Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Pracodawco - zapoznaj się z kolejnymi zmianami w Kodeksie pracy
W poprzednim numerze UiPP rozpoczęliśmy cykl artykułów omawiających kolejne zmiany przepisów Kodeksu pracy wynikające z ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy (...)
str. 4
1.1.
Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w sprawach rodzinnych
Ustawa zmieniająca wprowadzi do Kodeksu pracy nowy art. 148 1 . Na jego podstawie pracownikowi będzie przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w (...)
str. 4
1.2.
Urlop opiekuńczy na osoby bliskie pracownikowi
Ustawa zmieniająca doda w Kodeksie pracy w dziale siódmym po rozdziale I nowy rozdział Ia - "Urlop opiekuńczy" (art. 173 1 -173 3 ). Urlop (...)
str. 5
1.3.
Zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
Wymiar oraz sposób korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2 dni lub (...)
str. 6
1.4.
Możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy przez rodzica małego dziecka
Ustawa zmieniająca doda do Kodeksu pracy nowy art. 188 1 . Na podstawie tego przepisu pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia, (...)
str. 6
1.5.
Ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
Ustawą zmieniającą wprowadzone zostaną zmiany w art. 177 K.p. dotyczącego zakresu ochrony w związku z macierzyństwem. W nowym brzmieniu § 1 tego przepisu będzie stanowił, (...)
str. 7
1.6.
Prawo do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w porze nocnej rodzica małego dziecka
W obecnym stanie prawnym, na mocy art. 178 § 2 K.p., pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez (...)
str. 8
1.7.
Zmiany w zakresie umów na czas określony
W poprzednim numerze UiPP pisaliśmy, iż ustawa zmieniająca wprowadza zmiany w zakresie umowy o pracę zawartej na czas określony dotyczące wskazania w oświadczeniu pracodawcy o (...)
str. 8
2.
Bhp przy pracy zdalnej - wyjaśnienia GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. (...)
str. 9
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.1.
Ustalenie rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej
Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 (...)
str. 12
1.2.
Przykładowe rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r.
Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych ustala miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w art. 81 ust. 2c ustawy zdrowotnej. Zgodnie z (...)
str. 15
1.3.
Dopłata lub nadpłata rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
W przypadku gdy suma wpłaconych przez przedsiębiorcę za poszczególne miesiące roku składkowego (obejmującego okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.) składek (...)
str. 19
2.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w razie zmiany formy opodatkowania przychodów z działalności - wyjaśnienie ZUS
W UiPP nr 5/2023, str. 23 pisaliśmy o ustaleniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy, który od 1 stycznia 2023 r. zmienił formę opodatkowania, (...)
str. 22
3.
Do 31 marca br. płatnicy opłacający za pracowników składki na FEP przekazują do ZUS zgłoszenia ZUS ZSWA
Płatnik składek przekazuje informację o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej FEP), zawierającą następujące dane: nazwisko i imię, datę (...)
str. 23
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty świadczenia chorobowego w razie podwyżki wynagrodzeń
Pracownica gminnego ośrodka pomocy społecznej od 10 listopada 2021 r. do 8 listopada 2022 r. przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem. Następnie od 9 listopada (...)
str. 25
2.
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po podwyżce wynagrodzenia z wyrównaniem za okres wsteczny
Od 1 marca 2023 r. decyzją zarządu przyznano pracownikom podwyżkę wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r. Wraz z wypłatą za marzec 2023 r. (...)
str. 27
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie potrącenia ze świadczenia rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem zmiany od 1 marca 2023 r. kwot wolnych od potrąceń
Pracownikowi od 6 grudnia 2022 r. wypłacamy świadczenie rehabilitacyjne (przyznane na 6 m-cy). W lutym 2023 r. wpłynęło zajęcie komornicze wynagrodzenia i innych wierzytelności pracownika (...)
str. 29
2.
Wysokość zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy i hospitalizacją z innej przyczyny
Pracownik w lutym 2023 r. uległ wypadkowi przy pracy i do 5 marca 2023 r. był nieprzerwanie niezdolny do pracy. Na PUE ZUS pracodawcy wpłynęło (...)
str. 31
3.
