Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 23 (599) z dnia 10.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF - komunikat MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl zamieszczono komunikat z dnia 20 listopada 2023 r. pt. "Kto powinien już dziś zacząć testować wystawianie e-faktur", w którym (...)
str. 4
II.
Czy można odzyskać zawyżony VAT wykazany na paragonie? - opinia rzecznika TSUE
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie podkreślaliśmy, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z zawyżoną (...)
str. 5
III.
Informacja o papierosach i tytoniu oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Rozliczanie przez sprzedawcę faktur korygujących in minus wystawianych w systemie KSeF
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT oprócz występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem (...)
str. 8
1.
Termin zmniejszenia VAT należnego przez sprzedawcę - obowiązujące przepisy
W przypadkach wskazanych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej (...)
str. 8
2.
Obligatoryjne fakturowanie w KSeF - korekta zmniejszająca wartość podatku należnego
W związku z planowanym wprowadzeniem od 1 lipca 2024 r. obligatoryjnego fakturowania w systemie KSeF zmieni się brzmienie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (...)
str. 10
V.
Anulowanie faktur
Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Jest bowiem dokumentem sformalizowanym potwierdzającym rzeczywiste zdarzenie gospodarcze. Zatem podatnik powinien zachować należytą staranność przy (...)
str. 12
1.
Faktura wystawiona pomyłkowo - dokumentująca czynność rzeczywiście niedokonaną
W ustawie o VAT oraz w przepisach rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, brak jest regulacji, które odnosiłyby się do anulowania faktur. Z tym, że ugruntowana (...)
str. 12
2.
Czy możliwe jest anulowanie faktur wystawionych w systemie KSeF?
Faktury ustrukturyzowane (e-faktury) wystawiane w systemie KSeF funkcjonują obecnie w obrocie prawnym równolegle z fakturami papierowymi i elektronicznymi. Zatem podatnicy aktualnie mogą dobrowolnie wystawiać faktury (...)
str. 13
VI.
Rozliczenie dostawy towarów za symboliczną złotówkę w ramach akcji promocyjnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej zajmuję się sprzedażą artykułów elektronicznych. Czy w ramach akcji promocyjnej/marketingowej mogę sprzedawać czytniki kart stosując znaczne upusty (...)
str. 14
1.
Podstawa opodatkowania przy stosowaniu znacznych upustów cenowych
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że podatnicy mają prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla nich opłacalna pod względem ekonomicznym, udzielając (...)
str. 14
2.
Odliczanie VAT od zakupu towarów sprzedawanych po cenie promocyjnej
Z uwagi na to, że w ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczegółowy odnosiłyby się do odliczania VAT od zakupu towarów sprzedawanych (...)
str. 16
VII.
Niezapłacona faktura w świetle ustawy o VAT
1.
Nieuregulowanie należności w MPP - sankcje w VAT
Sp. z o.o. jako czynny podatnik VAT nabyła towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Transakcja została udokumentowana fakturą na wartość brutto: (...)
str. 17
2.
Ulga na złe długi u podatnika stosującego metodę kasową
Jestem małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową. Składam w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne. Rozpoznaję obowiązek podatkowy w przypadku braku zapłaty, nie później (...)
str. 19
VIII.
Opodatkowanie usług medycznych
Ustawodawca przewidział zwolnienia przedmiotowe z VAT dla usług medycznych (przy spełnieniu określonych warunków ustawowych). W artykule przedstawiamy jakiego rodzaju usługi medyczne w praktyce podlegają zwolnieniu (...)
str. 21
1.
Usługi w zakresie opieki medycznej podlegające zwolnieniu z VAT
Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwolnione od podatku są: 1) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i (...)
str. 21
2.
Fakturowanie usług medycznych
Co do zasady, podatnik VAT jest zobowiązany wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika. Jednocześnie ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Obowiązek umieszczania na paragonach NIP nabywcy - regulacje ustawowe
Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 25
2.
Faktura do paragonu bez NIP nabywcy - wyrok WSA
Stanowisko organów podatkowych potwierdzają wyroki sądów administracyjnych. Przykładem jest nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2023 r., sygn. akt I (...)
str. 27
X.
Kasa rejestrująca przy nieodpłatnym świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej
Jestem lekarzem i prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Udzielam nieodpłatnie porad lekarskich członkom najbliższej rodziny (rodzicom, rodzeństwu) oraz osobom w potrzebie (działając pro bono). Czy takie (...)
str. 28
1.
VAT należny przy nieodpłatnym świadczeniu usług
W myśl przepisów ustawy o VAT, przez odpłatne świadczenie usług, powodujące obowiązek wykazania VAT należnego uważa się m.in. sytuacje, gdy: ma miejsce nieodpłatne świadczenie usług (...)
str. 28
2.
Ewidencja w kasie fiskalnej
W związku z tym, że nieodpłatnie świadczone usługi przez Czytelnika w zakresie opieki zdrowotnej, które są zwolnione z VAT nie mieszczą się w definicji sprzedaży, (...)
str. 29
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Korekta dokumentów niezawierających NIP nabywcy
Podatnik w sierpniu 2023 r. dokonał sprzedaży samochodu na rzecz osoby prywatnej. Sprzedaż zarejestrował w kasie fiskalnej (paragon bez NIP) i dodatkowo udokumentował fakturą bez (...)
str. 30
2.
Wykazanie w JPK_V7M faktur wystawionych przy użyciu kasy
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie on-line. Wystawiamy faktury bezpośrednio emitowane przez kasę fiskalną w sytuacji, gdy już w (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Dokumentowanie i ewidencjonowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce
Podatek VAT ma charakter terytorialny, co oznacza, że zasadniczo poszczególne transakcje podlegają opodatkowaniu w miejscu, w którym są wykonane. Opodatkowanie realizowane jest zgodnie z zasadami (...)
str. 35
1.
