Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 3 (573) z dnia 01.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna i programy zdrowotne w ramach badań profilaktycznych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (...)
str. 4
2.
Od 17 stycznia 2023 r. wyższe kwoty ryczałtu i kilometrówki za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 stycznia 2023 r. pod poz. 5 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 5
3.
Od 1 lutego 2023 r. urlopy związane z rodzicielstwem dla rodziców adopcyjnych na nowych zasadach
Generalnie z dniem 1 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie (...)
str. 9
4.
Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2022 r., w oparciu o którą część płatników ustala składkę zdrowotną w 2023 r.
W dniu 20 stycznia 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami (...)
str. 11
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zaliczenie finansowanych przez pracodawcę składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o sus, składki ZUS opłaca się za dany miesiąc nie później niż: do 5. dnia następnego miesiąca - (...)
str. 12
2.
Opłacanie składek ZUS po przystąpieniu zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, dla której ubezpieczenia społeczne ze zlecenia są dobrowolne (jest pracownikiem w innym podmiocie, w którym otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż (...)
str. 14
3.
Od stycznia br. wyższa kwota, do której nie nalicza się odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS
Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z (...)
str. 16
4.
Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i w rocznym rozliczeniu - informacja ZUS
ZUS w dniu 13 stycznia 2023 r. na stronie internetowej www.zus.pl opublikował informację w sprawie korygowania miesięcznej i rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Jak w (...)
str. 17
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Obniżenie podstawy wymiaru składek ZUS oraz opodatkowania kierowcy wykonującego przewozy dwustronne
Czy w przypadku kierowców wykonujących przewozy bilateralne w transporcie międzynarodowym można zastosować wyłączenie z oskładkowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 (...)
str. 20
2.
Odprawa wypłacona pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej w podstawie wymiaru składek ZUS
Pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej wypłaciliśmy odprawę. Kwotę odprawy wliczyliśmy do podstawy wymiaru składek ZUS. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Odprawa wypłacona pracownikowi powołanemu do terytorialnej (...)
str. 21
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Zmienna premia motywacyjno-sprzedażowa w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracodawca wypłacił pracownikom w listopadzie 2022 r. obok wynagrodzenia zasadniczego premię motywacyjno-sprzedażową. Możliwość jej przyznania została uregulowana w regulaminie wynagradzania. Premia przysługuje za czas efektywnie (...)
str. 22
2.
Obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika instytucji kultury
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Od 28 lutego 2022 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ośrodka kultury, pracownikowi oprócz płacy (...)
str. 23
3.
Wysokość wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po przekroczeniu rocznego limitu składek emerytalno-rentowych
Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2022 r. W listopadzie 2022 r. oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymał premię za I półrocze zmniejszaną proporcjonalnie m.in. za (...)
str. 25
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie wysokości potrącenia komorniczego z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
W niniejszym artykule przedstawiamy sposób ustalenia wysokości potrącenia komorniczego w przypadku, gdy pracownik (w wieku powyżej 26 lat niebędący uczestnikiem PPK) w danym miesiącu oprócz (...)
str. 27
1.1.
Zasady ogólne dotyczące potrąceń
Jeżeli wynagrodzenie i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte przez komornika i w danym miesiącu otrzymał on wynagrodzenie, w tym chorobowe, oraz zasiłek chorobowy, to kwotę (...)
str. 27
1.2.
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia chorobowego
Zgodnie z art. 87 § 1 K.p., z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK (jeżeli pracownik nie zrezygnował z (...)
str. 27
1.3.
Potrącenia z zasiłku chorobowego
Z zasiłków egzekucji i potrąceniom podlegają m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych: na zaspokojenie należności alimentacyjnych, na pokrycie należności innych niż alimentacyjne (art. 139 (...)
str. 28
1.4.
Ustalenie potrącenia sumy egzekwowanej na mocy tytułu wykonawczego na pokrycie należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych oraz w zbiegu
1) Potrącenie należności alimentacyjnych przy następujących założeniach: Pracownik w grudniu 2022 r. chorował przez cały miesiąc i otrzymał: wynagrodzenie chorobowe za 10 dni - 897,40 (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Pracownik zatrudniony na czas określony jest na wypowiedzeniu, które upłynie z dniem 28 lutego 2023 r. Obecnie poinformował pracodawcę, że chciałby wnioskować o zwolnienie z (...)
str. 32
2.
Postępowanie pracodawcy w razie długotrwałej choroby pracownika uprawnionego do renty z KRUS
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, pobierający rentę z KRUS, od kilku miesięcy jest niezdolny do pracy. Wkrótce wyczerpie okres zasiłkowy, ale jeszcze nie odzyska zdolności (...)
str. 33
3.
Przejęcie pracowników na podstawie art. 231 K.p. w razie sporu podmiotów władających zakładem pracy
Pracodawca, który wydzierżawił część zakładu pracy na czas określony, wypowiedział tę umowę. Pomiędzy stronami powstał spór przedsiębiorców co do skuteczności wypowiedzenia. Czy wpłynęło to na (...)
str. 35
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Gwarancja minimalnej płacy pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy spowodowanego siłą wyższą
Pracownik jest wynagradzany stawką minimalną. W styczniu br. został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy przez 2 dni z powodu siły wyższej. Czy za te dni (...)
str. 36
2.
Zasady przyjmowania dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia urlopowego
Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 35 zł. Ponadto otrzymuje miesięczną premię regulaminową oraz dodatek funkcyjny (700 zł), który na podstawie regulaminu wynagradzania jest (...)
str. 38
3.
