Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 5 (605) z dnia 10.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Opodatkowanie sprzedaży jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Od 1 stycznia 2024 r. - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o (...)
str. 4
II.
Kwalifikacja maszyn budowlanych do środków transportu - odpowiedź MF na interpelację poselską
Minister Finansów udzielił w dniu 13 lutego 2024 r. odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą podjęcia prac legislacyjnych mających na celu ujednolicenie interpretacji definicji koparki jako (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Spotkania konsultacyjne w sprawie KSeF
Obecnie faktury ustrukturyzowane (e-faktury) są wystawiane na zasadzie dobrowolności. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni, a od (...)
str. 7
2.
Wybrane pytania i odpowiedzi MF dotyczące obligatoryjnego e-fakturowania
W komunikacie z dnia 16 lutego 2024 r. MF poinformowało, że na stronie www.podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi dostępna jest zakładka, w której można (...)
str. 8
1.
Zapłata na rachunek depozytowy notariusza a zwrot VAT w terminie 25 dni
Sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) nabyła nieruchomość do celów opodatkowanej działalności gospodarczej. Płatność została dokonana na rachunek depozytowy notariusza, który następnie przekazał środki na (...)
str. 11
2.
Czy termin zwrotu na rachunek VAT może zostać przedłużony?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W pliku JPK_V7M za styczeń 2024 r. wykazałem zwrot na rachunek VAT w terminie 25 dni. Czy termin zwrotu na rachunek (...)
str. 13
1.
Prawo do odliczania podatku naliczonego - regulacje ustawowe
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 15
2.
Szczególne rodzaje dokumentów uprawniających do odliczenia VAT
2.1. Akt notarialny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z dnia 10 stycznia 2023 r., sygn. akt I SA/Bd 592/22 uznał, że: Sam (...)
str. 15
2.1.
Akt notarialny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z dnia 10 stycznia 2023 r., sygn. akt I SA/Bd 592/22 uznał, że: Sam brak wystawienia faktury (...)
str. 15
2.2.
Umowa kupna-sprzedaży
TSUE w wyroku z dnia 29 września 2022 r., w sprawie C-235/21 orzekł, że: Umowę zbycia i leasingu zwrotnego, po zawarciu której strony nie wystawiły (...)
str. 16
VI.
Konsekwencje w VAT wniesienia aportu przez JST - odpowiedź na interpelację poselską
Czynność wniesienia aportu do spółki, zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz regulacjami dyrektywy w sprawie VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Zasadniczo (...)
str. 18
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Dobrowolne stosowanie MPP przez nabywcę
Otrzymaliśmy fakturę z oznaczeniem MPP. Faktura została wystawiona na kwotę 18.000 zł i dotyczy wynajmu pomieszczeń, który nie jest czynnością wymienioną w załączniku nr 15 (...)
str. 20
2.
Faktura zakupu bez prawa do odliczenia VAT
Czy transakcje dotyczące zakupów zwolnionych z VAT oraz niepodlegających VAT należy ujmować w JPK_VAT z deklaracją? Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (...)
str. 21
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy leasingu finansowym
Czynny podatnik VAT w lutym 2024 r. podpisał umowę leasingu finansowego. Również w lutym miało miejsce wydanie leasingobiorcy przedmiotu leasingu. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z (...)
str. 21
4.
Dokumentowanie usług świadczonych przez biuro rachunkowe
Czy biuro rachunkowe, które korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT z tytułu świadczonych przez siebie usług powinno wystawiać rachunek czy fakturę? Podatnik, co do zasady, (...)
str. 22
5.
Wcześniejsza zapłata zobowiązania w VAT
Jestem czynnym podatnikiem rozliczającym VAT za okresy miesięczne. W kwietniu 2024 r. chciałbym na kilkanaście dni przed ustawowym terminem uregulować zobowiązanie w podatku VAT za (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Kasa fiskalna w żłobku
Działalność żłobka klasyfikowana jest w PKWiU w dziale 88.91 "Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi". Tego rodzaju usługi nie zostały (...)
str. 24
2.
