Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 21 (597) z dnia 10.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Projekt rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 18 października 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu (...)
str. 4
II.
Opodatkowanie przekazania prezentów do prenumeraty - wyrok TSUE
W jednym z najnowszych wyroków TSUE poruszony został problem opodatkowania przekazanych prezentów do prenumeraty czasopism. W orzeczeniu z dnia 5 października 2023 r., w sprawie (...)
str. 5
III.
Czy pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wygasa wraz z zawieszeniem działalności gospodarczej?
W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Przywilej ten nie dotyczy wyjątków określonych (...)
str. 6
IV.
Dwie stawki VAT na ten sam produkt spożywczy - wyrok TSUE
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 28 stycznia 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 208/21 złożył wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w (...)
str. 7
V.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2023 r. Na dzień oddania do druku (...)
str. 8
1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas
W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, projekt nie przewiduje zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wartości sprzedaży, tj. 20.000 (...)
str. 8
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
W § 4 projektowanego rozporządzenia wskazano katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Z uzasadnienia do (...)
str. 8
3.
Utrata prawa do zwolnienia i regulacje przejściowe
W § 5 omawianego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień zawarto uregulowania określające moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że utrata (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Mechanizm podzielonej płatności - ogólne zasady stosowania MPP
Do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą, jeżeli łącznie spełnione (...)
str. 9
2.
Sposób dokonania zapłaty w MPP w świetle ustawy o VAT
Zapłata z zastosowaniem MPP dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w tym mechanizmie. (...)
str. 9
3.
Dokonywanie płatności za faktury wystawione w KSeF
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca od 1 lipca 2024 r. obligatoryjne e-fakturowanie przy użyciu KSeF wprowadziła m.in. zmiany w art. 108a ust. 3, 3b oraz (...)
str. 10
3.1.
Numer e-faktury w komunikacie przelewu stosowanym w MPP - regulacje obowiązujące od 1 lipca 2024 r.
Z art. 108a ust. 3 pkt 3 obowiązującego od 1 lipca 2024 r. wynika, że w komunikacie przelewu przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej (...)
str. 10
3.2.
Numer KSeF obowiązkowy we wszystkich płatnościach dokonywanych po 1 stycznia 2025 r.
Ustawą nowelizującą w ustawie o VAT w dziale XI po rozdziale 1a dodano rozdział 1b w brzmieniu: "Oznaczanie płatności za faktury". Zgodnie z art. 108g (...)
str. 10
VII.
Zasady składania, wydawania i stosowania WIS z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2024 r.
Od 1 lipca 2023 r. regulacje prawne w zakresie składania, wydawania i stosowania wiążących informacji stawkowych zostały doprecyzowane lub uległy zmianie (w ramach tzw. pakietu (...)
str. 11
1.
Podmioty uprawione do złożenia wniosku o wydanie WIS
Jak wynika z obowiązującego brzmienia art. 42b ust. 1 ustawy o VAT, WIS wydawana jest na wniosek: 1) podatnika posiadającego NIP; 2) podmiotu innego niż (...)
str. 11
2.
WIS wydana na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki VAT
WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług , która zawiera: 1) opis towaru albo usługi będących (...)
str. 14
3.
Dodatkowe dokumenty/próbki towaru w celu właściwej klasyfikacji towaru
Zgodnie z art. 42b ust. 7 ustawy o VAT, do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności (...)
str. 15
4.
Opłaty związane z wiążącymi informacjami stawkowymi
Ewentualne opłaty związane z wiążącymi informacjami stawkowymi zostały wskazane w art. 42e ust. 1-7 ustawy o VAT. Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT (...)
str. 15
5.
Termin rozpatrzenia wniosku i ważności WIS
W myśl art. 42g ust. 1 ustawy o VAT wiążąca informacja stawkowa jest wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy (...)
str. 16
VIII.
Terminy zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
Podatnik, u którego występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ma możliwość wyboru sposobu jej rozliczenia. Może bowiem wykazać tę nadwyżkę do przeniesienia na następny okres (...)
str. 17
1.
