Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składek ZUS od dodatku stażowego wypłaconego za okresy pobierania świadczeń chorobowych
Pracownicy otrzymują obok wynagrodzenia zasadniczego także dodatek stażowy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania jest on wypłacany również za okresy, za które pracownik ma prawo do wynagrodzenia (...)
str. 4
2.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracownika zatrudnionego na część etatu
Zatrudniamy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w wysokości 2.200 zł. W marcu br. pracodawca podwyższył jego wynagrodzenie do 2.650 zł, z wyrównaniem (...)
str. 6
3.
Zapłacone przez przedsiębiorcę składki ZUS w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dalej zwana przedsiębiorcą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu, ewentualnie dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przedsiębiorca korzystający (...)
str. 8
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Do 31 marca 2020 r. przekazanie do ZUS zgłoszeń ZUS ZSWA za 2019 r.
Pracodawca zatrudniający pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 (...)
str. 12
2.
Wykazanie w raporcie ZUS RPA składników wynagrodzenia wypłaconych za rok ubiegły
W marcu br. pracownik otrzymał nagrodę za rok 2019, od której w bieżącym roku opłacimy składki ZUS. Czy kwotę tej nagrody należy wykazać w raporcie (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnienie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego premii absencyjnej wznowionej po przerwie
Do 31 lipca 2019 r. pracownikom, którzy przepracowali pełny miesiąc bez wystąpienia nieobecności w pracy spowodowanej absencją chorobową lub urlopem bezpłatnym wypłacaliśmy premię absencyjną. Wznowienie (...)
str. 15
2.
Składnik wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu zatrudnienia
Zatrudniamy pracownika na czas określony od 1 października 2019 r. do 20 marca 2020 r., za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (3.700 zł). Ponadto (...)
str. 16
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Od 1 marca br. wyższa kwota wolna od potrąceń z zasiłków
Do potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, stosuje (...)
str. 18
2.
Skrócenie przez pracownika okresu sprawowania osobistej opieki nad chorą żoną
Żona pracownika 17 lutego 2020 r. urodziła dziecko, a 20 lutego 2020 r. została wypisana ze szpitala. Ze względu na jej stan zdrowia pracownik otrzymał (...)
str. 20
3.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
Zatrudniamy pracownicę na 1/2 etatu za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości 1.400 zł. Obecnie przebywa ona na urlopie macierzyńskim i pobiera zasiłek w wysokości (...)
str. 21
4.
Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, gdy w niezdolności do pracy występowały przerwy
Pracownik przez ostatni rok bardzo często chorował. Przyczyną niezdolności do pracy za każdym razem było to samo schorzenie, a przerwy pomiędzy kolejnymi zwolnieniami nie przekraczały (...)
str. 24
V.
Emerytury i renty
1.
Skompletowanie wniosku o ustalenie kapitału początkowego
Pracownik nie ma jeszcze ustalonego kapitału początkowego. Czy zakład pracy powinien złożyć w jego imieniu wniosek o ustalenie tego kapitału wraz z dodatkową dokumentacją potwierdzającą (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Skutki rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego
Pracownik rozwiązał umowę o pracę w trakcie miesiąca, podczas którego przepracował dodatkowo jeden dzień wolny. Czy nabył prawo do wynagrodzenia i dodatków za tę pracę? (...)
str. 27
2.
Godziny nadliczbowe telepracownika
Pracownik jest zatrudniony w ramach telepracy. Ostatnio wystąpił do pracodawcy z roszczeniem o wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe, co udokumentował zestawieniem godzin elektronicznych transferów (...)
str. 29
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego pracownika będącego uczestnikiem PPK
Wynagrodzenie pracownika będącego uczestnikiem PPK jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. W jednym z miesięcy przepracował kilka dni, uzyskując wynagrodzenie i premię uznaniową, korzystał z (...)
str. 30
2.1.
Obniżenie podstawy wymiaru trzynastki przysługującej nauczycielowi placówki nieferyjnej
Nauczyciel otrzymuje w placówce nieferyjnej wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za wysługę lat i funkcyjny dla opiekuna stażu. W okresie od 1 stycznia do 26 grudnia (...)
str. 33
2.2.
Wyłączenie z podstawy wymiaru trzynastki wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy
1) Jesteśmy jednostką budżetową, w której obowiązuje równoważny system czasu pracy. Pracownik pracuje we wtorki po 10 godzin, a w pozostałe cztery dni tygodnia po (...)
str. 35
3.
Wysokość diety w razie zapewnienia pracownikowi lunchu podczas podróży służbowej
Pracownik został wysłany na szkolenie w innym mieście (podróż służbowa). Organizator w cenie szkolenia zapewnił lunch. Czy wpłynęło to na wysokość diety? Pracownikowi wykonującemu na (...)
str. 37
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Podpisanie umowy i innych dokumentów związanych z pracą przez pracownika młodocianego
Zamierzamy zatrudnić pracownika młodocianego. Kto w jego imieniu powinien podpisać umowę o pracę, a także inne dokumenty związane z pracą? Młodociany sam podpisuje dokumenty związane (...)
str. 38
2.
Przechowywanie indywidualnych rozkładów czasu pracy w dokumentacji pracowniczej
Od tego roku stosujemy system równoważnego czasu pracy. Czy jesteśmy zobowiązani przechowywać indywidualne rozkłady czasu pracy pracowników? Nie ma przepisu, który by tego wymagał. Pracodawca (...)
str. 39
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wpływ organizacji pracy na udzielanie urlopów wypoczynkowych i rozliczenia płacowe
Prowadzę działalność, przy której intensyfikacja pracy przypada od 5. do 20. dnia miesiąca. W pozostałe dni wystarczy, że jest jedynie pracownik dyżurny. Tym samym pracownicy (...)
str. 41
2.
