Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024 r., godz. 11:49 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.084 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 lipca 2024 r. wiążące informacje wyłącznie w formie elektronicznej
Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie m.in. wiążącej informacji stawkowej (WIS) i akcyzowej (WIA) składa się wyłącznie w formie elektronicznej. W komunikacie widniejącym (...)
str. 4
II.
Projekt rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją dokonana rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych (...)
str. 5
III.
Stawka VAT dla dostawy sprzętu pożarniczego - odpowiedź MF na interpelacje poselskie
Do 31 grudnia 2015 r. obniżoną 8% stawkę podatku VAT stosowano do towarów i usług przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wymienionych w załączniku nr 3 (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Prawo do odliczenia VAT w przypadku braku kontrahenta w wykazie podatników
W lutym 2024 r. spółka (czynny podatnik VAT rozliczający się miesięcznie) otrzymała fakturę za usługi marketingowe (z datą wystawienia faktury i datą sprzedaży 31 styczeń (...)
str. 7
1.
Zasady i moment odliczania VAT od usług marketingowych
Ustawodawca nie zawarł żadnych szczególnych regulacji, odnoszących się do prawa do odliczania VAT od usług marketingowych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 86 ust. (...)
str. 7
2.
Weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT
Przy odliczaniu podatku VAT ważne jest również sprawdzanie kontrahentów w elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS. Korzystanie z tego wykazu w celu sprawdzenia (...)
str. 9
3.
Ponowna rejestracja kontrahenta i uregulowanie podatku należnego - stanowisko MF i organów podatkowych
Przy ocenie dochowania należytej staranności będzie miało znaczenie również zachowanie kontrahenta (sprzedawcy), m.in. ponowna jego rejestracja i fakt uregulowania przez niego podatku należnego z tytułu (...)
str. 9
V.
Sprzedaż posiłków na wynos a opodatkowanie opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego
Spółka prowadzi lokale gastronomiczne, w których sprzedaje pizzę, sałatki oraz dodatki do pizzy w postaci oliwy smakowej. Nie prowadzi sprzedaży na dowóz, ale jeżeli klient (...)
str. 11
1.
Konieczność wnoszenia opłat za opakowania - uregulowania ustawowe
Zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o (...)
str. 11
2.
Opłata produktowa wliczana do podstawy opodatkowania
Jak wynika z art. 29a ustawy o VAT podstawą opodatkowania VAT jest - co do zasady - wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów (...)
str. 12
3.
Ustalenie właściwej stawki VAT
W dniu 9 stycznia 2024 r. wystąpiliśmy z zapytaniem do MF o wyjaśnienie, jak powinien być rozliczony VAT, gdy podatnik sprzedaje konsumentowi opakowanie jednorazowe osobno (...)
str. 13
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy robotach budowlanych świadczonych na rzecz innego podmiotu gospodarczego
Jeśli usługa budowlana jest wykonywana na rzecz innego podmiotu gospodarczego (podatnika VAT), to obowiązek podatkowy z tytułu wykonania takiej usługi powstaje z chwilą wystawienia faktury (...)
str. 15
2.
Właściwa stawka VAT dla budowy domków letniskowych
Budowa obiektów budowlanych lub ich części zasadniczo podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT. Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT stawkę (...)
str. 18
VII.
Wykonywanie zadań statutowych przez jednostkę budżetową a VAT - wyrok WSA
Organy i urzędy administracji publicznej w zakresie, w jakim nie wykonują czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, nie mogą być traktowane jako podatnicy podatku VAT. (...)
str. 20
1.
Jaką stawką VAT opodatkowana jest dostawa sprzętu komputerowego?
Dostawa sprzętu komputerowego - w przypadkach ściśle określonych w ustawie o VAT - może korzystać z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT. W załączniku nr 8 (...)
str. 22
2.
Niezbędne warunki do zastosowania 0% stawki VAT
Warunkiem zastosowania w ww. przypadkach 0% stawki VAT jest posiadanie przez dokonującego dostawy sprzętu komputerowego: stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie (...)
str. 22
3.
Prawo do skorygowania transakcji
Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury: 1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku (...)
str. 23
IX.
Gminne pochówki w świetle ustawy o VAT - wyrok NSA
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r., sygn. akt I FSK 306/22, oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gdańsku z dnia (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Umieszczanie NIP nabywcy na paragonach w świetle ustawy o VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek prowadzenia przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencji sprzedaży przy (...)
str. 26
2.
