Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Czas pracy w 2024 r. w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w art. 130 § 1-2 K.p., przy czym dla zatrudnionych w (...)
str. 4
2.
Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na niektóre świadczenia pracownicze
W 2024 r., tak jak w bieżącym roku, nastąpi dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 1 stycznia - do wysokości 4.242 zł, a (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika przechodzącego na emeryturę
Pracownik w związku z ukończeniem wieku emerytalnego przechodzi na emeryturę. Ostatniego dnia pracy wypłacimy mu wynagrodzenie za pracę i odprawę emerytalną. Jak dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych? (...)
str. 9
2.
Wypłata wyrównania świadczenia urlopowego po ustaniu zatrudnienia w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
Spółka z o.o., zatrudniająca ponad 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, na podstawie regulaminu wynagradzania wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego na (...)
str. 11
3.
Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus
Osoba wykonuje wolny zawód w ramach działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Czy będzie mogła w przyszłym roku opłacać składki na ubezpieczenia społeczne korzystając (...)
str. 12
4.
Składki ZUS od abonamentu medycznego finansowanego przez pracodawcę w czasie przebywania pracownika na urlopach związanych z rodzicielstwem
1) Pracodawca w całości finansuje pracownikom prywatną opiekę medyczną (w jednakowej kwocie dla wszystkich), także w okresie pobierania świadczeń chorobowych, jak i przebywania na urlopach (...)
str. 14
5.
O ile w 2024 r. wzrosną niektóre najniższe podstawy wymiaru składek ZUS w związku z podwyższeniem minimalnej płacy?
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na ustalenie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne niektórych osób ubezpieczonych. I tak np. w 2024 r. (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie premii zadaniowej i dodatku brygadzistowskiego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
1) W zakładzie pracy wypłacana jest premia zadaniowa. Przysługuje ona pracownikom za wykonanie zadań mających istotny wpływ na poprawę działalności spółki. Może być ona także (...)
str. 16
2.
Uzupełnianie wynagrodzenia godzinowego przed uwzględnieniem w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
1) W jaki sposób dla celów zasiłkowych należy uzupełnić wypłacone pracownikowi za dany miesiąc wynagrodzenie określone w stawce godzinowej, jeśli w tym miesiącu pracownik, oprócz (...)
str. 18
3.
Wynagrodzenie chorobowe pracownika młodocianego
Od 1 września 2023 r. zatrudniamy pracownika młodocianego (ucznia I klasy szkoły branżowej) w celu nauki zawodu. Osoba ta 23 czerwca 2023 r. ukończyła szkołę (...)
str. 19
4.
Wysokość podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika wykonującego umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą
W regulaminie wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy mamy zapis, iż umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą nie wchodzą do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników. W (...)
str. 21
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Okres zasiłkowy w razie korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia
Okres zasiłkowy, czyli okres, przez który ubezpieczonemu niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy (wraz z wynagrodzeniem chorobowym), wynosi odpowiednio 182 dni w (...)
str. 22
2.
Stawka zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego przez ojca "zastępczego"
Sąd w dniu 8 marca 2023 r. powierzył pracownicy i jej mężowi pieczę nad dzieckiem urodzonym 8 listopada 2022 r. Z urlopu na warunkach urlopu (...)
str. 24
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Określenie miejsca wykonywania pracy w treści umowy o pracę
Zatrudniamy pracownika, którego miejscem pracy jest siedziba pracodawcy. W ramach swoich obowiązków wysyła on drogą pocztową korespondencję zakładu. W tym celu wykorzystuje własny samochód, otrzymując (...)
str. 26
2.
Wydłużenie umowy na okres próbny ze względu na rodzaj pracy
1) Jak należy interpretować przepis pozwalający na wydłużenie umowy na okres próbny, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy? Czy wydłużenie należy uwzględnić w treści umowy (...)
str. 27
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Ruchomy czas pracy stosowany rotacyjnie
Firma planuje wprowadzić w centrali ruchomy czas pracy przewidujący rozpoczynanie pracy między 6 30 a 9 30 . W dziale handlowym, w którym zatrudnione są (...)
str. 29
2.
