Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 9 (609) z dnia 10.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nowe obowiązki operatorów platform cyfrowych - projekt ustawy
Opublikowany na stronie www.rcl.gov.pl projekt z dnia 27 marca 2024 r. ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych (...)
str. 4
II.
Przesunięcie terminu elektronicznej obsługi wiążących informacji
Od 1 stycznia 2024 r. - na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Rozliczanie VAT od prywatnego najmu lokalu mieszkalnego oraz opłat za media
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Czy w pliku JPK_VAT z deklaracją powinna być ujęta kwota czynszu prywatnego najmu lokalu mieszkalnego (...)
str. 7
1.
Najem prywatny w świetle ustawy o VAT
Na podstawie ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność (...)
str. 7
2.
Zwolnienie z VAT usług najmu
Co do zasady najem stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu 23% stawką VAT. Z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnieniu podlegają usługi w zakresie wynajmowania lub (...)
str. 7
3.
Media związane z usługą najmu nieruchomości
W przypadku gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał (...)
str. 8
4.
Wykazywanie usług najmu lokalu oraz opłat za media w JPK_VAT z deklaracją
Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (...)
str. 10
1.
Dostawa towarów i świadczenie usług opodatkowane obniżonymi stawkami VAT
Na mocy art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu (...)
str. 11
2.
Przyporządkowanie towaru spożywczego do odpowiedniego grupowania w klasyfikacji statystycznej
Aktualnie zdaniem organów podatkowych dokonując klasyfikacji towaru spożywczego do odpowiedniego grupowania w odpowiedniej klasyfikacji statystycznej należy kierować się następującymi zasadami: jeżeli dostawie towaru spożywczego towarzyszą (...)
str. 12
3.
Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych a VAT - wybrane pytania i odpowiedzi
Podatnicy VAT dokonujący sprzedaży posiłków muszą mieć również na uwadze przepisy art. 3b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie (...)
str. 13
4.
Produkcja i sprzedaż gotowych posiłków w postaci "diety pudełkowej"
Uwzględniając przepisy ustawy o VAT poniżej przedstawiono praktyczny przykład odnośnie opodatkowania przez czynnego podatnika VAT produkowania i sprzedaży gotowych posiłków w postaci tzw. "diety pudełkowej". (...)
str. 16
1.
Możliwość opodatkowania usług finansowych przy zachowaniu określonych warunków
Zgodnie z art. 43 ust. 22 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług finansowych (o których mowa w art. 43 ust. (...)
str. 17
2.
Powrót do zwolnienia z VAT
Wybór przez podatnika opodatkowania usług finansowych skutkuje obowiązkiem stosowania tej opcji przez co najmniej 2 lata licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik wybrał (...)
str. 18
3.
Obowiązek podatkowy przy świadczeniu opodatkowanych usług finansowych
Ustawodawca dla usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania (...)
str. 19
VI.
Korekta podatku naliczonego w związku z połączeniem instytucji kultury
Państwowa instytucja kultury (czynny podatnik VAT) w zakresie odliczenia VAT od zakupu towarów i usług służących działalności statutowej i opodatkowanej stosuje tzw. prewspółczynnik. W latach (...)
str. 21
1.
Sukcesja praw i obowiązków przy połączeniu instytucji kultury
Na gruncie prawa podatkowego sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych uregulowana została w art. 93-93e ustawy z dnia 29 (...)
str. 21
2.
Korekta kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu środków trwałych
Z przedstawionego pytania wynika, że instytucja kultury w latach 2020-2023 nabywała towary/usługi (w tym środki trwałe), które służyły zarówno wykonywanej działalności gospodarczej, jak i czynnościom (...)
str. 23
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
W jakim terminie należy złożyć VAT-26?
W prowadzonej działalności użytkuję samochód na podstawie leasingu operacyjnego. Pierwszy wydatek na to auto poniesiono 13 marca 2024 r. Czy formularz VAT-26 muszę wysłać do (...)
str. 24
2.
Ponowna korekta VAT należnego w ramach ulgi na złe długi w JPK_VAT
W ubiegłym roku skorzystałem z ulgi na złe długi. Obecnie dłużnik uregulował należność. Czy ponowną korektę VAT należnego z tego tytułu dokonuję na podstawie pierwotnej (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Zniesienie obowiązku integracji kasy rejestrującej z terminalem płatniczym - propozycja MF
W ramach zmian przewidzianych w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2025 r. ma wejść w życie przepis dotyczący zapewnienia przez przedsiębiorców integracji kasy z terminalem (...)
str. 27
1.
Sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym - warunki zwolnienia z kasy
Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób prywatnych mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w (...)
str. 29
2.
Spełnienie warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia z kasy w świetle wyjaśnień organu podatkowego
» Zakres danych zawartych w ewidencji dokumentującej dokonaną zapłatę Wątpliwość podatnika zawarta w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 3 kwietnia 2024 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.50.2024.3.KP (...)
str. 29
X.
Czytelnicy pytają
1.
Sposób ujęcia paragonów dokumentujących przejazd autostradą w JPK_V7M
Otrzymuję od pracowników paragony potwierdzające opłaty za przejazdy samochodów służbowych autostradami. Czy dopuszczalne jest sporządzenie i ujęcie w części ewidencyjnej w zakresie podatku naliczonego dla (...)
str. 32
2.
Ewidencjonowanie świadczonych usług w kasie rejestrującej
Stowarzyszenie oprócz zadań statutowych prowadzi odpłatną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych na rzecz osób prywatnych. Zapłata dokonywana jest w formie przelewu, jak również (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Podmioty, na których ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji płatności transgranicznych
Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 35
2.