Wypłata zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko w razie pobytu jego matki w szpitalu
1) W zakładzie pracy zatrudniamy małżeństwo będące rodzicami niespełna 2-letniego dziecka, nad którym na co dzień opiekę sprawuje jego babka. Pracownica od kilku tygodni przebywa (...)
str. 32
4.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego po rozwiązaniu się umowy zawartej na czas określony
Umowa o pracę pracownika zawarta na czas określony zakończy się z dniem 18 marca 2023 r. Pracownik na początku marca br. wystąpił z wnioskiem o (...)
str. 33
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Praca zdalna wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych (...)
str. 35
1.1.
Treść indywidualnego porozumienia z pracownikiem wykonującym pracę zdalną
1) Co należy ustalić w porozumieniu dotyczącym pracy zdalnej zawieranym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem? Pracodawca może przygotować zbiorowe regulacje o pracy zdalnej, czyli porozumienie ze (...)
str. 35
1.2.
Okazjonalna praca zdalna
Czy przy okazjonalnej pracy zdalnej pracownik składa oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej? Nie, art. 67 33 § 2 K.p. (...)
str. 41
1.3.
Praca zdalna pracowników samorządowych i RIO
1) Czy po wprowadzeniu pracy zdalnej do Kodeksu pracy pracodawcy samorządowi oraz Regionalne Izby Obrachunkowe mają obowiązek określenia tego sposobu świadczenia pracy w ich regulaminach (...)
str. 42
2.
Skuteczność oświadczenia o wypowiedzeniu umowy podpisanego przez osobę nieuprawnioną
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostało podpisane przez wiceprezesa spółki, który w jej regulaminie nie został umocowany do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy. (...)
str. 43
3.
Częste nieobecności w pracy z powodu choroby jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Pracownik od kilku lat, przez kilkadziesiąt dni w roku (od 4 do 6 razy) jest nieobecny w pracy z powodu choroby. Pracodawca podejrzewa, że symuluje (...)
str. 44
V.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Podwyższenie wynagrodzenia za pracę pracownicy powracającej z urlopu związanego z rodzicielstwem
Pracownica 10 marca 2023 r. wraca do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Jest ona wynagradzana w stałej miesięcznej wysokości. W trakcie jej (...)
str. 46
2.
Potrącenia dobrowolne przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem minimalnym. Jakich dobrowolnych potrąceń możemy dokonać z jego wynagrodzenia? Nadmieniamy, że nie jest on uczestnikiem (...)
str. 48
3.
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w noc wprowadzenia czasu letniego
W nocy z 25 na 26 marca 2023 r. nastąpi zmiana czasu na letni środkowoeuropejski poprzez przesunięcie wskazówek zegara z godziny 2 00 na 3 (...)
str. 49
VI.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przekazanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
Z pracownikiem zatrudnionym od 1 lutego 2020 r. na czas nieokreślony za porozumieniem stron z końcem marca 2023 r. rozwiążemy umowę o pracę. Wcześniej świadczył (...)
str. 50
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Okres służby w formacji mundurowej w stażu urlopowym pracownika
Pracownik, który do 8 stycznia 2023 r. był funkcjonariuszem Służby Więziennej, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od 1 marca (...)
str. 52
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Transport własnych towarów do kraju UE a pakiet mobilności
Czy kierowcy realizujący przewóz na potrzeby własne pracodawcy, dostarczający produkty firmy do kontrahentów z Czech podlegają pod regulacje pakietu mobilności? Czy w okresach wykonywania pracy (...)
str. 54
2.
