Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.193 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie wypłaty zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 28. dnia tego miesiąca. Kilku pracowników wystąpiło z wnioskiem o wypłatę im na początku grudnia br. zaliczki na poczet (...)
str. 4
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego wykonującego umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą
Pracownik w listopadzie br. korzystał przez 2 tygodnie z urlopu ojcowskiego (od 13 do 26). W okresie tego urlopu wykonywał umowę zlecenia (od 13 do (...)
str. 5
3.
Obowiązek zapłaty składki na Fundusz Pracy w razie zmiany etatu
Pracownik do 30 czerwca 2023 r. był zatrudniony na 1/2 etatu za wynagrodzeniem w kwocie 2.500 zł. Od 1 lipca 2023 r. pracuje w pełnym (...)
str. 8
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego dla zleceniobiorcy wykonującego pracę także w innym państwie UE
Firma transportowa zatrudnia kierowców na umowy o pracę, a także tzw. "skoczków" na umowy zlecenia (najczęściej na okres tygodnia). Niektórzy ze zleceniobiorców pracują na umowy (...)
str. 10
2.
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu opieki nad małym dzieckiem po zakończeniu pozarolniczej działalności
Czy wspólnik spółki jawnej ma prawo do urlopu wychowawczego? Jeśli nie, to czy może wystąpić do ZUS z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi i ubezpieczeniem (...)
str. 11
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.1.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w razie kilkukrotnej zmiany etatu
Pracownica jest zatrudniona od 1 września 2022 r. w wymiarze czasu pracy, który ulegał częstym zmianom (zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r.), (...)
str. 13
1.2.
Premia kwartalna w przypadku zmiany etatu w okresie czterech kwartałów poprzedzających absencję zasiłkową
Pracownik od kilku lat był zatrudniony na 3/4 etatu (0,75 etatu), a od 1 sierpnia 2023 r. świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oprócz (...)
str. 14
2.
Uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą
Z dniem 1 września 2023 r. pracownikowi zmieniono wymiar czasu pracy z pełnego na 1/2 etatu. W październiku 2023 r. przez kilka dni chorował. Jak (...)
str. 15
3.
Zasiłek opiekuńczy po przekroczeniu limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Pracownik zatrudniony od 2 stycznia 2023 r. jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 22.000 zł. W październiku 2023 r. nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy (...)
str. 16
4.
Nagrody wygrane w konkursie organizowanym przez pracodawcę w podstawie wymiaru zasiłków
Pracodawca, chcąc zwiększyć sprzedaż produktów, zorganizował dla pracowników dwa konkursy. W jednym za trzy pierwsze miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna, w drugim nagrodą jest pobyt (...)
str. 17
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wypłatą zasiłku opiekuńczego
1) Pracownik bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego otrzymał zwolnienie lekarskie orzekające o konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 7 lat w (...)
str. 18
2.
Kontynuacja wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia dla osoby pobierającej rentę rodzinną
W związku z redukcją zatrudnienia w zakładzie pracy z dniem 17 grudnia 2023 r. z pracownicą (w wieku 50+) zostanie rozwiązana umowa o pracę. Na (...)
str. 21
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zasady zmiany wynikających z umowy warunków pracy zdalnej pracownika chronionego ze względu na wiek przedemerytalny
Pracownicy w wieku chronionym mają zapis w umowie o pracę, że 1 dzień w tygodniu pracują zdalnie z domu. Pracodawca chce wprowadzić regulamin pracy zdalnej (...)
str. 23
2.
Umowa na czas określony w przypadku ponownego zatrudnienia
Pracownik był zatrudniony od 1 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. i od 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. na (...)
str. 26
3.
