Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 7 (583) z dnia 10.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Czy MF zdecyduje się na zmiany w informacji podsumowującej VAT-UE?
Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o VAT podmiotem zobowiązanym do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE jest podatnik, który dokona: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz (...)
str. 4
II.
Błędy popełniane przy składaniu wniosków o wydanie WIS - komunikat KIS
Jeżeli podatnik ma trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru/usługi, to może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Faktury ustrukturyzowane wystawiane w systemie KSeF
Oprócz obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (...)
str. 7
1.
Dobrowolne wystawianie e-faktur - zasady ogólne
Przypomnijmy, że KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym (...)
str. 8
2.
Pytania i odpowiedzi MF dotyczące wystawiania faktur w KSeF
Na stronie internetowej www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/ Ministerstwo Finansów zamieściło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie KSeF. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia w zakresie wystawiania faktur. "(...) Co (...)
str. 9
1.
Zwolnienie podmiotowe z VAT w świetle ustawy o VAT
Z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wynika, że podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty (...)
str. 12
2.
Odsprzedaż mediów dostarczanych do lokali
W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w (...)
str. 13
3.
Limit zwolnienia podmiotowego z VAT przy refakturowaniu mediów
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych w zasadzie jednolicie przyjmują (przyjmowały), że dostawa mediów do poszczególnych lokali mieszkalnych jest czynnością związaną z nieruchomościami i w (...)
str. 13
V.
Zakwaterowanie uczniów w internacie prowadzonym przez szkołę publiczną
Liceum ogólnokształcące będące jednostką budżetową, dla którego organem prowadzącym jest gmina prowadzi dla własnych uczniów internat. Opłata miesięczna za zakwaterowanie wynosi 30 zł. Czy zakwaterowanie (...)
str. 15
1.
Kiedy czynności gminy podlegają opodatkowaniu VAT?
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Nie każda jednak czynność, która stanowi świadczenie usług, podlega opodatkowaniu VAT. Określona czynność jest (...)
str. 15
2.
Zasady prowadzenia internatu przez samorządową jednostkę budżetową
Gmina może wykonywać zadania publiczne za pomocą tworzonych przez siebie jednostek organizacyjnych, powołanych do realizacji zadań własnych np. z zakresu edukacji publicznej. Zatem w celu (...)
str. 16
3.
Jakie stanowisko prezentują organy podatkowe i sądy?
Przed wydaniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr PT1.8101.3.2019 z dnia 10 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 81), organy podatkowe (...)
str. 17
1.
Czy udzielenie jednorazowej pożyczki pieniężnej podlega opodatkowaniu VAT?
Jak wynika z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), (...)
str. 19
2.
Dokumentowanie usług udzielania pożyczek zwolnionych z VAT
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że w przypadku usług udzielania pożyczek podstawę opodatkowania stanowią odsetki, jakie są należne pożyczkodawcy od pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki (...)
str. 21
3.
Ustalanie wskaźnika proporcji przy pożyczkach
Podatnicy mają generalnie prawo do odliczania VAT tylko od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy (...)
str. 22
1.
Kurs właściwy dla faktury zaliczkowej
W dniu 18 stycznia 2023 r. polski kontrahent wpłacił nam zaliczkę w wysokości 500 EUR na poczet dostawy mebli. W związku z tym w lutym (...)
str. 24
2.
Termin rozliczenia faktury korygującej in minus
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiłem na rzecz polskiego kontrahenta fakturę w walucie obcej wykazując kwotę netto w EUR, podatek VAT w PLN oraz datę dostawy (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących
Z dniem 16 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań (...)
str. 29
2.
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2023 r., pod poz. 490, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 31
1.
Podmioty uprawnione do utworzenia grupy VAT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT grupę VAT mogą tworzyć podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Warunkiem (...)
str. 32
2.
Rozliczanie transakcji i zasady dokumentowania
W myśl art. 8c ust. 1 ustawy o VAT dostawy towarów i świadczenia usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej (...)
str. 32
3.
Stosowanie kasy rejestrującej przez grupę VAT - wyjaśnienie organu podatkowego
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2023 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.544.2022.2.AM rozstrzygnął między innymi kwestię stosowania kasy rejestrującej przez grupę VAT (...)
str. 33
X.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy montażu klimatyzacji
Świadczę usługi montażu klimatyzacji m.in. na rzecz osób prywatnych. Płatność za te usługi, na podstawie wystawianych faktur następuje przelewem na mój rachunek bankowy. Czy muszę (...)
str. 34
2.
Obowiązek posiadania terminala płatniczego
Sprzedaż dokonywaną na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy on-line. Czy jestem zobowiązana do posiadania terminala płatniczego? Przepis dotyczący zapewnienia przez przedsiębiorców integracji kasy (...)
str. 35
3.
Sprzedaż środka trwałego - zwolnienie z kasy fiskalnej
Zamierzam sprzedać osobie prywatnej samochód osobowy będący środkiem trwałym. Czy dostawę taką muszę zaewidencjonować w kasie fiskalnej? Co do zasady sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących (...)
str. 36
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Transakcje wewnątrzwspólnotowe realizowane przez grupy VAT
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka podmiotów (...)
str. 37
1.
