
Wykazanie sprzedaży wysyłkowej w JPK_VAT z deklaracją
Z przepisu § 10 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, że w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K dostawę (...)
str. 33
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Wykazanie paragonów dokumentujących przejazd autostradą w JPK_V7M
Otrzymuję od pracowników paragony potwierdzające opłaty za przejazdy samochodów służbowych autostradami. Czy dopuszczalne jest sporządzenie i ujęcie w części ewidencyjnej w zakresie podatku naliczonego dla (...)
str. 33
2.
Sposób dokonania zapłaty a zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania usług w kasie
Prowadzimy działalność w zakresie krótkoterminowego wynajmu pokoi turystom w sezonie letnim głównie na rzecz osób prywatnych. Osoby te uiszczają zaliczki (przelewem na nasz rachunek bankowy) (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Rozliczanie sprzedaży wysyłkowej i WDT towarów własnych w świetle przepisów dotyczących magazynu call-off stock
Podatnik mający siedzibę w Niemczech jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT UE. Nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności (...)
str. 36
1.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów własnych
Jeżeli towary podatnika niemieckiego, znajdują się w magazynie położonym na terytorium Polski i zostaną przez niego przetransportowane do magazynu położonego w innym kraju UE, wówczas (...)
str. 36
2.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
Jeśli natomiast wywóz towaru z magazynu w Polsce odbędzie się w ramach dostawy na rzecz konkretnego klienta (osoby prywatnej) mającego miejsce zamieszkania w innym kraju (...)
str. 36
3.
Procedura magazynu call-off stock - obowiązek wypełnienia informacji podsumowującej
Nawiązując jednak do wątpliwości Czytelnika w kontekście zmiany zasad rozliczania powyższych transakcji z dniem 1 lipca 2020 r. oraz wykazania ich w części "F" informacji (...)
str. 37
1.
Sprzedaż wysyłkowa a limit sprzedaży warunkującej zwolnienie podmiotowe
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju zdefiniowana jest w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT i oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku (...)
str. 39
2.
Eksport towarów bez objęcia ich procedurą celną wywozu
Podatnicy powinni odróżniać sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, która dotyczy towarów wysyłanych do innych państw UE, od sprzedaży wysyłkowej do państw spoza UE. W tym (...)
str. 41
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Oznaczanie importu towarów i duplikatów faktur w JPK_VAT
Czy w nowym pliku JPK_VAT w ewidencji zakupu stosuje się oznaczenie IMP do importu towarów opodatkowanego na zasadach ogólnych czy również do importu towarów, o (...)
str. 43
2.
Import usług pośrednictwa w dostawie towarów
Spółka dokonała zakupu towarów z Chin korzystając z usług chińskiego pośrednika, który pobrał za tę usługę należną prowizję. Czy zakup tej usługi stanowi dla spółki (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Dostawa betonu czy usługa budowlana - kryteria kwalifikacyjne do oceny świadczenia złożonego
Sposób rozliczania VAT w przypadku świadczeń kompleksowych jest od lat przedmiotem wątpliwości podatników, a co za tym idzie również sporów interpretacyjnych z organami podatkowymi. Świadczy (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Zasady ustalania kursów walut do przeliczania faktur
Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadził przepisy, na podstawie których podatnik może dobrowolnie wybrać na potrzeby rozliczania podatku VAT zasady przeliczenia kwot wyrażonych (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - wzór faktury zaliczkowej
W świetle obowiązujących przepisów niektórzy podatnicy zobowiązani są do stosowania "mechanizmu podzielonej płatności". Zapłaty w tej formie należy dokonywać obligatoryjnie za towary/usługi wymienione w załączniku (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zwrot akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w 2021 r.
Na mocy art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. (...)
str. 54
1.
Jak wyliczyć kwotę zwrotu akcyzy?
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu i ustalany jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (...)
str. 55
2.
Wniosek o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Oznaczanie symbolem GTU usług spedycyjnych
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy usługi spedycji, które obejmują m.in. odprawę celną, transport drogowy, składowanie. Czy tego rodzaju usługę w JPK_V7M należy oznaczyć symbolem (...)
str. 57
2.
Obowiązki podatkowe związane z likwidacją działalności gospodarczej
Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) w 2014 r. zakupiłam nieruchomość zabudowaną budynkiem. Do końca 2016 r. w zakupionej nieruchomości dokonałam ulepszeń (...)
str. 58
3.
Przekazanie prenumeraty czasopisma w prezencie
Spółka przekazała w prezencie dwuletnią prenumeratę czasopisma o wartości ok. 100 zł traktując ją jako gadżet reklamowy. Czy spółka może taką czynność opodatkować jednorazowo w (...)
str. 59
4.
Alkohol jako składnik zestawu upominkowego - oznaczenie w JPK_V7M
W ramach prowadzonej działalności sprzedajemy m.in. kosze upominkowe, w których jednym ze składników jest alkohol. Czy w JPK_V7M sprzedaż taką udokumentowaną fakturą powinniśmy oznaczyć kodem (...)
str. 61
5.
Zakup kradzionej maszyny a prawo do odliczenia VAT
W lutym 2020 r. jako czynny podatnik VAT zakupiłem maszynę, która w późniejszym czasie okazała się kradziona. Przed dokonaniem transakcji sprawdziłem kontrahenta w białej liście, (...)
str. 62
6.
Sprzedaż drogi leśnej a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Planujemy sprzedaż części nieruchomości, która w ewidencji gruntów widnieje jako las. W rzeczywistości jest to długi odcinek gruntu, stanowiący nieutwardzoną drogę (...)
str. 63
7.
Skutki podatkowe zawarcia umowy datio in solutum
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą sprzedała towar spółce z o.o. W związku z powstaniem wierzytelności, strony zawarły umowę świadczenia w miejsce wykonania tzw. datio in (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Zmiany przepisów o podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 stycznia 2021 r., pod poz. 72 opublikowano ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.