Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
SLIM VAT 3 - zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.
W dniu 5 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1059 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 4
II.
Opodatkowanie dofinansowania ze środków europejskich do realizacji projektu gminy - wyrok NSA
W dniu 5 czerwca 2023 r. NSA w składzie siedmiu sędziów w sprawie oznaczonej sygn. akt I FSK 1454/18 stwierdził, że gmina, która realizuje projekt (...)
str. 5
III.
Rozliczenie opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu parkingowego - stanowisko Szefa KAS
` Na ten temat pisaliśmy w "Poradniku VAT" nr 12 z 2022 r. Do niedawna organy podatkowe stały na stanowisku, że kara umowna w postaci (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Procedura opodatkowania marży przy sprzedaży towarów używanych - wyrok TSUE
Opodatkowanie towarów używanych według procedury VAT marża regulują przepisy art. 120 ustawy o VAT. Przez towary używane, w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 (...)
str. 9
V.
Powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu świadczonych usług
Czynni podatnicy VAT na terytorium kraju świadczą różnego rodzaju usługi. Przy czym moment powstania obowiązku podatkowego w VAT nie jest taki sam dla wszystkich rodzajów (...)
str. 11
1.
Zasady określania prawidłowego momentu wykonania usługi
Co do zasady zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Poza tym jeżeli przed wykonaniem usługi (...)
str. 11
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych w sposób ciągły
Jak wynika z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT: usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności (...)
str. 12
3.
Znaczenie protokołu odbioru przy określaniu obowiązku podatkowego
Wyjątkiem od ww. zasad są usługi, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny, tj. z chwilą wystawienia faktury: w przypadkach, o których (...)
str. 13
VI.
Warunki zastosowania ulgi na złe długi
Podatnik, który dokonał sprzedaży towaru czy usługi musi rozliczyć VAT należny z tego tytułu w terminie, w jakim w odniesieniu do danej transakcji powstał - (...)
str. 15
1.
Korekta podstawy opodatkowania i VAT należnego
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (...)
str. 15
2.
Skutki uregulowania należności po zastosowaniu ulgi
W sytuacji gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której wierzyciel skorygował podatek należny i podstawę opodatkowania, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel (...)
str. 16
1.
Prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
Czy w pliku JPK_V7M za maj 2023 r. mam prawo wykazać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni, (...)
str. 17
2.
Korygowanie wystawionych faktur
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiając w 2016 r. fakturę z tytułu świadczenia usług transportowych zastosowałem błędną (zawyżoną) stawkę VAT. Czy mogę wystawić fakturę korygującą in (...)
str. 19
VIII.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle ustawy o VAT
W praktyce wśród podatników pojawiają się często wątpliwości w zakresie prawidłowego zdefiniowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zwłaszcza gdy nie obejmuje ona wszystkich jego elementów). Ma (...)
str. 21
1.
Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączona z opodatkowania VAT
Jak wynika z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. Uwaga (...)
str. 21
2.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która nie obejmuje wszystkich jego elementów - wyrok TSUE
NSA postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt I FSK 892/18 zwrócił się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: "(...) 1. Czy unijne (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Sposób prowadzenia ewidencji oczywistych pomyłek
W prowadzonej działalności gospodarczej stosujemy kasę rejestrującą. Zdarza się, że pracownicy przez pomyłkę nabiją błędny kod sprzedawanego artykułu. Zdarzenia takie ujmujemy w ewidencji oczywistych pomyłek. (...)
str. 25
2.
Kasa fiskalna przy świadczeniu usług budowlanych
Przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności są usługi ogólnobudowlane. Czy mam obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Ogólną zasadą wynikającą z przepisów ustawy o VAT jest to, że (...)
str. 27
3.
Zawieszenie działalności gospodarczej a wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia z kasy
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i dokonuję sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy ze względu na (...)
str. 28
4.
Kasa fiskalna przy sprzedaży na rzecz pracownika
Otrzymaliśmy fakturę zbiorczą za przesyłki kurierskie za luty 2023 r. Po analizie otrzymanej faktury uznaliśmy, że częścią kwoty obciążymy naszego pracownika (dokonamy refakturowania), z uwagi (...)
str. 29
5.
Okazjonalny przewóz osób
Zamierzamy rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób prywatnych na imprezy okolicznościowe. Czy usługi te podlegają rejestracji w kasie fiskalnej? W § 4 rozporządzenia w (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Zmiany w rozliczaniu obrotu z zagranicą od 1 lipca 2023 r. - Slim VAT 3
Podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1059, ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)
str. 31
XI.
Uszczelnianie sektora e-commerce - nowe obowiązki dostawców usług płatniczych
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 35
1.
Podmioty, na których ciąży obowiązek sprawozdawczy
W art. 110a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania przepisów nowo dodanego rozdziału 2a "Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych", wprowadzono definicje: dostawcy usług płatniczych, który (...)
str. 35
2.
Płatności transgraniczne podlegające ewidencjonowaniu
Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności i płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności transgranicznych na rzecz tego samego (...)
str. 38
3.
Zakres danych objętych ewidencją
Szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez dostawców usług płatniczych określa art. 110c ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, ewidencja prowadzona przez (...)
str. 38
1.