Podmiot zobowiązany do rozliczania transakcji w ramach grupy VAT
W celu rejestracji grupy VAT jako podatnika, przedstawiciel grupy VAT, składa zgłoszenie rejestracyjne grupy VAT (formularz VAT-R) do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego, dołączając (...)
str. 37
2.
Dostawy realizowane pomiędzy zagranicznymi oddziałami
] VAT-R dostępny w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonywanych między oddziałem a zakładem, który dany oddział utworzył, w (...)
str. 38
3.
Nieodpłatne przekazanie towarów przez członków grupy VAT
Należy przy tym pamiętać, że WDT może wystąpić zarówno w przypadku odpłatnej dostawy towarów, jak i nieodpłatnego przekazania towarów (jeżeli są spełnione warunki do opodatkowania (...)
str. 39
4.
Dokumentacja dla potrzeb zastosowania obniżonej stawki VAT w WDT
Należy również podkreślić, że grupa VAT, która uczestniczy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, powinna gromadzić wymaganą prawem dokumentację dla zastosowania stawki 0% z tytułu WDT. Przy czym (...)
str. 41
1.
Potwierdzanie i sprawdzanie statusu kontrahenta z UE w rejestrach
Podmioty, które zamierzają dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb tych transakcji. Dotyczy to również kontrahentów z UE, gdyż zgodnie z art. 214 (...)
str. 41
2.
Baza systemu VIES
Funkcjonowanie systemu informacji VIES w Unii Europejskiej reguluje rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania (...)
str. 42
3.
Europejski portal e-Sprawiedliwość
Podatnik może wyszukać informacji na temat spółek zarejestrowanych w dowolnym państwie UE przy pomocy europejskiego portalu e-Sprawiedliwość ( https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-pl.do ). Zgodnie bowiem z dyrektywą Parlamentu (...)
str. 43
XIII.
Usługi leśne wykonywane w innym państwie UE
Polski podatnik wykonuje usługi zrywki drzew w Niemczech dla austriackiego przedsiębiorcy posługującego się austriackim numerem VAT UE. Gdzie należy opodatkować tę usługę i kto jest (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Używanie samochodów do celów działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej - wyrok WSA
Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy dokonują zakupu samochodów osobowych (i ponoszą wydatki związane z dalszym ich użytkowaniem), które są wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych i (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Usługi o charakterze niematerialnym podlegające oznaczeniu GTU_12
W świetle obowiązujących przepisów czynni podatnicy VAT zobowiązani są do sporządzania i przesyłania pliku JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Z przepisów rozporządzenia (...)
str. 50
2.
Usługi zaliczane do pozaszkolnych form edukacji
Usługi w zakresie pozostałych form edukacji wskazane w PKWiU 85.5 obejmują kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie związane jest głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Obowiązkowa korekta VAT naliczonego w JPK_V7M
W obrocie gospodarczym zdarza się, iż pomimo ustalonego przez kontrahentów terminu płatności należności podatnik (nabywca) nie dokonuje terminowo zapłaty za dostarczony towar czy też wykonaną (...)
str. 52
2.
Prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego w przypadku uregulowania należności
W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa wyżej, podatnik (dłużnik) ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych
Firma dotychczas zużywała węgiel do wytworzenia ciepła, które jest niezbędne w procesie produkcyjnym. W 2022 roku zostały wymienione urządzenia i aktualnie firma posiada instalację gazową (...)
str. 57
1.
Czynności w zakresie wyrobów gazowych opodatkowane akcyzą
Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 2) (...)
str. 58
2.
Zwolnienie od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych
W myśl art. 31b ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: 1) do (...)
str. 59
3.
Prowadzenie ewidencji wyrobów gazowych
Z pytania Czytelnika wynika, że przedsiębiorca nabywa na terytorium kraju gaz ziemny (CN 2711) objęty zwolnieniem od akcyzy i zużywa go w procesach mineralogicznych. Wątpliwości (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a korekta odliczonego VAT przez dłużnika
Czy nieuregulowana w terminie należność wobec kontrahenta zagranicznego z Francji z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podlega na podstawie art. 89b ustawy o VAT korekcie VAT (...)
str. 62
2.
Stawka VAT na sprzedaż wyrobów cukierniczych
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu kawiarnio-lodziarni i jestem czynnym podatnikiem VAT. W ofercie sprzedaży posiadam pączki. Jaką stawę VAT należy zastosować przy ich sprzedaży (...)
str. 63
3.
Korygowanie błędów w wykazie podatników VAT
W lutym 2023 r. dokonałem rejestracji dla potrzeb VAT zaznaczając w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R pole C 30 - podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym (...)
str. 64
4.
Prawo do odliczenia VAT przez instytucję kultury
Jesteśmy instytucją kultury (czynnym podatnikiem VAT). Prowadzimy basen, na działalność którego otrzymujemy dotację celową z urzędu gminy. Podatek VAT w tym przypadku odliczany jest tzw. (...)
str. 65
5.
VAT marża przy sprzedaży nowych towarów
Prowadzę nieduży sklep z konfekcją damską. Dokonuję zakupu ekskluzywnych, markowych sukienek, spodni itp. od osób prywatnych. Część tych rzeczy posiada nieznaczne ślady użytkowania, ale zdarza (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzeń w sprawie kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2023 r., pod poz. 491, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające (...)
str. 67
2.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2023 r., pod poz. 535, opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.