Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. - odpowiedź GIP na pytanie naszego Wydawnictwa
W UiPP nr 18/2023, str. 4 zamieściliśmy najnowsze stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące wysokości świadczenia urlopowego w 2023 r., informując równocześnie, że w (...)
str. 4
2.1.
Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o usprawiedliwione nieobecności w pracy
Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z tym że w przypadku zamiaru zawarcia po niej umowy o pracę (...)
str. 5
2.2.
Informacja dla pracownika o instytucji zabezpieczenia społecznego i ochronie z nią związanej zapewnianej przez pracodawcę
Zgodnie z art. 29 § 3 K.p., pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie: 1) 7 dni od dnia (...)
str. 6
2.3.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wyłączone spod regulacji art. 9413 K.p.
Zgodnie z art. 94 13 K.p., jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynika z (...)
str. 7
3.
Zmiana stanowiska ZUS w sprawie wliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą do podstawy wymiaru zasiłków
Wynagrodzenie z umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także umowy (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicę, który przez część miesiąca chorował
Pracownik we wrześniu 2023 r. był oddelegowany do pracy na terenie Niemiec. Za wrzesień br. jego wynagrodzenie za pracę łącznie wyniosło 6.000 zł, a ponadto (...)
str. 10
2.
Korekta rozliczeń składkowych w związku z nadpłatą wynagrodzenia za pracę
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 28. dnia tego miesiąca. Często zdarza się, że już po wypłacie wynagrodzenia za pracę otrzymujemy zwolnienie lekarskie obejmujące ostatnie (...)
str. 13
3.
Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy z umów o pracę i zlecenia
Ze zleceniobiorcą (w wieku 48 lat), którego umowa zlecenia zakończyła się 23 sierpnia br., od 24 sierpnia br. zawarliśmy umowę o pracę w wymiarze 1/2 (...)
str. 15
4.
Składki ZUS od wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
Zwolniony pracownik został wyrokiem sądu przywrócony do pracy, którą podjął. Na jego rzecz zostało zasądzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy wraz z odsetkami. Czy (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego składników wynagrodzenia wypłacanych przed zmianą stanowiska
Pracownik od 1 kwietnia 2023 r. został przeniesiony z działu produkcji do działu handlowego. W dziale produkcji otrzymywał wynagrodzenie określone stawką godzinową, dodatki za pracę (...)
str. 19
2.
Nagroda kwartalna przypadająca w części na okres urlopu wychowawczego w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego
Pracownica oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje nagrody kwartalne zmniejszane proporcjonalnie za okresy absencji zasiłkowych. W sierpniu 2023 r. przez kilka dni sprawowała osobistą opiekę nad chorym (...)
str. 22
3.
Zasiłek chorobowy dla pracownika będącego kierowcą wykonującym przewozy w kraju i za granicą, z uwzględnieniem stanowiska ZUS
Zakład pracy zatrudnia kierowcę, który co do zasady wykonuje przewozy za granicę. Zdarza się jednak, że w niektórych miesiącach świadczy pracę tylko w Polsce. Jak (...)
str. 23
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Okres wyczekiwania, gdy niezdolność do pracy z powodu "zwykłej" choroby powstanie bezpośrednio po absencji związanej z wypadkiem przy pracy
Pracownik (w wieku 30 lat) zatrudniony od 1 września 2023 r. w dniu 7 września 2023 r. uległ wypadkowi przy wykonywaniu obowiązków służbowych i otrzymał (...)
str. 25
2.1.
Komu przysługuje podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego i jak je obliczyć?
W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...)
str. 27
2.2.
Dokumentowanie prawa do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest wypłacane bez wniosku świadczeniobiorcy. Jednak dla jego wypłaty zobowiązany jest on przedłożyć odpowiednio: oświadczenie, w którym wskazuje czy zasiłek macierzyński przysługuje (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Określanie czasu trwania umowy o pracę na zastępstwo
Od 26 kwietnia br. w umowie o pracę na czas określony trzeba wskazać "czas jej trwania" lub "dzień jej zakończenia". Jak rozumieć pierwsze z tych (...)
str. 31
2.1.