Podmioty uprawnione do korzystania z procedury USZ
Szczególną procedurę dotyczącą deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów - USZ wprowadzono jako rozwiązanie alternatywne na potrzeby uproszczenia pobierania VAT z tytułu importu (...)
str. 39
2.
Uproszczone rozliczanie podatku VAT od importu towarów
Procedura USZ pozwala na uproszczony sposób wykazywania pobranego podatku i odroczenia zapłaty podatku w procedurze importu towarów, jeżeli towary: są przedmiotem SOTI, zatem nabywcą tych (...)
str. 40
3.
Ewidencja importowanych towarów
Przepisy nakładają na osobę odpowiedzialną za pobór podatku obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji towarów importowanych objętych niniejszą procedurą. Ewidencja zawiera dane w odniesieniu do (...)
str. 42
XIII.
Zakup usług od zagranicznej firmy posiadającej polski rachunek bankowy
Czy zakup usług tłumaczeń od firmy ukraińskiej, która na fakturze wskazała polski numer rachunku bankowego, stanowi dla nas import usług? Import usług zdefiniowany został w (...)
str. 43
XIV.
Opodatkowanie zaliczek uiszczonych w związku z nabyciem montowanych towarów
Kupiliśmy linię produkcyjną od czeskiego sprzedawcy. Serwisanci naszego zagranicznego kontrahenta dokonają montażu tej linii w naszym zakładzie w czerwcu br. Uzgodniliśmy, że dokonamy częściowej wpłaty (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Prawo nabywcy do odliczenia VAT z faktury otrzymanej od podmiotu wyrejestrowanego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W dniu 29 maja 2023 r. zakupiłem towar handlowy, który otrzymałem wraz z fakturą. Kontrahent, od którego nabyłem towar w dniu (...)
str. 47
2.
Dłużnik wykreślony z rejestru VAT a prawo do zastosowania ulgi na złe długi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W lutym 2023 r. sprzedałem towar kontrahentowi (czynnemu podatnikowi VAT). W fakturze potwierdzającej ww. transakcję określono termin płatności na 17 lutego (...)
str. 49
3.
Możliwość przywrócenia podmiotu do rejestru VAT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z dniem 1 maja 2023 r. zostałem z urzędu wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT z uwagi na nieskładanie deklaracji (pliku (...)
str. 50
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Status małego podatnika w świetle ustawy o VAT
W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość (...)
str. 51
2.
Świadczenie usług najmu
Świadczę usługi najmu ciągników rolniczych. Jestem małym podatnikiem rozliczającym podatek VAT metodą kasową. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od świadczonych przeze mnie usług - czy powstaje (...)
str. 52
3.
Otrzymane zaliczki a status małego podatnika VAT
Czy ustalając status małego podatnika w 2023 r. w rozumieniu art. 2 pkt 25 lit. a) ustawy o VAT należy wliczać otrzymane w 2022 r. (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Pro forma - dokument wystawiany w celach informacyjnych
W art. 2 pkt 31 ustawy o VAT określono, iż fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Realizacja obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do (...)
str. 56
1.
Podmioty zobowiązane do oznaczania znakami akcyzy
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem art. 116 ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z (...)
str. 56
2.
Obowiązki w zakresie rozliczania i zapłaty akcyzy
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru (...)
str. 57
3.
Obniżenie kwoty akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy
Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 1) składać właściwemu naczelnikowi (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zakup pamiątkowych medali z okazji jubileuszu
Spółka obchodzi jubileusz istnienia. Z tej okazji dla swoich pracowników zakupiła pamiątkowe medale. Czy z faktury dokumentującej ich zakup ma prawo do odliczenia podatku VAT? (...)
str. 59
2.
Korekta JPK_VAT z deklaracją za 2021 r.
Jestem zmuszona przesłać korekty JPK_V7M za listopad i grudzień 2021 r., ponieważ pomyłkowo nie ujęłam dwóch faktur sprzedaży. Czy przesyłając takie korekty w celu uniknięcia (...)
str. 60
3.
Termin odliczenia VAT naliczonego od nabycia czasopism drukowanych
W czerwcu 2023 r. wykupiłem prenumeratę czasopism fachowych na III kwartał 2023 r. Zapłaty za nią dokonałem również w czerwcu br. W tym samym miesiącu (...)
str. 61
4.
Paragony uznawane za faktury
W prowadzonej działalności ponoszę opłaty za przejazd autostradą, które dokumentowane są paragonami. Czy na ich podstawie mogę odliczyć podatek VAT? Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną (...)
str. 62
5.
Ustalenie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT
Podatnik świadczy usługi w zakresie opieki medycznej (zwolnione przedmiotowo z VAT). Dodatkowo rozpoczął świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali użytkowych, które nie korzystają z żadnego (...)
str. 63
6.
Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej
W ciągu miesiąca otrzymujemy kilka tysięcy faktur w formie papierowej. Czy możemy przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej? Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (...)
str. 64
7.
Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego wspólnikowi spółki jawnej
Na podstawie umowy leasingu operacyjnego spółka jawna w prowadzonej działalności wykorzystuje samochód osobowy. Po zakończeniu leasingu i wykupie samochodu wspólnicy spółki jawnej podejmą uchwałę o (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 czerwca 2023 r., pod poz. 1059, opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 67
2.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2023 r., pod poz. 19, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.