Skutki niezdolności do pracy z powodu choroby powstałej podczas urlopu wypoczynkowego
Pracownicy otrzymują premię frekwencyjną, która nie przysługuje m.in. w przypadku choćby jednodniowego zwolnienia lekarskiego. Pracownik podczas 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego doznał lekkiego urazu, w wyniku którego (...)
str. 43
3.
Korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem
Pracownica, której umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu, złożyła wniosek o urlopy macierzyński i pełny rodzicielski (obecnie przebywa na drugim z wymienionych). Czy może przerwać (...)
str. 44
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia
Pracodawca chciałby podpisać z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. Czy taką umowę może zawrzeć w trakcie zatrudnienia? Czy jest ona obwarowana limitem czasowym? Umowa o (...)
str. 46
2.
Możliwość zastosowania zastępstwa przez zleceniobiorcę
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, na podstawie której prowadzi ona zajęcia edukacyjno-artystyczne. W umowie zlecenia jest zapis, że w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z (...)
str. 48
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy w razie zbiegu przyczyn
Magazynier podczas wykonywania obowiązków służbowych dostał ataku epilepsji, w wyniku którego trafił do szpitala. Zgodnie ze złożonymi przez niego wyjaśnieniami zdarzenie mogło mieć związek z (...)
str. 49
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wypłata środków z rachunku PPK przez uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania
Uczestnik PPK może wypłacić część środków w razie własnej choroby, jego małżonka lub dziecka. Czy kwota wypłaty jest wówczas opodatkowana? Założeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK) (...)
str. 52
2.
Czy utworzenie PPE przez podmiot, w którym już działa PPK zwalnia z prowadzenia PPK?
Podmiot zatrudniający od 1 lipca 2019 r. jest objęty stosowaniem ustawy o PPK. W wymaganych terminach zawarł umowy o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK (...)
str. 54
3.
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - zmiana stanowiska ZUS
W raporcie ZUS RCA sporządzanym za pracownika-uczestnika PPK pracodawca wykazuje wpłatę do PPK finansowaną z własnych środków w bloku np. III.B. w polu 27 - (...)
str. 56
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia osoby współpracującej z przedsiębiorcą
Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą, która podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. W umowie (...)
str. 57
2.
Obowiązek przekazania osobie ubezpieczonej informacji rocznej o danych zawartych w raportach
Czy pracodawca był obowiązany do 28 lutego 2020 r. przekazać informacje roczne pracownikom, jeśli w trakcie roku taki dokument jest dostępny na każde ich życzenie (...)
str. 58
3.
Świadczenia za czas choroby powstałej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim
1) Pracownica po kilkumiesięcznym okresie pobierania zasiłku chorobowego urodziła dziecko i przez rok przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem. Bezpośrednio po ich zakończeniu otrzymała zwolnienie (...)
str. 58
4.
Jednorazowa nagroda uznaniowa w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego
Pracownik w październiku 2019 r. otrzymał jednorazową nagrodę uznaniową (2.000 zł) za szczególne zaangażowanie oraz jakość i terminowość wykonywanej pracy. Przez kilka dni lutego 2020 (...)
str. 59
5.
Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego z powodu długotrwałej choroby
Zwolniliśmy w trybie natychmiastowym pracownika długotrwale niezdolnego do pracy. Jeszcze przez kilka miesięcy będzie on pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Czy po powrocie do zdrowia może skutecznie (...)
str. 60
6.
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego, w tym udzielonego w trybie na żądanie
Pracownica od sierpnia 2018 r. jest nieobecna w pracy (urlopy macierzyński i rodzicielski, następnie zwolnienie lekarskie, a obecnie urlop macierzyński na drugie dziecko). Zgodnie z (...)
str. 60
7.
Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego
1) Pracownik w tym roku ukończy wiek emerytalny. Czy możemy wystąpić z ofertą rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron? Tak. Ochrona związana z wiekiem przedemerytalnym (...)
str. 61
8.
Uwzględnianie w Z-10 pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej
Zakład pracy miał obowiązek wypełnić i wysłać do GUS sprawozdanie o warunkach pracy - formularz Z-10, w którym należy m.in. wpisać "Liczbę zatrudnionych (bez właścicieli) (...)
str. 62
1.
Obowiązek utworzenia w zakładzie pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W celu realizacji (...)
str. 62
2.
Powierzenie wykonywania zadań służby bhp w mniejszych zakładach pracy
Gdy pracodawca zatrudnia do 100 pracowników nie musi powoływać służby bhp. W takiej sytuacji, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo: powierzyć wykonywanie zadań służby bhp (...)
str. 64
3.
Wymagania dla pracowników służby bhp oraz wykonujących ich zadania
Pracownik służby bhp, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać niezbędne wymagania kwalifikacyjne (...)
str. 65
4.
Wykonywanie zadań służby bhp przez pracodawcę
Pracodawca może także sam wykonywać zadania służby bhp. Będzie to możliwe w dwóch przypadkach, tj. gdy zatrudnia: do 10 pracowników albo do 50 pracowników i (...)
str. 66
5.
Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie
Przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp szczegółowo określa, jakie zadania ciążą na tej służbie. Należy przyjąć, że obok: przeprowadzania kontroli warunków (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.