Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Klasyfikacja podróży kierowcy realizującego zadania przewozowe w kraju po drodze za granicę - stanowisko GIP
Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § 1 K.p. Z kolei kierowcy (...)
str. 4
2.
Potrącenia na poczet egzekucji administracyjnej po śmierci pracownika - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak pisaliśmy w UiPP nr 11/2023 , str. 65 nowelizacja ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Obniżenie składki zdrowotnej pracownika objętego ulgą dla młodych oraz opłacanie za niego składek na FP, FS i FGŚP
1) Pod koniec czerwca br. zatrudniliśmy w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika w wieku 24 lat. Na początku lipca br. otrzymał on wynagrodzenie za czerwiec (...)
str. 6
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika, który złożył wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
1) Pracownik złożył pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy. Czy fakt ten ma wpływ na rozliczanie składek ZUS? Nie. Pracodawca (płatnik) nie pobiera (...)
str. 8
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Zwolnienie z oskładkowania premii miesięcznej wypłaconej za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
1) Pracownicy zgodnie z regulaminem wynagradzania mają prawo do premii miesięcznej, która po zmianach wprowadzonych w regulaminie wynagradzania, przysługuje im również za okres pobierania wynagrodzenia (...)
str. 10
2.
Wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS odprawy wypłacanej zwalnianemu pracownikowi
Z końcem lipca br. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z jednym z pracowników. Pracownikowi temu wypłacimy odprawę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, a (...)
str. 13
3.
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Na podstawie umowy zlecenia zatrudniamy osobę, która z tego tytułu została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W umowie zlecenia określono (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia regulaminowa w zmiennej wysokości w podstawie wymiaru zasiłków
1) Pracownik otrzymuje zmienną premię regulaminową, która jest zmniejszana proporcjonalnie za okresy choroby, opieki i macierzyństwa. Jej wysokość jest uzależniona od obrotu osiągniętego w danym (...)
str. 16
2.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy nieobjętego ubezpieczeniem chorobowym
Osoba fizyczna od kilku miesięcy wykonuje umowę zlecenia, w której wynagrodzenie określono kwotowo. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym (nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) (...)
str. 18
3.
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym
Pracownica wykorzystała pełny okres zasiłkowy, po którym ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne. W trakcie pobierania tego świadczenia urodziła dziecko (4 lipca 2023 r.) i obecnie (...)
str. 19
4.
Wynagrodzenie chorobowe, gdy pracownik w każdym miesiącu przyjmowanym do podstawy wymiaru przepracował mniej niż połowę czasu pracy
Pracownik zatrudniony od 3 kwietnia 2023 r. pod koniec czerwca br. przez kilka dni chorował. W jaki sposób obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeśli w (...)
str. 21
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego za wydłużoną w wyniku łączenia z pracą część urlopu rodzicielskiego
Pracownica urodziła dziecko 7 maja 2022 r. i od tego dnia przebywała na urlopie macierzyńskim, bezpośrednio po którym korzysta z urlopu rodzicielskiego, łącząc go z (...)
str. 22
1.2.
Zasiłek macierzyński w razie złożenia przez pracownicę wniosku o ustalenie nowej wysokości zasiłku
Od 26 kwietnia 2023 r. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego co do zasady wynosi 70% podstawy wymiaru (art. 31 ust. 2 ustawy zasiłkowej). (...)
str. 24
2.
Wypłata świadczenia chorobowego dla pracownika legitymującego się długim stażem ubezpieczenia chorobowego
Na początku czerwca 2023 r. zatrudniliśmy pracownicę, która po kilku dniach pracy zachorowała. Przed podjęciem zatrudnienia przez 4 miesiące nigdzie nie pracowała. Czy powinniśmy jej (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Określenie w umowie o pracę serwisanta miejsca wykonywania pracy
Jak ustalić miejsce pracy pracowników, którzy wykonują remonty i serwisy na obszarze dwóch województw (małopolskiego i dolnośląskiego), realizując zadania zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i (...)
str. 27
2.