Sprzedaż energii na rzecz osób prywatnych
W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. bez względu na wartość (...)
str. 25
3.
Obowiązek zwrotu otrzymanej ulgi z tytułu zakupu kasy
Z przepisów ustawy o VAT, a w szczególności z art. 111 ust. 6 wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot (...)
str. 26
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Stosowanie kasy fiskalnej w działalności nierejestrowej
Rozpoczęłam świadczenie usług polegających na pieczeniu wyrobów cukierniczych (ciasta, torty itp.) oraz wyrobów garmażeryjnych. Klienci po wcześniejszym telefonicznym złożeniu zamówienia towary te osobiście odbierają z (...)
str. 28
2.
Wystawienie faktury do sprzedaży udokumentowanej fakturą z drukarki fiskalnej
Prowadzimy sprzedaż towarów na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców, którą rejestrujemy w kasie fiskalnej. Sprzedaż na rzecz firm dokumentowana jest fakturą z NIP wystawioną przy (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Czynności dokumentowane fakturą ustrukturyzowaną
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni, a od 1 stycznia 2025 r. pozostali podatnicy zwolnieni z VAT, (...)
str. 32
2.
Wyłączenia z obowiązku korzystania z KSeF
W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, która wprowadza obowiązek stosowania KSeF, ustawodawca wyjaśnił, że obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani (...)
str. 33
3.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wystawiania e-faktur
Wystawianie faktur w KSeF wzbudza sporo wątpliwości. Z tego względu Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie www.podatki.gov.pl odpowiedzi na pytania dotyczące faktur ustrukturyzowanych, wyjaśniając tym samym (...)
str. 34
4.
Interpretacje organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów o KSeF
Problemem okazuje się również ustalenie obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych w przypadku, gdy podatnik nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, (...)
str. 34
XI.
Eksport towarów opodatkowanych w procedurze VAT marża
Zajmuję się handlem samochodami i zdarza się, że nabywcami są osoby fizyczne spoza UE, które nie są podatnikami. Pojazdy zakupuję również od osób fizycznych i (...)
str. 36
1.
Procedura opodatkowania marży
W art. 120 ustawy o VAT określone zostały zasady szczególnej procedury w zakresie opodatkowania dostawy określonych w tym przepisie towarów używanych nabytych uprzednio w ramach (...)
str. 36
2.
Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawę towarów w systemie VAT marża
W art. 120 ust. 20 ustawy wskazano, że w przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych, jeśli podlegały zasadom opodatkowania marży, (...)
str. 37
3.
Eksport towarów na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami
Utrudnieniem sytuacji opisanej w pytaniu jest fakt, że nabywcami są osoby fizyczne spoza UE, niebędące podatnikami. Sprzedaż używanych samochodów na rzecz takich osób może być (...)
str. 37
4.
Dokumentowanie eksportu towarów na rzecz niepodatników
Czytelnik powinien udokumentować dokonaną sprzedaż (i to zarówno tę opodatkowaną na zasadach ogólnych, jak i tę z zastosowaniem opodatkowania marży), przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Podatnicy (...)
str. 39
XII.
Rozliczenie importu usług przez podatnika zwolnionego z VAT
Nasze stowarzyszenie zwolnione z opodatkowania VAT z uwagi na wartość sprzedaży, otrzymało od brytyjskiego kontrahenta fakturę za usługi tłumaczeń. W jaki sposób rozliczyć otrzymaną fakturę? (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Usługi bankowe podlegające zwolnieniu z VAT
Usługi finansowe wymienione w treści art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy o VAT, co do zasady, podlegają zwolnieniu z VAT, tj.: usługi udzielania kredytów (...)
str. 42
2.
