Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wykorzystywanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego przez pracownika - ojca dziecka - stanowisko MRiPS
W UiPP nr 11/2023 , str. 5 pisaliśmy na temat wykorzystywania "wydłużonej" na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie (...)
str. 4
2.
Obowiązki pracodawcy w związku z zapowiadanym odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) znajduje się projekt z dnia 26 kwietnia 2023 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika powracającego do pracy w trakcie miesiąca po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
Pracownica jest wynagradzana w stałej miesięcznej wysokości (6.000 zł). Do 14 maja br. przebywała na urlopie rodzicielskim i pobierała zasiłek macierzyński (w wysokości 80% podstawy (...)
str. 9
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie dwóch wypłat w tym samym miesiącu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Pracownik był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do 6 lutego 2023 r. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego (...)
str. 11
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika - kierowcy w przewozach międzynarodowych
Zatrudniamy kierowcę w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. Jest on wynagradzany stałą stawką miesięczną 3.500 zł, a ponadto otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny i dyżury, dodatki nocne, (...)
str. 14
4.
Oskładkowanie i opodatkowanie członka zarządu pełniącego tę funkcję w ramach umowy zlecenia
Osoba fizyczna w 2016 r. została powołana do pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o. Na pełnienie tej funkcji zawarto z nią umowę zlecenia, w (...)
str. 16
5.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorcy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Kiedy przedsiębiorca legitymujący się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej na podstawie art. 82 ust. 9 lub ust. 10 ustawy (...)
str. 19
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego i wypłata jego wyrównania po uzyskaniu przez pracownika nagrody za poprzedni rok
Pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują roczną nagrodę z zysku, która jest zmniejszana proporcjonalnie za czas nieobecności w pracy z powodu choroby. Nagroda za 2021 r. (...)
str. 20
2.
Uzupełnienie premii miesięcznej zmniejszanej proporcjonalnie za okresy absencji chorobowych
Zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracownik otrzymuje premię miesięczną za osiągnięcie celu jakościowego i ilościowego w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę. (...)
str. 22
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po zasiłku chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego
Pracownik 1 marca 2023 r. uległ wypadkowi przy pracy i do końca kwietnia 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za okres absencji wypłacaliśmy mu zasiłek (...)
str. 23
2.
Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający 9 tygodniom urlopu rodzicielskiego dla przedsiębiorcy
Żona przedsiębiorcy urodziła dziecko w 2017 r. i bezpośrednio po porodzie po urlopie macierzyńskim wykorzystała urlop rodzicielski w pełnym wymiarze (łącznie 52 tyg.). Czy po (...)
str. 25
3.
Wysokość zasiłku chorobowego, gdy niezdolność do pracy przypada na okres urlopu opiekuńczego
Pracownik w okresie przebywania na urlopie opiekuńczym (od 15 do 19 maja 2023 r.) zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie obejmujące ostatnie trzy dni tego urlopu. (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wykonywanie pracy zdalnej przez obywatela Ukrainy z terytorium tego państwa
Polska spółka zatrudnia na podstawie umów o pracę pracowników będących obywatelami Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie kart pobytu. Niektórzy z nich chcieliby pracować (...)
str. 28
2.
Możliwość zatrudnienia dziecka, które nie ukończyło 15 lat
Pracodawca nie sprawdzając dokumentów dorywczo zatrudnił osobę, która wprowadziła go w błąd co do wieku. W konsekwencji okazało się, że nie ma ona jeszcze ukończonych (...)
str. 29
3.
Określenie pracodawcy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych niepublicznej placówki oświatowej
Fundacja jest organem prowadzącym dla dwóch niepublicznych placówek wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, którą prowadzi starosta. Każdej z tych placówek nadała statut, wskazując (...)
str. 31
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zaliczenie od 26 kwietnia 2023 r. do czasu pracy szkoleń odbywanych poza godzinami pracy
Pracodawca finansuje szkolenia z zakresu m.in. nowych przepisów o VAT (dla księgowej), skutecznej komunikacji (dla pracownika marketingu) czy zasiłków (dla kadrowej). Niekiedy trwają one dłużej (...)
str. 32
2.
Godziny nadliczbowe w rozkładzie ruchomym oraz systemie przerywanym
Stosujemy organizację pracy: podstawową (trzyzmianową) dla produkcji, ruchomą dla administracji i przerywaną w dziale utrzymania ruchu systemów produkcyjnych. Jak ustalać nadgodziny w drugiej i trzeciej (...)
str. 35
3.
Ustalenie nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego przy pracy zmianowej
Od którego momentu należy liczyć nieprzerwany odpoczynek tygodniowy pracownika? Czy zawsze kończy się on o godzinie 0 00 zgodnie z dobą astronomiczną, czy też trwa (...)
str. 37
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za część miesiąca w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
1) Zatrudniamy pracownika na pełny etat w systemie równoważnym w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy dla drugiego tegorocznego okresu wyniósł 488 godzin, z czego (...)
str. 39
2.
Dodatek stażowy głównego księgowego zatrudnionego w dwóch samorządowych jednostkach budżetowych
Pracownik od 2011 r. jest zatrudniony w samorządowej jednostce budżetowej jako główny księgowy w wymiarze 1/2 etatu. W 2023 r. podjął zatrudnienie na 1/4 etatu (...)
str. 41
3.
