Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2024 r., pod poz. 13, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 4
II.
Czy opłaty za plastikowe opakowania na żywność i napoje na wynos podlegają opodatkowaniu VAT?
Od 1 stycznia 2024 r. zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz (...)
str. 5
III.
Stawka VAT na odzież i obuwie dziecięce bez zmian
` Na ten temat pisaliśmy w "Poradniku VAT" nr 15 z 2023 r. W projekcie z dnia 5 lipca 2023 r. ustawy o ograniczeniu biurokracji (...)
str. 8
IV.
Harmonogram udostępniania ewidencji przez dostawców usług płatniczych
Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy nakładające na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce, obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i (...)
str. 9
B.
OBRÓT KRAJOWY
V.
Korzystanie z KSeF przez przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu KSeF za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy (...)
str. 10
1.
Termin obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych
Zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2024 r., podatnicy będą obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu (...)
str. 10
2.
Uwierzytelnienie i autoryzacja danej osoby w systemie
W rozporządzeniu w sprawie KSeF określono m.in. rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF, sposoby nadawania/zmiany/odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz wzór zawiadomienia o nadaniu (...)
str. 12
VI.
Wzrost wysokości sankcji karnych skarbowych za nieprawidłowe rozliczanie VAT
Od 1 stycznia 2024 r. wzrósł wymiar grzywny za popełnienie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego. Powyższe jest konsekwencją wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 (...)
str. 14
1.
Czyny kwalifikowane jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 654 ze zm.) wskazane zostały czyny kwalifikowane (...)
str. 14
2.
Wymiar grzywny za uchybienia skarbowe
Grzywnę za wykroczenie skarbowe wymierza sąd w postępowaniu sądowym lub uprawniony funkcjonariusz skarbowy w trybie mandatowym. Sąd może orzec grzywnę w granicach od 1/10 do (...)
str. 15
1.
Podmiot posiadający konto w e-Urzędzie Skarbowym - jako podmiot uprawniony do złożenia wniosku o wydanie WIS
Jakie podmioty mogą od 1 stycznia 2024 r. wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS? W jakiej formie składa się wniosek w tej sprawie? Na podstawie (...)
str. 16
2.
Opłaty za badania i analizy
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla sprzedawanego towaru. Zamierzam zwrócić się z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej. (...)
str. 18
3.
Termin wydania WIS
W dniu 19 stycznia 2024 r. PHU Jan Kowalski (czynny podatnik VAT) za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym złożył do Dyrektora KIS wniosek o wydanie (...)
str. 19
VIII.
Korekta rozliczenia VAT po wykreśleniu z rejestru podatników VAT
W praktyce pojawiają się wątpliwości czy osobie fizycznej, która zlikwidowała działalność gospodarczą i została wykreślona z rejestru podatników VAT przysługuje prawo do skorygowania uprzednio złożonej (...)
str. 20
1.
Ogólne zasady korygowania pliku JPK_VAT z deklaracją
Korekta pliku JPK_VAT w zależności od okoliczności może obejmować: część ewidencyjną i część deklaracyjną lub wyłącznie część ewidencyjną albo wyłącznie część deklaracyjną. Podatnik zobowiązany jest (...)
str. 20
2.
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego (na formularzu VAT-Z). Zgłoszenie to stanowi (...)
str. 21
3.
Czy możliwe jest korygowanie JPK_VAT z deklaracją po wykreśleniu z rejestru podatników VAT?
Organy podatkowe wciąż zajmują niekorzystne stanowisko w kwestii możliwości składania korekty deklaracji VAT w przypadku osoby fizycznej, która zlikwidowała działalność gospodarczą i została wykreślona z (...)
str. 21
1.
Małżonkowie jako odrębni podatnicy w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (...)
str. 23
2.