Rozwiązanie umowy o pracę ze związkowcem wskazanym do ochrony z naruszeniem statutu
Związek zawodowy dwa lata temu wskazał pracodawcy pracownika szczególnie chronionego przed wypowiedzeniem. Dokonując wyboru członka zarządu zakładowej organizacji związkowej naruszono statut związku. Pracodawca po wskazaniu (...)
str. 27
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Skutki zmiany okresu rozliczeniowego z 1-miesięcznego na 3-miesięczny
Zamierzamy zmienić długość okresu rozliczeniowego z 1-miesięcznego na 3-miesięczny. Jak dokonać tej zmiany oraz jakie będą jej skutki? Nadmieniamy, że w zakładzie pracy stosowany jest (...)
str. 29
2.
Zatrudnienie pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w systemie równoważnego czasu pracy
Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w ramach badań okresowych zwrócił się do lekarza medycyny pracy o wyłączenie stosowania wobec niego art. 15 ustawy o rehabilitacji (...)
str. 32
3.
Rekompensowanie godzin ponadwymiarowych przepracowanych przez niepełnoetatowego pracownika samorządowego
Jednostka samorządowa zatrudnia pracowników w wymiarze 5/8 etatu, którzy pracują po 5 godzin dziennie. Czy za 6 i 7 godzinę ponadwymiarową w dniu, w którym (...)
str. 33
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za pracę, gdy choroba przypada na dzień ustawowo wolny od pracy
Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku i wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Otrzymuje też dodatek stażowy zmniejszany proporcjonalnie za dni absencji (...)
str. 35
2.
Obniżanie wynagrodzenia miesięcznego w razie czasowej absencji w miesiącu, w którym liczba zaplanowanych godzin różni się od nominału
W zakładzie pracy obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, który umożliwia planowanie zróżnicowanej liczby roboczogodzin w poszczególnych miesiącach, zbilansowanej w ramach okresu. Jak w tym przypadku należy (...)
str. 36
3.
Wpływ spóźnień i wcześniejszych wyjść pracownika na jego wynagrodzenie
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat, ze stawką godzinową powyżej ustawowego minimum, w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. (...)
str. 37
4.
Dodatek zadaniowy w podstawie nagrody jubileuszowej pracownika służby cywilnej
Pracownik służby cywilnej w październiku br. nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Od października jest mu też wypłacany dodatek zadaniowy (w październiku br. otrzymał z tego (...)
str. 38
VIII.
Dokumentacja pracownicza
1.
Obowiązek przechowywania informacji dotyczącej badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez policję
W zakładzie pracy wprowadziliśmy kontrolę trzeźwości w drodze odpowiednich postanowień regulaminu pracy. Pracownik, w stosunku do którego mieliśmy uzasadnione podejrzenie co do stanu jego trzeźwości, (...)
str. 41
2.
Jakie wymagania musi spełniać regulamin wynagradzania?
Czy regulamin wynagradzania w prywatnej firmie musi zawierać taryfikator kwalifikacyjny i tabele zaszeregowania z wykazami stanowisk? W regulaminie wynagradzania mogą, ale nie muszą, zostać ustalone (...)
str. 42
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikowi w pierwszym roku pracy
Pracownik (tegoroczny maturzysta) zatrudniony na czas określony od 7 listopada 2023 r. do 31 maja 2025 r. wcześniej pracował od 7 lutego do 6 maja (...)
str. 43
2.
Uprawnienie ojca do urlopu rodzicielskiego, gdy dziecko urodziło się w trakcie korzystania przez matkę z urlopu wychowawczego
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 1 maja 2021 r. do 31 marca 2024 r. W tym czasie urodziła kolejne dziecko (21 listopada 2022 r.). (...)
str. 45
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Roszczeniowość świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Czy i kiedy świadczenie socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może mieć charakter roszczeniowy? Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej zwanego Funduszem) nie są (...)
str. 47
2.1.
Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ciągu roku obliczają odpis na podstawie planowanej średniej liczby osób zatrudnionych. W końcu roku powinni skorygować tę (...)
str. 48
2.2.
Plany urlopowe na 2024 r.
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Realizacja kodeksowego obowiązku udzielania urlopów zgodnie z ustalonym planem, wymusza przystąpienie do jego przygotowania przed końcem roku. (...)
str. 48
2.3.