Zaproponowanie innego stanowiska pracy
Pracownik zatrudniony w administracji państwowej na podstawie powołania jest w wieku przedemerytalnym. Po długotrwałej chorobie (trwającej 175 dni) został skierowany na badania kontrolne, które wykazały (...)
str. 32
2.2.
Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy
Czy pracownikowi, o którym mowa w punkcie 2.1., przysługuje wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy? Za czas nieświadczenia pracy z powodu niedopuszczenia do niej w trybie (...)
str. 36
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 r.
1) Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnym, od poniedziałku do piątku, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym z dniówkami zasadniczo 12-godzinnymi. Czy za święto 11 listopada, przypadające w (...)
str. 37
2.
Możliwość wypłaty ryczałtu za pracę w wolną sobotę, niedzielę lub święto
Pracownikom serwisu wypłacany jest ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy w przypadku wykonywania przez nich pracy w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy (...)
str. 40
3.
Oddanie dnia wolnego za pracę w niedzielę w innym miesiącu okresu rozliczeniowego
Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma rekompensata pracy w wolną niedzielę dniem wolnym w innym miesiącu okresu rozliczeniowego? Zasady rekompensaty pracy w wolną niedzielę reguluje (...)
str. 41
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Nagroda frekwencyjna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Regulamin wynagradzania przewiduje nagrodę frekwencyjną w stałej wysokości 200 zł, której pracownik nie otrzymuje za dany miesiąc w razie choćby jednodniowej nieobecności. Czy należy ją (...)
str. 43
2.
Nie zawsze przysługuje wyrównanie do minimalnej płacy
Pracownik zatrudniony na cały etat w systemie podstawowym za wynagrodzeniem określonym w minimalnej wysokości, we wrześniu br. wykorzystał jeden dzień zwolnienia z powodu działania siły (...)
str. 45
3.
W nocy z 28 na 29 października br. dłuższa praca w związku z przejściem z czasu letniego na zimowy
Czasem urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski w okresie od jego wprowadzenia do odwołania - art. 2 ust. 1 (...)
str. 46
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Ewidencja czasu pracy członków zarządu spółdzielni
Czy dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, należy prowadzić ewidencję czasu pracy? Tak, w zakresie uproszczonym. Zarząd spółdzielni kieruje jej działalnością (...)
str. 46
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady odbywania szkolenia wyjazdowego przez pracownika
Z własnej inicjatywy i za zgodą pracodawcy pracownik będzie uczestniczył w szkoleniu wyjazdowym (poza siedzibą pracodawcy) związanym z zajmowanym stanowiskiem pracy. Pracodawca pokryje koszt szkolenia (...)
str. 48
2.
Dodatkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych prowadzony dobrowolnie
Pracodawca prowadzi dobrowolnie zakładowy fundusz świadczeń socjalny (zatrudnia 33 osoby) na podstawie regulaminu ustalonego z przedstawicielem załogi. W pierwszej połowie 2023 r. wpłacił na jego (...)
str. 51
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zwiększenie zatrudnienia w służbie bhp
Pracodawca zatrudniający około 550 pracowników (zakład A) przejął inną firmę, w której zatrudnionych jest 84 pracowników (zakład B). U przejmującego zatrudniony jest pracownik służby bhp, (...)
str. 54
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Możliwość różnicowania wysokości wpłaty dodatkowej do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający
Pracodawca zamierza finansować uczestnikom wpłatę dodatkową do PPK. Czy może zróżnicować jej wysokość, np. w zależności od zajmowanego stanowiska? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Podmiot (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Wykaz prac wzbronionych
Przepis art. 204 § 1 K.p. upoważnia Radę Ministrów do określenia wykazu prac wzbronionych młodocianym, dalej zwany wykazem. Wykonaniem tej delegacji jest rozporządzenie Rady Ministrów (...)
str. 56
2.
Zatrudnienie młodocianych powyżej 16 lat przy niektórych pracach wzbronionych
2.1. Zakres obowiązków pracodawców Rozporządzenie z 2023 r. kontynuuje uregulowane w rozporządzeniu z 2004 r. możliwości i podstawowe zasady zatrudniania młodocianych powyżej 16 lat przy (...)
str. 60
2.1.
