Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Zatwierdzenie i złożenie do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.
W tym roku jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają więcej czasu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do odpowiednich instytucji sprawozdania finansowego za 2019 r. W wyniku (...)
str. 4
1.
Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie za 2019 r.?
Nie wszystkie terminy dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy zawarte w ustawie o rachunkowości uległy zmianie. Przypomnijmy, że na podstawie art. 45 ust. (...)
str. 4
2.
Czy termin złożenia sprawozdania za 2019 r. do KRS i KAS został przesunięty?
Przesunięcie w związku z epidemią terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o trzy miesiące (a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o dwa miesiące) powoduje, (...)
str. 5
3.
Które jednostki i w jakiej formie składają sprawozdania do KRS i KAS?
Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, stosownie do art. 45 ust. 5 updof, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS (...)
str. 5
4.
Kogo dotyczy obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w MSiG?
Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) reguluje art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, kierownik jednostki niewpisanej (...)
str. 7
5.
Jakie dokumenty i w jakiej formie należy złożyć do KRS?
Dokumenty, które podlegają złożeniu do KRS wymienia art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (...)
str. 7
6.
Czy sprawozdanie do KRS może złożyć pełnomocnik lub prokurent?
Do podpisania rocznego sprawozdania finansowego zobowiązana jest osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to wszyscy członkowie (...)
str. 8
1.
Na czym polega zasada memoriału?
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Rzetelność i (...)
str. 9
2.
Przykłady ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriału
Stosowanie zasady memoriału na przełomie roku obrotowego Generalnie zasada memoriału odnosi się do roku obrotowego. Przypominamy, iż rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres (...)
str. 10
3.
Dowody księgowe dokumentujące koszty poniesione na przełomie roku
Co do zasady, dowodem źródłowym potwierdzającym poniesienie kosztu jest faktura otrzymana od kontrahenta. Jednak często na przełomie dwóch lat obrotowych, faktury dotyczące kosztów, wpływają do (...)
str. 13
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Czynniki mające wpływ na wycenę bilansową aktywów finansowych
Wycena składnika aktywów finansowych na dzień bilansowy uzależniona jest od kilku czynników. Pierwszym podstawowym pytaniem jest to, jakiej regulacji rachunkowości podlega dany składnik aktywów - (...)
str. 15
2.
Wymagania ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny bilansowej
W przypadku gdy jednostka nie podlega wymaganiom rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, bądź gdy wykazuje aktywa finansowe niepodlegające temu rozporządzeniu, powinna zastosować wymagania art. 28 (...)
str. 15
3.
Metody wyceny inwestycji w jednostki podporządkowane
W odniesieniu do instrumentów udziałowych (np. akcje/udziały w innych podmiotach) kluczowe znaczenie ma ocena, czy posiadane instrumenty reprezentują udziały w jednostkach podporządkowanych. Jednostki podporządkowane to (...)
str. 16
4.
Rodzaje cen stosowanych do wyceny inwestycji krótkoterminowych
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych, w świetle art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości mogą być wyceniane według: ceny (wartości) rynkowej lub (...)
str. 20
5.
Modele wyceny inwestycji długoterminowych możliwe do zastosowania
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych, w świetle art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości mogą być wyceniane według: ceny nabycia pomniejszonej o (...)
str. 23
6.
Należności i pożyczki zaliczone do aktywów finansowych
W świetle art. 28 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy o rachunkowości, należności i pożyczki zaliczone do aktywów finansowych mogą być wyceniane: w kwocie (...)
str. 24
IV.
Zapasy towarów w jednostce prowadzącej sprzedaż detaliczną
Rozpoczynamy sprzedaż detaliczną. W jakich cenach powinniśmy ewidencjonować zakupy towarów? Jak należy wprowadzać faktury zakupu i PZ w ewidencjonowanej cenie? W jaki sposób oblicza się (...)
str. 25
1.
Wybór metody ewidencji zapasów towarów handlowych
W świetle art. 3 ust. 3 pkt 19 ustawy o rachunkowości towary to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Sprzedaż towarów (...)
str. 25
2.
