Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 7 (577) z dnia 01.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zmiany w dokumentacji pracowniczej związane z badaniem trzeźwości pracowników i pracą zdalną
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) wprowadziła/wprowadza (...)
str. 4
2.1.
Ogólne informacje
W UiPP nr 5/2023, str. 4 i nr 6/2023, str. 4 przedstawiliśmy zmiany do Kodeksu pracy wynikające z uchwalonej przez Sejm 8 lutego 2023 r. (...)
str. 6
2.2.
Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego dla rodziców biologicznych dziecka
Ustawa zmieniająca usuwa powiązanie urlopu rodzicielskiego z urlopem macierzyńskim poprzez odstąpienie od reguły bezpośredniości, wydłuża wymiar urlopu rodzicielskiego oraz określa postać wniosków składanych przez pracownika (...)
str. 6
2.3.
Urlop rodzicielski dla rodziców zastępczych i adopcyjnych dziecka
Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego udzielanego osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, lub przyjęły (...)
str. 9
2.4.
Przepisy przejściowe dotyczące urlopu rodzicielskiego
Pracownik, który w dniu wejścia w życie zmian będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie art. 179 1 K.p. (w trybie (...)
str. 10
2.5.
Urlop ojcowski
W obecnym stanie prawnym, pracownik - ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia (...)
str. 12
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy w razie wypłaty wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego
Pracownik w dniu 5 stycznia br., pod koniec dniówki uległ wypadkowi przy pracy. W związku z tym wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za pracę (533,42 zł) i (...)
str. 13
2.
Stosowanie ulgi dla seniora do przychodów pracownika będącego równocześnie zleceniobiorcą, z uwzględnieniem stanowiska MF
Kobieta pozostająca w stosunku pracy w lutym 2023 r. ukończyła 60 lat i złożyła wniosek o emeryturę. ZUS ustalił prawo do emerytury i ze względu (...)
str. 15
3.1.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę, który od 1 stycznia br. zmienił formę opodatkowania przychodów z działalności
W UiPP nr 6/2023, str. 22 zamieściliśmy stanowisko ZUS w sprawie składki zdrowotnej przedsiębiorcy za styczeń 2023 r. w razie zmiany od 1 stycznia 2023 (...)
str. 17
3.2.
Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. nie podlega uwzględnieniu w rozliczeniu za 2022 r.
Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych za styczeń 2022 r. ustalali podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r., (...)
str. 20
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Jednorazowa premia w uznaniu za wykonanie dodatkowej pracy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownik chorował przez dwa tygodnie stycznia 2023 r. Po powrocie do pracy w tym samym miesiącu, oprócz podstawowych obowiązków wynikających z umowy, wykonywał dodatkową pracę, (...)
str. 21
2.
Wliczenie do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego podwójnej premii kwartalnej wypłaconej w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek
W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego za kilka dni lutego 2023 r. mieliśmy uwzględnić premie kwartalne, w tym za IV kwartał 2022 r., która została wypłacona (...)
str. 23
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Podjęcie wypłaty świadczenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w trakcie urlopu wychowawczego
1) Pracownica ma zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na 35 miesięcy, który zakończy się 30 kwietnia 2023 (...)
str. 25
2.
Świadczenie chorobowe w razie ponownego zatrudnienia pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z powodu długotrwałej choroby
Z dniem 31 stycznia 2023 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b K.p. Do 15 (...)
str. 27
3.
Od 1 kwietnia 2023 r. wzrosły jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
Pracownik w październiku 2022 r. uległ wypadkowi przy pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim, pobierając zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Ponieważ leczenie pracownika wkrótce zostanie (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Skutki naruszenia wymogów formalnych przy wypowiedzeniu warunków pracy
We wrześniu 2021 r. pracodawca za pomocą e-maila wysłał pracownikowi oświadczenie, że od 1 stycznia 2022 r. nie przysługuje mu premia kwartalna. Jednocześnie pouczył pracownika (...)
str. 31
2.
Uprawnienie rodziców młodocianego pracownika do rozwiązania umowy o pracę
Pracodawca na okres ferii zimowych zawarł z osobą w wieku 17 lat umowę o pracę przy wykonywaniu lekkich prac (praca od 2 do 3 godz. (...)
str. 32
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Planowanie dyżurów domowych w weekendy
Grupa konserwatorów zatrudnionych w spółdzielni mieszkaniowej pracuje w systemie zmianowym od 7 00 do 15 00 i od 14 00 do 22 00 (2 brygady (...)
str. 33
2.
Rekompensata pracy wykonanej w sobotę wolną od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku i ma ustalone stałe godziny pracy (od 8 00 do 16 00 ). (...)
str. 36
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum
1) Pracownik wynagradzany stawką godzinową (18 zł) oraz premią (8% od faktycznego wynagrodzenia) przepracował tylko część miesiąca. Czy przysługuje mu minimalne wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie (...)
str. 37
2.