Zakres obowiązków pracodawców
Rozporządzenie z 2023 r. kontynuuje uregulowane w rozporządzeniu z 2004 r. możliwości i podstawowe zasady zatrudniania młodocianych powyżej 16 lat przy niektórych pracach wzbronionych (dalej (...)
str. 60
2.2.
Wykaz dozwolonych prac wzbronionych
Wykaz dozwolonych prac wzbronionych zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia z 2023 r. znacznie różni się od poprzednika z 2004 r. Odmienności są widoczne (...)
str. 61
1.
Termin graniczny stosowania telepracy
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)
str. 61
2.
Praca tradycyjna zamiast telepracy
Przez telepracę należy rozumieć pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uchylony art. (...)
str. 62
3.
Praca zdalna zamiast telepracy
Zgodnie z art. 67 18 K.p., przez pracę zdalną należy rozumieć pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo (tzw. hybrydowa będąca połączeniem zdalnej i tradycyjnej) w miejscu (...)
str. 62
3.1.
Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej
Pierwszy krok do wdrożenia pracy zdalnej w miejsce telepracy stanowi uzgodnienie tej formy świadczenia pracy. Z dwóch ścieżek uzgodnieniowych przewidzianych w art. 67 19 § (...)
str. 62
3.2.
Uregulowanie i dodatkowe obowiązki związane z pracą zdalną
Kolejnym działaniem w procesie przejścia z telepracy na pracę zdalną jest uregulowanie pracy zdalnej na poziomie zakładowym albo indywidualnie z każdym pracownikiem. Wymaga to wprowadzenia (...)
str. 63
3.3.
Zmiana indywidualnych dokumentów oraz uchylenie przepisów wewnętrznych o telepracy
Najdalej 7 października br. musi nastąpić uchylenie przepisów wewnętrznych o telepracy (patrz pkt 5) oraz zawarcie porozumień aktualizujących umowy o pracę i uzupełnienie informacji o (...)
str. 66
4.
Aktualizacja umów o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia
4.1. Porozumienie zmieniające Umowa o pracę musi odzwierciedlać zamianę telepracy na pracę tradycyjną lub zdalną. Najprościej dokonać modyfikacji poprzez zawarcie porozumienia. Przy tej metodzie nie (...)
str. 66
4.1.
Porozumienie zmieniające
Umowa o pracę musi odzwierciedlać zamianę telepracy na pracę tradycyjną lub zdalną. Najprościej dokonać modyfikacji poprzez zawarcie porozumienia. Przy tej metodzie nie obowiązują bowiem formalności (...)
str. 66
4.2.
Wypowiedzenie zmieniające
Jak wcześniej sygnalizowaliśmy, pracodawca może jednostronnie dokonać zamiany telepracy wyłącznie na pracę tradycyjną. W tym celu musi zachować zasady określone w art. 42 § 1-3 (...)
str. 67
4.3.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Pracodawca musi zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia poprzez usunięcie z niej danych o telepracy wymaganych przez uchylony art. 67 10 K.p., jeżeli telepracę zastąpi wykonywanie (...)
str. 67
5.
Uchylenie przepisów wewnętrznych o telepracy
Pracodawca musi uchylić obowiązujące u niego przepisy wewnętrzne o telepracy do 7 października br. (ostatni dzień obowiązywania sześciomiesięcznego okresu dopuszczalności jej stosowania). Może tego dokonać (...)
str. 68
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny
W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września 2023 r. pod poz. 1843 ogłoszono ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, (...)
str. 69
2.
Wpływ wyłączenia z płacy minimalnej dodatku za szczególne warunki pracy na prawa wykonawców zamówień publicznych
Od 1 stycznia 2024 r. pracodawcy będą musieli pominąć dodatek za szczególne warunki pracy przysługujący pracownikowi, ustalając, czy jego płaca odpowiada wysokości minimalnego wynagrodzenia za (...)
str. 70
3.
Ogłoszenie minimalnych stawek wynagrodzeń obowiązujących w 2024 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2023 r. pod poz. 1893 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.