Dokonywanie czynności sprzedaży między firmami małżonków
Omawiając kwestię dokonywania transakcji sprzedaży pomiędzy małżonkami na gruncie ustawy o VAT warto przypomnieć przełomowy wyrok (odbiegający od wcześniejszej linii orzeczniczej organów podatkowych) Naczelnego Sądu (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Umieszczanie NIP nabywcy na paragonach w świetle ustawy o VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy (...)
str. 25
2.
Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie
W praktyce częste są sytuacje wymagające korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem wpływającym na wartość netto sprzedaży i podatku należnego, wymianą lub zwrotem (...)
str. 26
3.
Wystawienie paragonów i faktur bez NIP nabywcy - wyjaśnienie organu podatkowego
Jak już wykazano powyżej, w przypadku, gdy podatnik żąda wystawienia faktury po otrzymaniu paragonu fiskalnego, wystawienie takiej faktury jest możliwe pod warunkiem, że na paragonie (...)
str. 27
1.
Moment ewidencjonowania zaliczki w kasie fiskalnej
Prowadzimy sanatorium. Na poczet świadczenia przyszłych usług (prywatnego pobytu w sanatorium wraz z zabiegami, które korzystają ze zwolnienia z VAT) osoby prywatne wpłacają zaliczki na (...)
str. 28
2.
Otrzymywane zaliczki a wyliczenie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z kasy
Od stycznia 2024 r. prowadzę działalność gospodarczą. Na poczet przyszłego wykonania usług otrzymuję zaliczki od osób prywatnych. Czy należy wliczać je do wartości sprzedaży uprawniającej (...)
str. 29
3.
Zaliczka otrzymana w trakcie zawieszenia działalności
Sprzedaż usług budowlanych na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej otrzymuję od tych osób zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży. (...)
str. 30
XII.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Możliwość zwolnienia z ewidencjonowania w kasie sprzedaży usług budowlanych
Wykonuję usługi budowlane wykończeniowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Całość należności z tytułu tej sprzedaży jest opłacana przelewem na rachunek bankowy. Czy usługi te (...)
str. 31
2.
Konsekwencje nieterminowego przeglądu kasy fiskalnej
Co w przypadku gdy zapomniałam o przeglądzie kasy fiskalnej on-line? Termin minął 10 grudnia 2023 r. [pytanie nr 1473046] Komentarz 1 Art. 111 ust. 6 (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO a ułatwienia w rozliczaniu importu towarów
» Z jakich ułatwień mogą korzystać podatnicy dokonujący importu towarów? W myśl art. 33 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany do zapłaty VAT (...)
str. 33
1.
Definicja rolnika ryczałtowego
Definicję rolnika ryczałtowego odnajdujemy w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu przez rolnika ryczałtowego, rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów (...)
str. 36
2.
Dostawa produktów rolnych na rzecz unijnych podatników
W zależności od tego, czy zagraniczny nabywca jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek rozliczenia WNT z tytułu dokonanego zakupu, rolnik ryczałtowy uzna dokonaną transakcje za (...)
str. 36
3.
Sprzedaż dokonywana przez rolnika ryczałtowego na rzecz osób fizycznych
Sprzedaż produktów rolnych może być również dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku należy przyjrzeć się definicji (...)
str. 38
XV.
Usługi w dziedzinie kultury nauki świadczone przez zagranicznego podatnika w Polsce
Nasza spółka zawarła umowę z włoskim prelegentem (prowadzącym działalność gospodarczą), na przygotowanie i wygłoszenie wykładu w Polsce. Zagraniczny prelegent wystawił nam fakturę bez numeru VAT (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Status małego podatnika w świetle ustawy o VAT
W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość (...)
str. 43
2.
Stosowanie kasowego rozliczania VAT a składanie deklaracji za okresy miesięczne
Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają kwartalne deklaracje podatkowe w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (art. 99 ust. (...)
str. 43
3.