Fakultatywny dodatek specjalny pracownika samorządowego w regulaminie wynagradzania
1) W regulaminie wynagradzania obowiązującym u pracodawcy samorządowego jest ogólny zapis o tym, że z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi (...)
str. 42
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Treść prowadzonej w zakładzie pracy listy obecności pracowników
Prowadzimy zbiorowe listy obecności, na których pracownicy składają podpisy. Czy powinny one zawierać również godzinę rozpoczęcia pracy i jej zakończenia? Nie, lista obecności nie musi, (...)
str. 44
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu zaległego pozostałego do wykorzystania po obniżeniu wymiaru czasu pracy
Pracownik legitymujący się ponad 10-letnim stażem urlopowym jest zatrudniony w ramach umowy na czas nieokreślony. Do końca 2022 r. pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, (...)
str. 45
2.
Ustalenie prawa pracownika - ojca dziecka do nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego
Matka dziecka po porodzie nie była uprawniona do urlopów związanych z rodzicielstwem ani do zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów ze względu na niepodleganie ubezpieczeniu (...)
str. 46
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Prawo do diet w razie wykonywania przez kierowcę w ramach jednej podróży dostaw w kraju i za granicą
Czy kierowca, który w ramach jednej podróży dokonuje dostawy w kraju, a następnie realizuje dostawy poza terytorium Polski, nabywa za odcinek krajowy prawo do diet (...)
str. 48
2.
Kryterium dochodowe do celów socjalnych oparte o minimalne wynagrodzenie po zmianie stawki od 1 lipca br.
Zgodnie z regulaminem ZFŚS pracownicy do końca kwietnia danego roku są zobowiązani złożyć oświadczenia o dochodach na członka gospodarstwa domowego za rok poprzedni, stanowiących podstawę (...)
str. 50
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Czy w razie zaistnienia wypadku zawsze trzeba dokonać oględzin miejsca zdarzenia?
Nasi pracownicy świadczą pracę na terenie różnych firm, w różnych częściach kraju. Czy jeśli dojdzie do wypadku, musimy wysłać zespół powypadkowy do tego pracodawcy, czy (...)
str. 51
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Terminowe poniesienie kosztów płacy warunkiem otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stanowisk PFRON i MRiPS
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje m.in., gdy miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym (...)
str. 53
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Minimalna kwota środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK uprawniająca do dopłaty rocznej za 2023 r.
Rachunek uczestnika PPK, oprócz wpłat finansowanych przez niego oraz podmiot zatrudniający, jest corocznie zasilany pochodzącą ze środków Fundusz Pracy dopłatą roczną w wysokości 240 zł. (...)
str. 56
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej
Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam od podstawy w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. (...)
str. 57
2.
Zaliczenie nadpłaty rocznej składki zdrowotnej na bieżące składki ubezpieczeniowe
Przedsiębiorca w wyniku rocznego rozliczenia składki zdrowotnej ustalił kwotę nadpłaty. Wniosek o zwrot nadpłaty złożył 30 maja 2023 r. Za kwiecień 2023 r. zapłacił składki (...)
str. 58
3.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wysokości zasiłku macierzyńskiego po zmianach
1) Pracownica urodziła dziecko 27 kwietnia 2023 r. Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (...)
str. 58
4.
Umowa na czas określony wypowiedziana przed 26 kwietnia 2023 r. w świetle nowelizacji Kodeksu pracy
1) W dniu 17 kwietnia br. wypowiedzieliśmy pracownikowi zawartą rok wcześniej umowę o pracę na czas określony. Okres wypowiedzenia zakończył się 31 maja br. Czy (...)
str. 60
5.
Wcześniejsze odpracowanie w wolną sobotę piątku przypadającego bezpośrednio po święcie "Boże Ciało"
W zakładzie pracy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy, a dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy są soboty. Pracodawca udzielił dnia wolnego od (...)
str. 61
6.
Informacja w świadectwie pracy i odprawa w razie rozwiązania umowy po przejęciu przez innego pracodawcę
1) Przejęliśmy pracowników w trybie art. 23 1 K.p. Jeden z nich nie chce kontynuować zatrudnienia i ma zamiar rozwiązać stosunek pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem. (...)
str. 62
7.
Pozostawienie pracownika bez asekuracji na terenie magazynu wysokiego składowania
Czy dopuszczalnym jest pozostawienie samego pracownika na terenie magazynu wysokiego składowania? Czy każdy pracownik musi mieć zapewniony stały nadzór? Przepisy prawa pracy, w tym bezpieczeństwa (...)
str. 63
XII.
Przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników - wybrane aspekty
Od 21 lutego 2023 r. do Kodeksu pracy zostały wprowadzone (ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy..., Dz. U. (...)
str. 64
1.
Kontrola trzeźwości pracowników w razie braku regulacji w tej sprawie w przepisach wewnętrznych
Pracodawca może kontrolować trzeźwość pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Wprowadzenie kontroli trzeźwości, (...)
str. 64
2.
Objęcie prewencyjną kontrolą trzeźwości pracowników biurowych
Jak już napisaliśmy w pkt. 1 niniejszego opracowania, prewencyjna kontrola trzeźwości może być wprowadzona, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników (...)
str. 67
3.
Metody przeprowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę
Kontrolę trzeźwości przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie (art. 22 1 c (...)
str. 67
4.
Dokumenty związane z kontrolą trzeźwości w aktach osobowych pracownika
Przepis art. 22 1c § 6 K.p. pozwala pracodawcy na przetwarzanie informacji o dacie godzinie i minucie badania alkomatem oraz jego wyniku wskazującym na stan (...)
str. 68
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Nowe wzory deklaracji składanych do PFRON
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2023 r. pod poz. 995 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2023 r. (...)
str. 70
2.
Od 1 czerwca 2023 r. obowiązuje wyższa kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od (...)
str. 71
3.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w III kwartale 2023 r.
Do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego przyjmuje się podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego przed przyznaniem tego świadczenia. Przy czym w zależności od tego, w którym kwartale (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.