Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Limit sprzedaży dla małego podatnika
Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 4
2.
Rozliczanie VAT przez małych podatników
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT podmioty posiadające status małego podatnika korzystają z możliwości szczególnego rodzaju rozliczania tego podatku. Mogą one - przy zastosowaniu (...)
str. 5
2.1.
Podatek VAT należny przy metodzie kasowej
W myśl art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy u małych podatników stosujących metodę kasową powstaje: 1) z dniem otrzymania całości lub części (...)
str. 5
2.2.
Odliczanie VAT naliczonego
Zasady odliczania VAT przez małych podatników stosujących kasową metodę rozliczania tego podatku reguluje art. 86 ust. 10e ustawy o VAT. Wynika z niego, iż ww. (...)
str. 5
II.
Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych
Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wprowadzony został ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Wystawianie faktur w przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur
W świetle obowiązujących przepisów podatnicy mają możliwość wystawiania faktur w formie: papierowej, elektronicznej, ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktura ustrukturyzowana jest plikiem XML (...)
str. 8
1.
Obowiązek zamieszczania komunikatów/informacji
W art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące zamieszczania komunikatów wskazujących okres trwania awarii KSeF. Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie (...)
str. 8
2.
Wystawianie faktur w okresie trwania awarii KSeF
Art. 106nf ustawy o VAT przewiduje rozwiązania w zakresie sposobu wystawiania faktur w sytuacji awarii Krajowego Systemu e-Faktur (okres awarii KSeF - jak już wskazano (...)
str. 9
3.
Niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur a wystawianie faktur
Przepisy zawarte w art. 106ng ustawy o VAT regulują sposób wystawiania faktur podczas problemów z dostępnością KSeF zarówno leżących po stronie podatnika, jak i związanej (...)
str. 11
IV.
Rozliczanie przez nabywcę faktur korygujących in minus wystawianych w systemie KSeF
Od 1 stycznia 2022 r. obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Z kolei w (...)
str. 12
1.
Termin zmniejszenia VAT naliczonego przez nabywcę - obowiązujące przepisy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT sposób rozliczenia wystawionych w systemie KSeF faktur korygujących in minus przez nabywcę jest uzależniony od tego, czy nabywca (...)
str. 12
2.
Obligatoryjne fakturowanie w KSeF - korekta zmniejszająca wartość podatku naliczonego
W związku z obligatoryjnym od 1 lipca 2024 r. fakturowaniem w Krajowym Systemie e-Faktur dostosowane zostały przepisy art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w (...)
str. 13
1.
Nieodpłatne przekazanie lokalu przy podziale majątku wspólnego
Małżonkowie prowadzą odrębnie działalność gospodarczą i oboje są czynnymi podatnikami VAT. W październiku 2023 r. zawarli umowę na podstawie której ustanowili rozdzielność majątkową. W wyniku (...)
str. 15
2.
Prawo do odliczenia VAT przy fakturach wystawionych na dane obojga małżonków
Od kilku lat jestem czynnym podatnikiem VAT. W październiku 2023 r. wraz z małżonką (nieprowadzącą działalności gospodarczej) zakupiłem nieruchomość z przeznaczeniem na potrzeby mojej firmy (...)
str. 17
3.
Darowizna samochodu wycofanego z działalności gospodarczej
W 2016 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem samochód osobowy. Z tytułu jego nabycia odliczyłem 50% VAT. W marcu 2023 r. wycofałem samochód z (...)
str. 19
VI.
Czy fundacja rodzinna musi rozliczać podatek VAT?
Z dniem 22 maja 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 ze (...)
str. 20
1.
Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej - podstawowe uregulowania ustawowe
Na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy o fundacji rodzinnej fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców (...)
str. 20
2.
Status fundacji na gruncie podatku VAT
W uzasadnieniu do ww. ustawy o fundacji rodzinnej wyjaśniono, że: "(...) Skutki podatkowe w zakresie VAT transakcji i zdarzeń dokonywanych w związku z wprowadzeniem do (...)
str. 21
3.