Cechy umowy cywilnoprawnej przemawiające przeciwko uznaniu jej za umowę o pracę
Zamierzamy zawrzeć z osobą fizyczną umowę zlecenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy formułowaniu jej treści, a następnie wykonywaniu zlecenia, aby w przyszłości nie była (...)
str. 29
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Obliczenie wymiaru czasu pracy pracownika niepełnoetatowego obowiązującego w sierpniu br.
Pracownik jest zatrudniony w organizacji podstawowej na 1/8 etatu, a dniami roboczymi są wtorki i czwartki, w których praca jest świadczona co do zasady po (...)
str. 32
2.
Ustalenie nadgodzin średniotygodniowych w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym? Jak ustalić wymiar czasu pracy (...)
str. 33
3.
Praca w wolną sobotę a skrócenie odpoczynku tygodniowego pracowników zatrudnionych na zmiany
Czy w przypadku zobowiązania pracownika zmianowego do wykonywania pracy w wolną sobotę, pracodawca ma prawo skrócić jego odpoczynek tygodniowy do 24 godzin? Zgodnie z art. (...)
str. 35
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Określonej grupie pracowników zamierzamy wypłacać co miesiąc premie uznaniowe w zmiennej wysokości. Czy tego typu premie należy przyjmować do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop? Premii (...)
str. 36
2.
Wynagrodzenie unijne nauczyciela w podstawie innych świadczeń
Nauczyciele publicznej placówki oświatowej prowadzą zajęcia w ramach projektów unijnych, za które otrzymują wynagrodzenie obliczane jak za godziny ponadwymiarowe. Czy należy je przyjmować do podstawy (...)
str. 37
3.
Podstawa ekwiwalentu urlopowego pracownika personelu medycznego po powrocie z urlopu wychowawczego
Pracownica zatrudniona od 16 lipca 2014 r. jako technik RTG od 9 czerwca 2020 r. do 8 maja 2023 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Z (...)
str. 38
4.
Odprawy ekonomiczna oraz rentowa w razie rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 K.p.
1) Pracownikowi przebywającemu na długotrwałym zwolnieniu lekarskim wkrótce upływa okres ochronny. Planujemy rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie art. 53 K.p. Czy nabędzie (...)
str. 40
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Podstawa prawna wygaśnięcia umowy w związku z powołaniem do ZSW w świadectwie pracy
Jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwie pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej? W związku z rozwiązaniem lub (...)
str. 42
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po długotrwałej chorobie przed czy po badaniach kontrolnych?
1) Pracownik, który wkrótce zakończy 12-miesięczny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, przed powrotem do pracy chciałby wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy? Czy musi najpierw pozytywnie przejść profilaktyczne (...)
str. 44
2.
Kolejność wykorzystywania urlopów wypoczynkowego i wychowawczego po urlopie rodzicielskim
Czy pracownicy, która po urlopie macierzyńskim zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego możemy najpierw udzielić całego urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, a następnie urlopu wychowawczego? (...)
str. 46
3.
Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego
Dziecko pracownika urodziło się 3 sierpnia 2022 r. Jego matka wykorzystała pełny okres urlopu macierzyńskiego, a następnie 5 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z pozostałej części urlopu (...)
str. 47
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady postępowania wobec pracownika, u którego stwierdzono śladowe stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu
Badanie pracownika wykazało obecność alkoholu w jego organizmie na poziomie niższym niż 0,1 mg w 1 dm 3 wydychanego powietrza (odpowiednik 0,2 promila we krwi). (...)
str. 48
2.
Usprawiedliwienie nieobecności, jeśli wezwanie do sądu przypada poza godzinami pracy pracownika
Pracownik otrzymał wezwanie na badania przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (na 12 30 w dniu 25 maja 2023 r.). Zgodnie z harmonogramem w tygodniu obejmującym (...)
str. 50
3.
Wczasy pod gruszą dla kierownika SPZOZ
Czy kierownik SPZOZ, utworzonego przez radę gminy, ma prawo do wczasów pod gruszą za trwający 14 dni urlop wypoczynkowy, sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? (...)
str. 51
4.