Odliczenie "nadpłaconego" wynagrodzenia w razie udokumentowania niezdolności do pracy po dokonaniu wypłaty
Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową oraz otrzymuje dodatek funkcyjny w stałej kwocie 300 zł (pomniejszany tylko za dni choroby). W dniu 31 stycznia 2023 r. (...)
str. 40
3.
Zasady wynagradzania w firmie zatrudniającej kierowców
Czy premia uznaniowa, uzależniona od możliwości finansowych pracodawcy, staranności pracy wykonywanej przez pracownika i przestrzegania dyscypliny pracy, a ponadto od trasy i rodzaju wykonywanego przewozu (...)
str. 41
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na część etatu
Od 1 stycznia 2023 r. zatrudniliśmy na czas nieokreślony pracownika w wymiarze 3/4 etatu, legitymującego się ponad 10-letnim stażem urlopowym. Co do zasady pracuje on (...)
str. 45
2.
Ustalenie okresu wykorzystanego urlopu wychowawczego udzielanego w częściach
Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego na dziecko urodzone 3 stycznia 2017 r. od 15 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., następnie od 1 (...)
str. 47
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Obciążenie pracownika za szkodę w mieniu zleceniodawcy
Pracownik podczas wykonania pracy wyrządził szkodę u zleceniodawcy. Szkoda jest na kwotę 2.000 zł, z czego 1.100 zł pokrył ubezpieczyciel. Czy pracodawca może obciążyć pracownika (...)
str. 50
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Ograniczenie stosowania w zakładzie pracy niektórych urządzeń elektrycznych a zasady bhp
Pracodawca z uwagi na koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej zamierza ograniczyć używanie przez pracowników m.in. czajników elektrycznych (zastępując ich używanie dystrybutorami wyposażonymi w podgrzewacze (...)
str. 52
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na stałe w razie poprawy stanu zdrowia pracownika
Pracownik legitymuje się wydanym na stałe orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na wadę wzroku. Obecnie poddał się operacji, która poprawiła jakość widzenia. Pracodawca (...)
str. 53
2.
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności na podstawie art. 15h specustawy
Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie... w art. 13 uchylała art. 15h specustawy. (...)
str. 54
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Rozliczenie nienależnej wpłaty do PPK zwróconej przez instytucję finansową
W związku z błędnym wyliczeniem wynagrodzenia pracownika za luty 2023 r., na jego rachunek PPK została przekazana zbyt wysoka kwota wpłaty. Po złożeniu korekty do (...)
str. 55
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Istota okazjonalnej pracy zdalnej
Praca zdalna świadczona okazjonalnie, dalej zwana okazjonalną pracą zdalną, będzie obowiązywała od 7 kwietnia 2023 r. na mocy art. 67 33 K.p., który jest częścią (...)
str. 58
2.
Maksymalny wymiar wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w danym roku kalendarzowym
Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana maksymalnie przez 24 dni w roku kalendarzowym przez pracownika pełno- i niepełnoetatowego. Ta pula nie zależy bowiem od wymiaru (...)
str. 59
3.
Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej i jego rozpatrzenie przez pracodawcę
W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca i pracownik nie prowadzą uzgodnień, o jakich mowa w art. 67 19 § 1-2 K.p. Pracodawca nie może też (...)
str. 60
4.
Uregulowanie procedury wnioskowej o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej w przepisach zakładowych
Przepis art. 67 33 § 2 K.p. wyłącza stosowanie do okazjonalnej pracy zdalnej art. 67 20 K.p., a więc zamyka możliwość jej wprowadzenia do regulacji (...)
str. 61
5.
Stosowanie zasad kodeksowej pracy zdalnej wobec jej wykonywania okazjonalnie
5.1. Przepisy kodeksowe nieobowiązujące przy wykonywaniu okazjonalnej pracy zdalnej W art. 67 33 § 2 K.p. zostały wymienione przepisy z rozdziału IIc, które nie dotyczą (...)
str. 63
5.1.
Przepisy kodeksowe nieobowiązujące przy wykonywaniu okazjonalnej pracy zdalnej
W art. 67 33 § 2 K.p. zostały wymienione przepisy z rozdziału IIc, które nie dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej. Do pracy w tym trybie nie (...)
str. 63
5.2.
Przepisy kodeksowe dotyczące wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej
Wyodrębnienie okazjonalnej pracy zdalnej, jako doraźnej formy świadczenia pracy zdalnej przez pracownika, nie może pozbawiać pracodawcy możliwości kontroli wykonywania takiej pracy. Dlatego też art. 67 (...)
str. 64
6.
Zapis w świadectwie pracy o korzystaniu z wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej
] Wzór świadectwa pracy dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl » Maksymalny wymiar okazjonalnej pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego wpływa na sposób wypełniania świadectwa pracy. Z (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Dwa dni zwolnienia od pracy dla dawcy krwi nie tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej. Powołany akt (...)
str. 66
2.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wykonywania pracy zdalnej - pytania i odpowiedzi MRiPS
Jak już pisaliśmy wielokrotnie, także w bieżącym numerze, z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.