Faktury dokumentujące świadczenia opodatkowane poza terytorium kraju
Zgodnie z art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, polskie przepisy w zakresie fakturowania podatnicy stosują do transakcji, które są opodatkowane w innym kraju UE, (...)
str. 35
2.
Ewidencjonowanie czynności opodatkowanych w innym państwie
Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, ewidencja zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, w tym (...)
str. 36
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Dostawa na rzecz niepodatnika samodzielnie wywożącego towary z kraju
Czeski nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dokonał zakupu towarów na kwotę ponad 42.000 zł w naszej firmie i samodzielnie wywiózł je z Polski. (...)
str. 38
2.
Wykazywanie w pliku JPK_V7M sprzedaży opodatkowanej na terytorium Finlandii
Nasza spółka będąca czynnym podatnikiem VAT zajmuje się budową i modernizacją jednostek pływających. Obecnie prowadzi na rzecz stoczni w Finlandii prace budowlane i wykończeniowe wnętrz (...)
str. 39
3.
Zakup maszyny montowanej przez zagranicznego dostawcę
Spółka dokonała zakupu maszyny produkcyjnej od unijnego kontrahenta. Zgodnie z zawartą umową jest to dostawa z montażem, który wykonał zagraniczny dostawca. Spółka wpłaciła w lutym (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Nieruchomości o charakterze mieszkalnym - warunki zastosowania zwolnienia z VAT
W określonych okolicznościach usługa najmu nieruchomości może być zwolniona z VAT. Jak wynika bowiem z przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych zwolnione z VAT (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Obowiązki podmiotu dokonującego WDT nowych środków transportu
Dostawa nowych środków transportu dokonywana na terytorium UE jest traktowana w szczególny sposób. Zakwalifikowanie danej czynności do tej kategorii dokonywane jest wyłącznie ze względu na (...)
str. 46
1.
Definicja nowych środków transportu
W związku ze szczególnym traktowaniem nowych środków transportu, ustawa o VAT zawiera specyficzną ich definicję, zawartą w art. 2 pkt 10. Zgodnie z tym przepisem (...)
str. 46
2.
Warunki zastosowania 0% stawki VAT do WDT
Dostawca ma prawo do zastosowania do dostawy nowego środka transportu 0% stawkę podatku, jeżeli zostaną spełnione określone warunki, w tym warunek posiadania dowodów, że towar (...)
str. 46
3.
Ewidencjonowanie i deklarowanie dostawy nowych pojazdów
Jeśli dostawcą nowych środków transportu jest czynny podatnik VAT, to ujmuje on te transakcje w pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej w polu K_21 oraz części (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF - wzór zawiadomienia ZAW-FA
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy podatku VAT mają możliwość fakultatywnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 lipca (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Wzrost stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie
Zgodnie z obowiązującym od 2022 r. harmonogramem indeksacji stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie na lata 2023-2027, od 1 (...)
str. 58
2.
Uchylenie przepisu dotyczącego obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej
W celu usprawnienia kontroli w podmiotach prowadzących działalność w zakresie podatku akcyzowego od 1 lutego 2024 r. miał zostać wprowadzony obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych i (...)
str. 59
3.
Ulga podatkowa w akcyzie dla małych gorzelni od lipca 2024 r.
Na mocy art. 93 ust. 4a ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na alkohol etylowy wyprodukowany przez małą gorzelnię z dniem 1 lipca 2024 r. (...)
str. 59
4.
Przedłużenie do końca 2024 r. okresu ważności znaków akcyzy dla wyrobów winiarskich
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich (Dz. (...)
str. 59
5.
Czasowe zwolnienie z oznaczania banderolami cydru i perry
W okresie od 18 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. czasowo zwolniono z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru i perry o rzeczywistej objętościowej (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Czy karta przedpłacona stanowi bon różnego przeznaczenia?
Jesteśmy firmą handlującą materiałami budowlanymi oraz dekoracyjnymi opodatkowanymi różnymi stawkami VAT. Uruchomiliśmy system płatności za pomocą kart przedpłaconych umożliwiających zapłatę za towar. Karty są zasilane (...)
str. 60
2.
Korekta błędnego numeru rachunku bankowego na fakturze
W jaki sposób należy skorygować błędny numer rachunku bankowego na fakturze? Obowiązkowe elementy jakie powinna zawierać faktura wskazano w art. 106e ustawy o VAT. Do (...)
str. 61
3.
Ustalenie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego z VAT przy świadczeniu usług najmu
Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na niewielką sprzedaż. Dodatkowo planuję wynająć (...)
str. 63
4.
Korekta błędnej daty sprzedaży na fakturze - ujęcie w JPK_VAT
Otrzymaliśmy korektę faktury, która zmienia datę sprzedaży. Czy powinniśmy ją ująć w rejestrach VAT, czy potraktować ją jako notę korygującą i podpiąć do faktury pierwotnej (...)
str. 64
5.
Zapłata w MPP przy wynajmie samochodu
Co miesiąc otrzymujemy faktury z oznaczeniem MPP. Faktury te są wystawiane na kwotę przekraczającą 15.000 zł i dotyczą najmu długoterminowego samochodu. Czy w związku z (...)
str. 66
6.
Rozszerzenie działalności a możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie układania paneli i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Dodatkowo zamierzam świadczyć usługi transportowe towarów powierzonym samochodem (powyżej 3,5 tony). (...)
str. 67
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
» Przesunięcie wdrożenia terminu e-Doręczeń W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2023 r., pod poz. 2540, opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji zmieniający komunikat w sprawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.