Do 31 marca br. złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o stanie zatrudnienia za rok poprzedni
Jak ustalić średnią arytmetyczną liczbę zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym w celu złożenia informacji, o której mowa w art. 7a ust. 8 (...)
str. 56
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Stany zatrudnienia dla celów wypełnienia poz. 39 i 41 we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Dla Prenumeratorów GOFIN ] Wzory wniosku Wn-D i informacji INF-D-P dostępne w Programie DRUKI Gofin We wniosku Wn-D pozycję dotyczącą bieżących stanów zatrudnienia w okresie (...)
str. 58
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Regulacje dotyczące autozapisu w przypadku mikroprzedsiębiorcy dotychczas zwolnionego ze stosowania ustawy o PPK
Podmiot zatrudniający będący mikroprzedsiębiorcą nie wdrożył PPK, ponieważ wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK. Czy ma on obowiązek przeprowadzić tzw. autozapis do PPK? (...)
str. 61
2.
Konsekwencje nakłaniania pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK
Zatrudniliśmy pracownika, który u poprzedniego pracodawcy był uczestnikiem PPK i w naszym zakładzie najprawdopodobniej również zamierza przystąpić do programu (nie złożył deklaracji). Poza umową o (...)
str. 63
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Definicja utraty zaufania w kontekście rozwiązania stosunku pracy
Przepisy prawa pracy nie definiują "utraty zaufania". Stąd judykatura odnosi się do słownikowej definicji "zaufania", według której stanowi ono przekonanie, że dana osoba posiada konkretne (...)
str. 64
2.
Wspólne warunki utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Przy rozwiązywaniu umowy o pracę istotna jest nie sama utrata zaufania pracodawcy do pracownika, lecz jej przyczyny (por. m.in. wyroki SN z 31 marca 2009 (...)
str. 65
2.1.
Wymóg prawdziwości i konkretności
Dla Prenumeratorów GOFIN S Orzeczenia sądów dostępne w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl » Utrata zaufania musi być prawdziwa (rzeczywista) i konkretna (zrozumiała dla pracownika). Tych dwóch cech (...)
str. 65
2.2.
Niezmienność przyczyn prowadzących do utraty zaufania
Wypowiadając umowę o pracę lub zwalniając pracownika dyscyplinarnie, pracodawca musi wymienić w swoim oświadczeniu do pracownika te same przyczyny prowadzące do utraty zaufania, które przedłoży (...)
str. 66
2.3.
Termin zastosowania utraty zaufania
Na zwolnienie dyscyplinarne z powodu utraty zaufania pracodawca ma miesiąc, licząc od uzyskania wiadomości o okolicznościach, które spowodowały, że stracił zaufanie do pracownika. Termin ten (...)
str. 67
3.
Różne wymagania wobec utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Wypowiedzenie jest zwykłym sposobem zakończenia stosunku pracy, natomiast zwolnienie dyscyplinarne ma charakter nadzwyczajny. Ta odmienność powoduje, że w każdym z tych trybów pracodawca musi dodatkowo (...)
str. 67
3.1.
Utrata zaufania jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę
Wszystkie dodatkowe warunki wobec utraty zaufania jako podstawy wypowiedzenia ukształtowało orzecznictwo. Pierwszy z nich wymaga, żeby utrata zaufania opierała się na obiektywnych i racjonalnych przesłankach, (...)
str. 67
3.2.
Utrata zaufania jako podstawa zwolnienia dyscyplinarnego
Utrata zaufania może uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne, jeżeli jest skutkiem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, których katalog określa art. 100 K.p. (por. wyrok SN z 26 (...)
str. 68
4.
Kryteria oceny utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy
W razie gdy pracodawca w oświadczeniu wskaże jako przyczynę wypowiedzenia utratę zaufania spowodowaną zaistnieniem określonych zdarzeń, to w przypadku ewentualnej sprawy w sądzie, sąd najpierw (...)
str. 69
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Rozporządzenie w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lutego 2023 r. pod poz. 317 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie (...)
str. 71
2.
Czy przedłużone na mocy specustawy orzeczenia o niepełnosprawności wkrótce stracą ważność?
W UiPP nr 4/2023 , str. 13 informowaliśmy Czytelników, że art. 15h specustawy wkrótce zostanie uchylony ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie (...)
str. 71
3.
Zmiany wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2023 r. pod poz. 352 ogłoszono rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.