Otrzymane zaliczki a status małego podatnika VAT
Ustawodawca definiując małego podatnika posłużył się pojęciem wartości sprzedaży. Przez sprzedaż - stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - należy rozumieć odpłatną (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Warunek rejestracji niezbędny do skorzystania z prawa do odliczenia VAT
] VAT-R dostępny w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na (...)
str. 46
2.
Zakupy dokonane przed rejestracją a termin odliczenia VAT
Kwestię terminu, w jakim podatnik może skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia VAT, reguluje art. 86 ust. 10, ust. 10b i ust. 11 ustawy (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Elementy faktury dokumentującej czynność zwolnioną
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie (...)
str. 49
2.
Planowane zmiany w zakresie danych wykazywanych na fakturach
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy podatku VAT mają możliwość fakultatywnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 lipca (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIX.
Zwolnienie od akcyzy paliw lotniczych
Paliwa lotnicze są wyrobami akcyzowymi i zostały wymienione w art. 86 ustawy o podatku akcyzowym, w którym został zawarty katalog wyrobów energetycznych. Zgodnie z art. (...)
str. 52
1.
Warunki zastosowania zwolnienia
Zwolnienie dla paliw lotniczych określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy stosuje się wyłącznie w przypadku ich: dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium (...)
str. 52
2.
Brak zwolnienia dla lotów o charakterze niekomercyjnym
Jak wynika z art. 32 ust. 2 ustawy, zwolnienia nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Odliczenie podatku VAT z faktury zawierającej zawyżoną stawkę VAT
Czy czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zawierającej błędną, zawyżoną stawkę VAT (w wysokości 23% zamiast 8%)? Czynny podatnik VAT (...)
str. 55
2.
Opłata za serwis w gastronomii
Czynny podatnik VAT prowadzi restaurację. Do rachunku klientów restauracji doliczana jest dodatkowa opłata za serwis, gdy zamówienie składane jest dla większej ilości osób, tj. powyżej (...)
str. 56
3.
Czy środki otrzymane z funduszu prewencyjnego są opodatkowane podatkiem VAT?
W listopadzie 2023 r. podpisaliśmy umowę prewencyjną z naszym ubezpieczycielem (z którym mamy zawarte polisy na ubezpieczenie majątku), w której ubezpieczyciel zobowiązał się przekazać kwotę (...)
str. 58
4.
Numer KSeF w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją
Czy od 1 lipca 2024 r. w części ewidencyjnej w zakresie VAT należnego JPK_V7M będę musiał wykazać numer KSeF? Czynni podatnicy VAT - zarówno obecnie, (...)
str. 61
5.
Fakturowanie kosztu transportu towarów
Prowadzimy firmę handlową. Na fakturach sprzedaży towarów w osobnej pozycji wykazujemy usługę transportową. Czy wystawione w ten sposób faktury są prawidłowe zarówno obecnie, jak również (...)
str. 62
6.
Brak obowiązku dokonywania rocznej korekty VAT
W 2023 r. jako czynny podatnik VAT rozliczałem VAT miesięcznie. Dokonywałem czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z VAT (czyli prowadziłem działalność mieszaną). W okresie tym do (...)
str. 64
7.
Termin zwrotu VAT przy wystawianiu faktur ustrukturyzowanych
Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Od grudnia 2022 r. wystawiam wyłącznie faktury ustrukturyzowane. W rozliczeniu JPK_V7M za grudzień 2023 r. wystąpiła u (...)
str. 65
8.
Zwolnienie z VAT usług w zakresie masażu
Jesteśmy podmiotem leczniczym. W ramach działalności planujemy rozszerzyć usługi w zakresie masażu leczniczego, klasycznego i relaksacyjnego. Usługi te będą świadczone przez masażystę posiadającego uprawnienia do (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XX.
Kronika legislacyjna
» Zmiana rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją ` Na ten temat piszemy w dziale "Koniecznie przeczytaj" niniejszego numeru "Poradnika VAT" W Dzienniku Ustaw z (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.