Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Faktury ustrukturyzowane obowiązkowe od 1 lipca 2024 r. - komunikat MF
Ministerstwo Finansów w dniu 2 lutego 2023 r. na stronie internetowej www.gov.pl opublikowało komunikat, z którego wynika, że po przeprowadzonych konsultacjach publicznych projektu ustawy wprowadzającej (...)
str. 4
II.
Zwrot akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w 2023 r.
Na mocy art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. (...)
str. 5
1.
Wyliczenie kwoty zwrotu akcyzy
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu i ustalany jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (...)
str. 6
2.
Wniosek o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Dłużnik wykreślony z rejestru VAT a prawo wierzyciela do korzystania z ulgi na złe długi
Kwestię tzw. ulgi na złe długi u wierzyciela reguluje art. 89a ustawy o VAT. Z brzmienia tego przepisu wynika, że podatnik może skorygować podstawę opodatkowania (...)
str. 8
2.
Ograniczenia czasowe korzystania z ulgi na złe długi
Wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym (...)
str. 10
3.
Możliwość zastosowania ulgi na złe długi w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów
W przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu innego niż podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (tj. na rzecz osób fizycznych będących (...)
str. 11
1.
Usługi najmu a zwolnienie z VAT
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym (...)
str. 12
2.
Najem jako świadczenie kompleksowe
Podatnik wynajmuje firmie lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe. Zgodnie z interpretacją ogólną nr PT1.8101.1.2021, podatnik wystawia fakturę ze stawką VAT 23%. Podatnik otrzymuje, od wspólnoty (...)
str. 14
3.
Wynajem mieszkania a korzystanie z usług firmy zarządzającej
Spółka jawna, gdzie wspólnikami są dwie osoby fizyczne, posiada kilka budynków, w których znajdują się mieszkania na wynajem. Spółka zawiera umowy najmu długoterminowego z osobami (...)
str. 15
V.
Stawka VAT na usługi zakwaterowania i gastronomiczne - odpowiedź na interpelację poselską
Zgodnie z art. 41 ust. 12f ustawy o VAT 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów (...)
str. 16
VI.
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT - wyrok sądu administracyjnego
Podstawą opodatkowania - zgodnie z art. 29a ustawy o VAT - jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub (...)
str. 18
VII.
Przedsiębiorstwo w spadku a nabycie składników majątkowych spadkodawcy w drodze postępowania spadkowego
Po śmierci podatnika został ustanowiony zarządca sukcesyjny (jedna z córek podatnika). Firma działa jako przedsiębiorstwo w spadku. Sprawa spadkowa jest w toku. Córka będąca zarządcą (...)
str. 20
1.
Zarząd sukcesyjny w świetle przepisów ustawy o VAT
Kwestię przedsiębiorstwa w spadku reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (...)
str. 20
2.
Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa w spadku
Zgodnie z art. 7a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) prawa (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Opodatkowanie sprzedaży towarów w procedurze marży
Na mocy art. 120 ust. 4 ustawy o VAT podatnik dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio w ramach prowadzonej (...)
str. 24
2.
VAT marża przy dostawie przedmiotów kolekcjonerskich
W myśl art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się: a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego (...)
str. 25
3.
Ewidencja w kasie sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich
Co do zasady, sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej. Przy czym rozpoczynając dostawę towarów (...)
str. 27
IX.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym
Zamierzam założyć działalność gospodarczą - warsztat samochodowy. Czy muszę posiadać kasę fiskalną od początku jej prowadzenia? [pytanie nr 1425712] Komentarz 1 Tak. Komentarz redakcji W (...)
str. 28
2.
Zapłata przelewem a konieczność instalowania kasy
Od 2021 r. świadczę usługi remontowe, zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla firm. Limit do kasy fiskalnej przekroczyłem we wrześniu 2021 (...)
str. 29
3.
Paragon i faktura dla osoby prywatnej
Spółka wykonała usługę budowlaną dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która żąda wystawienia faktury. Spółka posiada kasę on-line. Czy w takiej sytuacji powinniśmy wystawić paragon (...)
str. 30
4.
Świadczenie usług psychologicznych
Czy świadcząc prywatne usługi w zakresie konsultacji psychologicznych dla osób prywatnych muszę posiadać kasę? [pytanie nr1430264] Komentarz 1 Psycholog to nie lekarz, nie musi. Tylko (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Dokumenty wymienione w ustawie o VAT
Warunki umożliwiające zastosowanie 0% stawki VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, (...)
str. 32
2.
Dowody ustanawiające wzruszalne domniemanie
Unijne rozporządzenie wykonawcze Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od (...)
str. 33
XI.
Obrót pocztowy w eksporcie
Wysyłając towar za pośrednictwem poczty formalności związane z procedurą wywozu wyglądają nieco inaczej niż w tradycyjnym eksporcie. Przesyłki pocztowe, których wartość nie przekracza 1.000 EUR, (...)
str. 35
XII.
Rozliczenie WNT poprzez korektę deklaracji
Otrzymałam towar od kontrahenta unijnego w lipcu 2022 r. Fakturę dostałam w listopadzie 2022 r. z lipcową datą wystawienia. Transakcji nie wykazałam w JPK w (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Problemy z opodatkowaniem dostawy i montażu markiz
Od dłuższego czasu trwa spór z organami podatkowymi w sprawie opodatkowania dostawy i montażu markiz w budynkach mieszkalnych. Pojawiły się bowiem wątpliwości, czy tego rodzaju (...)
str. 41
1.