Opłaty o charakterze sankcyjnym poza podatkiem VAT
Jeżeli płatności o charakterze odszkodowawczym nie mają bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony podmiotu zobowiązanego, wówczas kwota otrzymanych odszkodowań i kar (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Zwolnienie z VAT dotyczące drobnych przedsiębiorców
Ze zwolnienia z VAT mogą korzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku (...)
str. 46
2.
Sprzedaż nieuwzględniana w limicie uprawniającym do zwolnienia z VAT
Do wyliczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT - stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - nie wlicza się kwoty podatku. (...)
str. 47
3.
Charakter transakcji pomocniczych
Przy ustalaniu limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT podatnicy mają wątpliwości, jakie transakcje należy uznać za pomocnicze. Ustawodawca bowiem zarówno w ustawie o VAT, jak (...)
str. 47
3.1.
Usługi opiekuńcze świadczone wraz z wyżywieniem
W sytuacji przedstawionej w ww. interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 23 stycznia 2024 r. podatniczka planuje otworzyć niepubliczny żłobek. Za pobyt dziecka będzie pobierane (...)
str. 48
3.2.
Najem lokali mieszkalnych
Na temat wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT obrotów z tytułu świadczenia usług (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Deklarowanie podatku w OSS
W punkcie kompleksowej obsługi OSS (One Stop Shop) dostępne są dwie różne procedury: 1) procedura nieunijna, z której może korzystać każdy podatnik, który nie posiada (...)
str. 50
2.
Termin oraz sposób zapłaty VAT w punkcie kompleksowej obsługi
Podatnik uiszcza całą kwotę podatku należnego wynikającą z deklaracji VAT - najpóźniej do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale - na rachunek bankowy Drugiego (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Deklarowanie akcyzy i prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych i gazowych przez finalnego nabywcę
Spółka - Zakład Energetyki Cieplnej - wytwarza ciepło w kotłowni opalanej węglem kamiennym i gazem ziemnym na cele grzewcze mieszkańców i instytucji. Nie jest podmiotem (...)
str. 55
1.
Kiedy zużycie wyrobów węglowych i wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę podlega opodatkowaniu?
Stosownie do art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego: (...)
str. 56
2.
Obowiązek deklarowania podatku akcyzowego
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, (...)
str. 57
3.
Prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych oraz wyrobów gazowych
W stosunku do wyrobów węglowych oraz wyrobów gazowych obowiązki ewidencyjne zostały uregulowane w art. 138i oraz 138j ustawy. Jak wynika z art. 138i ust. 1 (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Limity płatności gotówkowych
Jestem przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Jako czynny podatnik VAT świadczę usługi zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), (...)
str. 60
2.
Czy możliwe jest odliczenie VAT z faktury pro forma?
Otrzymałem fakturę pro forma, w której wykazano kwotę VAT. Czy mam prawo do odliczenia VAT z takiej faktury? Zasadą jest, że czynni podatnicy VAT mają (...)
str. 61
3.
Stawka VAT na opłatę za wysyłkę książek
W jakiej wysokości należy zastosować stawkę VAT do opłaty za wysyłkę książki opodatkowanej stawką VAT w wysokości 5%? Podstawą opodatkowania - zgodnie z art. 29a (...)
str. 62
4.
Wysokość odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
W prowadzonej działalności gospodarczej użytkujemy pojazdy samochodowe, które wykorzystujemy do celów mieszanych oraz wyłącznie na potrzeby tej działalności. Z tytułu ponoszonych wydatków eksploatacyjnych z nimi (...)
str. 63
5.
Wynajem samochodu ciężarowego a zwolnienie podmiotowe z VAT
Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej (prywatny dom opieki dla osób starszych) i w tym zakresie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT (...)
str. 65
6.
Samofakturowanie a obowiązek wystawienia duplikatu faktury
Na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą wystawiam jako nabywca faktury dokumentujące dokonane u tego sprzedawcy zakupy. Czy w przypadku gdy sprzedawca zagubił wystawioną przeze mnie (...)
str. 67
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lutego 2024 r., pod poz. 223, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.