Ustalenie cen ewidencyjnych towarów w punktach sprzedaży
Towary nabywane w celu ich odsprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia w cenach nabycia lub zakupu, jeśli nie zniekształca to stanu (...)
str. 26
3.
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Odchylenia od stałych cen ewidencyjnych jednostka powinna rozliczać co najmniej na koniec okresu sprawozdawczego, czyli miesiąca, kwartału, roku. W świetle bowiem art. 3 ust. 1 (...)
str. 29
4.
Obrót towarami na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: Jednostka handlu detalicznego prowadzi ewidencję towarów w stałych cenach ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto, z marżą handlową skalkulowaną na poziomie 30%. (...)
str. 30
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Możliwość objęcia jednorazową amortyzacją składnika majątku o wartości równej 10.000 zł
Zakupiliśmy używany kontener o wartości równej 10.000 zł netto. Czy taki zakup można jednorazowo amortyzować? Dla celów podatkowych możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji dla zakupionego (...)
str. 32
2.
Rozwiązanie umowy leasingu finansowego w związku z kasacją przedmiotu leasingu
Samochód osobowy używany przez naszą firmę w ramach umowy leasingu finansowego (dla celów bilansowych) uległ wypadkowi. Od leasingodawcy otrzymaliśmy notę rozliczającą szkodę, która zawierała zdyskontowaną (...)
str. 34
3.
Rozliczenie prowizji od kredytu na finansowanie działalności podstawowej oraz zakup środka trwałego
Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt, który przeznaczyła na zakup środka trwałego, a także na zakup towarów handlowych. Jak w takim przypadku rozliczyć wartość prowizji za (...)
str. 36
4.
Konto stosowane do rozliczenia zakupu środków trwałych
Jesteśmy nowo powstałą spółką. Do ewidencji zakupów środków trwałych chcemy stosować konto 30 "Rozliczenie zakupu". Czy będzie to prawidłowe? Czy może konto to dotyczy tylko (...)
str. 37
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Leasing operacyjny według prawa bilansowego
W świetle przepisów o rachunkowości jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej (...)
str. 39
2.
Opłaty za leasing samochodu osobowego w podatku dochodowym
W przypadku umowy leasingu, która dla celów podatku dochodowego uznawana jest za leasing operacyjny, opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie (...)
str. 39
3.
Prawo do odliczenia VAT od opłat za leasing samochodu osobowego
W przypadku umowy leasingu samochodu osobowego w ewidencji księgowej należy również uwzględnić przepisy ustawy o VAT. Stosownie do art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy (...)
str. 40
4.
Bilansowe rozliczenie opłat w leasingu operacyjnym na przykładach
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują zasad ewidencji leasingu w księgach rachunkowych. Jak stanowi art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w sprawach nieuregulowanych przepisami (...)
str. 41
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń (...)
str. 45
2.
Środki z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową w jednostce samorządu terytorialnego
Jak w księgach jednostki samorządu terytorialnego (gminy) ująć środki otrzymane z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową? W myśl art. 1 ustawy z dnia 23 października (...)
str. 46
3.
Wpłaty dokonywane przez rodziców za zniszczone podręczniki w publicznej szkole podstawowej
Szkoła podstawowa otrzymała na konto wpłatę za zniszczone podręczniki. Jak zaksięgować taką wpłatę? Czy otrzymaną kwotę należy odprowadzić do budżetu gminy? Przepisy art. 64 ust. (...)
str. 47
F.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Ogólne zasady wyceny produkcji w toku po koszcie wytworzenia
Produkty w toku to produkty znajdujące się w niezakończonej fazie wytwarzania lub przetwarzania (na stanowisku pracy), niespełniające jeszcze wymogów technologicznych, technicznych i handlowych, warunkujących zaliczenie (...)
str. 50
2.
Wybór właściwego uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji (...)
str. 51
3.
Szczególne uproszczenia dotyczące wyceny produkcji w toku
Na mocy art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, produkcję w toku można wyceniać w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia albo wartości materiałów bezpośrednich (...)
str. 52
4.
