Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 7 (607) z dnia 10.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zmiana stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze a ważność wydanych WIS
Do 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy (...)
str. 4
II.
Propozycje zmian w zakresie KSeF po spotkaniach konsultacyjnych - komunikat MF
Na stronie internetowej www.gov.pl Ministerstwo Finansów zamieściło komunikat z dnia 21 marca 2024 r., w którym zaprezentowano wynik konsultacji przeprowadzonych w zakresie KSeF oraz przedstawiono (...)
str. 6
III.
Apel sektora budowlanego o przywrócenie zwrotu wydatków na materiały budowlane
Z uwagi na spadającą liczbę nowych mieszkań i pozwoleń na budowę, co bezpośrednio wpływa na kondycję całego sektora budowlanego i gospodarkę krajową, przedstawiciele 41 organizacji (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Dostawa nieruchomości powstałych z podziału mieszkania
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2020 r. zakupiłem z rynku wtórnego mieszkanie o powierzchni 200 m 2 . Przy zakupie nie dokonywałem odliczenia VAT, gdyż (...)
str. 8
2.
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności do wykonywania czynności zwolnionych z VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zakupiła z rynku pierwotnego mieszkanie z 8% stawką VAT. Powyższa transakcja została udokumentowana fakturą. Mieszkanie stanowiło towar handlowy. Służyło (...)
str. 10
1.
Regulowanie wzajemnych rozrachunków w drodze kompensaty
Strony mogą regulować wzajemne rozrachunki (np. z tytułu dostaw towarów czy świadczenia usług) w drodze tzw. kompensaty. W praktyce w obrocie prawnym wzajemna kompensata wierzytelności (...)
str. 12
2.
Brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą - gdy kwota należności ogółem przekracza (...)
str. 13
1.
Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta z paneli fotowoltaicznych
Jako czynny podatnik VAT (i zarówno prosument) jestem zobowiązany do wystawiania faktur na rzecz innego podatnika podatku VAT (przedsiębiorstwa energetycznego) za energię elektryczną wytworzoną z (...)
str. 15
2.
Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Decyzją wojewody nastąpiło przeniesienie z mocy prawa własności nieruchomości (gruntu niezabudowanego) na rzecz skarbu państwa. Ustaliłem, że czynność przeniesienia z mocy (...)
str. 16
3.
Usługi budowlane świadczone na rzecz innego podatnika VAT
Czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. W dniu 25 marca 2024 r. wykonał usługę na rzecz innego podatnika VAT (w (...)
str. 18
1.
Funkcjonowanie stowarzyszeń - uregulowania prawne
W myśl art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, (...)
str. 19
2.
Czy stowarzyszenie jest podatnikiem VAT?
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług wykonywane przez podmiot działający w charakterze podatnika. Podatnikami w myśl art. 15 (...)
str. 20
3.
Zakres czynności opodatkowanych VAT - wyjaśnienie organu podatkowego
Generalnie opodatkowaniu podatkiem VAT podlega - w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - odpłatna dostaw towarów i odpłatne świadczenie usług (...)
str. 21
VIII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Błędny NIP kontrahenta w JPK_VAT z deklaracją
Podczas księgowania w JPK_VAT z deklaracją (w części dotyczącej sprzedaży) wpisałem błędny numer NIP kontrahenta (na fakturze numer ten został prawidłowo wpisany). W jaki sposób (...)
str. 23
2.
Wysokość odliczenia VAT z tytułu nabycia pojazdu samochodowego
Spółka kupiła samochód ciężarowy (z jednym rzędem siedzeń i oddzieloną "budą"). W dowodzie rejestracyjnym widnieje adnotacja, że jest to samochód ciężarowy. Czy trzeba robić dodatkowe (...)
str. 24
3.
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Czy mogę skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, jeśli zamierzam sprzedawać dziecięce samochodziki na baterie? [pytanie nr 1484752] Komentarz 1 Art. 113 ustawy o VAT, (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zasady rozliczania VAT w samorządach
W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (...)
str. 27
2.
Rada rodziców jako organ wewnętrzny szkoły - regulacje prawne
Analiza posiadania podmiotowości prawnopodatkowej przez rady rodziców wymaga odniesienia do przepisów regulujących ich status, a mianowicie do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo (...)
str. 28
3.
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz rady rodziców
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 28
4.
Ustalenie limitu wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z kasy
W 2024 r. limit wartości sprzedaży dla podatników kontynuujących działalność z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wynosi (...)
str. 29
X.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy usługach nauki pływania
Świadczę usługi w zakresie nauki pływania dla osób prywatnych. Na potrzeby tej działalności wynajmuję basen. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych przekroczyła 20.000 zł. Zapłata dokonywana (...)
str. 30
2.
Świadczenie usług wstępu na siłownię
Prowadzę siłownię, w której do ewidencjonowania sprzedaży używam kasę fiskalną. Zdarza się, że klienci (osoby prywatne) dokonują zapłaty z tytułu nabycia karnetu miesięcznego upoważniającego ich (...)
str. 32
3.
Wykazywanie faktur do paragonów w części ewidencyjnej JPK_VAT
Prowadzę działalność w zakresie usług pogrzebowych. Sprzedaż taką ewidencjonuję w kasie fiskalnej (wydając paragon) oraz dodatkowo, z uwagi że nabywcy usług pogrzebowych występują do ZUS (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Warunki stosowania zwrotu VAT podróżnym
Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanymi dalej (...)
str. 35
2.