Planowanie dni wolnych w rozkładzie czasu pracy pracownika niepełnosprawnego
Pracownik legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim wydanym do 13 marca 2022 r. Zdecydował, że nie będzie ubiegał się o kolejne orzeczenie, jednak (...)
str. 31
3.
Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
1) Pracownica będąca matką 4-letniego dziecka po powrocie z urlopu wychowawczego (12 m-cy) złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy z pełnego do 7/8 etatu (...)
str. 33
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie podstawy ekwiwalentu urlopowego po dłuższej nieobecności pracownika w pracy
Jak należy obliczyć podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, jeśli pracownik z powodu choroby był nieobecny przez 5 m-cy, a w zakładzie pracy przysługuje premia w (...)
str. 35
2.
Podstawa obliczania dodatku za godziny nadliczbowe
Pracownicy mają prawo do dodatku stażowego w wysokości uzależnionej od przepracowanych pełnych lat. Jest on wypłacany także za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które (...)
str. 36
3.
Zmniejszanie wynagrodzenia prokurenta będącego pracownikiem spółki z o.o.
Zarząd spółki z o.o. uchwałą powołał na jej prokurenta pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na innym stanowisku. Określił w niej również miesięczne wynagrodzenie (...)
str. 37
4.
Dochodzenie wyższego wynagrodzenia na drodze sądowej
Czy pracownik może wnieść pozew, w którym zażąda aby sąd określił jego wynagrodzenie w wyższej wysokości niż przewiduje to umowa? Żaden przepis prawa nie przewiduje (...)
str. 39
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumentowanie dofinansowania ze środków z ZFŚS wyjazdu integracyjnego pracowników
Jaką dokumentacją komisja socjalna powinna dysponować aby mogła przyznać dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wyjazdu integracyjnego pracowników? Nie ma ustawowego wykazu dokumentów koniecznych (...)
str. 40
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu w przypadku powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze, na czas nieokreślony, legitymujący się 10-letnim stażem urlopowym, został powołany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na okres od 16 stycznia (...)
str. 42
2.1.
Udzielenie urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka posiadającego zaświadczenie "Za życiem"
1) Żona pracownika do 16 grudnia 2022 r. przebywała na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim (łącznie przez 52 tyg.). Czy pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego (...)
str. 43
2.2.
Podział urlopu rodzicielskiego
Dziecko pracownika urodziło się 27 lipca 2022 r. Matka dziecka bezpośrednio po urlopie macierzyńskim na podstawie art. 179 1 K.p. wykorzystała 29 tygodni urlopu rodzicielskiego, (...)
str. 46
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Terminy i sposób korygowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r.
Pracodawca naliczył majową ratę odpisu na ZFŚS od planowanego 38,65 etatu, co już w styczniu, a następnie w kolejnych miesiącach uległo zmianie. Rata wyniosła 50.284,50 (...)
str. 47
2.
Uwzględnianie okresu pełnienia czynnej służby wojskowej w stażu pracy
Czy pracownikowi zatrudnionemu w samorządowym zakładzie budżetowym na podstawie umowy o pracę należy zaliczyć okres czynnej służby wojskowej od 25 kwietnia 1987 r. do 6 (...)
str. 49
3.