Ostatni moment na dokonanie corocznego przeglądu dokumentacji złożonej do celów związanych z ZFŚS
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS, uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego (art. (...)
str. 49
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Dopuszczalność upublicznienia listy osób do odbycia szkolenia bhp
Czy możliwe jest wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w intranecie listy osób (imię, nazwisko i data urodzenia), które mają odbyć w danym miesiącu szkolenie okresowe (...)
str. 49
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Otrzymaliśmy wezwanie PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Jak ustala się przeciętne zatrudnienie w poszczególnych miesiącach w celu wyliczenia średniorocznego zatrudnienia, od którego zależy (...)
str. 51
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem
1) Pracownica zatrudniona na cały etat do 6 listopada 2023 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim, a od 7 listopada br. do dnia (...)
str. 53
2.
Wyłączenie z oskładkowania zakupu dla pracowników kart kultura i sport
W regulaminie wynagradzania obowiązującym u pracodawcy znajduje się zapis, zgodnie z którym: "(...) pracownik jest uprawniony do zakupu kart kultura i sport po cenie niższej (...)
str. 54
3.
Okres zasiłkowy i rodzaj świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku
1) Pracownikowi do 31 grudnia 2023 r. zostanie wypłacony zasiłek chorobowy łącznie za 158 dni. Czy w sytuacji, gdy od 1 stycznia 2024 r. nadal (...)
str. 55
4.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy, gdy pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie orzekające o konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym 4-letnim dzieckiem. Pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków. Komu pracownik powinien przedłożyć wniosek o (...)
str. 56
5.
Skutki niezapewnienia pracownikowi 11-godzinnego odpoczynku dobowego
1) Zatrudniamy przedstawiciela handlowego w ramach podstawowego systemu czasu pracy w organizacji od poniedziałku do piątku. Z uwagi na braki kadrowe pracownik niedawno otrzymał do (...)
str. 56
6.
Okoliczności uprawniające i dokumentowanie urlopu okolicznościowego
1) Czy z powodu śmierci brata pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy? Tak, w razie zgonu i pogrzebu brata pracownika, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od (...)
str. 57
7.
Kiedy pracownik będący członkiem komisji wyborczej korzysta ze zwolnienia od pracy?
Pracownik, który był członkiem obwodowej komisji wyborczej, chce skorzystać z 5 dni zwolnienia od pracy z tytułu członkostwa w tej komisji dopiero w 2024 r. (...)
str. 58
1.
Ścieżki zatrudnienia
Od 24 lutego 2022 r. (pierwszy dzień zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę) obowiązują tymczasowo dwie ścieżki zatrudniania obywateli Ukrainy. Pierwszą (uproszczoną) wprowadziła ustawa z dnia (...)
str. 59
2.
Proces rekrutacji
Pracodawca może pozyskiwać kandydatów do pracy będących obywatelami Ukrainy w dowolny sposób, w tym zgłaszając ofertę pracy do PUP osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną albo (...)
str. 61
3.
Czynności przed nawiązaniem stosunku pracy
Skierowanie na badania Pracodawca musi skierować obywatela Ukrainy przyjmowanego do pracy (w obydwu ścieżkach zatrudnienia) na wstępne badania lekarskie (art. 229 § 1 K.p.). Nie (...)
str. 63
4.
Zawarcie umowy o pracę
W obydwu ścieżkach zatrudnienia z obywatelem Ukrainy można zawrzeć każdy rodzaj umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, nieokreślony) na warunkach przewidzianych w (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Co nowego w rozporządzeniu w sprawie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przekazywanych do ZUS?
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2023 r. pod poz. 2529 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r. (...)
str. 65
2.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zakładów aktywności zawodowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2023 r. pod poz. 2526 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r. (...)
str. 66
3.
Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych - informacja ZUS
ZUS w dniu 23 listopada 2023 r. na stronie internetowej www.zus.pl w dziale "Aktualności" zamieścił komunikat w sprawie terminu złożenia przez płatników składek korekty dokumentów (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.