Kontrola prawidłowości przebiegu transakcji
Organy podatkowe podkreślają, że system zwrotu podatku podróżnym dotyczy jedynie obrotu detalicznego, tj. takiego, który pozbawiony jest aspektu handlowego, o czym przesądza nie tylko zastrzeżenie (...)
str. 35
3.
Fikcyjne transakcje wykorzystujące procedurę TAX FREE
Ciężar obowiązków kontrolnych spoczywa głównie na organach celnych, co nie oznacza, że sprzedawcy nie powinni dochować należytej staranności w kontaktach z nabywcami. Może się bowiem (...)
str. 36
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie zaliczki na poczet importu usług, do którego nie doszło
Spółka dokonała wpłaty zaliczki na poczet importu usług w lipcu 2023 r. Przez przeoczenie, transakcja ta nie została ujęta w JPK_VAT. W styczniu 2024 r., (...)
str. 37
2.
Dostawa towarów do innego państwa członkowskiego na rzecz podatnika spoza UE
Kontrahent spoza UE zamówił w naszej firmie towary i zlecił nam organizację ich transportu do Holandii. Nie podał nam jednak numeru VAT UE, ponieważ nie (...)
str. 39
3.
Import towarów za pośrednictwem przedstawiciela pośredniego
Dokonaliśmy importu towarów z USA na warunkach, za pośrednictwem firmy kurierskiej, która dokonała odprawy celnej importowej w charakterze naszego przedstawiciela pośredniego. Na dokumencie celnym jako (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Błędy w wystawianych fakturach skutkujące obowiązkiem zapłaty VAT
Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w (...)
str. 45
1.
Przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa
Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 grudnia 2023 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.560.2023.2.AG wynika, że: Przedwcześnie wystawione przez firmę deweloperską faktury zaliczkowe należy (...)
str. 45
2.
Fałszywa faktura wystawiona przez nieuczciwego pracownika - wyrok TSUE
Kwestia obowiązku zapłaty podatku VAT z faktur wystawionych przez pracownika, na których wykazane zostały dane pracodawcy jako podatnika (bez jego wiedzy i zgody) była rozpatrywana (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Zasady korzystania ze zwolnienia z VAT
Podmiot, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 (...)
str. 50
2.
Działalność rolnicza i pozarolnicza
Rolnik ma również możliwość stosowania wariantów "mieszanych" przy wyborze formy opodatkowania. Jeżeli więc podatnik poza działalnością rolniczą prowadzi jeszcze inną działalność gospodarczą, może: 1) korzystać (...)
str. 50
3.
Rolnik obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o VAT ze statusu rolnika ryczałtowego nie mogą korzystać podatnicy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Zasady przywracania rejestracji podatnika w świetle ustawy o VAT
Podatnik wykreślony z urzędu z rejestru na mocy: art. 96 ust. 9 pkt 1-4 ustawy o VAT (m.in. w sytuacji gdy mimo podjętych udokumentowanych prób (...)
str. 54
2.
Przywrócenie podmiotu do rejestru czynnych podatników VAT
Jeżeli podatnik wykreślony z urzędu z rejestru na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT z uwagi na nieskładanie deklaracji, o której (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Działalność podmiotu pośredniczącego w obrocie wyrobami akcyzowymi na podstawie uzyskanego zezwolenia
Podmiot pośredniczący zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 jest to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu naczelnik urzędu skarbowego (...)
str. 57
1.
Warunki uzyskania zezwolenia na działalność podmiotu pośredniczącego
Prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący wymaga uzyskania zezwolenia, po spełnieniu określonych wymagań formalnych. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy, zezwolenie na prowadzenie działalności jako (...)
str. 57
2.
Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia
Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy, wniosek na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, (...)
str. 58
3.
Złożenie zabezpieczenia akcyzowego generalnego i sposób jego ustalania
Podmiot pośredniczący na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz (...)
str. 59
4.
Przyczyny odmowy wydania zezwolenia
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego stosownie do art. 56 ust. 11 ustawy, odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w przypadku, gdy: 1) podmiot (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wydatki związane z wdrożeniem w firmie KSeF a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT, zajmuję się sprzedażą towarów i usług opodatkowanych stawką 23%, 8% i 5%. W marcu 2024 r. poniosłem wydatki udokumentowane fakturami związku (...)
str. 61
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów
W prowadzonej działalności gospodarczej wynajmujemy nieruchomości innym przedsiębiorcom. Na podstawie wystawianych refaktur obciążamy ich kosztami mediów. Kiedy w tej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w VAT? (...)
str. 62
3.
Data sprzedaży na fakturze korygującej
Spółka w styczniu 2024 r. wystawiła fakturę sprzedaży. W lutym nabywca dokonał częściowego zwrotu towaru, w związku z czym spółka wystawiała fakturę korygującą. Jaką datę (...)
str. 63
4.
Wystawianie faktur w walucie obcej w obrocie krajowym
Wystawiłem kontrahentowi krajowemu faktury w walucie EUR. Czy wystawiając je mogłem wykazać kwotę VAT w walucie obcej czy powinienem w PLN? W obowiązujących przepisach dotyczących (...)
str. 65
5.
Zwolnienie podmiotowe przy świadczeniu usług coachingowych
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych. Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na wartość sprzedaży. Planuję w 2024 r. świadczyć (...)
str. 65
6.
Prawo do odliczenia VAT - ustalenie terminu
Na potrzeby działalności kupujemy towary, które przyjęliśmy na stan magazynowy dokumentem "Pz". Data wystawienia i sprzedaży na fakturze jest taka sama. Towar także otrzymaliśmy w (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
» W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2024 r., pod poz. 387, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.