Przyznanie zleceniobiorcy dodatkowego bonusu pieniężnego
Zleceniobiorcy zajmujący się utrzymaniem czystości w budynku oraz montażem elementów metalowych są wynagradzani stawką godzinową. Ponieważ realizują te czynności z wielką dbałością i precyzją, zleceniodawca (...)
str. 51
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zapewnienie pracownikom odzieży roboczej
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odzież roboczą. Czy może wynajmować odzież roboczą od firmy zewnętrznej, zamiast kupować ją na własność? Pracodawca może skorzystać z wynajmu (...)
str. 53
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Potwierdzenie niepełnosprawności przez nowo zatrudnianego pracownika dla celów ubiegania się o dofinansowanie z PFRON jego wynagrodzenia
Od 1 września br. zatrudniliśmy pracownika, który w tym dniu poinformował nas, że jest osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim, składając w tej sprawie oświadczenie. Orzeczenie (...)
str. 54
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wycofanie części środków zgromadzonych przez uczestnika na rachunku PPK
Uczestnik PPK (w wieku 45 lat) chciałby wypłacić tylko część środków zgromadzonych na rachunku PPK. Czy jest to możliwe? Nie. Ustawodawca przewidział trzy okoliczności, w (...)
str. 56
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłoszenie przedsiębiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1) Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przez pomyłkę nie został jednak zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy (...)
str. 57
2.
Obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS przez płatnika składek
Od połowy października br. rozpocznę prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Ponieważ działalność będę prowadził jednoosobowo, czy mam obowiązek założyć profil na PUE (...)
str. 58
3.
Świadczenia chorobowe w razie nadużycia alkoholu lub środków odurzających
1) Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z kodem literowym "C". Za pierwsze 5 dni nie wypłaciliśmy mu zasiłku chorobowego. Czy dotyczy to także wynagrodzenia chorobowego wypłacanego (...)
str. 58
4.
Przerwa na karmienie dziecka piersią
1) Pracownica, która wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego przedłożyła wniosek o udzielenie jej przerwy na karmienie dzieci piersią ("trojaczków"). Jaki wymiar (...)
str. 59
5.
Obowiązek zapewnienia szkolenia wstępnego z bhp
1) W połowie października br. planujemy zatrudnić pracownika na stanowisko administracyjno-biurowe. Czy musimy zapewnić mu szkolenie wstępne z zakresu bhp, jeżeli w lipcu br. odbył (...)
str. 60
1.
Status, cele i treść świadectwa pracy
Świadectwo pracy to dokument dotyczący okresu (okresów) zatrudnienia u danego pracodawcy, za który wcześniej nie zostało wystawione. Zgodnie z art. 97 § 1 K.p., pracodawca (...)
str. 61
2.
Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy
Wśród danych, które pracodawca powinien wpisać do świadectwa pracy są okresy nieskładkowe. Według definicji ZUS, okres nieskładkowy to okres, za który nie było obowiązku opłacania (...)
str. 62
3.
Zakres wpływu okresów nieskładkowych na uprawnienia pracownika
Zapisy o okresach nieskładkowych w świadectwie pracy nie służą do ustalania uprawnień pracowniczych (np. w zakresie urlopów: wypoczynkowego, opiekuńczego, bezpłatnego i związanych z rodzicielstwem, liczby (...)
str. 64
3.1.
Okresy pobierania świadczeń chorobowych
Za czas nieobecności w pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do/lub z pracy, a także poddania się (...)
str. 65
3.2.
Okresy pobierania zasiłku opiekuńczego
Okres pobierania zasiłku opiekuńczego zasadniczo wynosi 60 dni w danym roku kalendarzowym (art. 33 ustawy zasiłkowej). W świadectwie pracy nie podaje się liczby dni, za (...)
str. 66
3.3.
Prawo do renty i emerytury
Cel zamieszczania okresów nieskładkowych w świadectwie pracy określa wprost § 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia. Jest nim możliwość uwzględnienia tych okresów (w odpowiedniej wysokości) (...)
str. 66
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Centralna Informacja Emerytalna
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2023 r. pod poz. 1941 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej, dalej (...)
str. 67
2.
Oskładkowanie i opodatkowanie jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli - informacja MEiN
Do 14 października 2023 r. nauczyciele otrzymają nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł, o czym pisaliśmy w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.