Brak prawa do wystawienia faktury korygującej z NIP nabywcy
Organy podatkowe w swoich wyjaśnieniach konsekwentnie uznają, że jeżeli sprzedawca wystawi dla nabywcy będącego czynnym podatnikiem VAT fakturę niezawierającą jego NIP (do paragonu fiskalnego niezawierającego (...)
str. 27
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż towarów wyłączonych ze zwolnienia z ewidencjonowania
Czy sprzedaż używanych firmowych komputerów/laptopów/telefonów komórkowych (ujętych w środkach trwałych) osobom prywatnym oraz pracownikom podatnika zwolniona jest z obowiązku rejestracji w kasie fiskalnej? Generalnie, podatnicy (...)
str. 29
2.
Świadczenie usług parkingowych
W prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęliśmy świadczenie usług parkingowych. Czy taką sprzedaż musimy ewidencjonować w kasie fiskalnej? Generalnie sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności (...)
str. 31
3.
Usługi masażu wykonywane przez zatrudnionego pracownika
Prowadzę gabinet masażu. Świadczone usługi masażu wykonywane są przez jednego zatrudnionego niewidomego masażystę posiadającego I grupę inwalidztwa. Czy w takiej sytuacji muszę posiadać kasę fiskalną (...)
str. 32
4.
Zwolnienie z kasy przy świadczeniu usług weterynaryjnych
Czy lekarz weterynarii, prowadzący gabinet weterynaryjny powinien zainstalować kasę fiskalną bez względu na wartość sprzedaży z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych? W myśl (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Obrót z zagranicą na forum
1.
Zwrot zaimportowanych towarów - korekta rozliczenia
W zeszłym roku dokonaliśmy importu towarów - części zamiennej do maszyny. W maju tego roku część do maszyny zwróciliśmy dostawcy. Otrzymaliśmy notę korygującą. Czy taka (...)
str. 34
2.
Zakup używanego samochodu osobowego z UE a VAT-23
Jestem podatnikiem VAT czynnym i kupiłem używany samochód osobowy od osoby prywatnej z Niemiec. Czy muszę zapłacić podatek VAT od tej transakcji? [pytanie 1493713] Komentarz (...)
str. 35
3.
Nabycie zagranicznych usług reklamowych a rejestracja do VAT UE
Nie jestem czynnym podatnikiem VAT, ale muszę zarejestrować się do VAT UE, ponieważ chcę korzystać z usług reklamowych w mediach społecznościowych oferowanych przez zagraniczną firmę. (...)
str. 35
4.
Dostawa towarów na rzecz obcokrajowca nieposiadającego numeru VAT UE
Sprzedaję towar obcokrajowcowi, który posiada numer identyfikacji podatkowej ale nie jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy wystarczy, że wystawię mu fakturę z naliczonym podatkiem (...)
str. 36
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie kosztów transportu importowanych towarów
Otrzymaliśmy fakturę za koszty transportu importowanych towarów. Koszty te nie zostały wliczone do wartości celnej towarów. Czy należy w tym przypadku rozliczyć import tych usług, (...)
str. 38
2.
Wykonanie usługi na powierzonym towarze na zlecenie unijnej firmy
Nasza spółka otrzymała zlecenie wykonania usługi czyszczenia ziół od niemieckiej firmy. Zagraniczny kontrahent przywiózł zioła do Polski a po wykonaniu usług - odebrał i wywiózł (...)
str. 39
3.
Zakup towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim numerem VAT UE
Spółka zakupiła surowce od firmy z siedzibą w Niemczech. Wystawiona przez sprzedawcę faktura zawiera jego polski NIP, natomiast towar przesyłano z Niemiec. Czy mamy prawo (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Rodzaje służebności - uregulowania kodeksowe
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia służebności. W związku z tym należy mieć na uwadze służebność w rozumieniu cywilistycznym. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia (...)
str. 43
2.
Ustanowienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem jako czynność opodatkowana
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy (...)
str. 44
3.
Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu/służebności gruntowej
Wątpliwości podatników budzi również kwestia opodatkowania podatkiem VAT ustanowienia służebności (np. przesyłu lub gruntowej) o charakterze nieodpłatnym. W takim przypadku należy brać pod uwagę przepis (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Miejsce opodatkowania zakupu paliwa w innym państwie
Należy podkreślić, że zakup paliwa poza terytorium Polski, które jest wlewane do baku pojazdu, nie wymaga rozliczenia podatku VAT w Polsce. Wynika to z faktu, (...)
str. 47
2.
Zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu paliwa na terytorium UE
Jak już zostało wspomniane, zakup paliwa w krajach UE jest opodatkowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dokonano zakupu. W związku z tym (...)
str. 48
3.
Przywóz paliwa w baku pojazdu do Polski
Może się jednak zdarzyć, że część zakupionego paliwa zostanie przewieziona w baku do Polski i wówczas sytuacja teoretycznie mogłaby ulec znacznej komplikacji. W tych okolicznościach (...)
str. 49
4.
Zakupy opłacone kartą paliwową
W praktyce podmioty gospodarcze dokonując zakupu paliwa, płacą za nie kartami paliwowymi. Wystawcą tych kart nie zawsze jest jednak koncern paliwowy, od którego podatnik nabył (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Wystawianie faktur - regulacje prawne
W świetle obowiązujących przepisów w zakresie VAT faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży towarów i usług. W oparciu o ten dokument następuje właściwe (...)
str. 51
2.
Wykazanie sprzedaży w części ewidencyjnej JPK_VAT
Czynni podatnicy VAT - są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące m.in.: rodzaju (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Mała gorzelnia - warunki stosowania obniżonej stawki akcyzy od 1 lipca 2024 r.
Od 1 lipca 2024 r. na mocy art. 93 ust. 4a ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wyprodukowany przez małą gorzelnię będzie wynosić 50% stawki (...)
str. 54
1.
Kryteria jakościowe i ilościowe, jakie musi spełniać mała gorzelnia
Zgodnie z art. 93 ust. 4c ustawy - obowiązującym od lipca 2024 r. - przez małą gorzelnię rozumie się gorzelnię, która jest prawnie i ekonomicznie (...)
str. 54
2.
Obowiązek certyfikacji na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych
Na podstawie art. 23a ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG, z zastrzeżeniem warunków, jakie państwa członkowskie mają ustanowić w celu zapewnienia jednoznacznego stosowania m.in. art. 22 (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Brak możliwości wystawiania faktur na osoby trzecie
Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. W związku z tym co miesiąc wystawia właścicielom tych lokali faktury za należne opłaty eksploatacyjne, media i pozostałe (...)
str. 58
2.
Elektroniczna ewidencja członków grupy VAT
W dniu 1 czerwca 2024 r. spółka A wraz ze spółką B utworzyła grupę VAT. Czy jej członkowie są obowiązani prowadzić ewidencję czynności (dostaw towarów (...)
str. 59
3.
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży towarów "za pobraniem" u podatnika rozliczającego się kasowo
Prowadzę sklep internetowy (sprzedaż obuwia). Jestem małym podatnikiem rozliczającym podatek VAT metodą kasową. Sprzedaż dokonywana jest na rzecz przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności (...)
str. 60
4.
Odliczenie VAT od zakupów związanych z samochodami stanowiącymi towary handlowe
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi i ciężarowymi. Do zakupionych w celach handlowych samochodów dokupuję różnego rodzaju części samochodowe, paliwo, usługi naprawy itp. (...)
str. 61
5.
Usługi polegające na przeprowadzaniu konsultacji dietetycznych i układaniu indywidualnej diety
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Mam wykształcenie wyższe, ukończyłam studia magisterskie na kierunku dietetyka. Jeżeli zdecyduję się na rozszerzenie prowadzonej działalności, (...)
str. 62
6.
Skuteczność korekty deklaracji złożonej w trakcie postępowania kontrolnego
W mojej firmie urząd skarbowy wszczął kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku VAT za styczeń i luty 2024 r. Czy w czasie trwania tej (...)
str. 64
7.
Termin rezygnacji ze zwolnienia z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży. W jakim terminie mogę dobrowolnie zrezygnować z tego zwolnienia? Podmiotowe zwolnienie (...)
str. 65
8.
Kwartalne rozliczanie VAT przez małych podatników
Od lipca br. będę prowadził działalność gospodarczą rejestrując się jako czynny podatnik VAT. Czy mając status małego podatnika będę mógł rozliczać podatek VAT od początku (...)
str. 66
9.
Czy ulga na złe długi u wierzyciela jest konieczna?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Mam fakturę sprzedaży, której okres 90 dni liczony od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze upłynął w marcu 2024 r. (...)
str. 67
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
» Zmiana ustawy o VAT W Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca 2024 r., pod poz. 852, opublikowano ustawę z dnia 9 maja 2024 r. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.