Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Obowiązek zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego
Przepis art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania do druku (...)
str. 4
2.
Sposób wykorzystywania tzw. przerwy śniadaniowej, z uwzględnieniem stanowiska MRiPS
Przed 26 kwietnia br. jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosił co najmniej 6 godzin, pracownik miał prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej (...)
str. 5
3.
Minimalna stawka wynagrodzenia za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2024 r.
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca po powrocie z urlopu rodzicielskiego oraz jego oskładkowanie i opodatkowanie
1) Pracownica jest wynagradzana stawką określoną w stałej miesięcznej wysokości oraz otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego. W połowie sierpnia br. wróciła do (...)
str. 8
2.
Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus
1) Do końca maja 2023 r. wykorzystałem limit opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus. Od 1 czerwca br. opłacam składki na (...)
str. 11
3.
Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego
Od września br. zatrudniamy pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki. Jego wynagrodzenie określiliśmy na poziomie najniższej stawki. Jak rozliczać składki ZUS od wypłacanego mu wynagrodzenia? (...)
str. 13
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie kierowcy w przewozach międzynarodowych po zmianach od 19 sierpnia 2023 r.
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1523), dalej zwana nowelą, wprowadziła zmiany m.in. w ustawie (...)
str. 15
2.
Wyłączenie ze składek ZUS wartości kuponów żywieniowych przyznanych pracownikom
Pracodawca przyznał pracownikom kupony żywieniowe realizowane w placówce gastronomicznej o wartości 400 zł, uprawniające do zakupu gotowych posiłków, bez prawa do ekwiwalentu. Czy cała wartość (...)
str. 18
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres przed i po zmianie zapisów regulaminu premiowania
Do końca lipca 2023 r. pracownicy otrzymywali premię miesięczną, która była pomniejszana za każdy dzień nieobecności w pracy spowodowany chorobą, opieką i macierzyństwem (była więc (...)
str. 19
2.
Wpływ na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych likwidacji składnika płacowego i podwyższenia w związku z tym wynagrodzenia
Decyzją zarządu od 1 września 2023 r. zlikwidowano premię miesięczną, do której dotychczas w myśl przepisów płacowych pracownicy zachowywali prawo w okresach absencji zasiłkowych. Nie (...)
str. 20
3.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi nie zawsze podlega podwyższeniu do kwoty najniższej
Pracownik pełnoetatowy choruje nieprzerwanie od 12 maja 2023 r. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na poziomie płacy minimalnej otrzymuje dodatek stażowy (10% wynagrodzenia zasadniczego), który nie (...)
str. 22
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Pracownik (w wieku poniżej 50 lat) w połowie stycznia 2023 r. przez 3 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu "zwykłej" choroby. Następnie 30 stycznia (...)
str. 23
2.
Zasiłek opiekuńczy, gdy sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem przypada częściowo na czas trwania urlopu wypoczynkowego
Pracownica od 21 sierpnia do 1 września 2023 r. przebywa na dwutygodniowym urlopie wypoczynkowym. Na PUE ZUS wpłynęło zwolnienie lekarskie orzekające o konieczności sprawowania przez (...)
str. 25
3.
Poinformowanie ZUS o łączeniu przez pracownika urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownica przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim. Ostatnie 12 tygodni tego urlopu, a także okres jego wydłużenia zamierza łączyć z pracą na 1/2 etatu. Jakie dokumenty (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Termin rozwiązania umowy o pracę zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika
1) Na czas nieobecności pracownika A z powodu długiej absencji chorobowej został zatrudniony pracownik B na podstawie umowy na zastępstwo. Pracownik A wkrótce wróci do (...)
str. 28
2.
Niekiedy trzeba uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny
Zatrudniliśmy pracownika na 3-miesięczny okres próbny. Po miesiącu pracy zamierzamy wypowiedzieć tę umowę. Czy musimy to uzasadniać? Nie, chyba że zajdą okoliczności, o których piszemy (...)
str. 30
3.
Zwolnienie pracownika długotrwale niezdolnego do pracy przed przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego
Pracownik nieobecny w pracy z powodu choroby wyczerpał pełny okres zasiłkowy. Obecnie otrzymał decyzję ZUS o odmowie przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, od której wniósł (...)
str. 31
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zasady planowania czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym i zmiany w harmonogramach czasu pracy
Czy w ramach nierównomiernego rozkładu czasu pracy, który pracodawca sporządza na cały okres, może on zaplanować w niektórych miesiącach okresu rozliczeniowego więcej dni pracy, niż (...)
str. 32
2.