Kiedy stosujemy obniżoną stawkę VAT - uregulowania ustawowe
Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT obniżoną do 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót (...)
str. 41
2.
Czynność kwalifikowana jako modernizacja budynku opodatkowana 8% stawką VAT - orzeczenia sądowe
Zdaniem niektórych podatników powyższa czynność (dostawa i montaż markiz jako świadczenie kompleksowe) w określonych sytuacjach wpisuje się w pojęcie modernizacji, o której mowa w art. (...)
str. 42
3.
Usługa kompleksowa opodatkowana stawką 23% - stanowisko organów podatkowych
Najnowsze stanowisko organów podatkowych pomimo pojawiających się wyroków sądowych nie uległo zmianie. Przykładowo Dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej z dnia 6 grudnia 2022 r., (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Podmioty zobowiązane do składania formularza VAT UE
Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, podmiotem zobowiązanym do złożenia informacji podsumowującej jest podatnik, który dokona: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatników podatku od (...)
str. 45
2.
Sposób wypełniania informacji podsumowującej
Informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane: 1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą, numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu (VAT-5UE) (...)
str. 46
3.
Sankcje za niezłożenie informacji VAT-UE
Niezłożenie informacji podsumowującej VAT-UE w ustawowym terminie stanowi wykroczenie skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z (...)
str. 47
4.
Korygowanie informacji za pomocą formularza VAT-UEK
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE, należy niezwłocznie złożyć korektę błędnej informacji podsumowującej za pomocą środków komunikacji (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
Na podstawie art. 62e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.) przed zamknięciem (...)
str. 49
2.
Zgoda na uwolnienie środków z rachunku technicznego w formie postanowienia
We wniosku o wydanie zgody na wypłatę środków, podatnik wskazuje numer rachunku VAT , z którego nastąpiło przekazanie środków na rachunek techniczny oraz wysokość środków, (...)
str. 49
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązek zapłaty akcyzy przez finalnego nabywcę gazowego
Jesteśmy gminną spółką która w tym roku zakończyła modernizację oczyszczalni ścieków, w wyniku której uzyskujemy biogaz wykorzystywany w pierwszej kolejności do ogrzewania osadu w komorze (...)
str. 52
1.
Zwolnienia dla wyrobów gazowych
W art. 31b ust. 1-4 ustawy, zostały wymienione czynności, które mogą korzystać ze zwolnienia w podatku akcyzowym. Wskazany w art. 31b ustawy wykaz zwolnień od (...)
str. 53
2.
Obowiązek dokonania rejestracji i składania deklaracji podatkowych
W związku z tym, że czynności związane z produkcją i zużyciem wyrobu gazowego na cele grzewcze, podlegają opodatkowaniu, a przedsiębiorca nie ma uprawnienia do korzystania (...)
str. 53
3.
Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych
Zgodnie z art. 138j ustawy, ewidencję wyrobów gazowych zobowiązani są prowadzić: pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu; pośredniczący (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Jak zaokrąglamy wskaźnik prewspółczynnika?
W 2022 r. podatnik stosował prewspółczynnik (18%), według którego odliczał VAT naliczony. Po zakończeniu 2022 r. firma wyliczyła na podstawie danych za cały 2022 r. (...)
str. 55
2.
Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT
W czerwcu 2021 r. utraciłem prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT, w związku z tym zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Z kolei w 2022 (...)
str. 55
3.
Właściwa stawka VAT dla tortów sprzedawanych na wynos
Rozpocząłem działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu kawiarni i jestem czynnym podatnikiem VAT. Produkuję i sprzedaję m.in. torty na wynos dla klientów detalicznych. Jaką stawkę VAT (...)
str. 56
4.
Pierwsze zasiedlenie a opodatkowanie sprzedaży budynku z lokalami posiadającymi odrębne księgi wieczyste
Jako czynny podatnik VAT zamierzam w 2023 r. sprzedać cały budynek z jedenastoma lokalami użytkowymi. W stosunku do całego budynku doszło już do pierwszego zasiedlenia, (...)
str. 58
5.
Obowiązki podatnika VAT przy zawieszeniu działalności mieszanej
W ramach działalności gospodarczej czynny podatnik VAT wykonywał czynności mieszane, tj. opodatkowane i zwolnione z VAT. Po zakończeniu roku składał roczne korekty podatku VAT naliczonego. (...)
str. 61
6.
Raty leasingowe opłacane w trakcie zawieszenia działalności
Na potrzeby prowadzonej działalności zawarłem umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych. Z faktur dokumentujących raty leasingowe czy za paliwo (...)
str. 63
7.
Termin rozliczenia faktury korygującej in minus za energię elektryczną/cieplną
Firma (czynny podatnik VAT) w stosunku do odsprzedaży mediów (energii elektrycznej i cieplnej) za okres luty - grudzień 2022 r. na rzecz najemców lokali użytkowych (...)
str. 64
8.
Brak otrzymania akceptacji noty korygującej a prawo do odliczenia VAT
Jako czynny podatnik VAT otrzymałem od sprzedawcy fakturę, w której wskazano błędny NIP mojej firmy. Wystawiłem notę korygującą, poprawiając zaistniały błąd, i wysłałem ją pocztą (...)
str. 66
9.
Korekta w oparciu o rzeczywisty prewspółczynnik
Ustalając tzw. wstępny prewspółczynnik na 2022 r. podatnik skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT i przyjął, że dla 2022 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.