Czynności przedmiotowo zwolnione z VAT
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą również korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT w przypadku wykonywania czynności wymienionych w katalogu (...)
str. 22
1.
Komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne jako płatnik podatku VAT
Z art. 18 ustawy o VAT wynika, że organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. (...)
str. 23
2.
Czy komornik sądowy może korzystać z KSeF?
Zgodnie z art. 106c ustawy o VAT faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, (...)
str. 24
3.
Brak niezbędnych informacji od dłużnika a zastosowanie zwolnienia przy dostawie nieruchomości
Stawkę VAT w wysokości 23% należy stosować, co do zasady, do sprzedaży lokali użytkowych. Jednocześnie ustawodawca do niektórych dostaw nieruchomości dopuszcza zastosowanie 8% stawki VAT (...)
str. 25
4.
Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez komornika pomimo wykreślenia dłużnika z rejestru VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Stosowanie kasy rejestrującej przy dokonywaniu transakcji z zagranicą
Zasadą jest, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 27
1.
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
W myśl art. 2 pkt 22a ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego (...)
str. 28
2.
Ewidencjonowanie eksportu towarów na rzecz osób fizycznych
Przez eksport towarów należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub (...)
str. 31
IX.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Czy posiadanie terminala płatniczego jest obowiązkowe?
Czy w przypadku obowiązku zakupu kasy on-line do ewidencjonowania sprzedaży będę również musiała zakupić terminal płatniczy? [pytanie nr 1463802] Komentarz 1 Nie ma obowiązku posiadania (...)
str. 33
2.
Zawieszenie działalności a obowiązek zakupu kasy on-line
Przekroczyłem limit 20.000 zł uprawniający do zwolnienia z kasy i w ciągu 2 miesięcy muszę zainstalować kasę fiskalną. W międzyczasie jednak zawiesiłem prowadzoną działalność. Czy (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Uproszczenie rozliczeń transakcji trójstronnej
Dostawy towarów mogą odbywać się nie tylko pomiędzy dwoma podatnikami tj. sprzedawcą i nabywcą, ale także w relacjach, gdzie występuje kilka podmiotów. Jeśli towar jest (...)
str. 36
1.
Zastosowanie uproszczonej procedury, w sytuacji gdy polski podatnik VAT jest drugim lub trzecim uczestnikiem obrotu
Jeżeli drugim z kolei uczestnikiem obrotu jest polski podatnik VAT, aby móc zastosować procedurę uproszczoną (w istocie zwalniającą go z obowiązku rozliczania podatku w Polsce) (...)
str. 38
2.
Ewidencjonowanie i deklarowanie transakcji trójstronnych
Jeżeli polski podatnik VAT jest drugim w kolejności uczestnikiem obrotu, w prowadzonej ewidencji sprzedaży oprócz danych niezbędnych do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości podatku (...)
str. 38
XI.
Rozliczenie WNT dokonanego przez podatnika zwolnionego z VAT
Jestem podatnikiem zwolnionym z opodatkowania ze względu na wartość sprzedaży i zajmuję się sprzedażą odzieży używanej. Zamierzam dokonać zakupu towarów na łączną kwotę 60.000 zł (...)
str. 39
XII.
Eksport towarów magazynowanych przed wywozem
Sprzedaliśmy towary kontrahentowi z Hiszpanii. Przed dokonaniem dostawy, nabywca wpłacił nam 30% zaliczki w styczniu br. Pozostałą część uiścił w lutym br. W tym samym (...)
str. 42
1.
Znamiona transakcji eksportowej
Zakładamy, że opisana przez Czytelnika transakcja, nie należy do dostaw łańcuchowych. Towary będące przedmiotem dostawy miały być wywiezione poza terytorium UE, co wskazuje, że mamy (...)
str. 42
2.