Obowiązujące terminy zwrotu VAT na rachunek bankowy lub rachunek VAT - praktyczne przykłady
» Podstawowy termin zwrotu 60 dni - art. 87 ust. 2 i 2a ustawy o VAT Co do zasady, zwrot VAT na rachunek bankowy następuje (...)
str. 17
2.
Termin zwrotu VAT i sposób jego wykazania w JPK_VAT z deklaracją - checklista
Jeżeli w wyniku rozliczenia JPK_VAT z deklaracją wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to masz możliwość wyboru sposobu jej rozliczenia. Możesz zatem zażądać jej zwrotu (...)
str. 21
IX.
Odpłatne udostępnienie lokalu - ustalenie stawki VAT i obowiązek korekty podatku naliczonego
Czynny podatnik VAT zakupił lokal za 500.000 zł brutto, od którego dokonał odliczenia VAT. Pierwotnie miała tam być siedziba firmy, ale ostatecznie zdecydował się przystosować (...)
str. 23
1.
Najem nieruchomości na cele mieszkaniowe zwolnione z opodatkowania VAT
W określonych okolicznościach usługa najmu nieruchomości może być zwolniona z VAT. Jak wynika bowiem z przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych zwolnione z VAT (...)
str. 23
2.
Zakwaterowanie studentów z 8% stawką VAT
Zwolnienie z VAT nie ma zastosowania do usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55). Usługi te - zgodnie z poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy (...)
str. 25
3.
Najem lokalu mieszkalnego na rzecz przedsiębiorcy opodatkowany 23% stawką VAT
Co do zasady, najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na rzecz podmiotów gospodarczych stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu 23% stawką VAT. W dniu 8 października 2021 r. (...)
str. 25
4.
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego
Jak wynika z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego, tj. zarówno w sytuacji, gdy podatnik miał prawo do (...)
str. 27
1.
Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie
Podmioty gospodarcze coraz częściej podejmują działania związane z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Pomimo, że pojęcie CSR funkcjonuje (jest realizowane) w działalności biznesowej (oraz na (...)
str. 28
2.
Wydatki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) uprawniające do odliczenia VAT
Z uwagi na to, że w ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczegółowy odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków związanych ze (...)
str. 29
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XI.
Kasa fiskalna przy świadczeniu usług rekreacyjnych
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rekreacyjnych (klub fitness). Z klientami zawieramy umowy członkowskie na prowadzenie tych zajęć na okres jednego roku. W umowie (...)
str. 32
1.
Preferencyjna stawka VAT na usługi rekreacyjne
Generalną zasadą, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która wynosi 23%. Dla pewnych towarów (...)
str. 32
2.
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego
Podatnik wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT zobowiązany jest opodatkować dostawę towarów lub świadczenie usług w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą (...)
str. 33
3.
Kiedy rejestrować w kasie fiskalnej usługi rozliczane okresowo?
Generalnie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podlega ewidencjonowaniu w kasie (...)
str. 34
1.
Paragon fiskalny potwierdzający dokonanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 36
2.
Zawyżona stawka VAT na paragonie udokumentowana także fakturą
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie podkreślaliśmy, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z zawyżoną (...)
str. 37
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Forma dokumentu potwierdzającego przyjęcie towarów przez unijnego nabywcę
Słowacka firma codziennie kupuje w naszej spółce pieczywo i wywozi je własnym transportem na Słowację. Chcemy zastosować do tych dostaw 0% stawkę VAT. Czy kupujący (...)
str. 39
XIV.
Usługi konserwacji jachtu zacumowanego poza granicami kraju
Otrzymaliśmy od czeskiej firmy fakturę (wraz z podatkiem VAT), za usługi przeglądu technicznego i konserwacji jachtu znajdującego się na wodach chorwackich. Gdzie znajduje się miejsce (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Opodatkowanie internetowych gier hazardowych
Ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, zwolnił od podatku działalność w zakresie gier hazardowych, podlegającą przepisom o grach hazardowych. Przepisy (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Szczególna zasada opodatkowania przy usługach turystycznych
Szczególną procedurę przy świadczeniu usług turystyki opodatkowanych w systemie marży reguluje art. 119 ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży (...)
str. 48
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego
W przepisach dotyczących VAT nie zawarto szczególnych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług turystyki. Oznacza to konieczność stosowania w tym zakresie ogólnych zasad (...)
str. 49
3.