Uwzględnianie dodatków za warunki pracy i motywacyjnego w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela
1) Nauczycielowi dyplomowanemu, zatrudnionemu na pełny etat, przyznano na okres roku szkolnego od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. dodatek za warunki (...)
str. 40
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Wykazanie opieki nad dzieckiem w treści świadectwa pracy
1) Pracownica w trakcie zatrudnienia korzystała ze zwolnienia na dziecko w wieku do ukończenia 14 lat. W którym ustępie świadectwa pracy wpisać wykorzystane przez nią (...)
str. 43
2.
Prowadzenie ewidencji czasu pracy oddzielnie dla każdego pracownika
W regulaminie pracy mamy zapis, zgodnie z którym pracownicy administracji pracują od poniedziałku do piątku, od 7 00 do 15 00 . Czy w związku (...)
str. 44
3.
Wydanie pracownikowi kopii części dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem stanowiska MRiPS
Na podstawie art. 94 12 K.p. pracownik może zawnioskować o wydanie mu kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej, a w tym drugim przypadku może dowolnie (...)
str. 46
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalanie urlopu proporcjonalnego w razie zmiany pracodawcy w trakcie miesiąca
W świadectwie pracy przedłożonym przez pracownicę, która u poprzedniego pracodawcy była zatrudniona na 3/4 etatu (od 2015 r. do 20 listopada 2022 r.), jest zapis, (...)
str. 47
2.
Prawo przyznania przez pracodawcę dodatkowego urlopu wypoczynkowego tylko wybranym grupom pracowników
Zakład opiekuńczo-leczniczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zatrudnia różne grupy zawodowe: pielęgniarki, fizjoterapeutów, opiekunki medyczne oraz nauczycieli. W zakresie wysokości wymiaru urlopu wypoczynkowego wszystkich pracowników obowiązują przepisy (...)
str. 49
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zmniejszanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i nietworzenie tego funduszu przez "małego" pracodawcę
1) Pracodawca niezobowiązany do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od kilku lat prowadzi go dobrowolnie, odprowadzając corocznie odpis podstawowy naliczony w wysokości ustawowej. Czy w (...)
str. 51
2.
Możliwość wprowadzenia kar umownych jako czynnika dyscyplinującego pracowników
Pracodawca uznał, że wprowadzony w 2022 r. system premiowania nie przynosi oczekiwanych efektów, ponieważ część pracowników nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W 2023 r. wprowadził system (...)
str. 53
3.
Zasady wliczania okresów zatrudnienia do okresu przygotowania zawodowego nauczyciela
Od 1 września 2022 r. przedszkole samorządowe zatrudniło nauczycielkę, która wcześniej przepracowała 10 miesięcy w przedszkolu prywatnym. Czy należy zaliczyć ten okres do wymaganego okresu (...)
str. 54
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne wydane na potrzeby poprzedniego pracodawcy w nowym zatrudnieniu
Nowo zatrudniany pracownik posiada ważne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne do pracy na danym stanowisku, wydane na potrzeby poprzedniego pracodawcy. Czy możemy uwzględnić to orzeczenie, czy też badanie (...)
str. 55
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów sporządzenia do PFRON informacji DEK-1-0
W spółce z o.o. prezes został powołany uchwałą wspólników. Nie zawarliśmy z nim dodatkowo umowy o pracę, ani kontraktu menedżerskiego. Spółka z o.o. dokonuje wpłat (...)
str. 57
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.1.
Ogólne zasady uczestnictwa w PPK osób zatrudnionych
Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoby zatrudnione (m.in. pracownik, zleceniobiorca) w wieku 18-55 lat są zapisywane do programu "automatycznie" po osiągnięciu wymaganego okresu zatrudnienia. Z (...)
str. 59
1.2.
Do 28 lutego 2023 r. obowiązek informacyjny podmiotu zatrudniającego dotyczący autozapisu
Co 4 lata, po raz pierwszy do 28 lutego 2023 r., podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do (...)
str. 60
1.3.
Od 1 kwietnia 2023 r. wznowienie wpłat do PPK w ramach autozapisu
Co 4 lata, po raz pierwszy od 1 kwietnia 2023 r. (następnie od 1 kwietnia 2027 r., 1 kwietnia 2031 r. itd.), podmiot zatrudniający dokonuje (...)
str. 60
1.4.
Obowiązek informacyjny podmiotu zatrudniającego względem podmiotu zarządzającego wybraną instytucją finansową
Podmiot zatrudniający informuje podmiot zarządzający wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK (art. 23 ust. 7 ustawy o PPK). Nie ma to (...)
str. 61
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Wprowadzenie kontroli trzeźwości i na obecność środków działających jak alkohol do przepisów zakładowych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zwana (...)
str. 62
1.
Kryteria wprowadzenia kontroli
Pracodawca ma prawo wprowadzić kontrolę na obecność w organizmach zatrudnionych (wspólne określenie dla osób wymienionych w części "Zatrudnieni objęci kontrolą") alkoholu i/lub środków działających podobnie (...)
str. 62
2.
Zatrudnieni objęci kontrolą
Pracodawca może poddać kontroli następujące kategorie osób, tj.: pracownicy w rozumieniu art. 2 K.p., tj. osoby pozostające w stosunkach pracy na podstawie każdego rodzaju umowy (...)
str. 63
3.
Tryb wprowadzenia kontroli
Zgodnie z art. 22 1c § 10 K.p., pracodawca wprowadza kontrolę w układzie zbiorowym pracy (jeżeli jest nim objęty), regulaminie pracy (gdy go posiada) albo (...)
str. 63
4.
Przepisy przejściowe
Zgodnie z art. 16 noweli, do badań krwi w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie pracownika, których wyniku nie uzyskano przed dniem wejścia w życie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.