Magazynowanie towarów przed wywozem z terytorium UE
Powstają mimo to wątpliwości, czy w sytuacji gdy dostawa towarów na rzecz zagranicznego nabywcy nie wiąże się z ich wywozem bezpośrednio po dokonaniu transakcji, możemy (...)
str. 43
3.
Stawka VAT na zaliczki w eksporcie towarów
Do eksportu towarów zastosowanie ma stawka VAT 0%, pod warunkiem że podatnik będzie w posiadaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku eksportu pośredniego zastosowanie ma stawka VAT (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Kwoty wliczane do podstawy opodatkowania VAT
Podstawą opodatkowania - zgodnie z art. 29a ustawy o VAT - jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub (...)
str. 46
2.
Czynności złożone na fakturze sprzedaży
Przepis art. 29a ustawy o VAT rozstrzyga kwestię ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku czynności złożonych, jednak nie odnosi się do zasad ich dokumentowania. Zasadą jest, (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Sprzedaż komisowa w świetle ustawy o VAT
Umowa komisu jest umową nazwaną, uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze (...)
str. 49
2.
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego u komitenta i komisanta
Zawierając umowę komisu, strony tej umowy powinny zwrócić uwagę na prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. 2.1. Obowiązek podatkowy u komisanta Zgodnie z (...)
str. 50
2.1.
Obowiązek podatkowy u komisanta
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. (...)
str. 50
2.2.
Obowiązek podatkowy u komitenta
Natomiast moment powstania obowiązku podatkowego u komitenta określony został w sposób szczególny. W myśl bowiem art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o (...)
str. 50
3.
Zasady określenia podstawy opodatkowania
Podstawą opodatkowania w przypadku umowy komisu, zarówno po stronie komisanta, jak i komitenta - w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT - jest (...)
str. 51
4.
Wystawienie faktury przez komitenta
Dostawy towarów dokonywane w ramach umowy komisu nie podlegają w zasadzie szczególnym zasadom dokumentowania. ] Wzory faktur dostępne w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI (...)
str. 52
5.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez komisanta
Odliczenie podatku naliczonego z faktury zawierającej oznaczenie "metoda kasowa" możliwe jest w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy i nie wcześniej (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Deklaracja VAT-8 - rozliczanie WNT, importu usług i nabycia towarów na terytorium kraju
Deklarację VAT-8 składają podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT - zarejestrowani jako podatnicy (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązek stosowania dokumentu e-SAD w dostawie wewnątrzwspólnotowej alkoholu etylowego całkowicie skażonego
Od 13 lutego 2023 r. nastąpiła elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Nastąpiła ona wskutek zaimplementowania do polskiego porządku prawnego (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Kod GTU przy transporcie betonu
Firma podpisała umowę na sprzedaż betonu przy pomocy transportu własnego odbiorcy. Jednak po miesiącu odbiorca zdecydował się i podpisał dodatkową umowę na transport zamówionego betonu (...)
str. 60
2.
Odliczanie VAT od wydatków na remont pokoju, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby firmy wykorzystuję jeden pokój znajdujący się w moim mieszkaniu. Pokój ten (...)
str. 61
3.
MPP przy fakturze pro forma
W odniesieniu do towaru objętego obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności sprzedawca wystawił fakturę pro forma na wartość 20.000 zł. Czy płacąc za fakturę pro formę normalnym (...)
str. 62
4.
Wystawienie e-faktur przez podatników zwolnionych z VAT
Czy przedsiębiorca, który nie jest zarejestrowany na VAT od 1 stycznia 2025 r. będzie musiał wystawiać e-faktury przy użyciu KSeF? W świetle obowiązujących przepisów w (...)
str. 65
5.
Przekazanie zleceniobiorcom odzieży z logo firmy
Spółka (czynny podatnik VAT) zamówiła wykonanie koszulek z logo firmy. Koszulki te będą wykorzystane przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie podczas spotkań promocyjno-reklamowych. Czy przekazanie (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.