Użytkowanie samochodu służbowego w celach prywatnych wspólnie przez kilku pracowników
Pracownicy korzystają ze służbowego pojazdu w celach prywatnych (wspólne dojazdy do miejsca świadczenia pracy i z powrotem). Czy z tego tytułu po stronie pracowników powstaje (...)
str. 52
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Uznanie skutków używania nieodpowiedniego obuwia roboczego za wypadek przy pracy
Pracownica zatrudniona na stanowisku produkcyjnym, na którym występuje przede wszystkim pozycja stojąca, zgłosiła pracodawcy uraz będący efektem stosowania wydanego jej obuwia roboczego, w postaci odcisków, (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Czy środki zgromadzone na rachunku pracownika będącego uczestnikiem PPK podlegają egzekucji?
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnej (kilkunastu tysięcy złotych). Pracownik ten jest uczestnikiem PPK. Czy komornik może dodatkowo zająć jego środki (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Przedłużenie korzystania przez przedsiębiorcę z małego ZUS plus
Do 31 sierpnia 2023 r. opłacam składki na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus, tj. łącznie przez 36 miesięcy. Słyszałem, że okres korzystania z (...)
str. 56
2.
Komplet dokumentów rozliczeniowych w związku z nieprawidłowo wykazaną wpłatą do PPK
W raporcie ZUS RCA sporządzonym za maj br. za jednego z pracowników wykazaliśmy kwotę wpłaty do PPK w niewłaściwej wysokości. Czy możemy sporządzić tylko korektę (...)
str. 56
3.
Zaświadczenie Z-3 i wypłata zasiłku chorobowego za okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim
1) Pracownik otrzymuje kolejne zwolnienia lekarskie dokumentujące nieprzerwaną niezdolność do pracy z powodu choroby. Płatnikiem zasiłków jest ZUS. Czy do każdego zwolnienia jakie wpłynie na (...)
str. 57
4.
Ustalenie płatnika zasiłku dla nowo powstałego płatnika składek
Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w maju 2023 r. Na jaki dzień powinna ustalić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego dla celów ustalenia czy w (...)
str. 58
5.
Zasiłek opiekuńczy na chore pełnoletnie dziecko legitymujące się niepełnosprawnością
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na 21 dni z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku 19 lat. Dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność w (...)
str. 58
6.
Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny
1) Pracownik był zatrudniony od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. Ponownie zatrudniliśmy go do innego rodzaju pracy niż wykonywanej wcześniej od (...)
str. 59
7.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wstępnych badań profilaktycznych
1) Planujemy zatrudnić magazyniera, który poinformował nas, iż posiada aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca pracy gdzie był zatrudniony na takim samym stanowisku. Czy możemy (...)
str. 59
8.
Praca w niedziele w placówce handlowej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego
Czy pomimo odwołania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może zaplanować pracę w placówce handlowej w ostatnią niedzielę lipca 2023 r.? Jeżeli powierzone czynności mieszczą się w (...)
str. 60
1.
Zasady ogólne
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691), dalej ustawa o sc reguluje m.in. zasady zatrudniania (...)
str. 61
2.
Zatrudnienie cudzoziemców w służbie cywilnej
Zmiany w ustawie o sc mają ułatwić podejmowanie pracy w służbie cywilnej przez cudzoziemców. Wprowadzona zostanie zasada, że posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa, (...)
str. 61
3.
Zakaz zatrudniania pracowników i współpracowników organów bezpieczeństwa
Ustawa nowelizująca dodała do ustawy o sc nowy art. 4a, na mocy którego w służbie cywilnej nie może być (od 27 czerwca br.) zatrudniona osoba, (...)
str. 62
4.
Nowe zasady prowadzenia naboru
Obecnie nabór do służby cywilnej oparty jest głównie o aplikacje składane w formie papierowej. Po wejściu w życie zmian będzie to nadal możliwe, ale podstawową (...)
str. 64
5.
Możliwość połączenia komisji dyscyplinarnych
Nowe przepisy uelastycznią zasady tworzenia komisji dyscyplinarnych. Umożliwią też łączenie komisji dyscyplinarnych urzędów w trakcie ich kadencji we wspólną komisję dyscyplinarną oraz dopuszczą przystąpienie i (...)
str. 65
6.
Zmiany w czasie pracy
W dotychczasowym stanie prawnym w służbie cywilnej zastosowanie mogą mieć tylko dwa systemy czasu pracy: podstawowy system czasu pracy, przewidujący pracę codziennie od poniedziałku do (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.