Zaliczenie do czasu pracy uczestnictwa kierowcy w szkoleniu okresowym
Czy czas uczestnictwa kierowcy w szkoleniu okresowym podlega wliczeniu do czasu pracy? Kwestia zaliczania obowiązkowych szkoleń odbywanych przez kierowców do czasu pracy od lat budzi (...)
str. 35
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dzielnik do ustalenia wynagrodzenia urlopowego
Jak ustalić stawkę wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych, jeśli w jednym z przyjmowanych miesięcy pracownik odebrał dzień wolny, przez co pracował 8 godzin (...)
str. 36
2.
Wyrównanie wynagrodzenia do ustawowego minimum w razie nieobecności w pracy
Czy pracownikowi, który z powodu choroby był nieobecny w pracy przez część miesiąca, przysługuje wyrównanie do stawki minimalnej? Jeżeli umowa gwarantuje stawkę minimalną, należy odpowiedzieć (...)
str. 38
3.
Wysokość dodatku za dobowe godziny nadliczbowe przypadające w porze nocnej
Pracownik magazynu jest zatrudniony w systemie podstawowym 2-zmianowym od poniedziałku do piątku (od 6 00 do 14 00 i od 14 00 do 22 00 (...)
str. 40
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Prowadzenie akt osobowych jednocześnie w postaci papierowej i elektronicznej
Czy pracodawca może przechowywać w postaci elektronicznej skierowania na profilaktyczne badania lekarskie, prowadząc jednocześnie akta osobowe pracowników w postaci papierowej? Czy w przypadku konieczności konwersji (...)
str. 41
2.
Zapisy dotyczące monitoringu wizyjnego w regulaminie pracy i informowanie o nim
Pracownicy sklepów, w których jest zamontowany monitoring wizyjny podpisują indywidualnie klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych. Czy dodatkowo pracodawca musi wprowadzić odpowiednie postanowienia do (...)
str. 43
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu podjętym przed rozwiązaniem umowy w dotychczasowym miejscu pracy
Zatrudniliśmy pracownika od 16 sierpnia br. na okres próbny do 31 października br. Do 31 sierpnia 2023 r. był on zatrudniony u poprzedniego pracodawcy (ostatnie (...)
str. 45
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Obliczanie odpisów podstawowych na ZFŚS po wznowieniu tego obowiązku od 1 lipca br.
Do 30 czerwca 2023 r. spółka korzystała z możliwości zawieszenia dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego jest zobowiązana do (...)
str. 47
2.
Obniżanie przyznanego pracownikowi ryczałtu samochodowego za dni okazjonalnej pracy zdalnej
Część pracowników ma podpisane umowy na używanie własnego samochodu do celów służbowych, na podstawie których otrzymują ryczałt. W dniach, w których świadczą okazjonalną pracę zdalną (...)
str. 48
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zapewnienie pracownikom wody i napojów profilaktycznych
Pracodawca ma tylko jedną siedzibę (żadnych biur regionalnych). Zatrudnieni przez niego przedstawiciele handlowi i regionalni kierownicy sprzedaży pracują na terenie kilku województw. Pracodawca zamierza zapewnić (...)
str. 50
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Termin zapisania pracownika do PPK a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
Pracodawca co do zasady każdą nowo zatrudnioną osobę zgłasza do PPK w ostatecznym terminie. W praktyce zdarzają się jednak przypadki, że taki pracownik chciałby przystąpić (...)
str. 52
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Zasady sporządzania informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach
Od 26 kwietnia 2023 r. zakres danych podawanych w informacji o warunkach zatrudnienia, dalej informacji został znacznie rozszerzony. Zmieniły się też okoliczności i terminy przekazywania (...)
str. 53
1.
Termin i postać informacji o warunkach zatrudnienia
Wzór informacji o warunkach zatrudnienia dostępny w dziale Prawo pracy w Programie DRUKI Gofin Pracodawca informuje pracownika o warunkach zatrudnienia nie później niż w terminie (...)
str. 53
2.
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
W myśl art. 29 § 3 K.p., informacja powinna wskazywać co najmniej: 1) obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy, 2) obowiązujący pracownika dobowy (...)
str. 54
3.
Sporządzenie informacji o warunkach zatrudnienia, z uwzględnieniem stanowisk MRiPS i GIP
W niniejszej części opracowania omawiamy poszczególne warunki zatrudnienia, które musi zawierać informacja przekazywana pracownikowi. Przykładowe zapisy w informacji mają postać opisową i dotyczą pracownicy w (...)
str. 55
4.
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie warunków zatrudnienia, o których mowa w art. 29 § 3 K.p., a także o objęciu (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Jednorazowa nagroda specjalna i inne zmiany w Karcie Nauczyciela w 2023 r.
Zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą (...)
str. 65
2.
Z dniem 19 sierpnia br. weszła w życie ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 sierpnia 2023 r. pod poz. 1523 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie (...)
str. 67
3.
Zmiana prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wpływu na składki ZUS - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
W UiPP nr 16/2023, str. 66 sygnalizowaliśmy, że podniesienie kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej nie wpłynie na parametry składkowe. Stanowisko to (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.