Płatności podlegające ewidencjonowaniu
Generalnie, zgodnie z art. 110b ust. 1 ustawy o VAT, dostawcy usług płatniczych są zobowiązani do prowadzenia i przekazywania w postaci elektronicznej ewidencji po upływie (...)
str. 36
3.
Zakres danych objętych ewidencją
Szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez dostawców usług płatniczych określa art. 110c ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, ewidencja prowadzona przez (...)
str. 37
XII.
Przemieszczenie towarów do innego państwa UE
Wywóz towarów do innego państwa UE stanowi generalnie WDT. Jeśli towary są dostarczane na rzecz podatnika z innego państwa unijnego, to mówimy o klasycznym, transakcyjnym (...)
str. 38
1.
Wywóz towarów na rzecz konkretnego nabywcy
Jeśli wywóz towarów oraz ich montaż dokonywany jest w związku z realizacją zamówienia złożonego przez klienta, to należałoby przyjąć, że jest to dostawa towarów, która (...)
str. 38
2.
Przemieszczanie własnych towarów do zagranicznego oddziału
Jeśli podatnik dokonałby wywozu własnych towarów do innego państwa UE i wywóz ten nie byłby związany z żadną konkretną dostawą ani zamówieniem, konieczne byłoby opodatkowanie (...)
str. 39
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup towarów od podatnika spoza Unii posługującego się europejskim numerem VAT UE
Spółka dokonała zakupu internetowego towarów od chińskiego sprzedawcy, który na wystawionej fakturze dokumentującej transakcję doliczył podatek VAT. Na dokumencie widnieje niemiecki numer VAT UE chińskiego (...)
str. 40
2.
Transport towarów poza granice UE przez zagranicznego przewoźnika
Kupiliśmy towar na Ukrainie i sprzedaliśmy go rumuńskiemu nabywcy. Transport towarów na trasie Ukraina - Rumunia wykonał rumuński przewoźnik, który wystawił nam fakturę z 0% (...)
str. 41
3.
Odrębne faktury za materiały i ich montaż wystawione przez unijnego dostawcę
Spółka dokonała zakupu materiałów od unijnego kontrahenta. Zgodnie z zawartą umową dostawca miał również wykonać montaż tych materiałów w Polsce. Zagraniczny sprzedawca wystawił w lutym (...)
str. 43
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Warunki zastosowania zwolnienia z VAT usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w (...)
str. 45
2.
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy/ ratownictwa medycznego - wyjaśnienia organu podatkowego
» Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów medycyny i lekarzy Rozstrzygana przez Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2023 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.73.2023.2.WK sprawa, (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdów samochodowych - obowiązki w podatku VAT i akcyzie
W sytuacji gdy przedmiotem WNT jest środek transportu niespełniający kryterium "nowego środka transportu", w określonych sytuacjach wystąpi obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Zależy to od (...)
str. 49
1.
Podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu
Jeżeli dostawcą jest unijny podatnik VAT niekorzystający ze zwolnienia z opodatkowania, nabywcą podatnik polski, a sprzedaż nie jest dokonywana w ramach procedury szczególnej stosowanej w (...)
str. 49
2.
Akcyza przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu osobowego
Podatkowi akcyzowemu podlega import oraz nabycie samochodu osobowego w jednym z krajów UE, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Krajowa faktura korygująca wystawiona w walucie obcej
W obowiązujących przepisach prawnych dotyczących podatku VAT nie ma jakiegokolwiek zastrzeżenia świadczącego o obowiązku wystawiania przez polskich podatników faktur jedynie w walucie polskiej, czyli w (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Stawka akcyzy na paliwa opałowe
Paliwami opałowymi w myśl art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów (...)
str. 56
2.
Obowiązki podmiotów olejowych w przypadku importu
Zgodnie z art. 89 ust. 5b ustawy, w przypadku importu wyrobów akcyzowych w postaci olejów opałowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, (...)
str. 57
3.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów opałowych
Zgodnie z art. 89 ust. 5c ustawy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa (...)
str. 58
4.
Obowiązki deklaracyjne podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Stawka VAT przy odsprzedaży usług w zakresie opieki medycznej
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług psychoterapii (jestem psychologiem), które korzystają ze zwolnienia z VAT. Zamierzam nabywać usługi medyczne od psychologów lub lekarzy we (...)
str. 60
2.
Usługi mediacji a zwolnienie podmiotowe z VAT
W maju 2024 r. osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu mediacji społecznych. Działalność ta została sklasyfikowana w PKD pod symbolem 69.10.Z. Czy działalność (...)
str. 61
3.
Termin odliczenia VAT z faktury wystawionej w ramach samofakturowania
Podpisaliśmy z dostawcą towarów umowę dotyczącą samofakturowania. Wystawiamy w formie elektronicznej faktury w dniu otrzymania towaru i wysyłamy je sprzedawcy do akceptacji. W umowie określiliśmy, (...)
str. 62
4.
Nadpłacona kwota czynszu a obowiązek podatkowy u wynajmującego
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT zawarła umowę najmu lokalu użytkowego z firmą, na podstawie której wystawia faktury ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc i (...)
str. 64
5.
Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla dostawy lokalu mieszkalnego. W tym celu zwróciłem się do organu podatkowego z (...)
str. 65
6.
Stawka VAT na usługę prowadzenia zajęć komputerowych
Jesteśmy samorządową instytucją kultury (czynnym podatnikiem VAT) działającą na podstawie statutu. Organizujemy warsztaty z programowania przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej. W trakcie warsztatów dzieci poznają (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.