Określenie właściwej stawki VAT
Dla świadczenia usług turystycznych, co do zasady, stawką właściwą jest stawka podstawowa - 23%. Natomiast w przypadku, gdy podatnik część świadczeń w ramach usługi turystyki (...)
str. 50
4.
Odliczanie podatku naliczonego
W myśl zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, (...)
str. 51
5.
Dokumentowanie usług turystycznych
Podatnik świadczący usługi turystyczne zobowiązany jest wystawić fakturę na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz (...)
str. 51
6.
Wykazywanie usług w JPK_VAT z deklaracją
Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika m.in., że ewidencja w zakresie podatku należnego zawiera oznaczenia dotyczące wystąpienia specjalnych danych procedur wymienionych w (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Prawo do odliczenia VAT przy nabyciu pojazdów samochodowych
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 53
2.
JPK_V7M - sposób wykazania zakupów z ograniczonym prawem do odliczenia VAT
] Wzór JPK_V7M dostępny w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin Podstawą wpisu do rejestrów (sprzedaży i zakupów), prowadzonych na potrzeby VAT (tj. części (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za pośrednictwem EMCS PL2
Dla Prenumeratorów GOFIN G Nomenklatura scalona CN dostępna w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl » Zgodnie z art. 46pa pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów (...)
str. 56
1.
Zakończenie przemieszczania potwierdzone raportem odbioru
W myśl art. 46pc ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 2 ustawy, e-SAD jest przekazywany do Systemu przez właściwe (...)
str. 57
2.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe w sytuacji niedostępności Systemu EMCS PL2
Przepis art. 46pb ust. 1 ustawy wskazuje, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych, m.in. w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, rozpoczyna się z chwilą (...)
str. 57
3.
Obowiązki deklaracyjne zarejestrowanego odbiorcy
Stosownie do art. 78 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy uprawniony odbiorca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Stawka VAT na usługę organizacji konferencji
Spółka prowadzi ośrodek wczasowy (świadczy usługi zakwaterowania opodatkowane 8% stawką VAT). Obecnie otrzymała zlecenie na organizację konferencji w swoim ośrodku. Czy taką usługę należy opodatkować (...)
str. 60
2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków remontowo-konserwatorskich
Szpital działający w formie sp. z o.o. ze względu na to, że prowadzi działalność medyczną zwolnioną z VAT odlicza jedynie 5% podatku naliczonego (zgodnie z (...)
str. 61
3.
Zastosowanie klucza powierzchniowego w przypadku konieczności korekty podatku naliczonego
Spółka deweloperska buduje budynki mieszkaniowe wielorodzinne (bloki). Planuje wynająć jedno z niesprzedanych mieszkań osobie fizycznej na cele mieszkaniowe (czynność zwolniona z VAT na podstawie art. (...)
str. 62
4.
Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci
W ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzę m.in. zajęcia taekwondo (na własny rachunek i własną odpowiedzialność). W tym zakresie zawieram umowy z rodzicami uczniów klasy podstawowej (...)
str. 63
5.
Zakup części do samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności mieszanej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam wprowadzone do ewidencji środków trwałych samochody osobowe, które wykorzystuję również na potrzeby osobiste. Czy mogę odliczyć VAT od zakupu części (...)
str. 65
6.
Zwrot VAT w terminie 25 dni
W maju 2023 r. rozpocząłem działalność gospodarczą (rolniczą) i zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. W październiku br. kupiłem środek trwały - maszynę rolniczą. Czy (...)
str. 65
7.
Termin rozliczenia korekty in minus
We wrześniu 2023 r. została wystawiona faktura na usługę (jeszcze przed jej wykonaniem). Usługa ta zostanie wykonana dopiero w październiku 2023 r. i wówczas powstanie (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.