Kalkulacja kosztów produkcji na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: Przedsiębiorstwo "X" produkuje swetry wełniane w dwóch typach - kardigany i swetry rozpinane. Na kardigan zużywa się 1 kg włóczki, natomiast na (...)
str. 52
G.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy skutki epidemii są zdarzeniami wymagającymi korekt w sporządzonym sprawozdaniu finansowym?
Spółka sporządziła 31 marca 2020 r. sprawozdanie finansowe za 2019 r., jednak nie uwzględniła w nim zagrożeń związanych z epidemią COVID-19. Czy powinna dokonać korekty (...)
str. 54
2.
Jak ustalić średnioroczne zatrudnienie dla potrzeb określenia obowiązku badania sprawozdania finansowego?
Jesteśmy spółką z o.o. Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednym z warunków poddania obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego jest stan średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na (...)
str. 55
3.
Na jakim koncie ująć wydatek na zakup gazu do kotłowni?
Otrzymujemy faktury za zakup gazu do kotłowni należącej do naszej jednostki. Jak zaksięgować taki wydatek? Ewidencję kosztów prowadzimy wyłącznie na kontach zespołu 4. Wydatki poniesione (...)
str. 55
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z epidemią - różnice w podejściu bilansowym i podatkowym
Skorzystaliśmy ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Czy nieopłacone składki korygują koszty bilansowe, skoro nie można ich (...)
str. 56
2.
Lista kontrolna czynności podlegających sprawdzeniu przy zmianie systemu FK - checklista
Czy możemy dokonać zmiany systemu finansowo-księgowego w ciągu roku? Jeśli tak, to co jest istotne przy wprowadzaniu takiej zmiany? System finansowo-księgowy (dalej zwany systemem FK) (...)
str. 58
3.
Umorzenie udziałów własnych z czystego zysku i w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Jesteśmy spółką z o.o. Zakupiliśmy udziały własne w celu ich umorzenia. Jak ująć w księgach rachunkowych umorzenie udziałów własnych? Umorzenie udziałów własnych może nastąpić w (...)
str. 60
4.
Dowód potwierdzający likwidację dokumentów księgowych
Jesteśmy jednostką produkcyjno-handlową. Chcemy zniszczyć dokumenty księgowe jednostki za 2012 r. Czy możemy tego dokonać we własnym zakresie, czy może potrzebny jest nam dokument potwierdzający (...)
str. 61
5.
Outsourcing produkcji - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w rachunku zysków i strat
Jesteśmy firmą produkcyjną. Zlecamy innej firmie produkcję naszego wyrobu. Całość prac związanych z wykonaniem zlecenia (zakup surowców, wykonanie całej produkcji oraz zapakowanie w powierzone opakowania (...)
str. 62
6.
Opłata recyklingowa pobierana przez sprzedawcę za torby z tworzywa sztucznego na zakupy
Prowadzimy działalność handlową. W naszych sklepach oferujemy torby z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania zakupów. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych naliczoną opłatę recyklingową za (...)
str. 63
7.
Przychody i koszty spółki komandytowej w księgach rachunkowych spółki z o.o. będącej jej wspólnikiem
Spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej. Jak ujmuje się przychody i koszty spółki komandytowej przypadające na spółkę z o.o.? Spółka z o.o., będąca wspólnikiem (...)
str. 65
8.
Uregulowanie zobowiązania z tytułu dostaw i usług na rachunek bankowy komornika
Spółka otrzymała od komornika tytuł egzekucyjny zajęcia wierzytelności dostawcy (z tytułu wykonania usługi), zobowiązujący ją do dokonywania płatności wobec tego dostawcy na rachunek bankowy komornika. (...)
str. 67
9.
Skutki bilansowe posiadania niespłaconej należności, nieobjętej odpisem aktualizującym
W 2019 r. wystawiliśmy fakturę za wykonaną usługę. W związku z tym, iż kontrahent nie spłacał wierzytelności, wystąpiliśmy do sądu o nakaz zapłaty. W listopadzie (...)
str. 68
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.